Levende dyr, animalske produkter, fisk og fiskevarer er omfattet af veterinærbestemmelser. Veterinærkontrollen foretages umiddelbart efter indpassagen til EUs område, i Danmark af de veterinære kontrolmyndigheder. Det er Fødevaredirektoratet, der foretager veterinærkontrol af dyr og animalske produkter og Fiskerikontrollen, der foretager veterinærkontrol af fisk og fiskeprodukter.
 
Veterinærkontrol skal principielt ske i forbindelse med dyrenes/varernes fysiske indførsel til EU, dvs. ved EUs ydre grænse.
 
Forsendelser med varer omfattet af veterinærkontrol må kun indpassere ved dertil udpegede grænseovergangssteder (havne/lufthavne). De fremgår af toldvejledningens bilag 10.
 
SKAT henviser ved indpassagen til dansk område forsendelserne til veterinærkontrol. Transportørerne skal derfor gøre opmærksom på, at transporten omfatter varer, der skal til veterinærkontrol og foretage det nødvendige i forbindelse hermed. Varerne registreres med en særlig kode (kode 20), hvilket betyder, at registreringen ikke kan afsluttes, før der er foretaget veterinærkontrol.
 
Varerne kan kun frigives til en toldprocedure, som veterinærkontrollen har tilladt. Ved fortoldningen fremlægges dokumentation for, at veterinærkontrollen har fundet sted, og at gebyr er betalt/debiteret.
 

Undtagelser
Fisk og fiskerivarer, der medføres til privat brug eller som vareprøver, er ikke omfattet af veterinærkontrolbestemmelserne.

Dyr og animalske produkter, der medføres af rejsende, er som hovedregel omfattet af veterinærkontrolbestemmelserne. Der findes dog undtagelser herfra, som omtales i det følgende.
 
Selskabsdyr, der medføres af private rejsende, kan indføres uden veterinærkontrol. For marsvin, hamstere, mus, rotter, skildpadder og leguaner gælder, at der kun må indføres 3 stk. i alt uden veterinærkontrol.
 
Visse kødvarer kan indføres fra Norge uden tilladelse fra Fødevaredirektoratet.
 
Visse animalske fødevarer fra ikke EU-lande, kan af private, til privat brug i egen husholdning, jf. Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 723 af 25. juli 2000, § 33, indføres uden veterinærkontrol, under forudsætning af, at betingelserne i stk. 2, nr. 1-4 er opfyldt. Herunder gælder bl.a. at mængden ikke må overstige 1 kg pr. person (fra Grønland og Færøerne 5 kg. pr. person), samt at indførsel fra den pågældende produktkategori skal være tilladt. Indførsel af animalske produkter som prøver til analyseformål eller udstillinger kan kun finde sted mod forevisning af en særlig veterinærtilladelse.
 

Særlige ordninger: Referencepriser for fisk
I visse tilfælde er fiskerivarer kun omfattet af toldsuspensioner, se afsnit A.9, eller toldpræference, se afsnit A.8, hvis prisen franco grænse mindst er lig med en årlig referencepris, som Fællesskabet har fastsat for de pågældende varer eller varekategorier.
 
SKAT skal kontrollere, om referenceprisen er overholdt for varer, der er underlagt kravet om overholdelse af referencepriser for at opnå en toldnedsættelse.
 
Der kan desuden forekomme tilfælde, hvor overgangen til fri omsætning gøres betinget af, at referenceprisen eller en særlig mindstepris er overholdt.
 
Direkte landinger
For fisk til konsum uden videre forarbejdning, der landes direkte fra ikke EU fartøjer, skal visse mindstepriser overholdes. Undtaget er fisk, der landes fra et fartøj, der er hjemmehørende i Grønland, Færøerne, Island eller Norge.
 
Det legale grundlag
EF-direktiver:
 
97/78/EØF med senere ændringer,
91/496/EØF,
90/425/EØF med senere ændringer,
92/118/EØF med senere ændringer.
 
EF-forordninger:
 
3759/92(EØF) med senere ændringer,
1093/94/(EØF).
 
Bekendtgørelser mv.:
 
Fiskeriministeriets BKG nr. 383 af 17. maj 1994,
Fødevaredirektoratets BKG nr. 723 af 25. juli 2000 med senere ændringer,
Fødevaredirektoratets BKG nr. 270 af 6. april 2000 med senere ændringer,
Fødevaredirektoratets BKG nr. 271 af 6. april 2000 med senere ændringer.