Forord Visse virksomheder kan få tilskud til dækning af energispareafgift af el til tung og let proces (tidligere CO2-afgift på elektricitet) ved at indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Endvidere kan virksomheder få tilskud til rumvarmeafgift.

Aftaler om energieffektivisering indgås mellem en virksomhed og Energistyrelsen. Ved en aftale forpligter virksomheden sig bl.a. til at etablere energiledelse. Til gengæld herfor udsteder Energistyrelsen et tilsagn om tilskud til delvis dækning af virksomhedens betaling af energispareafgift.

Formålet med ordningen er dels at fremme energieffektivisering i energitunge virksomheder, dels at sikre at disse virksomheder ikke belastes af afgifterne i en sådan grad, at deres konkurrenceevne svækkes mærkbart.

Virksomheder der har et ensartet energiforbrugsmønster, typisk virksomheder i en branche, og som er berettiget til at indgå en aftale med Energistyrelsen, kan i stedet for indgå en fællesaftale på grundlag af fælles aftaleforpligtelser.

Kriterier
Der er to kriterier for hvornår en virksomhed er berettiget til at indgå aftale om energieffektivisering:

Procesaftaler
Virksomheden skal udføre en energiintensiv proces, hvor anvendelse af elektricitet er optaget på bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (proceslisten). Det vil sige processer, hvor virksomhederne er berettiget til godtgørelse og opgøres efter reglerne i nr. 3, 4, 6, 11, 13 og 14 eller anvendes som nævnt i nr. 15-37 i proceslisten. 

Promsaftaler
Virksomheden kan indgå en promsaftale, hvis den opfylder det såkaldte promskriterium, hvor virksomhedens nettoafgiftsbetaling skal udgøre mindst 4 pct. af værditilvæksten, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg.

Der er desuden mulighed for at få tilskud til energiafgift, energispareafgift og CO2-afgift af rumvarme ved at indgå aftale om rumvarme i tillæg til en procesaftale eller en promsaftale.

Aftaler, der indgås på baggrund af promskriteriet, henvender sig til virksomheder med et stort energiforbrug til procesformål, der ikke optræder på proceslisten.

Aftaler om rumvarme henvender sig til virksomheder med et stort energiforbrug til rumopvarmning, hvor virksomhedens nettoafgiftsbetaling til rumvarme skal udgøre mindst 2 pct. af værditilvæksten, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg.

Lovgrundlag mv.
Lovgrundlaget for ordningen er lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997 om statstilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, med senere ændringer, se nedenstående oversigt. 

Energistyrelsen har udstedt følgende bekendtgørelser i medfør af ordningen:

 Bekendtgørelse nr. 1229 af 14. december 2011 om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder (Energiaftalebekendtgørelsen). 

 Bekendtgørelse nr. 1230 af 14. december 2011 om proms- og rumvarmekriteriet i forbindelse med aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift til proces og kuldioxidafgift, energispareafgift, energiafgift og elektricitetsafgift af rumvarme og varmt vand (Promsbekendtgørelsen). 

Administration af ordningen
Ordningen administreres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SKAT.

SKAT varetager udbetalingen af tilskuddet, vejledning og kontrol i forbindelse med opgørelsen af tilskuddets størrelse.

Øvrige forhold vedrørende tilskudsordningen henhører under Energistyrelsen.

Energistyrelsen har bl.a. udarbejdet følgende vejledninger, som findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk:

Lovændringer mv. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

 
Lov nr.DatoÆndring

850

13.11.1995Lovbekendtgørelse

1220

27.12.1996Lempelse af raffinaderiers betaling af afgift

444

10.06.1997Justering af rumvarmeafgiften mv.

