Bundfradrag
§ 1d

Der er en minimumsgrænse på 20.000 kr. (bundfradrag) for størrelsen af tilskuddet. Dette bundfradrag skal forlods trækkes fra ved opgørelsen af tilskuddet. Der kan således først udbetales tilskud, når det akkumulerede tilskud for kalenderåret overstiger bundfradraget.

Hvis virksomheden har flere aftaler, fx både en procesaftale og en promsaftale, skal virksomheden modregne et bundfradrag for hver aftale. Virksomheden kan dog vælge at indgå en samlet aftale og dermed nøjes med et bundfradrag.

Virksomheder, som modtager et tilsagn fra Energistyrelsen med ikrafttræden fra en senere dato end 1. januar, skal reducere bundfradraget forholdsmæssigt. Eksempelvis vil bundfradraget i perioden 1. marts 2010 til 31. december 2010 udgøre 10/12 af 20.000 kr. = 16.667 kr.

Virksomheder, der har tilsluttet sig en brancheaftale eller en aftale indgået af en gruppe virksomheder, skal ikke modregne et bundfradrag og får dermed udbetalt hele tilskuddet uden fradrag.

Udvikling af bundfradraget siden 1996

ÅrBundfradrag
199610.000 kr.
199710.000 kr.
199815.000 kr.
199915.000 kr.
2000 og derefter20.000 kr.

For væksthusgartnerier udgjorde bundfradraget 10.000 kr. pr. år indtil 1. juli 2002. Fra 1. juli 2002 udgør bundfradraget 20.000 kr. for væksthusgartnerier.

Minimumsafgift § 1 a
På grund af reglerne om betaling af minimumsafgift af fuelolie og gas- og dieselolie gjaldt der særlige regler for at få tilskud til CO2-afgift af disse brændsler, når de anvendtes til varmefremstilling, herunder dampproduktion. Det var uden betydning, om olien blev anvendt til varmefremstilling i virksomheden eller tilfaktureres som varmeleverance incl. afgift fra en anden virksomhed.

Reglerne gjaldt dog ikke for olieraffinaderier og for landbrugsvirksomheder mv. omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, se F.6.3.2. Det betyder bl.a., at der ikke skulle beregnes minimumsafgift af olie, som anvendtes til opvarmning af væksthuse, herunder fjernvarme fremstillet på baggrund af olie, som blev leveret til opvarmning af væksthuse.

Fuelolie
For fuelolie medførte minimumsafgiften, at der ikke kunne ydes tilskud i henhold til en procesaftale til tung proces.

Gas- og dieselolie
For gas- og dieselolie medførte minimumsafgiften, at der kunne ydes tilskud efter følgende satser:

ÅrTilskud til gas- og dieselolie.
19960 øre
19970 øre
19980 øre
19990,4 øre pr. liter
1.1.2000 -31.12.20071,75 øre pr. liter
1.1.2008 - 31.12.20081,78 øre pr. liter
1.1.2009 - 31.12.2009 1,81 øre pr. liter