Skifteretten kan udlevere et dødsbo til privat skifte, hvis:

 1. Alle arvinger er enige om det.
 2. Skifteretten må antage, at boets aktiver kan betale boets gæld.
 3. Mindst én af arvingerne:
       - Er myndig
       - Ikke er repræsenteret af en værge og
       - Kan betale sin egen gæld - er solvent
 4. Afdøde ikke har udelukket privat skifte i sit testamente.
 5. Ingen særlige forhold taler imod privat skifte - fx arvingernes egne private eller økonomiske forhold.

Alle ovenstående punkter skal være opfyldt, før skifteretten kan udlevere dødsboet.

Arvingers pligter
Ved et privat skifte skal arvingerne ordne dødsboet selv - eventuelt ved hjælp af en advokat. Arvingerne skal blandt andet sørge for at:

 • Indrykke en meddelelse i Statstidende til afdødes kreditorer
 • Betale gæld til eventuelle kreditorer
 • Sælge eller udlægge eventuel fast ejendom til en eller flere arvinger
 • Fordele arven korrekt
 • Indgive åbningsstatus for boet til tiden
 • Indgive boopgørelse til tiden
 • Betale boafgift til tiden
 • Indgive boets eventuelle selvangivelse til tiden (dvs. samtidig med boopgørelsen)
 • Betale eventuel dødsboskat til tiden.

Hvis boet eller afdøde skal have penge fra SKAT, kommunen eller andre myndigheder vil beløbet blive indsat på afdødes NemKonto. Det er derfor en god idé at beholde kontoen indtil boet er afsluttet.

Skifteretten giver SKAT besked om, hvordan afdødes bo skal behandles, og hvem der er boets kontaktperson.

Hvis arvingerne under et privat skifte ikke behandler boet forsvarligt, kan skifteretten bestemme, at en bobestyrer skal overtage skiftet af dødsboet. Læs mere i afsnittet om Bobestyrerboer.

Meddelelse til Statstidende
Arvingerne og skifteretten skal i fællesskab sørge for, at der bliver indrykket en meddelelse i Statstidende til afdødes kreditorer - et såkaldt proklama (se ordliste). Proklamaet indeholder meddelelse om dødsfaldet og opfordrer eventuelle kreditorer til at melde sig inden en frist på 8 uger. Hvis de ikke har meldt sig inden fristens udløb, kan de ikke senere kræve pengene af boet. Det er uden betydning, om en kreditor kender til proklamaet. En regning sendt til afdødes bopæl efter dødsfaldet og inden udløbet af fristen på de 8 uger anses for rettidigt anmeldt.

Skifteretten kan hjælpe med at udfylde proklama-blanketten til Statstidende. Blanketten finder du på www.domstol.dk - Blanketter - Dødsfald - Privat skifte.

Skattekrav
Skattekrav, der endnu ikke er opgjort, når proklamaet udløber, skal betales alligevel. Indregnet restskat mv., der er overført til opkrævning i dødsåret, er heller ikke omfattet af proklamaet. Disse skatter skal kun betales, hvis boet ikke er fritaget for at betale dødsboskat, eller hvis der foretages afsluttende skatteansættelse for mellemperioden. Læs mere om afsluttende skatteansættelse i afsnittet Afdødes skat i dødsåret, og afsnittet om Boer der skal betale dødsboskat.

Fordeling af arv - hæftelse for gæld 
Arvingerne bør ikke fordele arven, før de ved, at der er overskud i boet. Proklamafristen på 8 uger bør derfor altid være udløbet. Almindeligt indbo kan dog deles straks. Boets kontaktperson kan spørge SKAT, om der er et uafklaret skattekrav.

Hvis arvingerne har fordelt arven uden først at betale afdødes og boets gæld, hæfter de som udgangspunkt hver især for hele gælden.

Viser det sig, at afdødes og boets gæld overstiger formuen, hæfter arvingerne ikke for gælden. Det er dog en betingelse, at arvingerne straks beder skifteretten om at behandle boet som et bobestyrerbo i stedet og afleverer samtlige afdødes ejendele til bobestyreren (dog ikke almindeligt indbo). Se ordliste for en definition på bobestyrer.

