Arbejdsmarkedets Tillægspension er som udgangspunkt en obligatorisk, lovpligtig pensionsordning for lønmodtagere, som bliver finansieret af ATP-bidrag fra arbejdsgivere og lønmodtagere. Ordningen er udvidet til også at omfatte andre end lønmodtagere. Ordningen er endvidere gjort frivillig for visse grupper af personer. Der henvises i den forbindelse til ATP-lovens §§ 2 a og 2 b og LV A.C.1.2.1.

ATP falder ind under PBL § 2 og er derfor en pensionsordning med løbende livsbetingede udbetalinger dog med mulighed for udbetaling af engangsbeløb ved medlemmets død. Ved udbetaling af engangsbeløb til de efterladte betales der afgift med 40 pct., jf. PBL § 29 B. De løbende ydelser er A-indkomst, jf. Ny tekst startbekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011 (kildeskattebekendtgørelsen) § 18, nr. 27,Ny tekst slut og skal medregnes i den skattepligtige indkomst efter PBL § 20, stk. 1, nr. 1.

ATP-fonden beregner og indeholder AM-bidrag i arbejdsgiverens indbetalinger til fonden (både den ansattes del og arbejdsgiverens del af ATP-indbetalingen), jf. KSL § 49 D, stk. 1 og afsnit B.1.10.

Bidragsgrundlaget udgør arbejdsgiverens indbetalinger herunder indbetalinger til ATP vedrørende arbejdsgiverbetalte dagpengeydelser i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. KSL § 49 A, stk. 3, nr. 1.

For personer omfattet af ATP-lovens §§ 2 a og 2 b, omfatter bidragsgrundlaget de foretagne indbetalinger til ATP, jf. KSL § 49 A, stk. 3, nr. 2. Bidragsgrundlaget omfatter herefter følgende indbetalinger til ATP:

Indbetalinger foretaget af de kommunale dagpenge- og socialmyndigheder,

  •  for modtagere af dagpenge i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,
  •  for modtagere af delpension eller førtidspension i henhold til lov om social pension,
  •  for modtagere af kontanthjælp eller revalideringsydelse efter §§ 25 og 52 i lov om aktiv socialpolitik.
  •  for modtagere af introduktionsydelse efter § 27 eller § 29, stk. 2, i integrationsloven.

Indbetalinger foretaget af arbejdsløshedskasserne,

  •  for modtagere af seniorydelse efter lov om seniorydelse,
  •  for modtagere af dagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
  •  for modtagere af godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Indbetaling foretaget af Arbejdsdirektoratet og arbejdsløshedskasserne

  • for modtagere af overgangsydelse eller efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., og
  • for modtagere af uddannelsesgodtgørelse, jobrotationsydelse eller aktiveringsydelse i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

ATP-fonden beregner og indeholder bidrag af såvel obligatoriske som frivillige indbetalinger til fonden, jf. KSL § 49 D, stk. 3.