Forord
Afgift af cigaretpapir, skrå og snus fremgår lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998 om forskellige forbrugsafgifter med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften har udviklet sig siden 1912, hvor der blev indført afgift på tobak dyrket her i landet. I 1992 blev afgiften flyttet fra tobaksafgiftsloven til lov om forskellige forbrugsafgifter for at adskille afgiften fra tobaksvarer, der er omfattet af EUs harmoniserede afgifter. Samtidig blev afgiften af skrå og snus omlagt fra en værdiafgift til en vægtafgift.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 986 af 18. oktober 2005 om banderolering af cigaretpapir. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.

Lovændringer mv.
Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

748

07.08.1996Lovbekendtgørelse

1223

27.12.1996Dødsboskifteloven og dødsboskatteloven

1098

29.12.1997Klagestrukturen

1107

29.12.1997Afgiftsforhøjelse for kaffe

439

26.06.1998Afgift af pvc-folier 

638

21.08.1998Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000Opkrævningsloven

1029

22.11.2000Afskaffelse af hæftestraf

1292

20.12.2000Afgift af pvc-folier flyttes til emballageafgiftsloven  
129520.12.2000Afgiftsforhøjelse for glødelamper
12727.02.2004Bagatelgrænse for glødelamper 
32518.05.2005Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
42806.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer
Ny tekst start1583Ny tekst slutNy tekst start20.12.2006Ny tekst slutNy tekst startPræcisering af reglerne om opgørelse af den afgiftspligtige mængdeNy tekst slut

Vareområde
§§ 12-13
Der er afgift på cigaretpapir samt skrå og snus (røgfri tobak).

Cigaretpapir
Som cigaretpapir anses tilskåret, perforeret eller på anden måde tilberedt papir til cigaretpapir.

Cigaretpapir beskattes efter det antal cigaretter, som papiret skal anvendes til. Hvis antallet af cigaretter, som papiret skal anvendes til ikke umiddelbart kan opgøres, beregnes der 25 cm2 til hver cigaret. For cigaretpapir, der er tildannet som hylstre, beregnes afgiften efter det antal cigaretter, som hylstrene kan anvendes til.

Pakninger til cigaretpapir skal være forsynet med banderole, se C.3.4.

Skrå
Som skrå anses tobak i ruller, stave, strimler, blokke eller plader, der er pakket i detailsalgspakninger og specielt tilberedt, så den kan tygges, men ikke ryges.

Kardusskrå eller skåren skrå fremstilles ved, at tobaksbladene efter løsgøring og sovsning skæres på et skæreværk. Herefter bliver tobakken som regel sovset flere gange og tørret for at opnå den tilsigtede smag. Efter en kortere lagring bliver den skårne skrå pakket i små æsker e.l.

Spunden skrå består af et indlæg med hele tobaksblade rullet omkring. Spunden skrå fremstilles ved, at tobaksbladene vindes op til en rulle, der sovses, presses, tørres under tryk, vikles op og færdigtørres. Efter tørringen sovses skråen påny, skæres i passende længder, sovses endnu en gang og tørres. Efter denne tørring er skråen færdig til pakning.

Snus
Som snus anses tobaksstøv eller tobakskorn, der er specielt tilberedt, så det kan snuses, men ikke ryges.

Det er ikke tilladt at sælge pulveriseret tobak i form af snus pakket i porøse portionsbreve e.l. til indlægning i mundhulen, jf. Sundhedsministeriets lov nr. 375 af 6. juni 2002 om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer.

Råtobak
Råtobak er ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde, men indførsel af og handel med råtobak må kun foretages af virksomheder, der er registreret hos SKAT for fremstilling af tobaksvarer, herunder af skrå og snus.

Cigaretpapir
§ 12, stk. 1
Afgiften af cigaretpapir, herunder cigarethylstre, er 4 øre pr. stk.

Skrå
§ 13
Afgiften af kardusskrå er 63 kr. pr. kg. og af anden skrå (spunden skrå) 229 kr. pr. kg.

Snus
§ 13
Afgiften af snus er 63 kr. pr. kg.

