Arvingerne skal senest ved boets udlevering udstede proklama, jf. dødsboskiftelovens §§ 81 og 25, stk. 4, dvs. indkalde kreditorerne til at melde sig inden en vis frist med den virkning, at arvingerne ikke hæfter for den gæld, der ikke anmeldes inden fristens udløb. Dette gælder også krav, som arvingerne var bekendt med. Proklamaet er på den måde præklusivt.

Prolama kan udstedes i alle typer af boer.

I SKM2008.34.SKAT er meddelt følgende vedrørende præklusivt proklama:

2. Ændringer af Lov 1996-05-22 nr. 383 om skifte af dødsboer som følge af Lov 2007-06-06 nr. 516.

Som følge af, at dødsboskifteloven er blevet ændret ved Lov 2007-06-06, skal der nu også udstedes proklama ved udlæg til efterlevende ægtefælle samt ved uskiftet bo, jf. §§ 22, 24 og 81, stk.2, i dødsboskifteloven.

Ændringen er sket på følgende måde:

  • Der er blevet tilføjet stk. 4 til § 22 med følgende ordlyd: " Ægtefællen skal senest i forbindelse med boets udlevering indkalde boets kreditorer efter reglerne om proklama i kapitel 20. Skifteretten kan betinge udleveringen af, at anmeldelsen til Statstidende sendes gennem skifteretten".
  • Der er også blevet tilføjet stk. 4 til § 24 med tilsvarende ordlyd: " Ægtefællen skal senest i forbindelse med boets udlevering indkalde boets kreditorer efter reglerne om proklama i kapitel 20. Skifteretten kan betinge udleveringen af, at anmeldelsen til Statstidende sendes gennem Skifteretten.
  • § 81, stk. 2 er blevet affattet således: "Proklama skal udstedes, når et bo skiftes eller udleveres efter §§ 22 eller 24."

<

3. Fremtidige retningslinjer .

Der er pr. 1. januar 2008 fire former for dødsboskifte, hvor der skal udstedes præklusivt proklama:

Privatskiftede boer, jf. § 25, stk. 4 samt 81, stk. 2 i dødsboskifteloven.

    • Boer, der skiftes ved bobestyrer, jf. § 46 samt 81, stk. 2 i dødsboskifteloven.
    • Udlæg til efterlevende ægtefælle, jf. 81, stk. 2 i dødsboskifteloven samt § 22, stk. 4 hvorefter ægtefællen senest i forbindelse med boets udlevering skal indkalde boets kreditorer efter reglerne om proklama i døsdboskiftelovens kapitel 20. Skifteretten kan betinge udleveringen af, at anmeldelsen til Statstidende sendes gennem skifteretten.
    • Uskiftet bo, jf. 81, stk. 2 i dødsboskifteloven samt § 24, stk. 4, hvorefter ægtefællen senest i forbindelse med boets udlevering skal indkalde boets kreditorer efter reglerne om proklama i døsdboskiftelovens kapitel 20. Skifteretten kan betinge udleveringen af, at anmeldelsen til Statstidende sendes gennem skifteretten.

Proklamaet bekendtgøres i Statstidende, og proklamafristen er 8 uger. RIM skal inden udløbet af proklamafristen på de 8 uger foretage anmeldelse af krav. For så vidt angår anmeldelse af krav, henvises der til Inddrivelsesvejledningens afsnit N.4.1.1. Desuden er der i dødsboskiftelovens § 81 opregnet en række krav, herunder krav på skatter og afgifter. Disse prækluderes kun, hvor der i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat regler herom. Dette er bl.a. sket i dødsboskattelovens § 87, stk. 5. Efter denne bestemmelse er skattekrav ikke omfattet af et dødsboproklama, medmindre kravet er opgjort på tidspunktet for udstedelsen. Dette gælder indkomståret før dødsfaldet, mellemperioden og evt. tillægsskattekrav. Skattekrav under klagebehandling på proklamatidspunktet anses for opgjort inden dette og er derfor - som de ovenfor opregnede krav - omfattet af et eventuelt proklama.