Virksomheder autoriseres som oplagshaver efter nedenstående regler. De generelle regler om autorisation og registrering, se E.A.1.4.1. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr.22.046. Blanketten kan hentes på http://www.webreg-portal.dk/home.asp eller fås ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Virksomheder, der fremstiller cigaretter og røgtobak her i landet, og virksomheder, der modtager cigaretter og røgtobak mv. fra udlandet, herunder fra EU-lande, skal autoriseres som oplagshaver ved anmeldelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Registreringspligtig fremstillingsvirksomhed omfatter både fremstillingen i alle dens forskellige led og blot færdiggørelsen af varerne, herunder pakning af varerne i detailsalgspakning.

Virksomheder, der er autoriseret for fremstilling af cigaretter og røgtobak, kan få tilladelse til fra udlandet, herunder EU-lande, eller fra andre fremstillingsvirksomheder at modtage upakkede varer.

Virksomheder, der er autoriseret  for at modtage cigaretter og røgtobak fra udlandet, kan kun modtage færdigpakkede varer fra udlandet i ubeskattet stand.

Lokaler
§ 20 og bek. § 9
Inden autorisation kan finde sted, skal virksomhedens lokaler godkendes af SKAT, se E.A.1.4.1

Råtobak og ubeskattede varer må ikke opbevares uden for de godkendte lokaler. Evt. detailsalg af afgiftspligtige varer skal ske fra et særskilt lokale.

Sikkerhedsstillelse
§ 9, stk 5, og bek. §§ 14 - 15
Hvis virksomheden leverer ubeskattede varer til virksomheder her i landet eller i andre EU-lande eller udfører varer til tredjelande via et andet EU-land, skal virksomheden stille sikkerhed for betaling af afgiften, se E.A.1.5.

Oplagshavere, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant til at forestå afgiftsbetalingen. Repræsentanten, som skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet, skal autoriseres eller registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

Virksomheder, der driver postordresalg e.l. fra andre EU-lande til kunder i Danmark, skal hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager og stille sikkerhed, se E.A.1.4.1.

En virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv kun lejlighedsvist modtager varer fra udlandet, skal inden vareafsendelsen fra udlandet registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos SKAT, anmelde varetransporten og indbetale afgiften til SKAT.

SKAT kan fastsætte, at registreringen alene skal gælde for en nærmere bestemt mængde varer, eventuelt en enkelt transport, en enkelt leverandør eller en nærmere bestemt periode. Se lovens § 10, stk. 1, og bek. § 10.