Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af indkomsten i indkomståret, jf. KSL § 22, stk. 1. Indkomståret er kalenderåret. Består skattepligten kun i en del af et år, er indkomståret det nævnte tidsrum.

Ny tekst startEn selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), jf. SL § 4 og KSL § 22, stk. 2, jf. stk. 1. Se herom nedenfor under E.A.3.3.2 og E.A.3.3.3.Ny tekst slut

Ny tekst startHar den selvstændigt erhvervsdrivende et andet indkomstår end kalenderåret, opgøres den skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for.Ny tekst slut

Ny tekst startEt bagudforskudt indkomstår kan tidligst begynde den 1. marts i kalenderåret forud for det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for. Et fremadforskudt indkomstår kan senest begynde den 1. februar i det kalenderår, som det fremadforskudte indkomstår træder i stedet for., jf. KSL § 22, stk. 1.Ny tekst slut

Ny tekst startNy tekst startIndkomstansættelsen for et år, hvor regnskabet omlægges, skal som normalt foretages på grundlag af en 12 måneders periode, jf. SL § 4. Se herom Cirkulære om opkrævning af indkomst- og formueskat efter kildeskatteloven (kildeskattecirkulæret) kapitel 6 samt SKM2006.578.DEP.Ny tekst slutNy tekst slut

Ny tekst startReglerne i KSL § 22 om omlægning til forskudt indkomstår er ændret (objektiveret) ved lov nr. 509 af 7. juni 2006 (Lettelse af administrative byrder) (L169), som trådte i kraft 8. juni 2006. Ved samme lov indsættes et nyt stk. 3 i KSL § 99. Se om disse regler nedenfor under afsnit E.A.3.3.2 og E.A.3.3.3.Ny tekst slut

Ny tekst startOm selskabers indkomstår, se Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer afsnit S.B.1.1.Ny tekst slut

Ny tekst startOm forskudt indkomstår i forbindelse med ophør af skattepligt, se LV Dobbeltbeskatning afsnit D.B.4.2.Ny tekst slut

Betingelser
Ny tekst startEn selvstændigt erhvervsdrivende kan uden tilladelse fra SKAT omlægge sit indkomstår til forskudt indkomstår, når følgende betingelser, som fremgår af KSL § 22, stk. 2, er opfyldt:Ny tekst slut

Ny tekst startEn selvstændigt erhvervsdrivende kan anvende et andet indkomstår end kalenderåret, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for den skattepligtige, såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie eller nye forretningsforbindelser (også benævnt "særlige forhold"). Bestemmelsen omhandler kun forhold, der gør sig gældende for den skattepligtige. Derfor vil forhold, som gør sig gældende for den, der udarbejder den skattepligtiges skatteregnskab mv., ikke kunne være "særlige forhold". Landmænd vil ofte være omfattet af begrebet "særlige forhold", når de har planteproduktion, eftersom de kan henvise til hensynet til sæson, SKM2006.578.DEP.Ny tekst slut 

Ny tekst startSe om omlægning af grunde, som ikke er omfattet af § 22, stk. 2, nedenfor under E.A.3.3.3 om § 22, stk. 3.Ny tekst slut

Ny tekst startTilbagelægning fra et forskudt indkomstår, der efter de hidtil gældende regler er godkendt af skattemyndighederne, til kalenderårsregnskab kan ske uden ansøgning, hvis omlægningen er begrundet i et eller flere af de hensyn, som er nævnt i KSL § 22, stk. 2, og omlægningen gennemføres efter lovens ikrafttræden, SKM2006.578.DEP.Ny tekst slut

Ny tekst startLigeledes vil omlægning fra et forskudt indkomstår til et andet forskudt indkomstår kunne ske uden tilladelse, hvis der er begrundet i de nævnte "særlige forhold".Ny tekst slut

Ny tekst startOmlægning af et indkomstår kan kun ske, hvis alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår overspringes eller dubleres.Ny tekst slut  

Ny tekst startEksempel på overspringelse: Indkomståret 2007 ønskes omlagt. I stedet for kalenderåret ønskes et bagudforskudt indkomstår begyndende 1/7-07 og sluttende 30/6-08. Inden udgangen af 2007 skal SKAT have besked om omlægningen. Som følge af omlægningen, og fordi ingen indkomstperioder må overspringes, består indkomståret 2007 - som er et overgangsår - af perioden 1/1-07 - 30/6-07. Indkomståret 2008 består af perioden 1/7-07 - 30/6-08.Ny tekst slut

Ny tekst startEksempel på dublering: Indkomståret 2007 ønskes omlagt. I stedet for kalenderåret ønskes et fremadforskudt indkomstår begyndende 1/2-07 og sluttende 31/1-08. Inden udgangen af 2007 skal SKAT have besked om omlægningen. Som følge af omlægningen, og fordi ingen indkomstperioder må dubleres, består indkomståret 2007 - som er et overgangsår - af perioden 1/1-07 - 31/1-08 - altså af 13 måneder.Ny tekst slut

