Afregning af afgift
§ 2, stk. 1
Ved SKATs udlevering af stempelmærker til cigaretter og røgtobak skal virksomheden betale et beløb, der svarer til afgiften af mærket, som skal påsættes varerne ved fremstilling her i landet eller ved modtagelse fra udlandet, se C.1.5.

Kredit
§ 5, stk. 1
SKAT kan mod fuld sikkerhed for beløbet give virksomheden en kredit ved køb af mærker til cigaretter på 1 måned og 20 dage og til røgtobak 2 måneder og 15 dage.

Bek. § 6Hvis stemplingen efter tilladelse fra SKAT sker på produktionsstedet i et andet EU-land, kan virksomheden få en yderligere kredit på 8 arbejdsdage.

Ansøgningen om kredit sendes til SKAT med oplysning om størrelsen af det beløb, der ønskes henstand med, og den sikkerhed, som virksomheden kan stille.

Hvis virksomheden opnår kredit, løber kreditten fra og med den dag, hvor mærkerne udleveres fra SKAT, respektive - for mærker som virksomheden henter direkte på trykkeriet - udleveringen fra trykkeriet.

Forlængelse af kredittiden
§ 5, stk. 2
Efter lov nr. 424 af 6. juni 2005 kan virksomheden i enkeltstående tilfælde få forlænget kredittiden, jf. nyhedsbrev af juni 2005.

Det gælder i tilfælde, hvor virksomheden har en unormal lang lagertid for varerne, fx ved større produktion til lager som følge af udskiftning af produktionsudstyr. Det er en betingelse for forlængelse af kredittiden, at virksomhedens samlede gennemsnitlige lageromsætningshastighed for varerne overstiger kredittiden på henholdsvis 1 måned 20 dage og 2 måneder 15 dage.

Ansøgning om forlængelse af kredittiden skal sendes til SKAT inden køb af stempelmærker med oplysning om varens art og type og beløb samt en specificeret opgørelse over den gennemsnitlige lageromsætningshastigheden for cigaretter respektive røgtobak for den seneste 12 måneders periode.

Kontrol mv.

Reglerne for kontrol (§§ 21-23), er nærmere beskrevet i Den juridiske vejledning, se afsnit A.C.2.4. Straffebestemmelserne (§§ 25-26, og bek. kap. 8) er nærmere beskrevet i Den juridiske vejledning, se afsnit A.C.3.2.1.1 og afsnit A.C.3.2.1.7.1.

Ved lov nr. 1344 af 19. december 2008 er der fra 1. januar 2009 skabt mulighed for at give et påbud om overholdelse af nærmere anførte regler, samt at pålægge daglige bøder indtil påbuddet efterleves (§§ 18 og 21 b).

StatistikVirksomheden skal kvartalsvis give oplysning om mængden af fremstillede varer, færdigvarer, der er modtaget fra udlandet, samt udførte varer og beskattede varer.

Indberetningerne afgives på blanketterne nr. 29.001 (stempelafgiftspligtige varer) og nr. 29.023 (cigarer mv.), som SKAT sender til virksomheden den sidste måned i hvert kvartal. Senest den 15. i den efterfølgende måned skal virksomheden tilbagesende indberetningen i udfyldt stand.

Auktionssalg
§ 28, stk. 4
Auktionssalg af tobaksvarer er forbudt. Forbuddet omfatter dog ikke tvangsauktioner og auktioner, som er foreskrevet ved lov. De nærmere regler om afholdelse af auktion kan fås ved henvendelse til SKAT.

Funktionærvarer
§ 29, stk. 3
For funktionærvarer, dvs. varer, der sædvanemæssigt udleveres gratis til det personale, der er beskæftiget ved selve fremstillingen, udgør afgiften:

Cigaretter

6,71 øre pr. stk.

Groftskåret røgtobak 11,325 kr. pr. kg
Finskåret røgtobak23,575 kr. pr. kg

Beskatningen af cigaretter og røgtobak sker med stempelmærker, der er påtrykt oplysning om pakningsstørrelsen og om, at indholdet er funktionærvarer, som ikke må omsættes, se C.1.5.

Funktionærvarer skal i øvrigt være forsynet med oplysning om, at varerne er udleveret gratis til modtagerens eget brug, og at al omsætning af varerne er forbudt.

Fremstillingsvirksomheder skal hvert år i januar udarbejde en oversigt over de kvanta tobaksvarer, der sædvanemæssigt og uden vederlag udleveres til virksomhedens medarbejdere. Oversigterne skal opbevares i virksomheden sammen med det øvrige regnskabsmateriale.