Indhold

Dette afsnit handler om særlig tavshedspligt i international ret.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om særlig tavshedspligt i international ret
  • Særlig tavshedspligt i international ret på skatteområdet
  • Særlig tavshedspligt i international ret på toldområdet
  • Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand.

Generelt om særlig tavshedspligt i international ret

Der findes en række bestemmelser om særlig tavshedspligt i international ret, der har betydning for videregivelse af fortrolige oplysninger.

I det omfang sådanne bestemmelser findes i EF-forordninger, dvs. retsregler der er umiddelbart anvendelige, eller i EF-retsakter og folkeretlige traktater, der ved lovomskrivning eller lovhenvisning er gjort til en del af dansk ret, vil de være omfattet af begrebet "særlige bestemmelser fastsat ved lov" i offentlighedsloven. Oplysninger omfattet af sådanne bestemmelser om tavshedspligt vil derfor som hovedregel kunne undtages efter offentlighedsloven. Se OFL § 35.

Derimod vil sådanne bestemmelser som udgangspunkt ikke have betydning for afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven, da hovedreglen i loven er, at tavshedspligt ikke begrænser parters ret til aktindsigt. Se FVL § 9, stk. 1. Det vil dog i disse tilfælde være nærliggende at overveje, om myndigheden er forpligtet til at begrænse aktindsigten ved hjælp af bestemmelsen om hensynet til fremmede stater. Se FVL § 15 a, stk. 1.

Persondataloven

Datatilsynet har den 31. august 2010 afgivet en udtalelse "Vedrørende databeskyttelse ved international udveksling af skatteoplysninger" (j.nr. 2010-321-0324). Følgende fremgår bl.a. af udtalelsen:

Når danske myndigheder videregiver personoplysninger til andre lande skal persondataloven overholdes. For så vidt angår EU-lande er det forudsat i Persondataloven, at disse lande i overensstemmelse med databeskyttelsesdirektivet har gennemført regler, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Persondatalovens kapitel 7 indeholder en særskilt regel, § 27, om overførsel af oplysninger til tredjelande, lande uden for EU.

Persondatalovens § 27 fastsætter de nærmere regler, som skal iagttages, når personoplysninger overføres. Personoplysninger må kun overføres til et tredjeland, hvis dette land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Se Datatilsynets hjemmeside med liste over tredjelande, som efter Kommissionens beslutning er godkendt som tredjelande med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Denne hovedregel kan fraviges, jf. § 27, stk. 3, nr. 4, hvis overførsel er nødvendig eller følger af lov eller bestemmelse fastsat i henhold til lov for at beskytte en vigtig samfundsmæssig interesse eller for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Som eksempel på en overførsel, der vil være omfattet af denne bestemmelse kan nævnes international udveksling af oplysninger mellem skatte- og toldmyndigheder. Se persondatalovens § 27, stk. 1 og stk. 3, nr. 4.

Særlig tavshedspligt i international ret på skatteområdet

På skatteområdet findes bestemmelser om særlig tavshedspligt bl.a. i de dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO), som Danmark har indgået med andre stater.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster er folkeretlige traktater, som er en del af gældende dansk ret - uanset om de er gennemført før eller efter bemyndigelseslovens ophævelse i 1994.

Modelkonventionen

De fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster indeholder bestemmelser om udveksling af oplysninger og tavshedspligt, der med mindre afvigelser svarer til modelkonventionens bestemmelser om udveksling af oplysninger. Se OECD's modelkonvention, artikel 26. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.5.

Efter denne artikel skal enhver oplysning, som er modtaget af en af de kontraherende stater i medfør af artiklens udvekslingsbestemmelser, behandles som hemmelig på samme måde som oplysninger modtaget i henhold til den interne lovgivning i denne stat. Det betyder, at opretholdelsen af hemmeligholdelse i en stat, der modtager oplysninger, er et spørgsmål om den nationale lovgivning i den pågældende stat.

Bestemmelsen fastsætter endvidere, at disse oplysninger kun må meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med påligning, opkrævning, tvangsinddrivelse eller retsforfølgning af eller afgørelse af ankesager, med hensyn til skatter omhandlet af overenskomsten. Efter modelkommentaren omfatter denne kreds "også skatteyderen, hans befuldmægtiget eller vidnerne." Se artikel 26, stk. 1.