Tidligere afgiftssatser
Afgiften har inden for de seneste år tidligere udgjort:

Cigaretpapir
20.6.1991-31.12.1995: 3 øre pr. stk.

Skrå og snus
Ingen ændringer siden 1.1.1993.

Registrering
14 a, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet, herunder fra EU-lande, indfører afgiftspligtige varer, har pligt til at anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 14 a, stk. 4
Virksomheder, der ikke fremstiller afgiftspligtige varer, men alene indfører sådanne varer fra udlandet, kan dog registreres som varemodtager, dvs. at afgiften skal betales ved varernes modtagelse.

Der henvises i øvrigt til A.5.

Registrerings-
anmeldelse
Ved anmeldelse til registrering som oplagshaver eller varemodtager bruges blanket nr. 29.029, der kan fås elektronisk eller hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Banderoler
§ 12, stk. 2, og
bek. § 1
Cigaretpapir, men ikke skrå og snus, skal ved udlevering til forbrug her i landet være pakket i fuldstændigt lukkede pakninger, der er forsynet med en banderole. Der kan dog ske overførsel mellem oplagshavere af upakkede varer samt pakkede banderolerede og ubanderolerede varer.

For at en pakning kan anses for fuldstændig lukket, skal den omslutte indholdet helt.

Banderoler, som told- og skatteforvaltningen lader fremstille, udleveres gratis til de registrerede virksomheder.

Banderolen kan leveres med eller uden lim og med følgende påtryk: SKATs logo, "Danmark", "Cigaretpapir" samt antal.

Selvklæbende banderoler
Den selvklæbende banderole leveres i format 13x85 mm. Der må ikke foretages afskæring e.l., dvs. banderolen skal påsættes pakningen i sin helhed. Banderolen leveres i ruller á 500, 1.000, 4.000 og 6.000 stk.

Ikke-selvklæbende banderoler
Ikke-selvklæbende banderoler leveres i format 14x165 mm. Den er fremstillet, så virksomheden kan skære den del af, som der ikke er behov for. Banderolen leveres i ark á 20 stk.

Bestilling og levering
Banderolerne bestilles hos told- og skatteforvaltningen på en bestillingsseddel (blanket 29.024), som kan fås elektronisk eller hos told- og skatteforvaltningen. Leveringstiden er for selvklæbende banderoler normalt 12-14 arbejdsdage og for ikke-selvklæbende banderoler 3-4 dage. Der kan kun bestilles banderoler til virksomhedens normale forbrug i højst 6 måneder.

Når virksomheden har modtaget banderolerne, skal de tilskrives regnskabet.

Banderolerne må ikke sælges eller udlånes til andre virksomheder. Beskadigede banderoler skal afleveres til told- og skatteforvaltningen. Større differencer i banderolebeholdningen skal anmeldes til told- og skatteforvaltningen, så snart differencen er konstateret.

Påsætning
Banderolerne skal påsættes pakningerne på en sådan måde, at de ikke kan løsnes uden at blive ødelagt.

På pakninger, der er forsynet med et omslag af cellofan e.l. uden om den egentlige emballage, skal banderolen anbringes under dette omslag. På varer, der indføres med cellofanomslag, kan banderolen dog anbringes på det ydre omslag.

Banderolens midterfelt skal sidde hen over det sted, hvor pakningen sædvanligvis åbnes. Banderolen skal anbringes på pakningen, så banderolen slutter helt til pakningen og på en sådan måde, at de midterste felter er synlige i hele deres længde. Dette stykke af banderolen må ikke forkortes, hvorimod yderstykkerne kan klæbes over hinanden, evt. forkortes eller skæres af.

Beskadiges banderolen efter påsætningen, skal varen afbanderoleres.

I udlandet
Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning give tilladelse til banderolering i udlandet eller hos en anden virksomhed her i landet. Betingelserne for en sådan tilladelse fremgår af C.3.5.

Told- og skatteforvaltningen kan give registrerede virksomheder tilladelse til, at cigaretpapir banderoleres på produktionsstedet i udlandet eller hos en anden virksomhed her i landet. Betingelserne for en sådan tilladelse er følgende:

Minimumsmængde
Varepartiet er på mindst 100.000 stk. cigaretpapir.

