Leveringsstedet for restaurant- og cateringydelser er efter § 21 a, stk. 1, her i landet, når ydelserne rent faktisk udføres her, jf. dog stk. 2.

Restaurantydelser er hovedsageligt ydelser, der leveres af en afgiftspligtig person etableret i samme land, som ydelsen udføres og forbruges i. Imidlertid kan visse restaurantydelser, nemlig cateringydelser, være grænseoverskridende.

For at sikre forbrugslandsbeskatning i alle tilfælde, er leveringsstedet altid i det land, hvor ydelsen udføres. For eksempel betyder bestemmelsen, at for en cateringvirksomhed etableret i Tyskland flyttes leveringsstedet, og dermed momsbetalingen, fra Tyskland til Danmark, såfremt cateringydelsen leveres til et sted i Danmark.

Ny tekst startBestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 55.Ny tekst slut

Ny tekst startVed restaurant- og cateringydelser forstås efter momsforordningens artikel 6, stk. 1, levering af fødevarer eller drikkevarer, også tilberedte, eller begge dele til human konsum, tillige med levering af de støtteydelser, der kræves, for at varerne umiddelbart kan konsumeres. Levering af fødevarer eller drikkevarer eller begge dele er kun en enkelt del af et hele, som overvejende består af ydelser. Ved restaurantydelser forstås levering af sådanne ydelser hos leverandøren, og ved cateringydelser forstås levering af sådanne ydelser andre steder end hos leverandøren.Ny tekst slut

Ny tekst startLevering af fødevarer eller drikkevarer, eller begge dele, også tilberedte, uanset om transport er inkluderet, men uden andre støtteydelser, betragtes efter momsforordningens artikel 6, stk. 2, ikke som restaurant- og cateringydelser som omhandlet i stk. 1.Ny tekst slut

Ny tekst startEU-domstolen har i de forenede sager C-497/09, C-499/09, C-501/09 og C-502/09 udtalt, at levering af nytillavede spisevarer eller levnedsmidler til umiddelbar indtagelse på stedet fra snackboder eller i biograffoyerer udgør en levering af varer som omhandlet i 6. momsdirektivs artikel 5 (Momssysemdirektivets artikel 14), når det fremgår af en kvalitativ undersøgelse af den samlede transaktion, at de tjenesteydelseselementer, der går forud for eller følger med leveringen af levnedsmidler, ikke er de væsentligste.Ny tekst slut

Ny tekst startMedmindre cateringvirksomheden begrænser sig til at levere standardiserede retter uden yderligere tjenesteydelseselementer, eller medmindre, at andre særlige omstændigheder viser, at leveringen af retterne udgør transaktionens væsentligste element, udgør cateringvirksomhed en tjenesteydelse som omhandlet i 6. momsdirektivs artikel 6 (Momssystemdirektivets 24).Ny tekst slut

Personbefordring inden for EU

Leveringsstedet for restaurant- og cateringydelser, der udføres om bord på skibe, fly eller tog under den del af en personbefordring, der finder sted inden for EU, er efter § 21 a, stk. 2, her i landet, når afgangsstedet er her i landet. Bestemmelsen gælder i de tilfælde (for de strækninger), hvor der under befordringen ikke gøres ophold uden for EU mellem afgangs- og ankomststedet.

Afgangsstedet i henhold til stk. 2 er efter stk. 3 det første sted inden for EU, hvor der optages passagerer, eventuelt efter en rejsestrækning uden for EU. Ankomststedet er det sidste sted inden for EU, hvor der sættes passagerer af, som er optaget inden for EU, eventuelt inden en rejsestrækning uden for EU. Ved returrejser anses tilbagebefordringen som en separat befordring.

Ny tekst startBestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 57.Ny tekst slut 

Der er indtil videre fortsat momsfritagelse for restaurationsvirksomhed om bord på færgeforbindelser mellem Danmark og udlandet, jf. TfS 1998, 738.

Ny tekst startDet fremgår af artikel 35 i momsforordningen, at den del af en personbefordring, der har fundet sted inden for EU, jf. artikel 57 i Momssystemdirektivet, bestemmes af den strækning, som transportmidlet har tilbagelagt, og ikke af den strækning, som hver passager har tilbagelagt.Ny tekst slut

Ny tekst startDet fremgår af artikel 36 i momsforordningen, at leveres der restaurant- og cateringydelser under den del af en personbefordring, der har fundet sted inden for EU, er levering af disse ydelser omfattet af artikel 57 i Momssystemdirektivet. Leveres der restaurant- og cateringydelser uden for en sådan del af personbefordringen, men på en medlemsstats eller et tredjelands eller -territoriums område, er levering af disse ydelser omfattet af artikel 55 i nævnte direktiv.Ny tekst slut

Ny tekst startDet fremgår af artikel 37 i momsforordningen, at leveringsstedet for en restaurant- og cateringydelse, der leveres i EU delvis under, delvis uden for den del af en personbefordring, som har fundet sted inden for EU, men på en medlemsstats område, fastlægges udelukkende efter de gældende regler for fastlæggelse af leveringsstedet ved påbegyndelsen af leveringen af en sådan restaurant- og cateringydelse.Ny tekst slut