RIMs bemyndigelse med hensyn til beslutning om iværksættelse af tvangsauktion, til at kvittere tinglyste udlæg, til at meddele rykningspåtegning på tinglyste udlæg samt til at meddele om relaksation af udlæg i fast ejendom, er nærmere angivet neden for i afsnit G.6.4.1, G.6.4.2, G.6.4.3 og G.6.4.4. Endvidere er RIMs kompetence til at begære eller byde på tvangsauktion beskrevet i afsnit G.6.7.12. Endelig er RIMs kompetence ved auktion over løsøre og bortsalg af fordringer beskrevet i afsnit G.6.8.8.

I SKM2008.971.SKAT er anført følgende:

Koncerncentret er blevet opmærksom på, at visse skattecentre har foretaget og dernæst fået tinglyst udlæg i fast ejendom to gange for denne samme fordring.

SKAT kan imidlertid ikke ved udlæg opnå en overdækning af fordringen, hvilket støttes på Retsplejelovens § 507, stk. 1, der udtaler:

"Pengekrav fuldbyrdes ved udlæg i en så stor del af skyldnerens formue som efter fogedrettens skøn er nødvendig til dækning af kravet samt af omkostninger ved forretningen og det udlagtes opbevaring indtil auktionen"

I de tilfælde, hvor der således uberettiget er foretaget tinglyst udlæg i fast ejendom to gange for den samme fordring, skal SKAT senest, når ejendommen eventuelt kommer på tvangsauktion, nedlyse det sidst foretagne tinglyste udlæg med den uberettigede overdækning, således at der alene er foretaget og tinglyst udlæg en gang for kravet, og dette første udlæg dermed bevarer sin bedre prioritetsstilling i hæftelsesrubrikken i tingbogen.

Koncerncentret skal endvidere opfordre til, at skattecentrene ved afbrydelse af forældelse for en fordring gennem udlæg sikre sig, at alle fordringer, som forældes inden for det kommende år, bliver medtaget.

Såfremt der allerede er foretaget og tinglyst udlæg i fast ejendom, og den underliggende fordring er ved at forældes, skal skattecentrene foretage en udlægsforretning for at afbryde forældelsen, og det skal i fogedbogen anføres, at udlægget i ejendommen fastholdes.

Der skal således ikke på ny foretages tinglysning.

Ifølge inddrivelsesstrategien er beslutning om tvangsauktion det sidste led i rækken af forskellige inddrivelsesinstrumenter, som RIM skal benytte sig af. Pantefogeden og RIM skal således have udtømt andre muligheder for inddrivelse af restancen, fx udlæg i fordringer og lønindeholdelse mv. med respekt af udtagelsesretten og påvisningsretten, jf. RPL §§ 509 og 517.

Udgangspunktet for beslutning om iværksættelse af tvangsauktion er, at hvis skyldneren kan, men ikke vil indgå en afdragsordning eller klart misligholder en indgået afdragsordning og derfor ikke betaler sin gæld, skal der ske tvangsrealisation af de udlagte genstande.

En begæring om tvangsauktion af udlagt løsøre og fast ejendom kan ikke fremmes, så længe skyldneren overholder en afdragsordning, der er indgået med pantefogeden, jf. RPL § 525. Det samme er tilfældet, hvis skyldneren overholder en afdrags- eller henstandsordning med RIM.

RIM skal som hovedregel ikke iværksætte tvangsauktion af fast ejendom over for skyldnere, der er på overførelsesindkomst, fx enlige pensionister, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister mv.

Endvidere skal RIM være varsom med at iværksætte tvangsauktion af skyldnerens ejendom, hvis den tjener som bolig for familien med børn.

Ved subsidiært udlæg i skyldnerens ægtefælles ejendom, jf. INDOG § 12, skal RIM ikke iværksætte tvangsauktion, medmindre der efter omstændighederne er tale om kreditorly.

Er grundlaget for tvangsauktion af fast ejendom umiddelbart til stede, skal RIM dernæst foretage en provenuberegning af den udlagte ejendom.

Provenuberegningen over ejendommen skal danne grundlag for skattecentrets indstilling til Sagscenter Erhverv, Kontoret for moms og LSR-sager, om tvangsauktion. Provenuberegningen skal som minimum udvise et overskud på 30.000 kr. Er det forventede overskud således mindre end 30.000 kr., bemyndiger Sagscenter Erhverv, Kontoret for Moms og LSR-sager, som hovedregel ikke tvangsauktion af den udlagte ejendom.

Nedenfor i afsnit G.6.7.12 gennemgås, hvilke bilag mv. der skal vedlægges skattecentrets indstilling om tvangsauktion af fast ejendom, samt hvordan skattecentret foretager provenuberegningen.

RIM er legitimeret til at kvittere for udlæg i ting- og bilbogen til aflysning, når kravet inddrives for statskassen.

