Udbytte og afståelses-

summer

Personer, som er bosat i udlandet og ejer aktier, anparter mv. i danske selskaber, hvor deltagerne ikke hæfter personligt, er begrænset skattepligtige af udbytte, der udloddes af sådanne selskaber, jf. LL § 16 A, stk. 1, bortset fra udlodninger fra obligationsbaserede investeringsforeninger som nævnt i ABL § 22, stk. 2, og af afståelsessummer omfattet af LL § 16 B. Den begrænsede skattepligt fremgår af KSL § 2, stk. 1, nr. 6. Der skal ikke betales AM-bidrag.

Den begrænsede skattepligt af udbytte afgøres som udgangspunkt med en endelig skat på Ny tekst start27 pct. (2012), Ny tekst slutjf. KSL § 2, stk. 5, jf. §§ 65 eller 65 A og kildeskattebekendtgørelsen kapitel 9 .I visse tilfælde er skatten dog kun 15 pct. Der henvises til bestemmelsen i KSL § 2, stk. 5.

I særlige situationer vil der ikke være foretaget indeholdelse, fortrinsvis i tilfælde af udbetaling af maskeret udbytte. I så fald vil udbyttet skulle selvangives. Se nærmere LV D.A.2.6 og D.B.6.1 (udbytteindtægt) samt LV S.F.1.2 (maskeret udbytte).

I DBO'er mellem Danmark og andre lande, kan Danmark helt eller delvist have afgivet beskatningsretten til udbytte. Dette fritager ikke for indeholdelse af Ny tekst start27 pctNy tekst slut. udbytteskat, med mindre andet måtte være bestemt, se LV D.D.2 vedrørende OECD's modelkonvention artikel 10 om mulighed for reduktion af udbytteskatten i visse tilfælde, hvor aktierne er registreret i VP-centralen.

Efter de fleste DBO'er beskattes udbytte i det land, hvor udbyttemodtageren er hjemmehørende. Dog har det land, hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende (her Danmark), typisk ret til at beskatte udbyttet med en vis procent, henholdsvis en noget lavere procent, hvis udbyttemodtager er et moderselskab. Procentsatserne varierer og fremgår af de enkelte DBO'er. Se også herom LV D.D.2 vedrørende OECD's modelkonvention artikel 10, hvor de danske kildeskattesatser er gengivet.

Renter

Den begrænsede skattepligt af renteindtægter for personer er afskaffet med virkning fra og med indkomståret 2006. Renter fra kilder her i landet medfører imidlertid begrænset skattepligt efter SEL § 2, stk. 1, litra d (renter af kontrolleret gæld)

Renteindtægter, der er knyttet til virksomhed med fast driftssted her i landet, vil være omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 4. Disse renter skal indgå ved opgørelsen af virksomhedens overskud. Se nærmere LV D.A.2.4.

 

Royalty

Ved royalty forstås betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller som vederlag for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer, jf. KSL § 65 C, stk. 4.

Personer, som er bosat i udlandet og modtager royalty fra Danmark, er begrænset skattepligtige af de modtagne beløb, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 8. Skatten udgør 25 pct. og skal indeholdes af den der foretager udbetalingen i Danmark, jf. KSL § 65 C, stk. 1, se også LV D.A.2.8.

Der skal ikke betales AM-bidrag, medmindre der er tale om vederlag for udført arbejde.

I DBO'er mellem Danmark og andre lande kan Danmark helt eller delvist have afgivet beskatningsretten til royalty.

Efter de fleste DBO'er beskattes royalties kun i det land, hvor modtageren er hjemmehørende. I en række DBO'er er det land, hvorfra udbetalingen af royalty finder sted, tillagt retten til at beskatte ydelser med satser på typisk 5-15 pct. Procentsatserne fremgår af de enkelte DBO'er.

Uanset dette bevirker de danske regler om begrænset skattepligt, at en udbetaler af royalty, der er hjemmehørende i Danmark, skal indeholde skat med 25 pct., med mindre andet måtte være bestemt. Se LV dobbeltbeskatning afsnit DD artikel 12.