846

17.11.1997Lovbekendtgørelse

1107

29.12.1999Ændring af promskriteriet, bundfradrag og tilskud til energiafgift af rumvarme og varmt vand mv.
102922.11.2000Afskaffelse af hæftestraf
46209.06.2004Implementering af energibeskatningsdirektiv RDIR 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenkling af energiafgifterne 
42806.06.2005 Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen mv.
1417 21.12.2005Afgiftslempelser på fjernvarme mv., mikrokraftvarme og justeringer af forbrugsregistrering mv. 
53808.06.2006Ændring af retsplejeloven m.v.
153619.12.2007Indeksering af energiafgifterne
528 17.06.2008 Implementering af energiaftalen
134419.12.2008Ændring af straffebestemmelser
140027.12.2008Bestemmelse om tekniske specifikationer mv.
160622.12.2010Konsekvensændringer - indførelse af energispareafgift

Ved lov nr. 528 af 17. juni 2008  skete der en ændring af de hidtidige bestemmelser i energiaftaleloven (lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug) om at indgå aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering vedrørende brændsel til procesformål. Ændringen af energiaftaleloven gælder både for brændsel til tung og let proces.

Fra 1. januar 2010 var det ikke længere muligt at indgå aftale vedr. forbrug af brændsel til tung og let proces.

Dette indebærer, at det heller ikke er muligt at få tilskud til CO2-afgift af brændsel, der anvendes til tung og let proces fra og med den 1. januar 2010.

Virksomhederne kan fremover alene få aftaletilskud til dækning af energispareafgift på el til tung proces og let proces.

Fra 1. januar 2010 er tilskud til energispareafgift på el til tung og let proces 37,6 pct. af afgiften.

Derudover er det fortsat muligt at indgå en såkaldt "rumvarmeaftale", der vedrører energispareafgiften, energiafgiften og CO2-afgiften af rumvarme og varmt vand. Dette tilskud er uændret 22 pct. af energispareafgiften, energiafgiften og CO2-afgiften.

Som anført i forordet består kuldioxid-tilskudsordningen af to ordninger, - en ordning om procesaftaler og en ordning om promsaftaler.

Derudover kan en aftalevirksomhed indgå aftale med Energistyrelsen om rumvarme i tillæg til en procesaftale eller promsaftale.

Lovens § 1, stk. 1, nr. 1Virksomheden kan indgå en såkaldt procesaftale med Energistyrelsen, hvis den udfører en energiintensiv proces, hvor anvendelse af elektricitet er optaget på bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (proceslisten). Det vil sige processer, hvor virksomhederne er berettiget til godtgørelse og opgøres efter reglerne i nr. 3, 4, 6, 11, 13 og 14 eller anvendes som nævnt i nr. 15-37 i proceslisten. Se endvidere F.6.5.3.

Virksomheder, som opfylder rumvarmekriteriet, har derudover mulighed for at indgå en rumvarmeaftale med Energistyrelsen i form af et tillæg til proces- eller promsaftalen.

Rumvarmekriteriet - lovens§ 1cRumvarmekriteriet udtrykker, at en virksomheds afgiftsbelastning til rumvarme og varmt vand er stor i forhold til værditilvæksten.

Afgiftsbelastningen opgøres ved afgiftsværdien. Værditilvæksten opgøres ved refusionsgrundlaget.

En virksomhed opfylder rumvarmekriteriet, hvis afgiftsværdien, der vedrører rumvarme og varmt vand, udgør mere end 2 pct. af refusionsgrundlaget, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg.

For at få tilskud til rumvarmeafgiften (energispare-, -energi- og CO2-afgiften til rumvarme og varmt vand) skal virksomheden opfylde rumvarmekriteriet. Herudover skal virksomheden indgå en procesaftale eller promsaftale med Energistyrelsen.

En procesaftale indgås ved, at virksomheden på en særlig blanket undertegner en hensigtserklæring om, at virksomheden

  • udfører en eller flere processer, der er optaget på proceslisten,
  • har til hensigt at indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, og bl.a. 
  • vil opbygge og implementere et energiledelsessystem efter særlige retningslinier samt udarbejde et oplæg til aftale indenfor en fastsat tidsplan.

Energistyrelsen giver på grundlag af hensigtserklæringen virksomheden et tilsagn om et betinget tilskud til dækning af udgifter til energispareafgift for en periode på normalt maksimalt 10 måneder.

RumvarmeaftaleEn rumvarmeaftale indgås ved, at virksomheden på en særlig blanket undertegner en erklæring om, at virksomheden opfylder rumvarmekriteriet.

Før Energistyrelsen meddeler tilsagn om tilskud, skal virksomheden indsende dokumentation for, at den opfylder rumvarmekriteriet. Virksomheden skal opgøre rumvarmekriteriet på et særligt skema, ligesom der skal foreligge en revisorserklæring om, at virksomheden har opgjort rumvarmekriteriet korrekt.

