Indkomstudbetaleren/arbejdsgiveren skal rekvirere skattekortoplysninger på de personer, som der forventes udbetalinger til i indeværende eller følgende indkomstår. De elektroniske oplysninger om skattekortets (hovedkortets) fradragsbeløb leveres til alle de indkomstudbetalere/arbejdsgivere, der rekvirerer hovedkort. Det medfører, at hovedkortsoplysningerne for en person kan være leveret til flere indkomstudbetalere. Fradraget må dog fortsat kun benyttes af een indkomstudbetaler, hvorfor det skal aftales med indkomstmodtageren, om der skal anvendes fradrag ved beregning af A-skat. Af KSL § 48, stk. 1, 4 pkt. fremgår, at hovedkortet ikke samtidig må benyttes hos andre indeholdelsespligtige, så længe skattekortoplysningerne anvendes hos anden indeholdelsespligtig.

Virksomheder og andre indberetningspligtige, der ikke anvender elektronisk indberetning kan rekvirere skattekort via en blanket "ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort" og modtage skattekortoplysningerne på papir. Der skal anvendes en blanket for hver ansat til ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort. Der er indberetningspligt vedrørende indsendelse af ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort. Når blanketten "ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort" er modtaget og indtastet i SKAT, sender eIndkomst automatisk eSkattekort ud til brug for beregning af A-skat.

Hent blanketten "ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort" HER

Identifikation
Den indeholdelsespligtige skal altid sikre sig lønmodtagerens personnummer, navn og adresse (herunder udenlandsk adresse) og få det dokumenteret ved personnummerbevis, sygesikringsbevis eller lignende. Kan personnummerbevis ikke fremskaffes, skal den indeholdelsespligtige i stedet sikre sig oplysning om fødselsdag, -måned og -år, jf. KSLbek. § 29, stk. 1. Arbejdsgiveren skal notere personnummeret, trækprocent og det trækfri fradragsbeløb i sit regnskab.

Det fradrag, som arbejdsgiveren skal bruge ved beregningen og indeholdelsen af A-skatten, fremgår af eSkattekortet. Fradragsbeløbet er her anført som et fradrag pr. måned, 14 dage, uge og dag.

Der skal gives et fradrag svarende til den faktiske indtjeningsperiode inkl. helligdage og andre fridage.

Ved beregning af A-skat for en afdød, skal der gives fradrag til og med dødsdagen.

Afregnes der kun løn for en enkelt dag, må der som hovedregel kun gives fradrag for en enkelt dag. Derudover kan dagfradraget anvendes som supplement til de øvrige fradragsbeløb ved udregning af fradrag for en skæv indkomstperiode.

Beregningseksempel (skæv lønperiode)
Hovedkortets dagfradrag er 93 kr. Lønmodtageren er tiltrådt tirsdag. Lønugen er søndag - lørdag.

Løn for 4 dage (tirsdag-fredag)2.000kr. 
AM-bidrag (8 pct.)- 160 kr.
A-indkomst1.840 kr.
Fradrag i følge skattekortet : 
tirsdag) 
onsdag) 
torsdag) 5 dage á 93 kr.- 465 kr.
fredag) 
lørdag) 
Beløb, hvoraf der skal beregnes A-skat med den trækprocent, der står på hovedkortet 

1.375kr. 

Hvis der gives fradrag, skal hovedkortet som tidligere nævnt altid være rekvireret og modtaget af arbejdsgiveren.

Hvis der ikke registreres arbejdsdage i lønningsregnskabet, men kun arbejdstimer, kan timetallet (ekskl. overarbejdstimer) bruges til at udregne antallet af arbejdsdage.

Bruges hovedkortet som grundlag for beregningen af A-skat, skal der beregnes fradrag for hele den periode, opgørelsen omfatter, selv om lønmodtageren ikke har arbejdet på fuld tid, eller indkomsten ikke kan henføres til en bestemt indtjeningsperiode. Det betyder fx, at der - hvis der udbetales indkomst, som kun vedrører en 14 dages periode - skal gives fradrag for en måned, hvis lønmodtageren har været ansat hele måneden, og i øvrigt ikke holder ferie uden løn i perioden.

Overstiger fradragsbeløbet A-indkomsten, bliver grundlaget for beregning af A-skatten 0. Et uudnyttet fradrag for én periode kan anvendes i en efterfølgende periode, hvis lønmodtagerens hovedkortoplysninger skal anvendes i begge perioder.

Hvis en lønmodtager til stadighed ikke kan udnytte skattekortets fradragsbeløb, kan den kommunale borgerbetjening eller SKAT udstede et skattekort med en bruttotrækprocent, jf. afsnit F.1.5.1.

En arbejdsgiver må ikke give fradrag for dage, hvor en lønmodtager, der er ansat uden ret til ferie med løn, holder ferie.

