Dato for udgivelse
21 Sep 2009 13:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Sep 2009 11:27
SKM-nummer
SKM2009.570.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-0901-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk arbejdskraft
Emneord
Planteskole, lønmodtager, kontrakt, entreprise, arbejdsudleje
Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt nogle kontrakter indgået mellem en planteskole og henholdsvis en engelsk og litauisk virksomhed om plantearbejde har karakter af entreprise, eller om kontrakterne vedrører arbejdsudleje.

For så vidt angår kontrakterne med den engelske virksomhed, der vedrørte perioden 2001 til 2003, henviste landsretten til, at det ikke kunne afgøres, om der var sammenhæng mellem det vederlag, som planteskolen betalte til virksomheden og aflønningen af arbejderne, således at virksomheden muligt ikke havde nogen risiko for arbejdets udførelse. Landsretten henviste endvidere til et af planteskolen udarbejdet timeregnskab, nogle acontobetalinger til arbejdstagerne samt kontrakternes formulering vedrørende modregning eller erstatning. Uanset kontrakternes formulering lagde landsretten til grund, at planteskolen i perioder reelt stod for ledelse og instruktion af arbejdet. Da planteskolen havde indflydelse på antallet af ansatte og stillede maskiner til rådighed for udførelsen af arbejdet, fandtes planteskolen at have bevisbyrden for, at arbejdet var udført som entreprise og ikke som arbejdsudleje, og denne bevisbyrde fandtes ikke løftet.

Landsretten fandt, at det burde have stået planteskolen klart, at kontraktforholdet vedrørte arbejdsudleje, og planteskolen havde ikke godtgjort, at der ikke var udvist forsømmelighed, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, nu stk. 3, og dagældende bestemmelse i ATP-lovens § 17 f, stk. 1.

Skatteministeriet blev derfor frifundet i den del af sagen, der drejede sig om den engelske virksomhed.

Kontrakterne med den litauiske virksomhed vedrørte 2005 til 2006, hvor de løbende var blevet ændret. Landsretten henviste til, at disse kontrakter indeholdt detaljerede beskrivelser på en række punkter. Det blev under henvisning hertil samt efter bevisførelsens i øvrigt lagt til grund, at den litauiske virksomhed havde den helt overvejende risiko for arbejdets udførelse, samt at de litauiske arbejdere var aflønnet med en fast månedsløn, der var uafhængig af betalingen efter kontrakten. Det blev endvidere lagt til grund, at planteskolen ikke havde indflydelse på, hvem og hvor mange, der udførte arbejdet, at planteskolen ikke havde ansvaret for den daglige ledelse, men alene førte kontrol med arbejdet, at den litauiske virksomhed lejede maskiner af planteskolen, betalte leje herfor og var eneansvarlig for vedligeholdelse af disse. Efter en samlet vurdering, og da det efter karakteren af arbejdet ikke kunne tillægges vægt, at dette blev udført på planteskolens ejendom, og at planteskolens ledelse angav, hvad der skulle udføres og de overordnede retningsliner herfor, fandtes planteskolen at have løftet sin bevisbyrde for, at arbejdet var udført i entreprise.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3
Kildeskatteloven § 2, stk. 4
Kildeskatteloven § 48 B
Kildeskatteloven § 69, stk. 1

Henvisning

Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2009-2 C.1.1

Henvisning

Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2009-2 G 8

Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2009-2 C.1.3.1
Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2009-2 K.2.2

Parter

H1 Planteskole ved A
(advokat Troels Lind Pedersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommerne

Peter Buhl, Poul Hansen og Christian Schou (kst.)

Indledning

Denne sag angår, om nogle kontrakter indgået mellem på den ene side sagsøgeren, H1 Planteskole ved A (herefter benævnt planteskolen), og på den anden side et engelsk og et litauisk firma har karakter af entreprisekontrakter eller kontrakter vedrørende arbejdsudleje. Hvis sidstnævnte er tilfældet, ville planteskolen have haft pligt til at indeholde A-skat og - for det engelske firmas vedkommende - tillige arbejdsmarkeds- og SP-bidrag af de vederlag, som er udbetalt til de to firmaer. Sagen angår endvidere, om planteskolen i givet fald hæfter for ikke indeholdte beløb.

