Betalingspligtig Den virksomhed, der skal afregne momsen til Skattestyrelsen.
Brugtmomsordningen  Når særlige betingelser er opfyldt, kan varer sælges efter brugtmomsordningen.
Erhvervelse Herved forstås køb af varer fra et andet EU-land. Det er en forudsætning, at varerne forsendes eller transporteres fra det andet EU-land til erhververen (køberen), og at transporten udføres af sælgeren eller af køberen (erhververen) eller for disses regning. Det er desuden et krav, at erhververen har retten til som ejer at råde over varen.
Erhververen Den momsregistrerede virksomhed, der køber/erhverver varer i andre EU-lande.
Erhvervelsesmoms

Erhvervelsesmoms er betegnelsen for den moms, der skal beregnes og betales af momsregistrerede virksomheder, der køber varer i andre EU-lande.

Den beregnede erhvervelsesmoms angives og betales via momsangivelsen i rubrikken "Moms af varer og ydelser fra udlandet".

Momsen kan medregnes til den indgående moms i det omfang, der er fradragsret for beløbet.

EU-salg uden moms

Hvis en momsregistreret virksomhed sælger varer til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal der til Skattestyrelsen indberettes oplysninger om salget i perioden (måneden).

Fjernsalg Fjernsalg er betegnelsen for salg af varer med moms til ikke-momsregistrerede købere i andre EU-lande fx private, når sælger er ansvarlig for transporten af varerne. Det kan fx være postordresalg eller internethandel. Vær opmærksom på, at der er forskel på, om du er registreret i det pågældende EU-land pga. overskridelse af fjernsalgsbeløbsgrænse.
Ikke-registrerede
virksomheder
 
Ikke-registrerede virksomheder er virksomheder, der ikke er registreret for moms.

Det er først og fremmest virksomheder, der ikke er registreringspligtige, fordi deres salg af varer og ydelser ikke overstiger 50.000 kr. over en 12 måneders periode.

Dernæst er det virksomheder, der er fritaget for moms, fx tandlæger og forsikringsselskaber, og virksomheder, der ikke er momspligtige, fx offentlige institutioner.
Import Der tales om import, når varer købes fra lande uden for EU's momsområde (fx Færøerne og Grønland) og indføres til EU, fx til Danmark.
Importmoms Importmoms er betegnelsen for den moms, der skal betales ved køb af varer fra lande uden for EU. Importmomsen angives via momsangivelsen i rubrikken "Moms af varekøb fra udlandet". Momsen kan medregnes til den indgående moms i det omfang, der er fradragsret for beløbet.

Skattestyrelsen udsender månedligt en importspecifikation over periodens  køb fra disse lande, hvoraf importmomsen fremgår.
Leveringstidspunkt  Leveringstidspunktet bruges til at fastlægge, i hvilken momsperiode en leverance (salg) skal medregnes.

Som hovedregel anvendes fakturadatoen som leveringsdatoen og bestemmer dermed, i hvilken momsperiode et køb/salg skal medtages.

Kun hvor der er væsentlig forskel på leveringstidspunkt og fakturadato, anvendes leveringstidspunktet til at bestemme, i hvilken momsperiode et køb/salg skal medtages.
Momsfrie virksomheder Virksomheder, der er fritaget for moms, fx tandlæger og forsikringsselskaber, og virksomheder, der ikke er momspligtige, fx offentlige institutioner.
Nye transportmidler

Ved nye transportmidler forstås i denne vejledning:

  • Både på over 7,5 meter.
  • Sportsfly med en højest tilladt startvægt på over 1.550 kg - dog undtagen ultralette fly.
  • Motordrevne landkøretøjer med en slagvolumen på over 48 ccm  eller en effekt på over 7,2 kW (ca. 10 HK).

Biler, motorcykler, traktorer, motorredskaber og knallerter er generelt omfattet, men normalt ikke campingvogne.

Transportmidler, der ikke er omfattet af ovenstående definition, fx et lystfartøj på under 7,5 meter, er omfattet af de almindelige momsregler for EU-handel.

Et transportmiddel anses for at være nyt, hvis én af følgende to betingelser er opfyldt:

  • Levering finder sted senest tre måneder efter den første ibrugtagning. Dog 6 måneder for motordrevne landkøretøjer.
  • Transportmidlet har kørt højst 6.000 km (landkøretøjer), sejlet højst 100 timer (både) eller fløjet højst 40 timer (fly).
Ordregiver Den virksomhed, der afgiver en ordre.
Ordremodtager Den virksomhed, der skal leveres varer til.
Registrerede
virksomheder

Registrerede virksomheder er virksomheder, der er registreret for moms.

Enhver virksomhed, der skal betale moms af sit salg af varer og ydelser, er registreringspligtig.

Herudover er momsfrie virksomheder og institutioner mv. registreringspligtige, hvis deres erhvervelser af vare fra andre EU-lande i det løbende eller i det foregående år overstiger 80.000 kr.

Endelig er momsfri virksomheder og institutioner mv. registreringspligtige hvis de køber ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt. De er også registreringspligtige hvis de sælger ydelser til andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig af momsen.