FormålVed fremstilling af eksportvarer anvender mange virksomheder i EU importerede råvarer, halvfabrikata mv.
 
For at disse virksomheder konkurrencemæssigt kan stilles lige med virksomheder i ikke-EU-lande, der fremstiller tilsvarende varer, og for at fremme EU-virksomhedernes eksport, er det vigtigt at give virksomhederne mulighed for at skaffe råvarerne på samme vilkår som virksomhederne uden for EU.  
 
Aktiv forædling er en ordning for told- og afgiftsfritagelse for råvarer, materialer og hjælpestoffer, der indføres til forarbejdning i EU, hvorefter færdigvarerne (forædlingsprodukterne) eksporteres til lande udenfor EU.
 
Ordningen kan i princippet anvendes for alle varer. Det er en betingelse, at den bidrager til at skabe de mest gunstige vilkår for eksport af forædlingsprodukter, samtidig med at væsentlige interesser hos producenter af tilsvarende varer i EU ikke krænkes, se i øvrigt om økonomiske forudsætninger A.14.5.
 
En bevilling til aktiv forædling kan anvendes i hele EU. Se nærmere om enhedsbevillinger afsnit A.14.3 og A.19.3. Derfor kan ikke alene SKAT være involveret i et bevillingsforhold, men også en toldmyndighed i en anden medlemsstat. I disse tilfælde bruges betegnelsen told- og skatteforvaltningen eller toldsted.
 
Det legale grundlagReglerne om aktiv forædling findes i toldkodeksens artikel 84-90 og 114-129, gennemførelsesbestemmelsernes artikel 496-523 og 536-550 samt momslovens § 12.
 
Der kan opnås toldfritagelse efter én af to ordninger, suspensionsordningen og tilbagebetalingsordningen, men i begge tilfælde skal ansøgeren have til hensigt at eksportere hovedforædlingsprodukterne til lande udenfor EU.
 
Når der ansøges om bevilling til aktiv forædling, skal ansøgeren angive hvilken af de to ordninger, der ønskes benyttet. Der er dog visse begrænsninger for anvendelsen af tilbagebetalingsordningen, se afsnit A.14.2.

Skemaet viser forskellen på de to aktive forædlingsordninger.

  Suspension Tilbagebetaling
Omfatter alle varer ja nej
Told og afgift betales nej ja
Sikkerhedsstillelse for told og afgift almindeligvis nej nej
Fremlæggelse af licenser, certifikater mv. nej ja
Krav om forædling nej nej
I fri omsætning nej ja