Sagen er anlagt ved Byretten den 26. november 2007 og henvist til Vestre Landsret ved kendelse af 28. maj 2008, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1.

Påstande

Planteskolen har principalt nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende,

 

at      

planteskolen ikke har pligt til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vederlag, som er udbetalt til virksomheden TD, England, i perioden 2001 til 2003, og

 

at

planteskolen ikke har pligt til at indeholde A-skat i vederlag, som er udbetalt til virksomheden G1, Litauen, i perioden 2005 til juni 2006.

 

Subsidiært har planteskolen nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende,

 

at

planteskolen ikke hæfter for ikke indeholdt A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vederlag, som er udbetalt til virksomheden TD, England, i perioden 2001 til 2003, og

 

at

planteskolen ikke hæfter for ikke indeholdt A-skat i vederlag, som er udbetalt til virksomheden G1, Litauen, i perioden 2005 til juni 2006.

 

Mere subsidiært har planteskolen nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende,

 

at

A-skat i vederlag, som er udbetalt til virksomheden G1, Litauen, i perioden 2005 til juni 2006 nedsættes med 52.500 kr. fra 459.024 kr. til 406.524 kr.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

Planteskolen blev etableret i 1974 af A. I perioden 2001 - 2006 beskæftigede virksomheden 15-20 fastansatte medarbejdere, heraf 5 på kontor. Endvidere har virksomheden i perioden anvendt en del løst ansatte i form af arbejdskraft fra vikarservice samt "B-lønnere" i form af lokale landmænd, der afregnes som selvstændigt erhvervsdrivende. Endelig har virksomheden 2001 - 2003 samarbejdet med TD, England, i 2004 med G2, Litauen, G1, Litauen og i 2005 - 2006 igen med G1, Litauen.

Af en kontrakt, der er affattet på engelsk og er udfærdiget på planteskolens brevpapir og underskrevet af TD den 4. maj 2001, fremgår følgende i en dansk oversættelse:

"...

Kontrakt

Med min underskrift erklærer jeg mig hermed indforstået med de følgende arbejdsvilkår hos H1 Planteskole.

4-6 af mine ansatte engageres til at arbejde med at opsamle planter og plante i perioden marts-april og juni 2001. De nøjagtige datoer fastsættes af H1 Planteskole.

Afregning vil være i danske kroner, baseret på akkordløn.

Pris for indkvartering er kr. 6000 pr. måned.

Færgeudgifter godtgøres efter endt arbejde.

Efter endt arbejde modtager H1 Planteskole specificeret regning for det udførte arbejde. Dette vil være baseret på information fra H1 Planteskole.

A conto beløb indbetales cirka hver måned.

..."

Der er endvidere fremlagt 2 kontrakter, som er udaterede, men som efter det oplyste vedrører 2002 og 2003. Kontrakterne, der er affattet på engelsk, er stort set enslydende. Af den ene, som er underskrevet af TD og for planteskolen af B, fremgår følgende i en dansk oversættelse:

"...

Kontrakt

Mellem entreprenør, TD og H1 Planteskole

a) Jobbet/Ansatte

Plantning af frøplanter til nåletræer og løvtræer i forskellige størrelser (uklassificeret). Andet arbejde kan forekomme.

5 ansatte fra 3. april-juni (endelig dato aftales senere.)

De ansatte skal være i stand til at arbejde som et særskilt hold. Der skal være en holdleder, som er ansvarlig for holdets arbejde, såvel som for den daglige kontakt.

Det antages at samme fem ansatte bliver perioden ud. Hvis en af de ansatte imidlertid ikke lever op til den krævede standard, antages det at entreprenøren finder en kvalificeret afløser.

Holdet skal have erfaring med plantearbejde - plantningen skal udføres professionelt under iagttagelse af præcise anvisninger. Hvis der ikke er enighed om kvaliteten af arbejdet kan der skæres i betalingen.

b) Betaling

Arbejdet betales som akkordløn. Holdet er ansvarlig for optællingen af antal planter. Afregning foretages i danske kroner. Betaling for plantearbejde er kr. 130/1000 stk. Betaling for andet arbejde aftales særskilt.