Underretning af SKATEnergistyrelsen underretter SKAT om, at der er udstedt et tilsagn om betinget tilskud, hvorefter SKAT efter anmodning kan udbetale tilskuddet til virksomheden. SKAT underrettes også om indgåelse af en endelig aftale.

Tung procesTilskuddet udgør 37,6 pct. af energispareafgiften af el til tung proces. Tilskud til energispareafgiften af el til vækstlys udgør også 37,6 pct. afgiften.

Indtil udgangen af 2009 kunne virksomheder, der har indgået en procesaftale også få tilskud til CO2-afgift af andet energiforbrug (energiprodukter), som anvendtes til en proces nævnt i bilaget til CO2-afgiftsloven (tung proces).

Der var således sammenfald mellem det energiforbrug, som der kunne ydes godtgørelse efter reglerne om tung proces og det energiforbrug, der ydes tilskud til efter en procesaftale. Virksomheden kunne dog have forbrug til tung proces, som ikke var omfattet af aftalen.

Nedenstående oversigt viser tilskuddets størrelse siden 1996:

 

År

Tilskud iht. proces-aftaler

19962 pct. af afgiften
19977 pct. af afgiften
199812 pct. af afgiften
199917 pct. af afgiften
2000-2004 22 pct. af afgiften 
2005-200711/45 af afgiften
2008-2009 (energiprodukter)11/45 af afgiften
2008-2009 (elektricitet)11/43 af afgiften
2010-2015 (elektricitet)37,6 pct. af energispareafgiften

Rumvarme/varmt vandTilskuddet udgør 22 pct. af energiafgift og CO2-afgift af afgiftspligtige brændsler og el til ikke-godtgørelsesberettiget rumvarme og varmt vand i virksomheden - herunder evt. kvadratmeterafgift, "afgift" af overskudsvarme og afgift på et fjernvarmeforbrug.

Elektricitet til produktion af rumvarme og varmt vand
 Med virkning fra 1. januar 2012 er der sket en nedsættelse af elafgiften for elektricitet, som momsregistrerede virksomheder anvender til at fremstille rumvarme og varmt vand .

 Der er tale om en ændring af elafgiftslovens § 11, stk. 3, som er sket ved lov nr. 625 af 14. juni 2011 (Ændring af erhvervenes energiforbrug m.v.) 

 Denne afgift svarer herefter til den reducerede elafgift (elvarmeafgift), der gælder for el-opvarmenede helårsboliger .

 Nedsættelsen af elafgiften gælder også for elektricitet, som momsregistrerede virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven (liberale erhverv mv.) anvender til rumvarme og varmt vand. Det drejer sig eksempelvis om advokater, revisorer og forlystelsesvirksomheder. Det vil sige virksomheder, der hidtil har været helt afskåret fra at få godtgørelse af elafgift .

 Nedsættelsen af elafgiften gælder derimod ikke forbrug af elektricitet til drift af ventilatorer og pumper mv., der fører varme eller kulde frem til de pågældende lokaler .

 Afgiftsnedsættelsen er gennemført som en ordning med delvis godtgørelse af elafgiften. Godtgørelsen udgør i 2012 11,8 øre/kWh. Det er en betingelse for delvis godtgørelse af elafgift, at elektriciteten er forbrugt af virksomheden. Det er endvidere en betingelse, at virksomheden har fradragsret for indgående moms for elektriciteten .

 Tilskuddet beregnes af elafgiften efter reduktion med den delvise godtgørelse. Det vil sige, at for 2012 er beregningsgrundlaget for tilskuddet 62,4 øre (74,2 øre - 11,8 øre) pr. kWh elektrcitet, der er anvendt til rumvarme og varmt vand. Derudover kan tilskuddet beregnes af energispareafgiften på den anvendte elektricitet til rumvarme og varmt vand .

 

Energistyrelsen har udstedt  bekendtgørelse nr. 1230 af 14. december 2011 om proms- og rumvarmekriteriet i forbindelse med aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift til proces og kuldioxidafgift, energispareafgift, energiafgift og elektricitetsafgift af rumvarme og varmt vand (Promsbekendtgørelsen).

