Ingen årsopgørelse i dødsåret
Der bliver ikke udskrevet en automatisk årsopgørelse (skatteberegning) for dødsåret, som det sker for levende personer.

Det er fordi SKAT - som hovedregel - går ud fra, at skatten ifølge afdødes forskudsregistrering er korrekt. Det betyder derfor også, at afdøde hverken skal have penge tilbage i skat, eller betale mere i skat.

Skatteberegning for dødsåret
Selvom boet ikke skal betale dødsboskat, kan der alligevel være et mellemværende med SKAT om afdødes skat i dødsåret. Der kan være restskat eller overskydende skat.?

Den tid, der er gået fra 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen, kaldes mellemperioden.

Mellemperioden begynder altid 1. januar i dødsåret, hvis afdøde havde kalenderåret som indkomstår. Det har de fleste personer. SKAT skal evt. lave en beregning af skatten for mellemperioden. Her sammenligner man afdødes indkomst og fradrag med den skat, der allerede er indbetalt. Denne beregning kaldes en afsluttende skatteansættelse.

Tvungen afsluttende skatteansættelse
I nogle bestemte tilfælde skal du, som arving, udfylde og indgive den afsluttende skatteansættelse:

  • Hvis SKAT kræver det
  • Hvis afdøde ejede en virksomhed, som længstlevende drev (eller omvendt)
  • Hvis afdøde havde indestående på konto for opsparet overskud eller konjunkturudligningskonto - over bundgrænsen
  • Hvis afdøde havde indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto. 

Du kan læse mere i Den juridiske vejledning afsnit C.E.11 og C.E.12www.skat.dk - Jura, tal og statistik (faneblad øverst på siden).

Øvrige frister for krav om afsluttende skatteansættelse
Hvis SKAT vil foretage en afsluttende skatteansættelse, skal SKAT kræve det senest 3 måneder efter at have modtaget en opgørelse over aktiver og passiver på dødsdagen. Opgørelsen kaldes en åbningsstatus - se ordliste.

Der kan også laves afsluttende skatteansættelse, hvis arvingerne ønsker det. Du skal i så fald indgive krav om afsluttende skatteansættelse sammen med selvangivelsen til SKAT. Se fristerne nedenfor.

Restskat eller overskydende skat
Hvis den afsluttende skatteansættelse viser, at afdøde i 2014 har betalt for lidt i skat, skal restskat kun betales, hvis den overstiger 33.300 kr. - og du skal kun betale den del, der overstiger 33.300 kr. 

Viser den afsluttende skatteansættelse, at afdøde i 2014 har betalt for meget i skat, bliver beløbet udbetalt, hvis det er på 2.900 kr.

Overskydende skat ved boudlæg
Ved boudlæg har den længstlevende ægtefælle ret til at få udbetalt en eventuelt overskydende skat på 2.900 kr. eller derover. Ægtefællen skal ikke betale en eventuel restskat. Det er dog en betingelse for at få afdødes overskydende skat udbetalt, at I både var gift og samlevende ved dødsfaldet. Det er også en betingelse, at der indgives en selvangivelse for mellemperioden. Fristen kan du se nedenfor.

Selvangivelse for mellemperioden
Hvis SKAT har krævet afsluttende skatteansættelse, skal boet (arvingerne) senest 3 måneder herefter indgive selvangivelse for mellemperioden.

Hvis arvingerne ønsker afsluttende skatteansættelse, skal du indgive den særlige "Selvangivelse for mellemperioden" til SKAT senest 6 måneder efter dødsfaldet. Hvis skifteretten først har afgjort boets behandlingsmåde mere end 4 måneder efter dødsdagen, er seneste frist for at indgive selvangivelsen 2 måneder efter, at boets behandlingsmåde er afgjort. Fristerne gælder også, hvis afsluttende skatteansættelse i visse situationer skal laves, fordi afdøde eller ægtefællen har været selvstændigt erhvervsdrivende. Læs mere i afsnittet om Tvungen afsluttende skatteansættelse for mellemperioden.

Du kan finde "Selvangivelse for mellemperioden" (04.035) på www.skat.dk - Gå til Borger - Blanketter. Her finder du også en vejledning til selvangivelsen.

Skatten for mellemperiodeindkomst
Den indkomst, der skal betales skat af, gør SKAT stort set op efter de almindelige regler i skattelovgivningen. Det vil fx sige, at afdødes renteudgifter, befordringsudgifter mv., kan trækkes fra.

Indkomsten bliver ikke opdelt i personlig indkomst og i kapitalindkomst, når skatten beregnes. Derfor ligner "Selvangivelse for mellemperioden" heller ikke den almindelige selvangivelse.

Sådan beregner SKAT dødsboskat for mellemperioden:
  • Afdødes skattepligtige indkomst i mellemperioden beskattes med 50 procent. Der gives et fradrag i skatten på 2.000 kr. (i 2014) pr. påbegyndt måned i mellemperioden.
  • De skatter, der er blevet indbetalt i perioden, trækker SKAT fra i skatten for mellemperioden.

Skatten for aktieindkomst
Hvis afdøde havde aktieindkomst skal der beregnes aktieskat.

SKAT beregner aktieskatten af aktieindkomsten med:

  • 27 procent op til 49.200 kr. (i 2014)
  • 42 procent af aktieindkomsten over 49.200 kr. (i 2014)

Den udbytteskat, som afdøde allerede har betalt, bliver trukket fra i den beregnede skat.

Du kan læse mere om aktier m.m. i vejledningen Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser. Du kan også få mere information hos SKAT.

Arbejdsmarkedsbidrag
Pligten til at betale arbejdsmarkedsbidrag stopper ved dødsfald. De arbejdsmarkedsbidrag, som afdøde har betalt, er dog endelige og bliver ikke trukket fra i skatten for mellemperioden. Boet skal trække betalt arbejdsmarkedsbidrag fra i indkomsten i mellemperioden.

Renter
Renter, der forfalder i mellemperioden, samt beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med dødsdagen, skal du regne med/trække fra i den skattepligtige indkomst.

Andre forhold
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan ikke bruges. Der kan heller ikke foretages indskud på etableringskonto efter dødsfaldet.