Ny tekst startEt indkomstår, der afviger fra kalenderåret, skal begynde den første i en måned.Ny tekst slut

Ny tekst startDen selvstændigt erhvervsdrivende skal inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, give meddelelse herom til SKAT. Den skattepligtige kan, såfremt der er mulighed for det, indsende meddelelsen til SKAT digitalt, jf. KSL § 22, stk. 4.Ny tekst slut

Ny tekst startVed valg af et andet indkomstår end kalenderåret skal en samlevende ægtefælle anvende samme indkomstår.  Dette gælder dog ikke, hvis omlægningen ønskes foretaget i det år, hvori ægteskabet er indgået. Det følger således af KSL § 100, 1. pkt., at indkomsten ansættes på grundlag af det hidtil anvendte indkomstår for det kalenderår, hvori ægteskabet er indgået. Hensynet til at kunne gennemføre en forskellig beskatning af parterne henholdsvis før og efter ægteskabets indgåelse betyder, at anvendelsen af samme indkomstår for ægtefællerne i denne situation må udskydes ét år.Ny tekst slut

Ny tekst startÆndring af den samlevende ægtefælles indkomstår sker på grundlag af meddelelsen til SKAT fra den anden ægtefælle, og den samlevende ægtefælle behøver således ikke selv at give meddelelse om omlægningen til SKAT.Ny tekst slut

Ny tekst startEfter KSL § 99, stk. 2, skal en af ægtefællerne - hvis deres indkomstår ved ægteskabets indgåelse ikke er sammenfaldende - ændre sit indkomstår, så det bliver sammenfaldende med den anden ægtefælles indkomstår. Ægtefællerne skal senest ved indgivelse af selvangivelsen vedrørende det kalenderår, hvori ægteskabet indgås, oplyse, hvilket fælles indkomstår ægtefællerne fremtidig agter at anvende.Ny tekst slut

Ny tekst startSker omlægningen efter KSL § 22 af et indkomstår, hvori ægtefællerne har indgået ægteskab, behøver ægtefællerne ikke at iværksætte den nævnte procedure i § 99, stk. 2, hvis det indkomstår, som ønskes omlagt, udløber før ægtefællernes selvangivelsesfrist, jf. KSL § 99, stk. 3. Ægtefællen skal i denne situation give besked om omlægningen inden indkomstårets udgang, og SKAT vil ved modtagelsen af meddelelsen også registrere ændringen af indkomstår for den samlevende ægtefælle.Ny tekst slut

Ny tekst startEksempel på omlægning af indkomstår efter ægteskabsindgåelse: Indkomståret 2007, der hos den ene ægtefælle (manden) begynder den 1/3-06 og slutter 28/2-07, ønskes omlagt til et fremadforskudt indkomstår begyndende 1/2-07 og sluttende 31/1-08. Ægteskabet indgås i december 2006. Inden udgangen af februar 2007 giver manden SKAT meddelelse om omlægningen. Som følge af omlægningen, og fordi ingen indkomstperioder må dubleres, består indkomståret 2007 - som er et overgangsår - af perioden 1/3-06 - 31/1-08 - altså af 23 måneder. På grundlag af meddelelsen til SKAT ændres den anden ægtefælles (hustruens) indkomstår, og denne behøver således ikke at oplyse herom i forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen for indkomståret 2006 i foråret 2007. Omlægningen af hustruens indkomstår 2007 sker således, at det kommer til at bestå af perioderne 1/1-07 - 31/1-08.Ny tekst slut

Ny tekst startHvis et tidligere benyttet indkomstår ønskes omlagt af andre grunde, end dem, der er nævnt ovenfor under E.A.3.3.2, (KSL § 22, stk. 2), hos den skattepligtige, kræves der tilladelse hertil fra SKAT, jf. KSL § 22, stk. 3.Ny tekst slut

Ny tekst startAnsøgning om tilladelse skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, jf. § 22, stk. 3. Den skattepligtige kan, såfremt der er mulighed for det, indsende ansøgningen til SKAT, jf. KSL § 22, stk. 4.Ny tekst slut

Ny tekst startDet således valgte indkomstår kan ikke senere fraviges uden tilladelse fra SKAT.Ny tekst slut

Ny tekst startI forbindelse med tilladelsen til omlægning vil der normalt være stillet betingelse om tilbagelægning til kalenderår ved afståelse af virksomhed. Selvom dette ikke er tilfældet, må tilladelsens forudsætninger siges at være faldet bort ved virksomhedsafståelse, hvorfor den skattepligtige atter skal anvende kalenderåret som indkomstår. SKAT påser i en sådan situation, at indkomståret bliver omlagt til kalenderår, SKM2006.578.DEP.Ny tekst slut

Betingelse
Ny tekst startDet er en betingelse for godkendelse af det indkomstår, der afviger fra kalenderåret, at det begynder den første i en måned.Ny tekst slut