Aftaler, der indgås på baggrund af promskriteriet, henvender sig til virksomheder med et stort elforbrug til proces, der ikke optræder på proceslisten.

Virksomheder, som opfylder rumvarmekriteriet, har derudover mulighed for at indgå en rumvarmeaftale med Energistyrelsen - i form af et tillæg til promsaftalen.

Promskriteriet - lovens§ 1, stk. 1, nr. 2 Promskriteriet udtrykker, at en virksomheds afgiftsbelastning er stor i forhold til værditilvæksten.

Afgiftsbelastningen opgøres ved afgiftsværdien. Værditilvæksten opgøres ved refusionsgrundlaget.

En virksomhed opfylder promskriteriet, hvis afgiftsværdien er større end 4 pct. af refusionsgrundlaget, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg.

Virksomheden skal opfylde promskriteriet for at kunne indgå en aftale om energieffektivisering (promsaftale) med Energistyrelsen og dermed være berettiget til at få tilskud til energispareafgiften.

Rumvarmekriteriet - lovens§ 1bRumvarmekriteriet udtrykker, at en virksomheds afgiftsbelastning til rumvarme og varmt vand er stor i forhold til værditilvæksten.

Afgiftsbelastningen opgøres ved afgiftsværdien. Værditilvæksten opgøres ved refusiuonsgrundlaget, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg.

En virksomhed opfylder rumvarmekriteriet, hvis afgiftsværdien, der vedrører rumvarme og varmt vand, udgør mere end 2 pct. af refusionsgrundlaget, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg.

For at få tilskud til rumvarmeafgiften (energispare-, energi- og CO2-afgiften til rumvarme og varmt vand) skal virksomheden opfylde rumvarmekriteriet. Herudover skal virksomheden indgå en promsaftale eller en procesaftale med Energistyrelsen.

 

PromsaftaleEn promsaftale indgås ved at virksomheden på en særlig blanket undertegner en erklæring om, at virksomheden

  • opfylder promskriteriet,
  • har til hensigt at indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, og bl.a.
  • vil opbygge og implementere et energiledelsessystem efter særlige retningslinjer samt udarbejde et oplæg til aftale indenfor en fastsat tidsplan.

Før Energistyrelsen meddeler tilsagn om betinget tilskud, skal virksomheden indsende dokumentation for, at den opfylder promskriteriet. Virksomheden skal opgøre promskriteriet på et særligt skema, ligesom der skal foreligge en revisorerklæring om, at virksomheden har opgjort promskriteriet korrekt.

RumvarmeaftaleEn rumvarmeaftale indgås ved, at virksomheden på en særlig blanket undertegner en erklæring om, at virksomheden opfylder rumvarmekriteriet.

Før Energistyrelsen meddeler tilsagn om tilskud, skal virksomheden indsende dokumentation for, at den opfylder rumvarmekriteriet. Virksomheden skal opgøre rumvarmekriteriet på et særligt skema, ligesom der skal foreligge en revisorserklæring om, at virksomheden har opgjort rumvarmekriteriet korrekt.

Underretning af SKATEnergistyrelsen underretter SKAT om, at der er udstedt et tilsagn om betinget tilskud, hvorefter SKAT efter anmodning kan udbetale tilskuddet til virksomheden. SKAT underrettes også om indgåelse af en endelig aftale.

Proces

Tilskuddet udgør 37,6 pct. af energispareafgiften af el til proces, som der ikke er ydet tilskud til efter en procesaftale.

Nedenstående oversigt viser tilskuddets størrelse siden 1996:

 

År

Tilskud iht. promsaftaler

19960
199710 pct. af afgiften
199820 pct. af afgiften
199922 pct. af afgiften
2000-200422 pct. af afgiften 
2005-200711/45 af afgiften
2008-2009 (energiprodukter)11/45 af afgiften
2008-2009 (elektricitet)11/43 af afgiften
2010-2001537,6 pct. af energispareafgiften

Rumvarme/varmt vandTilskuddet udgør 22 pct. af energiafgift og CO2-afgift af afgiftspligtige brændsler og el til ikke-godtgørelsesberettiget rumvarme og varmt vand i virksomheden - herunder evt. kvadratmeterafgift, "afgift" af overskudsvarme og afgift på fjernvarmeforbrug.

