Pakninger § 3, stk. 1

Cigaretter og røgtobak er underkastet pakningstvang, dvs. at varerne ved udleveringen fra fremstillingsvirksomhedens godkendte lokaler eller ved modtagelsen fra udlandet skal være pakket i fuldstændigt lukkede pakninger. Der kan dog ske overførsel mellem fremstillingsvirksomheder af upakkede varer. Fremstillingsvirksomheder kan endvidere modtage upakkede varer fra udlandet.

For at en pakning kan anses for fuldstændig lukket, skal den omslutte indholdet helt. En cigaretpakning, der foroven er lukket alene med ikke-tilklistret stanniol, anses for fuldstændig lukket, hvis stempelmærket anbringes hen over åbningen i stanniolpapiret.

Mærkning § 3, stk. 2

Pakningerne skal ved udlevering fra virksomheden på tydelig og letlæselig måde - enten ved påtryk på selve emballagen eller på stempelmærket - indeholde oplysning om virksomhedens eller fremstillerens navn og hjemsted, vareart og mængde samt varens detailpris inkl. tobaksafgift og moms.

Oplysning om vareart og mængde (for cigaretter: stykantallet, for røgtobak: vægten) vil være påtrykt stempelmærket ved udleveringen fra SKAT. Herudover er der for cigaretter oplysningen om varens detailpris.

Disse påtryk betyder, at lovens krav om vareart, mængde og detailpris vil være opfyldt ved påsætningen af stempelmærket. Kravene til mærkning på emballagen er derfor i praksis begrænset til at omfatte virksomhedens eller fremstillerens navn og hjemsted.

SKAT kan tillade, at der i stedet for oplysningen om virksomhedens eller fremstillerens navn og hjemsted anvendes navn og hjemsted for en forhandler eller et anonymitetsmærke.

Pakkestørrelse for cigaretter § 3, stk. 3

Fra den 1. april 2012 skal pakker med cigaretter som minimum indeholde 20 styk cigaretter. Se lov nr. 278 af 27. marts 2012 om ændring af tobaksafgiftsloven (Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker) og nyhedsbrev af 23. marts 2012.

Pibetobak

Ved markedsføring af groftskåret røgtobak (pibetobak) må der ikke under nogen form - hverken på selve pakningen eller i reklamer for tobakken - gives indtryk af, at tobakken kan anvendes til fremstilling af cigaretter. Det skal således utvetydigt fremgå af markedsføringen, at der er tale om røgtobak (pibetobak).

Sundhedsadvarsel

Til orientering kan oplyses at tobaksvarepakker skal være forsynet med sundhedsadvarsel, jf. lov fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, lovbekendtgørelse nr. 1022 af 21. oktober 2008 om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. Det fremgår bl.a. af loven, at alle tobaksvarepakninger skal være forsynet med følgende generelle advarsler: "Rygning kan dræbe" eller "Rygning er yderst skadelig for dig og dine omgivelser".