§ 5, stk. 3
De nærmere regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde varme er reguleret i kulafgiftslovens § 5.

Opgørelse af den fremstillede mængde varme skal ske ved måling, som skal foretages i umiddelbar tilknytning til affaldsforbrændingsanlægget.  

I tilfælde, hvor det af tekniske grunde ikke er muligt at foretage måling af den producerede mængde varme i umiddelbar tilknytning til affaldsforbrændingsanlægget, kan det accepteres, at målingen foretages senere. Der skal dog ske måling senest på det tidspunkt, hvor varmen forlader produktionsanlæggets afgrænsede geografiske område. Dette afgøres i det enkelte tilfælde efter en konkret vurdering. Hvis virksomheden tillige anvender affaldsvarmen til rumvarme i virksomheden, skal der endvidere ske opgørelse af eget forbrug af varme.

Kun varmeproduktion
For virksomheder og anlæg, der udelukkende producerer varme ved hjælp af forbrænding af affald, opgøres den afgiftspligtige mængde varme, som den mængde varme i GJ, der leveres ab værk.   

Affald og andre brændsler
For virksomheder og anlæg, der også benytter andre brændsler end affald, opgøres den afgiftspligtige mængde efter fradrag for energiindholdet i de andre brændsler. Disse virksomheder skal derfor først opgøre mængden af varme som leverancen af varme ab værk. Herfra trækkes summen af energiindholdet i de andre brændsler ganget med varmevirkningsgraden for hvert af disse brændsler.

El- og varmeproduktion
Virksomheder og anlæg, der producerer både varme og elektricitet, skal opgøre den afgiftspligtige mængde varme på samme måde som ovenfor, men der kan kun fradrages energiindhold i andre brændsler i det omfang, disse brændsler ikke er medgået til produktionen af elektricitet.  

Disse virksomheder skal først opgøre mængden af varme som leverancen af varme ab værk. Herfra fratrækkes summen af energiindholdet i eventuelle andre brændsler ganget med varmevirkningsgraden for hvert af disse brændsler og ganget med forholdet mellem på den ene side energiindholdet i varmen og på den anden side summen af energiindholdet i varmen og energiindholdet i elekticiteten.   

Varmevirkningsgraden udgør for gas 0,9, for olie 0,85 og for andre brændsler 0,8.

Energiindhold
Energiindholdet i brændsler er følgende:

Spildolie

40,4 MJ/kg

Fyringstjære

36,4 MJ/kg

Gas- og dieselolie

35,9 MJ/l

Petroleum

34,8 MJ/l

Fuelolie

40,4 MJ/kg

LPG

46,0 MJ/kg

Gas, som fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)

52,0 MJ/kg

Stenkul

25,2 GJ/t

Koks

28,9 GJ/t

Jordoliekoks

31,4 GJ/t

Brunkulsbriketter og brunkul

18,3 GJ//t

Benzin

32,9 MJ/l

Halm

14,5 MJ/kg

Træaffald

14,7 MJ/kg

Andet affald

9,4 MJ/kg

Naturgas

39,6 MJ/Nm3

Biogas

19,7 MJ/Nm3

Forgasningsgas

4,0 MJ/Nm3

Energiindholdet i slam og gødning udgør dog henholdsvis 10 GJ/t og 14 GJ/t fratrukket 1,2 pct. pr. procentpoint vandindhold. Virksomhederne skal konstatere eller verificere vandindholdet og på forlangende kunne fremvise dokumentation herfor over for told- og skatteforvaltningen.

 

MJ = megajoule

 

GJ = gigajoule."

 

Nm=normal kubikmeter

 

Eksempler
Virksomheden kan ved beregning af den mængde varme, der skal betales afgift af, benytte følgende eksempler:

  • En virksomhed producerer varme ved anvendelse af både gasolie og affald. Virksomheden benytter 1.000 l gasolie udover affald til at producere 100 GJ varme. Den afgiftspligtige mængde beregnes således: 100 GJ - (35,9 MJ/l x 1.000 liter x 0,85) = 69,5 GJ.
  • En virksomhed producerer både varme og elektricitet ved anvendelse af såvel gasolie som affald. Der produceres 100 GJ varme, og virksomheden benytter udover affald 1.000 l gasolie. Andelen af brændsler, der ikke er medgået til produktionen af elektricitet, beregnes som følger: Varmeandel = energiindhold i varme / (energiindhold i varme + energiindhold i elektricitet). Virksomheden har beregnet sin varmeandel til 0,3. Den afgiftspligtige mængde beregnes herefter således: 100 GJ - (35,9 MJ/l x 1.000 liter x 0,85 x 0,3) = 90,8 GJ.

