Udbytte fra udlandet
Efter de fleste DBO'er beskattes udbytte i det land, hvor udbyttemodtageren er hjemmehørende (her Danmark). Dog har det land, hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, typisk ret til at beskatte udbyttet med en vis procent, henholdsvis en noget lavere procent, hvis udbyttemodtager er et moderselskab. Procentsatserne varierer og fremgår af de enkelte DBO'er.

Om beskatning af udenlandske udbytter efter danske regler se også LV ansnit S.F.1.2.

Renter fra udlandet
Efter de fleste DBO'er beskattes renter kun i det land, hvor modtageren er hjemmehørende. I en række DBO'er er det land, hvorfra udbetalingen af renter finder sted, dog tillagt retten til at beskatte renterne med en vis procentsats på f.eks. 15 pct. Procentsatsen fremgår af de enkelte DBO'er.

Royalty fra udlandet
Efter de fleste DBO'er beskattes royalties kun i det land, hvor modtageren er hjemmehørende. I en række DBO'er er det land, hvorfra udbetalingen af royalty finder sted, tillagt retten til at beskatte ydelser med satser på typisk 5-15 pct. Procentsatserne fremgår af de enkelte DBO'er.

I Landsskatterettens kendelse gengivet i TfS 1998, 223 var en person lønansat forsker ved et universitet i Danmark. I 1983 afhændede han brugsretten til en patenteret ide til et tysk firma. Som vederlag herfor modtog han en løbende indtægt. Vederlaget blev af Landsskatteretten anset for betaling for en immaterialret, som ikke kunne begrunde bidragspligt i henhold til AMFL.