Reglerne for angivelse og betaling af afgift samt følgerne af, at disse regler ikke overholdes, fx beregning af renter ved for sen betaling, findes dels i punktafgiftslovene, dels i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. (opkrævningsloven) (lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 med senere ændringer).

Opkrævningsloven indeholder de regler, der er generelle for opkrævning af skatter og afgifter, og har til formål dels at gøre reglerne om opkrævning af skatter mv. mere overskuelige, dels at forenkle reglerne.

Der er i medfør af opkrævningsloven udstedt bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006 om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Nedenstående paragrafhenvisninger er til opkrævningsloven og bekendtgørelsen udstedt i medfør af denne.

§ 2Virksomheden skal opgøre denfor hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåneden eller kvartalet. For afgift af ledningsført vand og fosfor kan afgiftsperioden være måneden, kvartalet eller halvåret.

Efter udløbet af hver afgiftsperiode og normalt senest den 15. i den efterfølgende måned skal virksomheden angive den afgiftspligtige mængde/værdi samt indbetale afgiften heraf. For nogle afgifter er angivelses- og betalingsfristen udgangen af den efterfølgende måned.

For registreringsafgift af motorkøretøjer gælder der særlige regler.

Indbetalingskort
bek. § 1
Angivelsen skal ske på et indbetalingskort, som SKAT sender til virksomheden. Hvis virksomheden ikke modtager angivelsen, skal den henvende sig til SKAT. Angivelsen skal underskrives af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Angivelsen skal også afgives, selv om den afgiftspligtige mængde/værdi er 0.

Der er mulighed for at indberette angivelsen og betalingen elektronisk til SKAT, se TastSelv Erhverv.

Foreløbig fastsættelse
§ 4
Modtages angivelsen fra oplagshaverregistrerede virksomheder ikke, kan SKAT foretage en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar til et skønsmæssigt beløb, jf. opkrævningslovens § 4. Der betales en afgift på 800 kr. for en foreløbig fastsættelse.

Om inddragelse af registreringen ved manglende angivelse, se A.5.7.

§ 2Afgiften skal normalt indbetales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb, dvs. samtidig med angivelsen af den afgiftspligtige mængde/værdi.

Hvis afgiftsbeløbet er under 50 kr., skal beløbet ikke betales, men angivelsen skal alligevel sendes til SKAT. Bestemmelsen om, at afgiftsbeløb under 50 kr. ikke skal indbetales, er ophævet ved lov nr. 513 af 7. juni 2006, der endnu ikke er trådt i kraft. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 

Rettidig betalingBetalingen anses for rettidig, når

  • beløbet er indbetalt til et posthus eller et pengeinstitut senest sidste rettidige betalingsdag eller
  • anmodning om overførsel er virksomhedens pengeinstitut i hænde, så overførsel fra virksomhedens konto til SKATs konto kan ske senest på sidste rettidige betalingsdag.

Anden form for indbetaling end den anviste kan medføre afvisning af betalingen.

Hvis sidste rettidige angivelses- og betalingsdag er en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes fristen til den første hverdag derefter.

Ved betaling bruges det indbetalingskort, som SKAT har sendt til virksomheden, også når der overføres fra egen konto.

Er angivelsen indsendt elektronisk via TastSelv Erhverv, skal betaling ske enten via PBS LeverandørService eller via HomeBanking / officeBanking. Ved HB / OB vælges betaling af indbetalingskort - kortartkode 04, og betalingsidentifikationen fremgår af den elektroniske kvittering, virksomheden modtager efter indsendelsen af angivelsen.

Ikke rettidig betaling
§ 7
Betales afgiften ikke rettidigt, skal virksomheden betale en månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden. Renten er variabel og har for 2002, 2003 og 2004 udgjort 1,0 pct. For 2005 er renten 0,9 pct.

Renten var indtil 1. september 2001 fastsat til 1,3 pct. pr. påbegyndt måned og fra 1. september 2001 til 1. januar 2002 til 1,1 pct. En samlet oversigt over gældende rentesatser kan i øvrigt ses på Skatteministeriets hjemmeside, se her.

Ved lov nr. 513 af 7. juni 2006 er følgende bestemmelser vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft, idet skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden: Betales et beløb ikke rettidigt, eller er der ydet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente, som fastsat efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 med tillæg af 0,7 procentpoint regnet fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet, og frem til beløbet betales. Renten beregnes dagligt. Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For beløb, der opkræves efter reglerne i opkrævningslovens kapitel 5, finder bestemmelsen om saldoforrentning i opkrævningslovens § 16 c, stk. 1, anvendelse. 

