Dokumentets dato
19 Nov 2002
Dato for offentliggørelse
20 Nov 2002 13:41
Dokumenttype
TSS-cirkulære
Cirkulærets nummer
2002-33
Ansvarlig fagkontor
Ret; Moms
Sagsnummer
99/02-300-00386
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20020013209-regl

Indledning

1. Ved lov nr. 291 af 15. maj 2002 om ændring af merværdiafgiftsloven (momsloven) blev der indført en bestemmelse om momsgodtgørelse for honorære konsulers indkøb, der anvendes i forbindelse med den konsulære tjeneste.

2. Dette cirkulære fastlægger hvilken myndighed, der har kompetence til at behandle ansøgninger om momsgodtgørelse i henhold til momslovens § 45, stk. 2, 2. pkt. Desuden indeholder cirkulæret en gennemgang af bestemmelsen i momsloven, og retningslinjerne for godtgørelse af afgifter til honorære konsuler.

Kompetence

og dekoncentreret sagsudlægning

3. Efter § 6, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 (om myndighedsinddeling og sagsudlægning) kan direktøren for Told- og Skattestyrelsen i tilfælde, hvor kompetencen i 1. instans ligger hos de regionale told- og skattemyndigheder, bemyndige en enkelt eller enkelte regionale told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelse i 1. instans i sager på et bestemt sagsområde.

4. Direktøren for Told- og Skattestyrelsen har med virkning fra 1. juli 2002 bemyndiget ToldSkat København til at træffe afgørelse i 1. instans vedrørende ydelse af godtgørelse af afgifter af fremmed staters herværende honorære konsulers indkøb i det omfang de indkøbte varer og ydelser anvendes fuldt ud i forbindelse med den konsulære tjeneste, jf. momslovens § 45, stk. 2, 2. pkt.

Anmodninger om ydelse af godtgørelse skal således fremsendes til ToldSkat København, Tagensvej 135, 2200 København N.

Momslovens § 45, stk. 2, 2 pkt.

5. Momsloven er med virkning fra den 1. juli 2002 ændret således, at der nu i henhold til momslovens § 45, stk. 2, 2. pkt, kan ydes godtgørelse af afgifter af fremmed staters herværende honorære konsulers indkøb i det omfang de indkøbte varer og ydelser anvendes fuldt ud i forbindelse med den konsulære tjeneste.

Anmeldelse

6. Honorære konsuler, der efter momslovens § 45, stk. 2, 2. pkt., ønsker at ansøge om godtgørelse af moms, skal anmelde sig til ToldSkat København.

7. ToldSkat København kan i forbindelse med anmeldelsen undersøge om udnævnelsen som honorær konsul er aktuel, eller om hvervet som honorær konsul er ophørt, hos Udenrigsministeriet eller Corps Consulaire-Danmark. ToldSkat København kan endvidere løbende hos de nævnte undersøge om hvervet som honorær konsul er ophørt.

8. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om

  • den honorære konsuls navn og adresse
  • den honorære konsuls cpr.nr.
  • hvilken fremmed stat den honorære konsul respræsenterer.

Hvilke aktiviteter er omfattet af godtgørelsesordningen

9. Det fremgår af forarbejderne til momslovens § 45, stk. 2, 2. pkt., at formålet med momsgodtgørelse for honorære konsulers indkøb her i landet, er at opnå en vis ligestilling af de momsmæssige forhold for herboende fremmede staters diplomater og honorære konsuler.

At der kun bliver en vis ligestilling hænger sammen med, at godtgørelsen for honorære konsuler er begrænset til momsen af varer og ydelser, der skal anvendes fuldt ud i den konsulære tjeneste, det vil sige som hverken helt eller delvist anvendes til privat eller andet brug.

10. Det vil bero på en konkret bedømmelse hvilke varer og ydelser, der kan antages at være anvendt i den konsulære tjeneste, ligesom det vil bero på en konkret vurdering om varerne og ydelserne er anvendt fuldt ud.

11. Der kan ydes godtgørelse af moms på indkøb af husleje, translatørydelser, udgifter i forbindelse med almindeligt kontorhold og lignende, når indkøbene udelukkende er anvendt i den konsulære tjeneste.

Ansøgning om godtgørelse

12. Ansøgning om godtgørelse af afgift kan ske på en særlig blanket. Blanketten kan rekvireres hos de regionale told- og skattemyndigheder. Den kan endvidere udskrives fra ToldSkats hjemmeside på Internettet www.toldskat.dk. Blanketten har nummer 31.032.

Ansøgningens indhold

13. I ansøgningen skal den honorære konsul angive oplysninger til identifikation af ansøgeren.

14. Anmodningen skal omfatte køb m.v. af varer eller ydelser for en periode på mindst 3 måneder og højst et kalenderår.

15. Ansøgeren skal foretage en sammentælling af det momsbeløb, der søges godtgjort. Beløbet skal angives i danske kroner.

Det beløb, der søges godtgjort skal udgøre mindst 200 kr. Beløb under 200 kr. vil ikke blive udbetalt.

Udbetaling af godtgørelse kan enten finde sted til den honorære konsuls bankkonto, girokonto, eller godtgørelsen kan udbetales via check.

16. I ansøgningen skal den honorære konsul afgive en erklæring om anvendelsen af de indkøb, for hvilke der søges om afgiftsgodtgørelse, herunder om indkøbene er anvendt fuldt ud i den konsulære tjeneste.

17. Ansøgningen skal være ToldSkat København i hænde senest 3 måneder efter udløbet af den periode eller det kalenderår ansøgningen vedrører.

Behandling af rettidigt modtagne og behørigt dokumenterede ansøgninger afsluttes senest 3 måneder efter, at ToldSkat København har modtaget anmodningen.

Dokumentation

18. Anmodningen skal ledsages af originale fakturaer med angivelse af de afgiftsbeløb, som ansøgeren har betalt. Disse dokumenter tilbagesendes ansøgeren i påtegnet stand inden en måned.

19. Fakturaer, der danner grundlag for ansøgningen, skal være forsynet med fortløbende nummer eller tilsvarende identifikation, fakturadato og indeholde oplysning om sælgers navn, registreringsnummer, (det vil sige det relevante CVR eller SE-nummer) og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, omfang og pris.

Endvidere skal afgiftsbeløbets størrelse være angivet på fakturaen, eller det skal af denne fremgå, at afgiften udgør 20 pct. af det samlede beløb.

Såfremt en faktura også omfatter afgiftsfritagne leverancer, skal det af fakturaen fremgå, hvilke leverancer der er pålagt afgift. Sådanne leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling.

20. Hvis en faktura indeholder leverancer, som ikke anvendes fuldt ud i den konsulære tjeneste, og derfor ikke berettiger til godtgørelse i henhold til momslovens § 45, stk. 2, 2. pkt, skal dette fremgå tydeligt af anmodningen, ligesom de pågældende poster i fakturaen skal markeres.

Videregivelse af oplysninger

21. Oplysningerne i henhold til den enkelte honorære konsuls ansøgning om godtgørelse af moms vil, hvis den pågældende konsul giver skriftligt samtykke hertil, blive videregivet til Corps Consulaire - Danmark.

Klageregler

22. ToldSkat Københavns afgørelser kan påklages til Told- og Skattestyrelsen jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 22. Fristen er for så vidt andet ikke er bestemt 3 måneder jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 20.

Ikrafttrædelse

23. Cirkulæret træder i kraft ved offentliggørelsen.

 

Ole Kjær

/Else Veggerby