Elektricitet til produktion af rumvarme og varmt vand
 Med virkning fra 1. januar 2012 er der sket en nedsættelse af elafgiften for elektricitet, som momsregistrerede virksomheder anvender til at fremstille rumvarme og varmt vand .

 Der er tale om en ændring af elafgiftslovens § 11, stk. 3, som er sket ved lov nr. 625 af 14. juni 2011 (Ændring af erhvervenes energiforbrug m.v.) 

 Denne afgift svarer herefter til den reducerede elafgift (elvarmeafgift), der gælder for el-opvarmenede helårsboliger .

 Nedsættelsen af elafgiften gælder også for elektricitet, som momsregistrerede virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven (liberale erhverv mv.) anvender til rumvarme og varmt vand. Det drejer sig eksempelvis om advokater, revisorer og forlystelsesvirksomheder. Det vil sige virksomheder, der hidtil har været helt afskåret fra at få godtgørelse af elafgift .

 Nedsættelsen af elafgiften gælder derimod ikke forbrug af elektricitet til drift af ventilatorer og pumper mv., der fører varme eller kulde frem til de pågældende lokaler .

 Afgiftsnedsættelsen er gennemført som en ordning med delvis godtgørelse af elafgiften. Godtgørelsen udgør i 2012 11,8 øre/kWh. Det er en betingelse for delvis godtgørelse af elafgift, at elektriciteten er forbrugt af virksomheden. Det er endvidere en betingelse, at virksomheden har fradragsret for indgående moms for elektriciteten .

 Tilskuddet beregnes af elafgiften efter reduktion med den delvise godtgørelse. Det vil sige, at for 2012 er beregningsgrundlaget for tilskuddet 62,4 øre (74,2 øre - 11,8 øre) pr. kWh elektrcitet, der er anvendt til rumvarme og varmt vand. Derudover kan tilskuddet beregnes af energispareafgiften på den anvendte elektricitet til rumvarme og varmt vand .

 

 

 

BrancheaftalerDer er mulighed for, at en branche eller en gruppe af virksomheder kan indgå en fællesaftale om tilskud til CO2-afgift. Den enkelte virksomhed skal dog individuelt tiltræde aftalen. 

I Energistyrelsens vejledning er brancheaftaler nærmere beskrevet.

Bundfradrag
§ 1d

Der er en minimumsgrænse på 20.000 kr. (bundfradrag) for størrelsen af tilskuddet. Dette bundfradrag skal forlods trækkes fra ved opgørelsen af tilskuddet. Der kan således først udbetales tilskud, når det akkumulerede tilskud for kalenderåret overstiger bundfradraget.

Hvis virksomheden har flere aftaler, fx både en procesaftale og en promsaftale, skal virksomheden modregne et bundfradrag for hver aftale. Virksomheden kan dog vælge at indgå en samlet aftale og dermed nøjes med et bundfradrag.

Virksomheder, som modtager et tilsagn fra Energistyrelsen med ikrafttræden fra en senere dato end 1. januar, skal reducere bundfradraget forholdsmæssigt. Eksempelvis vil bundfradraget i perioden 1. marts 2010 til 31. december 2010 udgøre 10/12 af 20.000 kr. = 16.667 kr.

Virksomheder, der har tilsluttet sig en brancheaftale eller en aftale indgået af en gruppe virksomheder, skal ikke modregne et bundfradrag og får dermed udbetalt hele tilskuddet uden fradrag.

Udvikling af bundfradraget siden 1996

ÅrBundfradrag
199610.000 kr.
199710.000 kr.
199815.000 kr.
199915.000 kr.
2000 og derefter20.000 kr.

For væksthusgartnerier udgjorde bundfradraget 10.000 kr. pr. år indtil 1. juli 2002. Fra 1. juli 2002 udgør bundfradraget 20.000 kr. for væksthusgartnerier.

Minimumsafgift § 1 a
På grund af reglerne om betaling af minimumsafgift af fuelolie og gas- og dieselolie gjaldt der særlige regler for at få tilskud til CO2-afgift af disse brændsler, når de anvendtes til varmefremstilling, herunder dampproduktion. Det var uden betydning, om olien blev anvendt til varmefremstilling i virksomheden eller tilfaktureres som varmeleverance incl. afgift fra en anden virksomhed.