Hvis en lønmodtager, der har ret til ferie med løn, holder ferie uden at have optjent ferieretten hos den nuværende arbejdsgiver, og derfor ikke skal have udbetalt løn for (hele) ferieperioden, skal den nuværende arbejdsgiver give fradrag som normalt for hele perioden, forudsat at fradraget ikke er anvendt af anden udbetaler i perioden.

Arbejdsgivere må ikke give fradrag for dage, hvor den ansatte får udbetalt dagpenge fra en A-kasse eller fra kommunen.

Hvis en ansat arbejder på nedsat tid og samtidig får supplerende arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsgiveren har typisk udstedt en frigørelsesattest til A-kassen), skal arbejdsgiveren fortsat have modtaget skattekortet elektronisk og der må kun gives forholdsmæssigt fradrag efter antallet af arbejdstimer. Den resterende del af fradraget indregner A-kassen ved beregningen af A-skat af arbejdsløshedsdagpengene på baggrund af elektronisk meddelte skattekortoplysninger.

Hvis en fuldtidsforsikret lønmodtager i én uge har fået løn for mere end 29,6 timer, bortfalder de supplerende dagpenge, og arbejdsgiveren skal da give fuldt fradrag for den pågældende uge.

Efterløn
Efterlønsmodtagere, der ved siden af efterlønnen har lønindkomst, skal være opmærksomme på at begge indkomstudbetalere rekvirerer skattekortoplysningerne elektronisk. Det skal aftales med udbetalerne, om ved hvilken udbetaling, der skal anvendes fradrag.

Social- og sundhedsforvaltninger
Social- og sundhedsforvaltningen kan give fradrag efter lønmodtagerens hovedkortoplysninger, selv om dette er rekvireret af arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren har afgivet skriftlig erklæring om, at fradragsbeløbet for en nærmere angiven periode ikke bruges.

Anerkendte A-kasser
For anerkendte A-kasser er der på enkelte områder (ved udbetaling af supplerende dagpenge og visse kursusgodtgørelser) indgået særskilt aftale om anvendelse og opbevaring af skattekort (hovedkort). A-kasserne skal som udgangspunkt i lighed med andre indeholdelsespligtige rekvirere skattekort på samme vis som andre indeholdelsespligtige og basere skattetrækket, herunder indrømme fradrag, på grundlag af elektronisk meddelte skattekortoplysninger. Ved udbetaling af ydelser som fx efterløn og overgangsydelse kan A-kassen derfor alene give fradrag, hvis skattekortoplysningerne er indhentet elektronisk. A-kasserne må ikke give forholdsmæssigt fradrag i forbindelse med udbetaling af disse eller lignende ydelser.

I forbindelse med A-kassernes udbetaling af supplerende dagpenge er skattekortet normalt rekvireret af arbejdsgiveren, men de godkendte A-kasser har fået dispensation til at give et forholdsmæssigt fradrag ved beregningen af A-skatten. Ved udbetaling af supplerende dagpenge må A-kassen kun give forholdsmæssigt fradrag, hvis arbejdsgiveren har udstedt en frigørelsesattest til A-kassen. I tilfælde, hvor en A-kasse udbetaler fulde dagpenge, feriedagpenge eller uddannelsesgodtgørelse (kursusgodtgørelse), skal A-kassen som udgangspunkt have rekvireret skattekortet for at kunne give fradrag.

Strejke og lockout
En af følgerne af at deltage i en overenskomststridig strejke er, at arbejdsforholdet afbrydes, i hvert fald så længe strejken varer.

For arbejdsgivere gælder følgende:

Inden elektroniske skattekort blev indført, har det været afgørende for beregning af A-skatten for lønperioder, hvori der har været overenskomststridige arbejdsnedlæggelser mv., om hovedkortet forblev hos arbejdsgiveren eller blev returneret til lønmodtageren. Hvis hovedkortet forblev hos arbejdsgiveren, skulle et fradrag gives uden afkortning af strejkedagene for den samlede periode, som lønopgørelsen omfatter, selv om de respektive medarbejdere på grund af arbejdsnedlæggelsen ikke har arbejdet hele lønperioden. Hvis hovedkortet blev returneret til lønmodtageren, skulle der alene gives fradrag for de dage, hvor hovedkortet har været i virksomhedens besiddelse. Indførelse af elektroniske skattekort har ikke ændret på disse retningslinier. Eftersom et elektronisk skattekort ikke fysisk kan returneres til lønmodtageren, betragtes skattekortet som udleveret, hvis arbejdsgiveren meddeler arbejdstageren om, at kortet betragtes som udleveret. 

For fagforeninger gælder følgende:

Når fagforeninger mv. bliver indeholdelsespligtige ved udbetaling af strejke- og lockoutgodtgørelse (ofte efter dagpengesats), skal skattekortoplysningerne rekvireres elektronisk. Skattekortet skal dog først betragtes som udleveret af arbejdsgiver, jf. ovenstående afsnit, før der kan anvendes fradrag ved udbetaling af strejke- og lockoutgodtgørelse. Læs mere i afsnit F.1.4.1.