Efter stk. 2, skal stk. 1 i intet tilfælde kunne fortolkes således, at der pålægges en kontraherende stat pligt til at foretage forvaltningsakter, der strider mod dens egen og den anden kontraherende stats lovgivning eller forvaltningspraksis. Se artikel 26, stk. 2.

Det indebærer, at bestemmelser om tavshedspligt i dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke begrænser parters ret til aktindsigt, i overensstemmelse med hovedreglen i FVL § 9, stk. 1.

En eventuel undtagelse af oplysninger fra aktindsigt skal derfor afgøres efter dagældende bestemmelser i FVL § 15, stk. 1, nr. 2 og 4( svarer til FVL § 15 a, stk. 1 og § 15 b, nr. 2) Se FOB 1992, 238 ff.

Ombudsmanden udtaler i sagen, som vedrører den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst, at der ikke efter hans opfattelse vil kunne være "afgørende hensyn" af den art, som er omhandlet i den dagældende FVL § 15, stk. 1, nr. 2, om hensynet til fremmede magter, der medfører undtagelse af oplysninger fra aktindsigt i sager om dobbeltbeskatning. Derimod kan den dagældende FVL § 15, stk. 1, nr. 4, om kontrolhensyn efter omstændighederne anvendes, hvis der vil kunne påvises en konkret og nærliggende risiko for skatteunddragelse af ikke ubetydeligt omfang.

Særlig tavshedspligt i international ret på toldområdet

Lovgrundlag

De følgende forordninger udgør lovgrundlaget for den særlige tavshedspligt på toldområdet:

  • Artikel 15 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (toldkodeksen)
  • Artikel 45 i Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (bistandsforordningen)
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (aktindsigtsforordningen).

Oplysninger omfattet af tavshedspligten

Det fremgår af toldkodeksens artikel 15, at enhver oplysning af fortrolig art, eller som meddeles fortroligt, er omfattet af tavshedspligt. 

Af bistandsforordningens artikel 45 fremgår, at oplysninger, der under en hvilken som helst form meddeles i medfør af forordningen, er fortrolige. Dette gælder også oplysningerne i toldinformationssystemet. Oplysningerne er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt, der gælder for oplysninger af samme art i den medlemsstat, som modtager dem. 

Betingelser for videregivelse af oplysninger

Tavshedspligten indebærer ifølge toldkodeksen, at en fortrolig oplysning kun må videregives, når

  • der foreligger udtrykkelig tilladelse fra den person eller myndighed, som har givet oplysningen, eller
  • toldmyndighederne er forpligtet eller bemyndiget til videregivelse efter gældende bestemmelser eller i forbindelse med en retssag.

Ifølge bistandsforordningen kan videregivelse af fortrolige oplysninger kun ske, hvis oplysningerne ikke meddeles andre personer end dem, der er bemyndiget til at kende eller bruge dem i kraft af deres stilling i medlemsstaterne eller i EU's institutioner.

Desuden kan videregivelse ske, hvis oplysningerne ikke anvendes til andre formål end dem, der er fastsat i forordningen, medmindre den medlemsstat eller Kommissionen, som har afgivet dem eller registreret dem i toldinformationssystemet, udtrykkeligt har indvilliget i det. I så fald kræves det, at videregivelsen af oplysninger sker på de af medlemsstaten eller Kommissionen fastsatte betingelser, og at meddelelsen med oplysninger eller anvendelsen af disse ikke er i strid med gældende bestemmelser i den medlemsstat, hvor myndigheden, som har modtaget dem, er hjemmehørende.

Undtagelse fra bistandsforordningen

Bestemmelserne i forordningen finder ikke anvendelse, hvis de overlapper specifikke bestemmelser i andre regler om gensidig bistand og samarbejde mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen med henblik på gennemførelse af told- og landbrugsbestemmelserne. Se artikel 1, 2. afsnit, i bistandsforordningen.

Aktindsigt

Bestemmelserne om tavshedspligt i toldkodeksen og bistandsforordningen regulerer ikke udtrykkeligt spørgsmålet om parters ret til aktindsigt i de tavshedsbelagte oplysninger. Aktindsigt må i stedet afgøres efter aktindsigtsforordningen og EU-domstolens retspraksis.

Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelser fra Ombudsmanden

Udtalelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Udtalelse fra Ombudsmanden

FOB 1992, 238

Bestemmelser om tavshedspligt i en DBO begrænser ikke parters ret til aktindsigt. Hensynet til fremmede magter vil ikke kunne begrunde undtagelse fra parters ret til aktindsigt, men efter omstændighederne kontrolhensyn.