Et forenklet privat skifte er, som navnet antyder, et privat skifte, der er lidt nemmere.

For at skifteretten kan behandle et bo som forenklet privat skifte, skal alle de følgende betingelser være opfyldt:

 1. Alle arvinger er enige om det.
 2. Skifteretten må antage, at boets aktiver kan betale boets gæld.
 3. Ingen arvinger eller legatarer er repræsenteret ved en værge eller skifteværge - se ordliste.
 4. Afdøde har ikke udelukket privat skifte i sit testamente.
 5. Ingen afgørende hensyn taler imod privat skifte - fx arvingernes egne private eller økonomiske forhold.
 6. Der skal ikke betales boafgift i boet - se afsnittet Boafgift.
 7. Boet skal ikke betale dødsboskat - det vil sige, at boets værdier ikke overstiger de fastsatte grænser, se afsnittet Skal boet betale dødsboskat?
 8. Afdøde har ikke været selvstændig erhvervsdrivende ved dødsfaldet.
 9. Der er ikke skattemæssigt afskrivningsberettigede aktiver.

Du kan finde blanketten Anmodning om forenklet privat skiftewww.domstol.dk - Blanketter - Dødsfald - Forenklet privat skifte.


Arvingers pligter
Ligesom i et privat skifte, skal arvingerne sørge for at afslutte boet og tage sig af de praktiske og økonomiske sider af dette. Men et forenklet privat skifte er nemmere og hurtigere, fordi:

 • Der ikke skal betales dødsboskat.
 • Der ikke skal indgives selvangivelse for boet.
 • Der ikke skal betales boafgift.
 • Der ikke skal indgives en boopgørelse.

Skæringsdag
Arvingerne skal være opmærksomme på, at dødsdagen er fast skæringsdag (opgørelsesdag) i et forenklet privat skifte.

Åbningsstatus
Arvingerne skal lave en opgørelse over boets værdier på dødsdagen - både indbo og andre ejendele, formue og gæld. Det kaldes en åbningsstatus. Åbningsstatus skal indgives samtidig med anmodningen om forenklet privat skifte.

Blanketten Åbningsstatus kan du finde på www.domstol.dk - Blanketter - Dødsfald - Forenklet privat skifte.

Når retsafgiften er betalt, er sagen afsluttet i skifteretten.

SKAT
SKAT kan ændre værdiansættelserne i åbningsstatus, kræve at afdødes skatteansættelser for tidligere år ændres, og at der laves en skatteansættelse (skatteberegning) for dødsåret. Hvis du ikke har hørt fra SKAT inden 3 måneder fra SKATs modtagelse af åbningsstatus, har SKAT også afsluttet sagen.

Gæld 
Arvingerne skal huske, at de skal betale gæld til afdødes eventuelle kreditorer, før arven fordeles. De skal sørge for, at der indrykkes en meddelelse i Statstidende til afdødes kreditorer - et såkaldt proklama (se ordliste). Proklamaet indeholder meddelelse om dødsfaldet og opfordrer eventuelle kreditorer til at melde sig inden en frist på 8 uger. Hvis de ikke har meldt sig inden fristens udløb, kan de ikke senere kræve penge af boet. Det er uden betydning, om en kreditor kender til proklamaet. En regning sendt til afdødes bopæl efter dødsfaldet og inden udløbet af fristen på de 8 uger anses for rettidigt anmeldt.

Blanketten finder du på www.domstol.dk - Blanketter - Dødsfald - Forenklet privat skifte.

Skattekrav
Skattekrav der endnu ikke er opgjort, når proklamaet udløber, skal betales alligevel. De restskatter mv., der er overført til opkrævning i dødsåret, er heller ikke omfattet af proklamaet. Disse skatter skal kun betales, hvis der foretages afsluttende skatteansættelse for mellemperioden. Læs mere om afsluttende skatteansættelse i afsnittet om Afdødes skat i dødsåret.

Afdødes skat indtil dødsdagen
Selvom boet ikke skal betale dødsboskat, kan der være et mellemværende med SKAT om afdødes skat fra 1. januar i dødsåret og indtil selve dødsdagen og for årene før. Der kan være en restskat eller en overskydende skat. Læs mere i afsnittet om Afdødes skat i dødsåret.

Fordeling af arv - hæftelse for gæld
Arvingerne bør ikke fordele arven, før de ved, at der er overskud i boet. Proklamafristen på 8 uger bør derfor altid være udløbet. Almindeligt indbo kan dog deles straks. Boets kontaktperson kan spørge SKAT, om der er et uafklaret skattekrav.

Hvis arvingerne har fordelt arven uden først at betale afdødes og boets gæld, hæfter de som udgangspunkt hver især for hele gælden.

Viser det sig, at afdødes og boets gæld overstiger formuen, hæfter arvingerne ikke for gælden. Det er dog en betingelse, at arvingerne straks beder skifteretten om i stedet at behandle boet som et bobestyrerbo og afleverer samtlige afdødes ejendele til bobestyreren (dog ikke almindeligt indbo). Se ordlisten for en definition på bobestyrer.

Særligt for ægtefællen
En ægtefælle kan overtage hele boet som forenklet privat skifte. Læs mere i afsnittet om Forenklet privat skifte for ægtefællen.

Når du arver værdipapirer - aktier - investeringsforeningsbeviser og fordringer
Du skal selv give SKAT besked om anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Læse mere i afsnittet om Privat skifte.