KøberetterNår en virksomhed ønsker at begunstige sine medarbejdere på anden vis end ved direkte kontant lønudbetaling, kan det ske ved at give medarbejderne ret til på fordelagtige vilkår at erhverve aktier i det selskab, hvori de er ansat eller ret til at erhverve andre typer af aktiver, eksempelvis obligationer, valuta eller fast ejendom.

En køberet er en aftale om, at køberettens indehaver har en ret, men ikke en pligt til at erhverve et aktiv til en på forhånd aftalt pris på eller inden en bestemt dato. Der henvises i øvrigt til Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.17.2.2.

Som udgangspunkt indtræder beskatning af køberetter på retserhvervelsestidspunktet. Der skal beregnes AM-bidrag af køberetter til aktier, jf. AMBL § 2, stk. 2, nr. 7. Dette skal ligeledes som udgangspunkt ske på retserhvervelsestidspunktet. Det må i visse tilfælde bero på en konkret ligningsmæssig vurdering, om retserhvervelsestidspunktet er indtrådt. Der henvises til Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.17.2.5. Se endvidere principperne i SKATs styresignal af 7. december 2009 (SKM2009.749.SKAT).

Efter LL § 28 indtræder beskatningen for personer, der af et selskab modtager køberetter til aktier som vederlag i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, på det tidspunkt, hvor køberetten udnyttes eller afstås. AM-bidrag skal ligeledes beregnes på dette tidspunkt. Det er en betingelse for anvendelse af reglerne i LL § 28, at arbejdsgiverselskabet enten selv har udstedt køberetten eller har erhvervet den af et koncernforbundet selskab. Det er endvidere en betingelse, at køberetten indeholder en ret for enten den ansatte m.m. eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier. Reglen gælder også for bl.a. bestyrelsesmedlemmer. Der henvises til Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.17.2.3.

Hvis betingelserne i Ny tekst startden nu ophævedeNy tekst slut LL § 7 A, stk. 1, nr. 1, er opfyldt, skal værdien af retten ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Der henvises til afsnit B.1.9.1 samt Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.17.3 og C.A.5.17.3.1.

Såfremt der er indgået særskilt aftale herom, kan køberetten være omfattet af Ny tekst startden nu ophævedeNy tekst slut LL § 7 H. Der henvises til Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.17.4.

For køberetter til aktier omfattet af LL §§ 16 og 28, stk. 1 eller 2, jf. SL § 4, opgør  told- og skatteforvaltningen på grundlag af de indberettede værdier, der lægges til grund ved skatteansættelsen, bidragsgrundlaget for de nævnte bidrag og beregner bidragets størrelse. Indkomsten er B-indkomst.

Bemærk, at lov om arbejdsmarkedsbidrag er ændret ved lov nr. 471 af 12. juni 2009. Hjemmelen til at pålægge AM-bidrag af tildelte køberetter til aktier findes efter lovændringen i AMBL § 2, stk. 2, nr. 7. Lovændringen har virkning fra og med indkomståret 2011.