Ved anmodning om tilskud anvendes blanketten "Anmodning - tilskud til CO2-afgift" (blanket nr. 24.001), som er tilgængelig på SKATs hjemmeside www.skat.dk -> virksomheder -> blanketter. Beløb angives i hele kroner. Anmodningen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse og skal sendes til SKAT.

Anmodning om godtgørelse af energispareafgift efter CO2-afgiftsloven og anmodning om tilskud til energispareafgift kan således ikke ske som et samlet beløb. Ved anmodning om almindelig godtgørelse af energispareafgift efter CO2-afgiftsloven skal virksomheden bruge momsangivelsen. Momsangivelsen må derimod ikke bruges til anmodning om tilskud til energispareafgift. 

Aftalevirksomheder kan få udbetalt tilskud for hver momsperiode. Se dog F.8.7.2.2 vedrørende virksomheder, der er registreret efter elafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

For virksomheden, der ikke er omfattet af en brancheaftale, skal det akkumulerede tilskud for kalenderåret dog overstige bundfradraget, inden der kan anmodes om udbetaling af tilskud, se F.8.5.

§ 2, stk. 3
Virksomheder med bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter kan opnå fremskyndet (månedsvis) udbetaling af tilskud. Reglerne i virksomhedens bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter gælder også for tilskuddet, jf. § 2, stk. 3, i CO2-tilskudsloven, jf. § 2, stk. 1, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter.

Reglerne for fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter fremgår af F.7.

Anmodning om fremskyndet udbetaling af tilskud skal ske på den normale blanket til udbetaling af tilskud (blanket 24.001), se F.8.7. Der er således ikke, som tilfældet er for fremskyndet godtgørelse af energi- og CO2-afgift, en særlig blanket til fremskyndet udbetaling af tilskud.

Aftalevirksomheder registreret efter el- og CO2-afgiftsloven 

Virksomheder, der har en aftale med Energistyrelsen om tilskud til energispareafgift på el, skal angive tilskud til energispareafgift af el på en særskilt linje samme sted, som virksomheden angiver elafgiften i Tast Selv Erhverv.

Virksomheder, der ikke angiver elafgift via Tast Selv Erhverv, skal angive tilskud til energispareafgift på angivelse 23.011 - "Energiafgift og energispareafgift af el" på et særskilt felt på blanketten.

Sådanne virksomheder skal dermed ikke benytte blanket 24.001 til anmodning om udbetaling af tilskuddet.

Udbetaling og modregning af tilskud sker efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv., jf § 29, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1229 af 14. december 2011 (energiaftalebekendtgørelsen).

Tilskudsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

Udbetaling af tilskud sker senest 3 uger efter, at SKAT har modtaget anmodningen.

Hvis SKAT ikke kan kontrollere anmodningen på grund af virksomhedens forhold (fx ferielukning, bortrejse eller ikke ajourført regnskab), kan denne 3-ugers frist overskrides.

Virksomheder, der anvender reglerne om acontogodtgørelse (acontofradrag) for energiafgifter og energispareafgift, se F.6.15.1., skal samtidig med den årlige regulering af den almindelige godtgørelse af energiafgifter og energispareafgiften foretage en regulering af tilskuddet. Regulering af godtgørelse af CO2-afgift og tilskuddet følger dermed hinanden.

Tilskuddet skal reguleres på grundlag af resultatet af den endelige opgørelse. Eventuelle differencer trækkes fra eller lægges til tilskuddet, inden beløbet anføres på tilskudsanmodningen/i tilskudsfeltet i afgiftsangivelsen. Reguleringen skal vises i virksomhedens regnskab.