Øl, vin, spiritus og tobaksvarerSkatteministeriet har efter forhandling med Udenrigsministeriet besluttet, at øl, vin, spiritus og tobaksvarer, som diplomater m.fl. i Danmark hidtil har kunnet købe hos punktafgiftsregistrerede virksomheder uden punktafgift, men med moms, for fremtiden kan leveres momsfrit.

Andre varerFra den 1. januar 2004 kan indenlandske leveringer af andre punktafgiftspligtige varer til ambassader, tilknyttet personale m.fl. her i landet ske momsfrit på visse betingelser.

Efter momsbekendtgørelsens § 32, jf. momslovens § 45, stk. 2, kan fremmede staters herværende ambassader mv., internationale organisationer samt tilknyttet personale her i landet momsfrit indkøbe varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder i samme omfang, som disse varer kan købes punktafgiftsfrit. De nærmere regler og kontrolforanstaltninger fastsættes af Skatteministeriet.

Om motorkøretøjer, se Q.2.12.2.

Med henblik på opfyldelse af traktatretlige forpligtelser kan der opnås momsfritagelse for levering af varer, der er betalt af midler stillet til rådighed af De Forende Staters regeringer som led i det fælles forsvar og forsvarsmateriel til organisationer, der er tilsluttet NATO, samt materialer og ydelser i forbindelse med fællesfinansierede infrastrukturprogrammer under NATO, se I.3.8. Tilsvarende kan der opnås momsfrihed ved indførsel af varer mv. fra steder uden for EU, når varerne og materiel er indført med henblik på opfyldelse af de traktatretlige forpligtelser, se nærmere I.3.7.

I samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfrihed kan der opnås momsfrihed for varer, der indføres fra steder uden for EU, til fremmede staters herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og dertil knyttede personer med diplomatiske rettigheder samt til internationale organisationer og dertil knyttede personer, der tilstås diplomatiske rettigheder, se nærmere I.3.7.