Lovens § 6, stk. 1, 2. pkt., er indsat ved lov nr. 1064 af 17. december 2002 om ændring af ligningsloven og momsloven (Fritagelse for skat og moms af værdi af eget arbejde). I bestemmelsen er det ifølge lovbemærkningerne præciseret, at der også efter 1. januar 2003, skal pålægges moms af eget arbejde i tilfælde, hvor opførelse mv. af bygninger sker med henblik på salg eller udlejning, selvom bygningen efter opførelsen mv. først anvendes til indehaverens eget brug. Momspligten omfatter tillige ansattes arbejde og de ved det momspligtige arbejde anvendte materialer, jf. lovens § 6, stk. 2, der ikke er ændret ved lov nr. 1064 af 17. december.

Det er efter § 6, stk. 1, 2. pkt., en betingelse for momspligt, at der er tale om opførelse, se Q.1.4.2.2, ombygning, modernisering, se Q.1.4.2.3, eller dermed sidestillet reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, se Q.1.4.2.4, som sker med henblik på salg i næring eller erhvervsmæssig udlejning.

Opførelse mv. vil derfor ifølge lovbemærkningerne være momspligtig, selvom bygningen efter opførelsen mv. først anvendes til privat brug for indehaveren, når opførelsen mv. af bygningen efter skattelovgivningen må anses for at ske som led i dennes næringsvej. Det samme er tilfældet, hvis opførelsen mv. af bygningen sker med henblik på udlejning i et omfang, der vurderes at gå ud over almindelig privat udlejning. For eksempel vil en indehaver af en byggevirksomhed efter bestemmelsen kunne bygge et sommerhus til privat brug, uden at der er momspligt efter § 6, selvom huset efterfølgende udlejes visse dele af året. Således anses eksempelvis delvis udleje af værelser i en helårsbolig, eller periodevis udleje af sommerhus, ikke som erhvervsmæssig udlejning, når ejeren selv benytter helårsboligen eller sommerhuset. Ved vurderingen af, om der er tale om erhvervsmæssig udlejning, anvendes efter bemærkningerne de samme regler som på skatteområdet.

Opførelse mv. af bygninger til privat brug for virksomhedens indehaver kan i tilfælde, hvor opførelsen mv. ikke er momspligtig efter § 6, i stedet være momspligtig efter bestemmelsen i § 5, stk. 4, om udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer. Hvis udtagningen sker til privat brug for indehaveren eller dennes personale, vil værdien af indehaverens eget arbejde dog ikke indgå i momsgrundlaget. Se Q.1.5.