Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over lovgrundlaget for forældelse af fordringer. Hovedloven med ændringslove er senest samlet ved lovbekendtgørelse nr. 1063 af 28. august 2013.

Hovedloven er lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven). I lovforarbejderne hertil findes de væsentligste fortolkningsbidrag. Til hovedloven knyttede sig en følgelov, således lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer), herunder skatteforvaltningslovens §§ 34 a og 34 b. Af andre regler om forældelse skal nævnes:

  • Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om Ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love(konsekvensændringer som følge af INDOG)
  • Visse regler om forældelse i anden lovgivning, fx. konkurslovens § 241 og retsplejelovens § 527
  • Særlovgivning med bestemmelser om forældelse. Se afsnit AA.9.4 (B) om forældelsesfristens længde.

Vær opmærksom på, at hovedloven, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007, bygger på Betænkning 1469/2005, der kan anvendes som fortolkningsbidrag.

Vær opmærksom på, at DL 5-14-4 fra 1683 og Lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer blev ophævet den 1. januar 2008.

Se også

Se også afsnit A.A.9.12 om overgangsregler.