Reglerne gjaldt dog ikke for olieraffinaderier og for landbrugsvirksomheder mv. omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, se F.6.3.2. Det betyder bl.a., at der ikke skulle beregnes minimumsafgift af olie, som anvendtes til opvarmning af væksthuse, herunder fjernvarme fremstillet på baggrund af olie, som blev leveret til opvarmning af væksthuse.

Fuelolie
For fuelolie medførte minimumsafgiften, at der ikke kunne ydes tilskud i henhold til en procesaftale til tung proces.

Gas- og dieselolie
For gas- og dieselolie medførte minimumsafgiften, at der kunne ydes tilskud efter følgende satser:

ÅrTilskud til gas- og dieselolie.
19960 øre
19970 øre
19980 øre
19990,4 øre pr. liter
1.1.2000 -31.12.20071,75 øre pr. liter
1.1.2008 - 31.12.20081,78 øre pr. liter
1.1.2009 - 31.12.2009 1,81 øre pr. liter 

 

Energiaftalebekendtgørelsens § 28, stk. 4 og 5 indeholder overgangsregler ved ikrafttrædelse og ophør af tilsagn.

Hvis ikrafttrædelsen af tilsagnet ikke falder sammen med begyndelsen af virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven, opgøres tilskuddet fra tilsagnets ikrafttræden til udløbet af første afgiftsperiode på grundlag af virksomhedens energispareafgift for samme tidsrum. Det vil sige, at grundlaget for opgørelse af tilskuddet er den afgift, som virksomheden i samme periode kan opnå godtgørelse for efter reglerne for tung proces eller let proces, afhængigt af om der er tale om en proces- eller promsaftale.

Samme opgørelsesgrundlag anvendes for virksomheder, der kan opnå fremskyndet tilbagebetaling af godtgørelsesberettiget CO2-afgift og tilskud.

Hvis tilsagnet ophører før udløbet af virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven, opgøres tilskuddet fra momsperiodens begyndelse til tilsagnets udløb på grundlag af virksomhedens energispareafgift for samme tidsrum. Det vil sige, at grundlaget for opgørelse af tilskuddet er den afgift, som virksomheden i samme periode kan opnå godtgørelse for efter reglerne for tung proces eller let proces, afhængigt af om der er tale om en proces- eller promsaftale.

Samme opgørelsesgrundlag anvendes for virksomheder, der kan opnå fremskyndet tilbagebetaling af godtgørelsesberettiget CO2-afgift og tilskud.

Ved anmodning om tilskud anvendes blanketten "Anmodning - tilskud til CO2-afgift" (blanket nr. 24.001), som er tilgængelig på SKATs hjemmeside www.skat.dk -> virksomheder -> blanketter. Beløb angives i hele kroner. Anmodningen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse og skal sendes til SKAT.

Anmodning om godtgørelse af energispareafgift efter CO2-afgiftsloven og anmodning om tilskud til energispareafgift kan således ikke ske som et samlet beløb. Ved anmodning om almindelig godtgørelse af energispareafgift efter CO2-afgiftsloven skal virksomheden bruge momsangivelsen. Momsangivelsen må derimod ikke bruges til anmodning om tilskud til energispareafgift. 

Aftalevirksomheder kan få udbetalt tilskud for hver momsperiode. Se dog F.8.7.2.2 vedrørende virksomheder, der er registreret efter elafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

For virksomheden, der ikke er omfattet af en brancheaftale, skal det akkumulerede tilskud for kalenderåret dog overstige bundfradraget, inden der kan anmodes om udbetaling af tilskud, se F.8.5.

§ 2, stk. 3
Virksomheder med bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter kan opnå fremskyndet (månedsvis) udbetaling af tilskud. Reglerne i virksomhedens bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter gælder også for tilskuddet, jf. § 2, stk. 3, i CO2-tilskudsloven, jf. § 2, stk. 1, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter.

Reglerne for fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter fremgår af F.7.