RIM er bemyndiget til at aflyse udlæg ved indfrielse af hele det tinglyste beløb. Aflysning af udlæg skal foretages snarest muligt efter indfrielsen. Aflysning skal foretages af det skattecenter, der har restancen til inddrivelse på det tidspunkt, hvor den indbetales.

RIM er endvidere bemyndiget til at aflyse udlæg ved delvis eller ingen betaling af restancen, hvis følgende betingelser - afhængig af genstanden - er opfyldt:

 • Ejendommen eller genstanden sælges i fri handel på sædvanlige vilkår og til en pris, der skønnes at være dens reelle handelsværdi.
 • Hele provenuet - herunder provenuet ved ejerskiftelån - med fradrag af sædvanlige handelsomkostninger anvendes til dækning af tinglyste panthavere i prioritetsorden. Hvis der i forbindelse med handlen udstedes sælgerpantebrev(e), skal dette/disse realiseres til den højst opnåelige kurs, og provenuet skal indgår i salgsprovenuet.
 • Fyldestgørelse af de hæftelser, der er tinglyst foran RIMs udlæg, skal ske i den orden og med de beløb, der kan gøres gældende i tilfælde af tvangsauktion.
 • På samme måde som ovenfor anført kan terminsrestancer betales af provenuet. Restancer af ejendomsskatter kan betales, i det omfang disse restancer er fortrinsberettigede.
 • Ved handlens afslutning skal dokumentation for provenuets anvendelse fremsendes til RIMs godkendelse.
 • Foranstående panthavere, der ved handlen får hel eller delvis dækning af deres tinglyste krav, og som for samme krav har pant i andre af skyldnerens aktiver, skal afstå fra denne sikkerhed, for så vidt angår den del af kravet, der fyldestgøres. RIM skal eventuelt indtræde i denne sikkerhed.
 • Udlæg aflyses først, når køberens adkomst til ejendommen eller genstanden berigtiges og mod den berigtigende advokats eller et pengeinstituts indeståelse for, at handlen gennemføres på de fastsatte vilkår. Skyldneren må således aldrig få andel i provenuet, før hele restancen i henhold til tinglyste udlæg er betalt.

RIM er legitimeret til at meddele rykningspåtegning på tinglyste udlæg, vedrørende krav som inddrives for statskassen. 

RIM kan meddele rykningspåtegning på tinglyste udlæg, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Hele provenuet - efter fradrag af omkostninger ved låneoptagelsen - skal alene anvendes til dækning af tinglyste panthavere i prioritetsorden, og med de beløb, som kan gøres gældende i tilfælde af tvangsauktion.
 • Terminsrestancer på foranstående hæftelser kan ikke dækkes af låneprovenuet, medmindre der i forbindelse med låneoptagelsen sker fuld indfrielse af disse hæftelser.
 • Lånet skal optages i realkreditinstitutter og pengeinstitutter.
 • Krav som inddrives for statskassen, skal, hvis lånet optages mod sikkerhed i ejerpantebrev, sikres ved sekundær håndpant heri.
 • Hvis en foranstående pantehæftelse indfries fuldt ud, skal denne aflyses. Er sikkerheden stillet i form af et ejerpantebrev eller et skadesløsbrev, skal dette enten aflyses (for så vidt angår både ejerpantebreve og skadesløsbreve) eller gives til RIM i primær håndpant (for så vidt angår ejerpantebreve). Hvis ejerpantebrevet eller skadesløsbrevet kun delvist indfries, skal det enten nedlyses eller - for så vidt angår ejerpantebreve - gives RIM i sekundær håndpant næst efter den primære håndpanthavers resterende tilgodehavende.
 • Retsafgifter ved tinglysning af rykningspåtegning på RIMs udlæg skal betales af skyldneren.
 • Ved lånesagens afslutning skal dokumentation for låneprovenuets anvendelse fremsendes til RIMs godkendelse.
 • Foranstående panthavere, der ved omprioriteringen får hel eller delvis dækning for deres tinglyste krav, og som for samme krav har pant i andre af skyldnerens aktiver, skal afstå fra denne sikkerhed, for så vidt angår den del af kravet, der fyldestgøres. RIM skal eventuelt indtræde i denne sikkerhed.
 • Skyldnerens økonomiske forhold skal efter RIMs vurdering muliggøre, at skyldneren vil kunne overholde betalingen af fremtidige ydelser på lånet og tillige en med RIM indgået aftale om afvikling af restancen.
 • Udlæg forsynes først med rykningspåtegning, når den advokat eller det penge- og realkreditinstitut, der hjemtager lånet, giver indeståelse for, at lånesagen gennemføres på de fastsatte vilkår. Skyldneren må således aldrig selv få andel i låneprovenuet, ligesom der ikke må meddeles tilladelse til rykning, hvis dette efterfølgende vil forringe RIMs mulighed for at opnå dækning ved et salg.

 

RIM kan give tilladelse til, at dele af et udlagt pant udgår, fx ved udstykning.