Tjenestemandspension udbetales af det offentlige som en løbende livsbetinget ydelse som følge af tidligere ansættelse i statens, folkeskolens, folkekirkens, en regions eller kommunernes tjeneste. Statstjenestemandspensionen udbetales efter tjenestemandslovgivningen, mens de kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner udbetales efter kommunale og amtskommunale vedtægter.

Ordningerne er omfattet af PBL § 2, nr. 1. De løbende udbetalinger skal medregnes i den skattepligtige indkomst efter PBL § 20, stk. 1, nr. 1 og er A-indkomst  Ny tekst startjf. bekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011 (kildeskattebekendtgørelsen) § 18, nr. 27. Ny tekst slut 
Udtrædelsesgodtgørelser fra tjenestemandspensionsordninger afgiftsberigtiges med 0 pct., 25 pct., 35 pct., 40 pct. eller 60 pct. efter PBL §§ 29, 33 A og 34.

Det er direkte nævnt i de generelle bemærkninger i forslaget til AMFL (L 326 fra 1992/93), at der ikke skal betales AM-bidrag af udbetalinger fra tjenestemandspensionsordninger. Balancen i forhold til andre lønmodtagere er sikret gennem ændring af tjenestemandspensionsloven.

 

For en række tilsagn om pension til ansatte eller efterladte ægtefæller og børn efter ansatte i eksempelvis private skoler og gymnasier, selvejende institutioner, tidligere statsvirksomhed, koncessionerede selskaber eller givet ifølge lov, gælder det, at tilsagnet ikke nødvendigvis skal afdækkes i et pensionsinstitut.

Sådanne tilsagn kan evt. være omfattet af PBL § 2, nr. 2, om pensionsordninger, der modtager statsstøtte. I så fald finder ovenstående regler anvendelse, se afsnit B.3.5.1.

Er tilsagnet ikke omfattet af PBL § 2, nr. 2, følger skattepligten af de løbende livsbetingede ydelser til den tidligere ansatte eller hans efterlevende ægtefælle eller børn af SL § 4, litra c. Ydelserne er A-indkomst, jf.Ny tekst startbekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011Ny tekst slut (kildeskattebekendtgørelsen) § 18, nr. 2.

Vederlag for afløsning af pensionstilsagnet skal medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. AL § 40, stk. 9, jf. stk. 3, og medregnes med 85 pct. af den del af vederlaget, der overstiger et grundbeløb på 14.500kr., jf. LL § 7 O, stk. 1, nr. 3 og stk. 2. Grundbeløbet reguleres efter PSL § 20 og er forNy tekst start201214.500 kr. (2011: 14.500 kr.)Ny tekst slut.

Den skattepligtige del af afløsningssummen er A-indkomst, jf. Ny tekst startbekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011 (kildeskattebekendtgørelsen)§ 18, nr. 33Ny tekst slut.

Ved afgrænsningen af, hvilke pensionstilsagn/ -ydelser eller afløsningssummer for pensionstilsagn/ -ydelser, der er omfattet af bidragspligten i AMBL § 2, stk. 1, nr. 1 , vedrørende pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere ansættelsesforhold, og hvilke der ikke er omfattet, kan man tage udgangspunkt i det forhold, at betegnelsen pension i denne sammenhæng kun anvendes om ydelser fra pensionsordninger, der er omfattet af PBL.

Dernæst har Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene udtalt, at udbetalinger fra tjenestemandspensionslignende ordninger fra en tidligere arbejdsgiver alene kan ske bidragsfrit, hvis pensionsordningen ufravigeligt følger de til enhver tid gældende statslige eller kommunale tjenestemandspensionsregler, og de ansattes løn, ansættelses- og pensionsvilkår er underlagt statslige eller kommunale myndigheders godkendelseskompetence. Hvis ikke disse betingelser er opfyldt, er der tale om tilsagnsordninger omfattet af AMBL § 2, stk. 1, nr. 1 , uanset de benævnes tjenestemandspensioner og/eller er beregnet efter reglerne for disse, jf. TfS 1996, 546.

For så vidt angår borgmestres egenpension og efterløn se TfS 1998, 121 (TSS), hvoraf det fremgår, at borgmestres egenpension er bidragsfri, mens efterlønnen er bidragspligtig.

Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger under afsnit B.1.11 samt omtalen samme sted af de såkaldte direktørordninger, der også falder ind under AMBL § 2, stk. 1, nr. 1.

For så vidt angår udbetalinger af pensionslignende ydelser fra fonde til tidligere ansatte hos en bestemt arbejdsgiver eller til de ansattes efterladte, vil disse ydelser efter omstændighederne kunne anses for ydelser fra en tidligere arbejdsgiver, jf. de opstillede betingelser under afsnit B.1.2.2.

Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene har også truffet afgørelse om, at tidligere ledende medarbejdere i håndværksvirksomheder og tidligere selvstændigt erhvervsdrivende håndværksmestre samt enker efter disse er bidragspligtige efter AMFL § 2, stk. 1, nr. 1, af de pensionslignede ydelser i henhold til en uafdækket pensionsordning, som de pågældende modtager fra et håndværkerlaug, jf. TfS 1997, 450.

Begrænset skattepligtPersoner, der, uden at være omfattet af KSL § 1, har indkomst af den i KSL § 43, stk. 2, nævnte art, der er gjort til A-indkomst, bliver begrænset skattepligtige af indkomsten, jf. KSL § 2, stk. 1, litra b.

Af Ny tekst startbekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011Ny tekst slut (kildeskattebekendtgørelsen) § 18, følger det herefter, at en sådan person vil være begrænset skattepligtig af

  • folkepension, førtidspension, (nr. 3)
  • løbende udbetalinger fra ATP, pensionsordning med løbende udbetalinger, ratepensionsordning, indeksordning, tjenestemandspensioner og visse andre ordninger samt udbetaling fra kapitalpensionsordning (orlovsydelse), (nr. Ny tekst start27Ny tekst slut)
  • tjenestemandspensionslignende ydelser mv., (nr. 2)
  • afløsningssum for tjenestemandspensionslignende ydelser, (nr. Ny tekst start33Ny tekst slut)
  • pension og lignende skattepligtige ydelser, der har sammenhæng med tidligere medlemskab af eller ydes til en tidligere medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, eksempelvis folketingspension og borgmesterpension, (nr. Ny tekst start34Ny tekst slut).
En indgået dobbeltbeskatningsaftale med et andet land kan dog medføre, at Danmark ikke kan udnytte beskatningsretten, hvorfor indeholdelse af A-skat kan undlades. Se nærmere LV afsnit D.D.2 art. 18 og 19. I sådanne tilfælde må det ved hver udbetaling kunne dokumenteres, at betingelserne for at indeholdelse af A-skat kan undlades, er til stede.

Som omtalt i de generelle bemærkninger under afsnit B.3 skal der normalt ikke indeholdes AM-bidrag af de nævnte pensionsudbetalinger. En undtagelse gælder for de uafdækkede tjenestemandspensionslignende ydelser, der ikke opfylder betingelserne for at blive sidestillet med en tjenestemandspension samt de såkaldte direktørordninger, jf. ovenfor. Det er uden betydning for bidragspligten, om modtageren er fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark. Der henvises i øvrigt til afsnit B.1.11 og afsnit C.