Anmodning om fremskyndet udbetaling af tilskud skal ske på den normale blanket til udbetaling af tilskud (blanket 24.001), se F.8.7. Der er således ikke, som tilfældet er for fremskyndet godtgørelse af energi- og CO2-afgift, en særlig blanket til fremskyndet udbetaling af tilskud.

Aftalevirksomheder registreret efter el- og CO2-afgiftsloven 

Virksomheder, der har en aftale med Energistyrelsen om tilskud til energispareafgift på el, skal angive tilskud til energispareafgift af el på en særskilt linje samme sted, som virksomheden angiver elafgiften i Tast Selv Erhverv.

Virksomheder, der ikke angiver elafgift via Tast Selv Erhverv, skal angive tilskud til energispareafgift på angivelse 23.011 - "Energiafgift og energispareafgift af el" på et særskilt felt på blanketten.

Sådanne virksomheder skal dermed ikke benytte blanket 24.001 til anmodning om udbetaling af tilskuddet.

Udbetaling og modregning af tilskud sker efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv., jf § 29, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1229 af 14. december 2011 (energiaftalebekendtgørelsen).

Tilskudsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

Udbetaling af tilskud sker senest 3 uger efter, at SKAT har modtaget anmodningen.

Hvis SKAT ikke kan kontrollere anmodningen på grund af virksomhedens forhold (fx ferielukning, bortrejse eller ikke ajourført regnskab), kan denne 3-ugers frist overskrides.

Virksomheder, der anvender reglerne om acontogodtgørelse (acontofradrag) for energiafgifter og energispareafgift, se F.6.15.1., skal samtidig med den årlige regulering af den almindelige godtgørelse af energiafgifter og energispareafgiften foretage en regulering af tilskuddet. Regulering af godtgørelse af CO2-afgift og tilskuddet følger dermed hinanden.

Tilskuddet skal reguleres på grundlag af resultatet af den endelige opgørelse. Eventuelle differencer trækkes fra eller lægges til tilskuddet, inden beløbet anføres på tilskudsanmodningen/i tilskudsfeltet i afgiftsangivelsen. Reguleringen skal vises i virksomhedens regnskab.

Tilbagebetaling af tilskudOverholder virksomheden ikke aftalen, kan Energistyrelsen opsige aftalen og beslutte, at tilskud skal tilbagebetales. Tilskud kan derudover kræves tilbagebetalt, hvis der er ydet for stort tilskud, eller virksomheden ikke har opfyldt betingelserne for at opnå tilskud.

Der skal ske tilbagebetaling af tilskud senest 14 dage efter påkrav.

HæftelseDen, der som ejer, forpagter e.l. driver virksomheden for egen regning, hæfter for tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud.

Ændringer i virksomhedens forholdVirksomheder har i henhold til momsloven pligt til at meddele SKAT ændringer i virksomhedens forhold, fx navn, adresse og ansvarlig ledelse.

Endvidere skal tilsagnsvirksomheder underrette Energistyrelsen om væsentlige ændringer i de forhold, som vedrører virksomhedens tilsagn.

StraffebestemmelserOvertrædelse af energiaftaleloven straffes efter reglerne i lovens §§ 7 og 8, og overtrædelse af bekendtgørelserne efter loven efter straffebestemmelserne i Energiaftalebekendtgørelsens § 38 og i Promsbekendtgørelsens § 18.

Med hensyn til Promsbekendtgørelsen bemærkes det, at administrationen af denne alene varetages af Energistyrelsen.

Reglerne om regnskabsførelse for tilskud til CO2-afgift følger reglerne for virksomhedens regnskab ved godtgørelse af energiafgifter, jf. Energiaftalebekendtgørelsens § 34 og F.6.16.2.

Kontrol mv.Reglerne for kontrol af tilskuddets størrelse mv. følger reglerne for godtgørelse af CO2-afgift, se bl.a. Den juridiske vejledning i afsnit A.C.3 om kontrolbestemmelser og straffebestemmelser samt energiaftalebekendtgørelsens § 34, § 35 og § 38.

Klagevejledning
En klage over SKATs afgørelse om opgørelse af tilskudsgrundlaget skal indgives til Landsskatteretten, se energiaftalebekendtgørelsens § 37, stk. 3 samt afsnit Den juridiske vejledning i afsnit A.A.10.