H1 Planteskole modtager en specificeret regning omkring d. 1. maj og ved sæsonafslutningen. Den faktiske udbetaling forventes nogle få dage efter modtagelse af regningen.

A conto-indbetaling må kun foretages til ansvarlig repræsentant fra firmaet. Max kr. 5000/uge.

c) Ophold og transport

De ansatte skal kunne transportere sig selv - et køretøj for holdet er et absolut minimumskrav.

Godtgørelse af udgifter til færge for 5 personer.

Fri logi (køkken, bad, tv, senge, dyner og puder inkluderet) stilles til rådighed. Huset, skal, i perioden, holdes i pæn stand. Udgifter til ekstra rengøring, male- og reparationsarbejde fratrækkes i den sidste afregning.

Underskriver tiltræder kontrakten"

Under TD' navn og adresse er anført: "Tax no. ...." Nummeret er anført i hånden.

Efter det oplyste har det udførte arbejde bestået i at betjene en plantemaskine, der kører efter en traktor. Maskinen betjenes af 5 personer. Planter og materiel, herunder maskinen, var ejet af planteskolen.

Der er fremlagt kopi af 4 fakturaer fra TD til planteskolen. To af fakturaerne er dateret den 15. juni 2001, mens de øvrige er dateret henholdsvis den 3. maj 2002 og den 30. april 2003.

Fakturaerne fra 2001 er anført med numrene 1 og 3 og lyder på henholdsvis 205.228,25 kr. og 196.710,00 kr. De omfatter ifølge en dansk oversættelse begge "plantearbejde på akkord", refusion af udgift til færgebillet samt betaling af husleje, og den ene tillige "løftearbejde på akkord".

Fakturaen fra 2002 er unummereret og udfærdiget på TD' brevpapir. Den lyder på 221.875 kr. og vedrører plantning af træer og buske til en pris af 130 kr. pr. 1000 planter. Der er faktureret for 181.500 planter til en pris af i alt 235.950 kr. med tillæg af rejseomkostninger og fradrag på 20.000 kr. for forudbetalte beløb.

Fakturaen fra 2003 er skrevet på et blankt stykke papir, men svarer i øvrigt omtrent til fakturaen fra 2002. Fakturaen, der ligeledes er unummereret, lyder på 218.588,39 kr.

Et bilag benævnt "timeregnskab englændere" antagelig for 2001 viser, hvor mange timer de hver især har arbejdet i uge 12, 13 og 14. Timeregnskaberne er udarbejdet af planteskolen på dansk.

Planteskolen har i 2001 foretaget ugentlige udbetalinger til flere forskellige navngivne englændere. De udbetalte beløb har udgjort mellem 1.000 kr. og 5.000 kr.

I 2002 har planteskolen betalt TD 5.000 kr. om ugen samt et større beløb som slutafregning.

I 2003 er der også foretaget løbende udbetalinger til TD med ca. en uges mellemrum. Udbetalingerne har - bortset fra et enkelt tilfælde - udgjort 5.000 kr. Der er endvidere betalt et større beløb som slutafregning.

Efter det oplyste var TD i de omhandlede år ikke registreret som virksomhed i Danmark, hverken som arbejdsgiver eller for momspligt.

Fra planteskolen blev givet instruks om plantningen i form af en markoversigt og et skema med angivelse af blandt andet bed, plante-art og -antal. Planteskolen udleverede også en beskrivelse af kvalitetskravene til planterne og plantningen og en priklevejledning på engelsk. For de enkelte marker udarbejdede planteskolen kontrolrapporter. I rapporterne er angivet marknummer, tidsrum for kontrollen, bednummer og omfanget af mangler i de enkelte rækker.

Den 25. august 2005 traf Toldskat afgørelse om, at planteskolen måtte anses som arbejdsgiver for de engelske lønmodtagere. Planteskolen havde derfor haft pligt til at indeholde skat i løn til de udenlandske lønmodtagere,