Åbningsstatus 
Arvingerne skal lave en opgørelse over boets værdier på dødsdagen - både indbo og andre ejendele, formue og gæld. Det kaldes en åbningsstatus.

Opgørelsen skal du lave på en særlig blanket. Du kan finde blanketten på www.domstol.dk - Blanketter - Dødsfald - Privat skifte.

Du skal senest 6 måneder efter dødsdagen indgive en åbningsstatus til skifteretten.

Hvis boet er udleveret til privat skifte mere en 4 måneder efter dødsdagen, har du dog altid 2 måneder efter boets udlevering, til at indgive en åbningsstatus til skifteretten.

Blanketten skal indgives i to eksemplarer og skal underskrives af alle arvingerne, eventuelt i henhold til fuldmagt. Skifteretten sender det ene eksemplar af blanketten videre til SKAT.

Boets afslutning
Det kan tage nogen tid at afvikle et dødsbo. Indtil boet er afsluttet, kan der være indtægter og udgifter, som vedrører afdøde, også efter dødsdagen. Disse indtægter og udgifter indgår i boet og skal eventuelt beskattes i boet.

Skæringsdag
Når arvingerne skal afslutte boet, skal de vælge en skæringsdag (opgørelsesdag) og fordele arven herefter. Alle indtægter og udgifter før skæringsdagen vedrører boet og beskattes i boet. Efter skæringsdagen er alle ejendele og indkomster mv. fordelt og tilhører nu de enkelte arvinger. Eventuel skat af indtægter/formueafkast efter skæringsdagen betales af den pågældende arving. Læs mere i afsnittet om Aconto-udlodning af arv.

Arvingerne kan selv bestemme, hvilken dag de vil vælge som boets skæringsdag. Den tidligste skæringsdag, som kan vælges, er dødsdagen. Den seneste skæringsdag, som kan vælges, er 1-årsdagen for dødsfaldet.

Boopgørelse
Arvingerne skal lave en opgørelse over boet pr. skæringsdagen. Boopgørelsen kan laves på en særlig blanket, som skifteretten har. Der følger en vejledning med til boopgørelsen. Skifterettens blanketter kan du finde på www.domstol.dk under blanketter.

Arvingerne skal dog være opmærksomme på skattereglerne, når de vælger skæringsdagen. Læs mere i afsnittet om Boer der skal betale dødsboskat.

Arvingerne skal indgive boopgørelsen senest 15 måneder efter dødsdagen. De originale fuldmagter skal indgives samtidig.

Boopgørelsen skal indgives til skifteretten i to eksemplarer. Begge eksemplarer skal underskrives af alle arvingerne, eventuelt i henhold til fuldmagt. Skifteretten sender det ene eksemplar af blanketten videre til SKAT.

Boselvangivelse
Du skal indgive selvangivelsen samtidig med, at du indgiver boopgørelsen. Selvangivelsen skal du ikke indgive til skifteretten, men til SKAT. Læs mere om boer, der ikke er fritaget for skat i afsnittet om Skat i forbindelse med dødsfald. 

Når du arver værdipapirer - aktier, investeringsforeningsbeviser og fordringer
Din anskaffelsessum er normalt værdien i boopgørelsen, og anskaffelsestidspunktet er boets opgørelsesdag. Hvis værdipapirerne er udloddet før opgørelsesdagen, er det dog værdien og tidspunktet på denne udlodningsdag, der gælder. Læs mere i afsnittet om Aconto-udlodning af arv.

Hvis du senere sælger værdipapirerne, kan du kun trække et eventuelt tab fra, hvis du har givet SKAT besked om anskaffelsessummen og anskaffelsesdatoen. Det er også en betingelse, at du overholder de særlige frister for besked til SKAT.
Du kan give SKAT besked på www.skat.dk/tastselv.

Du kan læse mere om aktier, investeringsforeningsbeviser og fordringer på www.skat.dk.

.