Når det er klarlagt, at der foreligger et ansættelsesforhold, som det fremgår af afsnit C.1.1.1, skal der indeholdes A-skat ved udbetaling af A-indkomst, jf. KSL § 46, jf. § 2, stk. 1, .

Der skal desuden indeholdes AM-bidrag og SP-bidrag, jf. AMFL § 11, stk. 1 og 9 og ATP-lovens § 17 f, stk. 1, fordi personer, der har lønindkomst fra beskæftigelse udført her i landet, og som er begrænset skattepligtige ifølge KSL § 2, stk. 1, nr. 1  også er bidragspligtige, jf. AMFL § 7, stk. 1, litra a. Der kan udbetales skattefri godtgørelse efter de gældende regler herfor, se afsnit B.1.7.

Om indkomstopgørelse ved begrænset skattepligt, se LV D.B.6 og om teknikerfradrag, se LV D.B.3. Om valg af skatteberegning efter de særlige grænsegængerregler i KSL § 5 A-D, se LV D.B.8.

AM-bidrag og SP-bidragLønmodtagere kan, selvom de er bidragspligtige og omfattet af et bidragsgrundlag, være socialt sikret i et andet land og dermed eventuelt fritages for AM-bidrag og SP-bidrag, se afsnit C.1 og C.6.

Forholdet til DBO'erDBO'ernes regel om vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold fører til beskatning af udenlandske (privat ansatte) lønmodtageres indkomst fra første dag i arbejdslandet (Danmark), når der er tale om ansættelse hos en arbejdsgiver her, dvs. enten en dansk virksomhed eller en udenlandsk virksomhed med fast driftssted her. Se også LV D.D.2 vedrørende OECD's modelkonvention artikel 15 og de enkelte DBO'er.

Offentligt ansatte beskattes i den stat, de er udsendt fra. Lønmodtagere, der ifølge de ovenfor nævnte lovregler er begrænset skattepligtige og bidragspligtige, kan dog i nogle tilfælde være fritaget for skattetræk, som følge af en DBO. Dette vil i givet fald fremgå af en fritagelseserklæring fra den kommunale skatteforvaltning.

Det gælder bl.a. i de tilfælde, hvor den (privat) ansatte arbejder her for en udenlandsk virksomhed, der udfører bygge-, anlægs- og monteringsarbejde i Danmark, idet der som nævnt i afsnit C.1.1.1 efter DBO'en mellem Danmark og det pågældende land som oftest gælder en 12-måneders-regel for, hvornår der opstår fast driftssted.

Vedrørende beskatning af lønindkomst i triangulære tilfælde, se TfS 1998, 439 (DEP) (ophold i Danmark under 183 dage, hjemmehørende i andet land, arbejdsgiver i tredjeland, fast driftssted afgøres efter dobbeltbeskatningsoverenskomst med tredjelandet). Beskatningsforholdene er illustreret med et skema i afsnit C.3.1.

Beskatningsretten til løn for arbejde for en arbejdsgiver her i landet er ikke afhængig af arbejdsperioden. I disse tilfælde er der dansk beskatningsret fra første dag.