Afgiftsfri udlevering - § 5

Elafgiftsregistrerede virksomheder kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrage følgende:

  1. elektricitet, der leveres til virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter elektricitet, og som er registreret efter § 4, jf. § 5, litra a,
  2. elektricitet, der leveres til virksomheder, der er registreret efter § 4, stk. 3-5, jf. § 5, litra b (Bestemmelsen indsat ved lov nr. 462 af 9. juni 2004, der trådte i kraft den 1. september 2004, jf. bekendtgørelse nr. 807 af 12. juli 2004). 
  3. elektrciitet, der udføres (leveres) til udlandet, jf. § 5, litra c.

Virksomheder, der er registreret efter elafgiftslovens § 4, kan levere elektricitet uden afgift til andre virksomheder, der er registreret efter § 4, når de pågældende virksomheder erhvervsmæssigt afsætter elektricitet.

Dette indebærer bl.a., at en registreret el-netvirksomhed kan levere elektricitet uden afgift til andre el-netvirksomheder, samt til elproducenter, der er registreret efter lovens § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, når de pågældende elproducenter erhvervsmæssigt afsætter elektricitet. Se endvidere F.3.3.

Reglerne vedrørende punkt 1, 2 og 3 fremgår af E.A.1.7.

Diplomater - § 11 b, stk. 1

Elektricitet, der leveres til de i toldlovens § 4 nævnte diplomatiske repræsentationer og internationale institutioner mv., er fritaget for afgift.

Af praktiske hensyn administreres ordningen med fritagelse for el, der leveres til diplomater mv., som en godtgørelsesordning. Det betyder, at bestemmelsen ikke direkte berører elselskabernes opkrævning af elafgift mv.

Repræsentationer mv. kan efter ansøgning til SKAT få godtgjort elafgift (og CO2-afgift). Ved ansøgning bruges en særlig anmodningsblanket (23.006), der kan fås hos SKAT.