I det omfang reglerne om straf afviger fra de generelle bestemmelser i dette afsnit, vil de specielle bestemmelser om straf fremgå af afsnittet vedrørende den specifikke del (afsnittene B-I). Der er i øvrigt vedrørende den enkelte afgift i den specifikke del henvisning til reglerne om straf i dette afsnit. Det kan således være en fordel for brugerne af vejledningen først at læse straffebestemmelserne i dette afsnit.

Der kan kun straffes efter punktafgiftslovgivningen, hvis straffelovens almindelige betingelser (strafbarhedsbetingelser mv.) er opfyldt. De processuelle regler for gennemførelse af en straffesag, og reglerne om fastsættelse af straf, gennemgås i Processuelle regler på SKATs område, afsnit R, hvortil der henvises.

Punktafgiftsvejledningen omfatter også bestemmelser om ordninger, som SKAT tager del i vedrørende tilskud, gebyr og godtgørelse m.m. fastsat på grundlag af lovgivning på miljø- og energiområdet.

De specielle bestemmelser om straf for overtrædelse af disse ordninger fremgår af det enkelte afsnit derom i den specifikke del. 

Forsæt og grov
uagtsomhed
Straffebestemmelserne er tæt forbundet med de øvrige straffebestemmelser i både skattelovgivningen og momslovgivningen. Hovedområdet er således, dels den forsætlige eller groft uagtsomme afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen, dels den forsætlige eller groft uagtsomme fortielse af oplysninger.

Det er kun den forsætlige og groft uagtsomme handlemåde, der er strafbar. Den simpelt uagtsomme handlemåde er straffri.

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

Denne centrale straffebestemmelse i afgiftsstrafferetten findes i samtlige punktafgiftslove.

Bestemmelsen er formuleret som en generel straffebestemmelse og anvendes i tilfælde, hvor der inden for den pågældende punktafgiftslovs område forsætligt eller groft uagtsomt er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller er fortiet oplysninger. Under bestemmelsen falder bl.a. afgiftsunddragelse som følge af urigtige afgiftsangivelser.

Der er bødestraf for at overtræde en række forpligtelser, som er nævnt i de enkelte afgiftslove. Disse forpligtelser hænger nøje sammen med den pågældende afgiftslov, alt efter hvilket område punktafgiftsloven omfatter.

Som eksempler på disse forpligtelser kan nævnes:

  • pligt til at anmelde sin virksomhed til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis der erhvervsmæssigt fremstilles eller fra udlandet modtages afgiftspligtige varer eller drives mellemhandel med afgiftspligtige varer
  • pligt til at føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden af afgiftspligtige varer
  • pligt til at indsende rettidig angivelse (her er der dog tale om en bestemmelse, der nu er fastsat i opkrævningsloven).

Der er efter den såkaldte colalovgivning en skærpet bødestraf med ordensbøde for overtrædelse af visse ensartede bestemmelser i en række punktafgiftslove (chokoladeafgift, emballageafgift, mineralvandsafgift, øl- og vinafgift, spiritusafgift og tobaksafgift). Det drejer sig om overtrædelser i virksomheder, der afsætter de pågældende punktafgiftspligtige varer, bl.a. kiosker, hvor det ikke kan dokumenteres, at der er betalt punktafgifter for de ved kontrolbesøg i virksomheden konstaterede varer.

SKAT har i disse virksomheder alene kunnet konstatere en så beskeden beholdning af punktafgiftspligtige varer, at der efter sædvanling praksis for gennemførelse af en sag om unddragelse af afgifter ikke er grundlag for at straffe med en takstbøde på grundlag af den skete afgiftsunddragelse.

De typiske tilfælde, som falder ind under reglerne i de enkelte puntafgiftslove om en skærpet ordensbøde er følgende:

  • der foreligger intet regnskab i det hele taget
  • der mangler fakturaer for tilstedeværende eller solgte varer
  • der foreligger fakturaer, men det er ikke muligt at identificere leverandøren
  • der foretages ikke kontinuert kasseregistreringer
  • der udleveres ikke boner ved kontantkøb
  • der foretages ikke daglige kasseafstemninger
  • kontant betaling af leverandørfakturaer er ikke medtaget i kasseregnskabet.

Der henvises i øvrigt til Procesvejledningen, R.5.3 Ordensbøder

Der er bødestraf for at overtræde vilkår fastsat i de enkelte afgiftslove, fx vilkår for indrømmelse af afgiftsfritagelse.

Der er hjemlet bødeansvar ved undladelse af at efterkomme påbud, der er udstedt i medfør af bestemmelser i punktafgiftslovene, fx kan SKAT pålægge en registreret varemodtager, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse.

I punktafgiftslovene er der hjemlet bødeansvar, hvis der forsætligt eller groft uagtsomt overdrages, erhverves, tilegnes eller anvendes varer, hvoraf der ikke er betalt den afgift, som skulle være betalt efter loven, eller forsøges herpå.

I bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af punktafgiftslovene, er der straffebestemmelser, der fastsætter bødestraf for den, der med forsæt eller grov uagtsomhed overtræder bestemmelserne i forskrifterne.

I punktafgiftslovene er det fastsat, at såfremt en af de i A.13.2.1 - A.13.2.6 nævnte overtrædelser eller en anden i den enkelte punktafgiftslov nævnt speciel overtrædelse er begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift, er straffen bøde eller fængsel i indtil 1½ år.

Ved grove overtrædelser af bestemmelsen om forsætlig unddragelse af punktafgift, kan der ved dom ske frakendelse af retten til at udøve erhvervsvirksomhed, jf. straffelovens § 79, stk. 1. Frakendelsen kan ikke ske administrativt.