Skriftlig aftale
For hver enkelt virksomhed, der træffes aftale med, skal der foreligge en skriftlig bekræftelse fra den banderolerende virksomhed om, at denne forpligter sig til ved udgangen af hvert kvartal at foretage en optælling af banderolebeholdningen og meddele indehaveren af tilladelsen resultatet af optællingen.

Overførsel af
banderoler
Ved overførsel af banderoler, der sker ved virksomhedens egen foranstaltning, skal der udfærdiges en proformafaktura eller en følgeseddel i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar forbliver i virksomheden, og det andet følger banderolerne.

Fakturaen/følgesedlen skal indeholde oplysning om afsenderens og modtagerens navn og hjemsted samt antallet af banderoler og den mængde cigaretpapir, som banderolerne svarer til.

De udførte banderoler bogføres særskilt i regnskabet.

Modtagelse af
banderolerede varer
Ved modtagelsen af de banderolerede varer, tilskrives disse i regnskabet, se nedenfor. Tilskrivningen sker på grundlag af købsfakturaen. For varer fra tredjelande skal der foreligge et enhedsdokument.

Regnskab
Virksomheden skal i et særligt regnskab føre en konto for hver virksomhed, som bevillingshaveren har aftale med. Kontoen skal indeholde oplysninger om antal overførte og returnerede banderoler samt det antal styk cigaretpapir, der svarer hertil.

Evt. returnerede ubenyttede/beskadigede banderoler bogføres her som en minuspostering.

Ved slutningen af hvert kvartal skal mængden af de modtagne banderolerede varer sammentælles. Den samlede mængde tilskrives det almindelige regnskab over banderolerede varer.

Antallet af overførte banderoler og antallet af benyttede banderoler (banderolerede varer) sammentælles.

Afslutningen foretages herefter med anførsel af antal banderoler og styktal, der svarer hertil, således:

Den banderolerende virksomheds:

Begyndelsesbeholdning
+ overførte banderoler
- forbrugte banderoler
Regnskabsmæssig beholdning
- optalt beholdning ved kvartalets afslutning
Difference +/- antal banderoler og styktal svarende hertil.

Forbrugte banderoler medtages i det almindelige banderoleregnskab. Evt. returnerede beskadigede banderoler fraskrives i regnskabet som en minuspostering.

Den optalte beholdning af banderoler overføres som ny begyndelsesbeholdning.

Større differencer skal straks meddeles til told- og skatteforvaltningen.

Andre bestemmelser
Tilladelsen, der ikke kan overføres til andre, er gyldig indtil videre, dog ikke ud over 5 år efter udgangen af den måned, hvor told- og skatteforvaltningen har givet tilladelsen.

Ændring af de anmeldte forhold skal straks meddeles til told- og skatteforvaltningen. Overtrædelse eller tilsidesættelse af tilladelsens betingelser kan - foruden straf - medføre, at tilladelsen inddrages med øjeblikkelig virkning.

§ 15
Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned, se iøvrigt A.7.

Afgiftsfri udleveringer
§ 24
Registrerede oplagshavere kan fradrage varerne i regnskabet efter reglerne i A.7.1.2.

Afgiftsfritagelse
§ 24, stk. 2
Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovens § 36, stk. 1.

§ 24, stk. 3
Der er afgiftsfrihed for varer leveret til diplomater mv., se A.7.1.2.5.

Afgiftsgodtgørelse
§ 24, stk. 1, 2. pkt.
Virksomheder, der ikke er registreret efter lov om afgift af forskellige forbrugsafgifter, kan få afgiftsgodtgørelse for varer, der leveres til udlandet. Told- og skatteforvaltningen kan give nærmere oplysninger om betingelserne for afgiftsgodtgørelse.

Afregning
§§ 15-16 b
Ved angivelse af afgift anvendes en særlig angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 29.016 for oplagshavere og blanket Y-913 A for varemodtagere. Der henvises iøvrigt til A.11.

Regnskab, kontrol mv.
Reglerne for regnskab (§ 15, stk. 2-3), se A.10, kontrol (§ 17), se A.12, straffebestemmelser (§§ 22-22 a), se A.13 og klagevejledning, se A.14.