AL § 40 C, stk. 8, indeholder en særregel  vedrørende salg af ejendomme, der på afståelsestidspunktet helt eller delvis benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. VURDL § 33, stk. 1, eller til skovbrug, jf. VURDL § 33, stk. 7. Hvis en skatteyder løbende har indtægtsført saldoværdier og sælger en sådan ejendom med tab opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven, følger af bestemmelsen, at der i denne situation skal ske modregning af summen af et indtægtsført beløb for det indkomstår, hvori ejendommen sælges, og de foregående indkomstårs indtægtsførte beløb som nævnt i § 40 C, stk. 7, i det omfang summen af de indtægtsførte beløb kan rummes i tabet på ejendommen. Da det er skatteyderen selv, der skal føre saldoen efter AL § 40, stk. 1, er det også skattteyderen selv, der over for myndighederne skal dokumentere, hvad der skal modregnes efter reglerne i  § 40 C, stk. 8.

 

Skatteværdien af modregningen, der beregnes med 25 pct. af det beløb, som modregnes i tabet på ejendommen (satsen blev ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 med virkning fra og med indkomståret 2007 fra 28 pct.), anses for indbetalt acontoskat vedrørende det indkomstår, hvori tabet på ejendommen er realiseret. Ved skatteberegningen for det indkomstår, hvori tabet på ejendommen er realiseret, fradrages beløb, der anses for indbetalt acontoskat efter AL § 40 C, stk. 8, i den skattepligtiges slutskat med tillæg af eventuel restskat m.v. Dette følger af AL § 40 C, stk. 9. Et herefter resterende beløb, som ikke kan rummes i årets slutskat m.v., udbetales kontant, jf. dog AL § 40 C, stk. 10, der omtales i afsnit E.C.5.4.3.3.

 

A conto skatten som nævnt i AL § 40 C,  stk. 8-10, fordeles mellem stat og kommune efter reglerne i kommuneskattelovens § 16, stk. 4.