Rykkergebyr
§ 6
SKAT opkræver et gebyr på 65 kr. for hver erindringsskrivelse (rykker) om betaling af afgift.

Straks betalingHvis en registreret varemodtager gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, kan SKAT med hjemmel i den enkelte punktafgiftslov pålægge en virksomhed at betale afgiften allerede ved varemodtagelsen. For registrerede oplagshavere er der ingen hjemmel til forkortelse af angivelsesperioden og betalingsfristen, se dog A.11.1 om foreløbig fastsættelse og A.11.4 om sikkerhedsstillelse.

Beløb, som SKAT ikke har modtaget inden betalingsfristens udløb, samt renter heraf vil blive inddrevet ved udlæg. Virksomheden skal også betale omkostningerne ved udlæg (retsafgift og andre incassoomkostninger).

Lønindeholdelse
§ 14
Efter opkrævningslovens § 14 kan ubetalte beløb inddrives ved lønindeholdelse i henhold til reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Skatteministeren har i §§ 5-7 i bekendtgørelse til opkrævningsloven fastsat nærmere bestemmelser for lønindeholdelse.

For en nærmere beskrivelse af reglerne henvises til Momsvejledningen P.2.2.

§ 11, stk. 1Efter opkrævningslovens § 11, stk. 1, kan SKAT pålægge en registreret virksomhed at stille sikkerhed, når

  1. virksomheden for de seneste 12 afregningsperioder 4 gange ikke rettidigt har indbetalt skatter og afgifter mv., der er omfattet af opkrævningsloven, og
    1. virksomheden er i restance vedrørende skatter og afgifter, for hvilke den er registreret, samt evt. selskabsskatter, med et beløb, der overstiger 25.000 kr., og virksomheden ikke indbetaler denne restance senest den 10. hverdag fra modtagelsen af en erindringsskrivelse fra SKAT, hvorved virksomheden underrettes om, at den ved fortsat manglende betaling pålægges at stille sikkerhed, eller
    2. virksomheden ikke rettidigt har indsendt selvangivelse eller
  2. virksomhedens kapitalgrundlag, herunder den lovpligtige kapital i selskaber, er trukket ud af virksomheden, eller
  3. en person som omtalt i § 11, stk. 2, jf. stk. 4, efter virksomhedens registrering konstateres at være til stede i virksomheden på den måde, der er beskrevet i § 11, stk. 2, nr. 1-3, eller
  4. virksomheden leverer varer med leveringssted her i landet, jf. momslovens kapital 4, som den har erhvervet fra udlandet eller af en virksomhed, som selv har erhvervet varerne fra udlandet, jf. momslovens kapitel 3, eller af enhver anden virksomhed i senere indenlandske transaktionsled, når den merværdiafgift, der opstår i forbindelse med virksomhedens indenlandske salg, forsætligt eller groft uagtsomt ikke vil blive afregnet til SKAT, jf. momslovens kapitel 15.

Ved beregning af de 25.000 kr. medregnes moms, A-skatte- og arbejdsmarkedsbidragsrestance for perioder både før og efter 1. januar 2001, men da opkrævningsloven trådte i kraft den 1. januar 2001 medregnes punktafgifts- og selskabsskatterestancer mv. alene for perioder efter 1. januar 2001.

Sikkerhedens størrelseBeregning af sikkerhedsstillelsens størrelse samt meddelelse af pålæg om sikkerhedsstillelse og frigivelse, se A.5.6.

Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, kan SKAT inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 10Den, der som ejer, forpagter e.l. driver virksomheden for egen regning, hæfter for betaling af afgiften. Det samme gælder varemodtagere og de, der er i besiddelse af afgiftspligtige varer.

AfgiftsloveneFor EU-punktafgifter gælder endvidere, at hvis en virksomhed i et andet EU-land er registreret ved en herboende repræsentant, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften.

For nationale punktafgifter kan udenlandske virksomheder ligeledes registreres ved en herboende repræsentant. Det er den herboende repræsentant, der hæfter for betalingen af punktafgifterne.

Der henvises i øvrigt til A.15.5.6 for så vidt angår de nærmere hæftelsesregler ved forsendelse af varer omfattet af EU-punktafgifterne.

Efter de fleste afgiftslove hæfter også den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, der skulle være betalt efter den pågældende afgiftslov, for afgift af varerne, jf. bl.a. SKM2004.475.ØLR (Københavns Frihavn).

§ 15De fleste afgiftslove indeholder en bestemmelse om, at reglerne om eftergivelse og henstand i opkrævningslovens § 15 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter loven. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige til at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgift.

Der henvises til Momsvejledningen X, hvor reglerne er nærmere beskrevet.