Forord Reglerne om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift fremgår af lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. september 1998 lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

I medfør af lovens § 3, stk. 1, er der udstedt bekendtgørelse nr. 1174 af 22. december 1994 om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter.

Både loven og bekendtgørelsen omfatter udover regler om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter regler om forskudsvis udbetaling af moms til virksomheder, der regelmæssigt har negativt momstilsvar. Disse regler er beskrevet i Momsvejledningen.

Ordningen om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter sigter mod virksomheder, som har et betydeligt godtgørelsesberettiget energiforbrug.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

568

20.06.1994Lovbekendtgørelse

417

14.06.1995Ændring af reglerne om tilbagebetaling vedrørende kuldioxidafgift

1102

20.12.1995Tilbagebetaling af afgifter af naturgas og bygas

890

03.12.1997Ændring af afgiftsperiode

435

26.06.1998Ændring af afgiftsperiode

675

15.09.1998Lovbekendtgørelse

165

15.03.2000Opkrævningsloven
1029  22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer 
513 07.06.2006 Opkrævning via én skattekonto *) 
*)  Ikke trådt i kraft - Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.  

§ 2, stk. 1
Virksomheder kan - på nedenstående betingelser - opnå fremskyndet tilbagebetaling af afgifter, der er godtgørelsesberettiget efter følgende love:

  1. Lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv., dog bortset fra benzinafgift, se F.1.
  2. Lov om afgift af elektricitet, se F.3.
  3. Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., se F.2.
  4. Lov om afgift af naturgas og bygas, se F.4.
  5. Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, se F.5.

Reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift fremgår af F.6.

Der er adgang til fremskyndet tilbagebetaling, uanset om virksomheden har måneden, kvartalet eller halvåret som afregningsperiode efter momsloven.

Lovens § 2, stk. 2 - betingelseDet er betingelse for at opnå fremskyndet tilbagebetaling, at det samlede afgiftsbeløb efter ovennævnte love, som der kan opnås godtgørelse for, udgør mindst 30.000 kr. årlig.

Bek. § 5, stk. 1Der kan ske ansøgning om optagelse i ordningen på en særlig ansøgningsblanket, blanket nr. 23.008, der er tilgængelig på SKATs hjemmeside www.skat.dk ->virksomheder -> blanketter.

Igangværende virksomheder kan optages i ordningen med virkning fra den afgiftsperiode efter momsloven, som følger efter den periode, hvor SKAT har modtaget ansøgningen. Ansøgningen skal være fremsat senest en måned før ændringen ønskes iværksat, dvs. senest 1 måned før den ny afgiftsperiodes begyndelse.

Virksomheden skal ved ansøgningen sandsynliggøre, at den opfylder betingelsen om tilbagebetaling af afgift på mindst 30.000 kr. årlig, jf. bek. § 5, stk. 3. Dette sker ved, at virksomheden i ansøgningen - ud fra et realistisk skøn baseret på det hidtidige energiforbrug, oplyser de afgiftsbeløb, som virksomheden forventer at kunne opnå godtgørelse for de kommende 12 måneder.

Nye virksomheder tillades optaget i ordningen samtidig med registreringen efter momsloven. Det forudsætter, at virksomheden ubetinget vil opfylde den beløbsmæssige betingelse på 30.000 kr. årlig.

Ordningen administreres ved hjælp af et bevillingssystem, hvor den enkelte virksomhed, der optages i ordningen, får en bevilling fra SKAT.

Hvis virksomheden ikke længere opfylder betingelsen om mindst 30.000 kr. årligt i afgifter, skal den underrette SKAT. Bevillingen vil herefter blive tilbagekaldt.

Bevillingen kan endvidere tilbagekaldes eller ændres, hvis der sker ændringer i lovgrundlaget for bevillingen.

Lovens § 2, stk. 3Der kan ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under 5.000 kr. (mindstebeløb), men tilbagebetalingen kan omfatte flere måneder under ét.

Der skal foretages opgørelse af tilbagebetalingsbeløb, d.v.s. det beløb, som virksomheden kan opnå godtgørelse for, for en kalendermåned ad gangen.

Hvis beløbet udgør mindst 5.000 kr., kan virksomheden umiddelbart efter månedens udløb anmode om tilbagebetaling af afgift.

Er det månedlige beløb mindre end 5.000 kr., må virksomheden vente med at sende anmodningen om tilbagebetaling indtil yderligere èn eller flere måneders energi- og CO2-afgiftsbeløb tilsammen udgør mindst 5.000 kr.

Anmodningen kan ikke indsendes før udgangen af den måned, som anmodningens energianskaffelser eller forbrug (afhængig af bestemmelse om godtgørelsestidspunkt) omfatter.

En anmodning om tilbagebetaling af afgifter afgives på blanket 23.001, der er tilgængelig på SKATs hjemmeside www.skat.dk ->virksomheder -> blanketter. Der er mulighed for at indberette anmodningen elektronisk til SKAT, se TastSelv Erhverv.

Beløbet angives i hele kroner, idet der ses bort fra ørebeløb.

Ordningen omfatter kun de rene afgiftsbeløb. Momsen af afgifterne skal angives som købsmoms (indgående moms) på virksomhedens momsangivelse. Virksomheden må ikke sideløbende fradrage energiafgifter og CO2-afgift på momsangivelsen.

Virksomheder med tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud til CO2-afgift (aftalevirksomheder), der er omfattet af ordningen om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter, kan også opnå fremskyndet udbetaling af tilskud til CO2-afgift. Reglerne herom er beskrevet i F.8.

Bek. § 7, stk. 1Tilbagebetaling af afgift sker senest 3 uger efter, at SKAT har modtaget anmodningen.

Hvis SKAT ikke kan foretage kontrol af anmodningen på grund af virksomhedens forhold (fx. ferielukning eller bortrejse), kan fristen for tilbagebetaling overskrides.

Bek. § 7, stk. 2Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden har opfyldt sin angivelses- og betalingsforpligtelse efter momsloven, jf. endvidere lovens § 3, stk. 4.

SKAT har endvidere ret til at foretage modregning vedrørende ethvert krav, som statskassen måtte have på virksomheden.

Dokumentation, bek. § 6, stk. 3
Virksomheden skal kunne fremlægge samme dokumentation som ved godtgørelse via momsangivelsen. Der henvises til F.6.16.

Kontrol mv., lovens § 4, stk. 2.
For kontrol af afgifter, der tilbagebetales fremskyndet, finder de enkelte loves kontrolbestemmelser anvendelse.

Efterbetaling mv., lovens § 3, stk. 2, 3 og 5 og bek. § 8
Se Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.

Straffebestemmelser, lovens § 5,
Se Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.

Klagevejledning
Der kan indgives klage til Landsskatteretten over afgørelser efter lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter. Se i øvrigt Den nye juridiske vejledning i afsnit A.A.10.