Af KSL § 48, stk. 1 fremgår det, at skattemyndighederne til brug ved indeholdelsen af A-skat udarbejder skattekort (hovedkort), bikort, bruttotrækkort eller frikort til skattepligtige, der forventes at få A-indkomst i det år, som kortene vedrører.

På skattekortet (hovedkortet) er anført, hvilke beløb, der skal fradrages i A-indkomsten, inden A-skatten beregnes, jf. KSL § 48, stk. 2. Fradraget er anført som et fradrag pr. måned (1/12 årsfradrag), 14 dage (1/26 årsfradrag), uge (1/52 årsfradrag) og dag (1/365 årsfradrag). På bikortet anføres intet fradragsbeløb.

Ifølge KSL § 48 A, kan skatteministeren, når særlige grunde taler derfor, bestemme, at indeholdelse af A-skat i visse arter af A-indkomst skal ske uden anvendelse af skattekort (hovedkort) eller bikort. Denne bemyndigelse er udmøntet i KSLbek. § 24, hvorefter SKAT kan fastsætte nærmere bestemmelser om beregning af fradrag i A-indkomst på grundlag af skattekort ved udbetaling af:

 1. feriegodtgørelse,
 2. sociale og statslige pensioner,
 3. dagpenge fra anerkendte a-kasser,
 4. strejke- og lockoutgodtgørelse, der ydes som dagpenge,
 5. sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel,
 6. stipendier, der udbetales til uddannelsessøgende,
 7. kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, samt
 8. statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Dagpenge fra anerkendte A-kasser, sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, samt statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte kan ske på basis af skattekortoplysningerne uanset disse er leveret til anden indeholdelsespligtig, jf. KSLbek. 24, stk. 2, stk. 4 og 5

For så vidt angår de regler, der er fastsat ved beregning af fradrag ved udbetaling af feriegodtgørelse henvises til afsnit F.4.3, mens de regler, der er fastsat for så vidt angår beregning af fradrag for sociale og statslige pensioner samt ved udbetaling af dagpenge fra anerkendte a-kasser er beskrevet i F.1.5.1.1.

Fra 1. juni 2008 skal alle skattekort være rekvireret i eIndkomst.

Endelig har SKAT i medfør af KSLbek. § 24, stk. 2, bestemt, at der kan ske overførsel af uudnyttede fradrag til senere perioder inden for kalenderåret, hvis den indeholdelsespligtige skal anvende skattekortet (hovedkortet) i hele perioden. Se også afsnit F.1.4.1.1 og F.1.5.1.1.

Bruttotrækkort
SKAT kan udstede skattekort uden fradragsbeløb, et såkaldt bruttotrækkort. Det kan fx være hensigtsmæssigt, hvis en lønmodtager har meget svingende indkomst som følge af fx sæsonarbejde, eller hvis en lønmodtager har mange arbejdsgivere. Den indeholdelsespligtige skal i så fald bruge den trækprocent, der står på skattekortet, uden at give fradrag, jf. KSLbek. § 13.

Fra d. 1. januar 2008 har alle indeholdelsespligtige indkomstudbetalere pligt til elektronisk at indhente skattekortoplysninger (eSkattekort) fra told- og skatteforvaltningen, jf. KSL § 48, stk. 1.

For at modtage eSkattekort, skal den indeholdelsespligtige elektronisk indsende ansættelsesoplysninger på indkomstmodtagere til eIndkomstregistret. Ansættelsesoplysninger skal bl.a. bestå af CPR-nr., ansættelsesdato, anvendelsesdato, skattekorttype osv. Herefter vil den indeholdelsespligtige løbende modtage de ansattes nye og ændrede eSkattekort elektronisk. Den indeholdelsespligtige arbejdsgiver må kun rekvirere skattekortoplysninger på personer, som arbejdsgiveren på anmodningstidspunktet påregner at skulle udbetale A-indkomst til i den/de følgende periode(r) eller det følgende indkomstår.

Der vil kunne modtages følgende typer af skattekort:

 • Hovedkort, hvor der modtages fradrag og trækprocent
 • Bikort, hvor der modtages trækprocent
 • Bruttotrækkort, hvor der modtages trækprocent
 • Frikort, hvor der modtages trækprocent og det maksimale trækfrie beløb 
 • "Intet skattekort"
 • Hovedkort, bikort og bruttokort uden lønindholdelse - kræver særlig bevilling

Indkomstmodtageren kan se i sin Skattemappe under Aktuelle indkomstoplysninger, hvilke indkomstudbetalere der har indsendt ansættelsesoplysninger/rekvireret skattekort i eIndkomstregistret.

Fra d. 1. juni 2008 er alle lønindeholdelser integreret i eSkattekortet. eSkattekortet vil således indeholde summen af A-skatteprocenten og lønindeholdelsesprocenten. Virksomhedernes administration af lønindeholdelsen er således bortfaldet