Dokumentets dato
15 Oct 2002
Dato for offentliggørelse
28 Oct 2002 12:57
Dokumenttype
TSS-cirkulære
Cirkulærets nummer
2002-29
Ansvarlig fagkontor
Ret; Proces
Sagsnummer
99/02-099-00551
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20020010809-regl

1. Ligningsrådet har i medfør af skattestyrelseslovens § 17, stk. 3, 2. pkt. truffet beslutning om at udlægge kompetencen til at træffe afgørelser efter skattestyrelseslovens § 20 A til de regionale told- og skattemyndigheder.

Udlægningen gælder

- sager om værdiansættelse, der ikke indeholder fortolkningsproblemer, og

- sager om næring ved fast ejendom.

2. Told- og Skattestyrelsen bemyndiges til at træffe afgørelse om, at kompetencen til at afgive bindende forhåndsbesked om det stillede spørgsmål udlægges til den stedlige regionale told- og skattemyndighed. Bindende forhåndsbesked afgives således enten af Ligningsrådet eller af de regionale told- og skattemyndigheder.

3. Anmodninger om bindende forhåndsbesked indsendes til Told- og Skattestyrelsen.

Told- og Skattestyrelsen orienterer forespørgeren om, hvilken statslig myndighed, der behandler og besvarer anmodningen om bindende forhåndsbesked.

4. Told- og Skattestyrelsen kan tilbagekalde sin beslutning om udlægning.

Told- og Skattestyrelsen afgør klager over, at en sag er udlagt.

5. Den regionale told- og skattemyndighed skal indhente en udtalelse fra den skatteansættende myndighed vedrørende fysiske personer og dødsboer samt juridiske personer.

Ved uenighed mellem den skatteansættende myndighed og den regionale told- og skattemyndighed om, hvorledes anmodningen om den bindende forhåndsbeked bør besvares, forelægges sagen for Ligningsrådet til afgørelse.

6. De regionale told- og skattemyndigheders bindende forhåndsbeskeder kan påklages til Landsskatteretten, jf. herom skattestyrelseslovens § 23, stk.1.

7. Told- og Skattestyrelsen deltager på de regionale told- og skattemyndigheders vegne i retsmøder i Landsskatteretten.

8. De regionale told- og skattemyndigheder skal indsende kopi af samtlige bindende forhåndsbeskeder til Told- og Skattestyrelsen bl.a. med henblik på en vurdering om, om afgørelsen skal offentliggøres. Told- og Skattestyrelsen orienterer Ligningsrådet om afgørelsen i de udlagte sager.

9. Cirkulæret træder i kraft den 1. november 2002. Samme dato ophæves cirkulære nr. 101 af 21. juni 1996 (TSS-cirkulære 1996-12), som ændret ved cirkulære nr. 87 af 12. juni 1998 (TSS-cirkulære 1998-12).

 

Ole Kjær

 

 

/Normann Nielsen