TILLÆGSAFGIFT

Ny tekst startMed virkning fra den 1. januar 2010 er affaldsforbrændingsafgiften i lov om afgift af affald afskaffet og i stedet omlagt til en afgift på energi (kulafgiftsafloven) og CO2-afgift. Omlægning er sket ved lov nr. 461 af 12. juni 2009. Ny tekst slut

Kulafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 7:

"Der betales afgift efter brændværdien eller energiindholdet, jf. dog stk. 4, i følgende varer m.v.:

7) Affald anvendt som brændsel til produktion af varme i anlæg. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse."

Af kulafgiftslovens § 7, stk. 2, nr. 3 fremgår at afgiften udgør for affald, der er nævnt i stk. 1, nr. 7: 33,125 kr. pr. gigajoule (GJ).

Af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 15 fremgår, at ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel pålægges en afgift i 2010 på 155,40 kr. pr. ton udledt CO2.

Af bemærkningerne til lov nr. 461 fremgår bl.a. følgende:

"Ved den foreslåede nyaffattelse af § 1 i kulafgiftsloven indsættes affald anvendt som brændsel, som afgiftspligtig vare (stk. 1, nr. 7). Det sker som et led i den foreslåede omlægning af affaldsforbrændingsafgiften. Omlægningen og dens baggrund er nærmere beskrevet i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Med den foreslåede afgiftsomlægning er det ikke tilsigtet, at der i relation til affald, som er omfattet af forslagets bestemmelse om afgift af varme produceret ved forbrænding af affald (stk. 1, nr. 6) eller i relation til affald, som er omfattet af forslagets bestemmelse om afgift af affald anvendt som brændsel (stk. 1, nr. 7), skal gælde en særlig definition af, hvad der skal forstås ved affald, der adskiller sig fra den definition, som til enhver tid finder anvendelse i miljølovgivningen. Den gældende definition af affald findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 (affaldsbekendtgørelse).

I affaldsafgiftsloven er det en forudsætning for afgiftspligt, at affaldet er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt eller en kommunal indsamlingsordning. Det foreslås, at denne betingelse for afgiftspligt ikke gælder i forbindelse med ovennævnte afgifter i kulafgiftsloven (stk. 1, nr. 6 og 7), hvilket afspejler et ønske om objektivering af afgiftsreglerne.

Den foreslåede afgift på affald anvendt som brændsel er at betragte som en tillægsafgift i forhold til den eksisterende affaldsvarmeafgift, som er en afgift på varme fra affaldsforbrænding (output). Tillægsafgiften er dog en afgift pr. GJ brændværdi i affald, som forbrændes (input). Den nye afgift udgør 33,125 kr. pr. GJ (stk. 2, nr. 3). Gruppen af affaldsforbrændingsanlæg med kombineret el- og varmefremstilling, som står for afbrændingen af langt hovedparten af affaldet, vil dog måle den producerede affaldsvarme, og efter reglerne for kombineret el- og varmefremstilling dividere det målte med 1,25 og betale tillægsafgift af den beregnede mængde. Nævnte afgiftssats for tillægsafgiften på 33,125 kr./GJ svarer derfor til en afgiftssats på 26,5 kr./GJ målt affaldsvarme (33,125 kr./1,25 = 26,5 kr.). Noget lignende med hensyn til afgiftssatsen for tillægsafgiften vil gøre sig gældende for de centrale kraftvarmeværker, om end de på grund af andre regler for kombineret el- og varmefremstilling m.v. kommer til at betale afgift svarende til en sats, der varierer omkring, men ikke er meget forskellig fra, 26,5 kr./GJ affaldsvarme.

Virksomhedernes betaling af tillægsafgiften vil afhænge af regler for opgørelse af afgiftspligtig mængde, herunder regler for kombineret el- og varmeproduktion. Der henvises til bemærkningerne herom i § 2, nr. 12.

Den oprindelige affaldsvarmeafgiftssats ændres ikke, men den er indekseret som følge af lov nr. 1536 af 19. december 2007, hvorimod tillægsafgiften ikke indekseres, da den erstatter affaldsforbrændingsafgiften, der ikke blev indekseret.

Adgangen til efter den gældende kulafgiftslovs § 1, stk. 5, at opgøre affaldsvarmeafgiften efter affaldets vægt ophæves. Baggrunden er, at det anses som et basalt krav overfor virksomhederne, at der installeres energimålere. Med ændringen undgås endvidere afgiftstænkning, når virksomhederne ikke længere har en valgmulighed mellem måling og en beregning på grundlag af affaldets vægt."

Nyhedsbrev
Der udarbejdes et særskilt nyhedsbrev om omlægningen af affaldsforbrændingsafgiften til en energiafgift og CO2-afgift på affald. Nyhedsbrevet vil bl.a. komme til at indeholde eksempler på opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter kulafgiftslovens § 5. Nyhedsbrevet offentliggøres efter redaktionens afslutning.