Ved privatpersoners indførsel af varer gælder nedenstående regler.

Fra ikke-EU-landeVed indrejse fra ikke-EU-lande (tredjelande) kan punktafgiftspligtige varer medbringes told- og afgiftsfrit efter reglerne i toldloven, se Toldvejledningen D.3.3, og Rejsegodsfolderen. 

Fra EU-landeVed indrejse fra andre EU-lande kan punktafgiftspligtige varer medbringes afgiftsfrit, men på betingelse af

 • at den rejsende selv medbringer varerne, fx i bagagen
 • at varerne er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personlig eller dennes husstand eller er beregnet til gaver. 

Motorbrændstof og brændselDer gælder dog en mængdemæssig begrænsning for motorbrændstof og flydende brændsel, dvs. for mineralolieprodukter, biobrændstof o.l., se F.1.1, Toldvejledningen D.3.3 og Rejsegodsfolderen.

Eget brugVed SKATs bedømmelse af, om punktafgiftspligtige varer er til eget brug og dermed er fritaget for afgift eller har erhvervsmæssig karakter og dermed er afgiftspligtig, vil der indgå en række forhold bl.a.

 • den forretningsmæssige status hos den rejsende
 • årsagerne til købet af varerne
 • stedet, hvor varerne befinder sig
 • den anvendte transportform
 • ethvert dokument om varerne
 • varernes art
 • varernes mængde.

Varer, der medbringes for andre eller med henblik på videresalg e.l., anses for at have erhvervsmæssig karakter og bliver dermed afgiftspligtige. Det også gælder også for varer, som rejsende skal benytte i egen virksomhed, fx 

 • bekæmpelsesmidler eller gødningstoffer (kvælstof) til brug i landbrugsvirksomhed
 • øl og vin til brug i restaurationsvirksomhed.

Vejledende mængder for drikkevarer og tobaksvarerMængden af medbragte varer vil kunne have et sådant omfang, at det må anses for tvivlsomt, at varerne er til eget brug, fx hvor mængden ligger væsentlig over, hvad der med rimelighed kan bruges i en almindelig husholdning. I sådanne tilfælde må den rejsende kunne redegøre nærmere om formålet med varekøbet, se Toldvejledningen D.3.3.

For alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer er der til brug for vurderingen af, om varerne er til eget brug eller af erhvervsmæssig karakter, fastsat nogle vejledende mængder, jf. art. 9, stk. 2, i RDIR 92/12 (cirkulationsdirektivet).

De vejledende mængder er for

Alkoholholdige drikkevarer

Øl

110 liter

dvs. 333 fl. á 33 cl
Bordvin

90 liter

dvs. 120 fl. á 75 cl (heraf højst 60 liter mousserende vin, dvs. 80 fl.)
Hedvin

20 liter

dvs. 28 fl. á 75 cl (portvin, sherry o.l.)
Spiritus

10 liter

dvs. 14 fl. á 70 cl

Tobaksvarer   
Cigaretter800 stk.dvs. 40 pk. á 20 stk.  
Cerutter/cigarillos400 stk.dog maks. 3 gram pr. stk.
Cigarer200 stk. 
Røgtotak1,0 kg 

TransportformEndvidere kan transportformen evt. medføre, at indførslen ikke kan anses for "egen medbringelse", fx hvor den rejsende og varen ikke transporteres med samme køretøj, eller hvor transporten er atypisk for rejsende, eksempelvis ved benyttelse af lastbiler.

FlyttegodsFor vin og øl, der indføres til eget brug af personer, som tager bopæl her i landet, og som i mindst 1 år har haft bopæl i et andet EU-land, og dér har ejet den pågældende vin og øl, tillades det dog, at varerne kan medbringes afgiftsfrit som flyttegods i en erhvervsmæssig transport.

AfgørelserDer er truffet flere afgørelser om mængden mv. af rejsendes indførsel, se bl.a. SKM2002.247.LSR om øl og vin og SKM2003.237.LSR om fyringsolie og flaskegas.

KontrolOm SKATs kontrolbeføjelser, se A.12.2.2.

Ved privatpersoners indførsel/modtagelse af varer fra udlandet, herunder andre EU-lande, som de pågældende ikke selv medbringer, skal der betales punktafgift, medmindre varerne er berettiget til afgiftsfritagelse.

Der gives som hovedregel afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3, se Momsvejledningen. Momslovens fritagelsesbestemmelser gælder punktafgiftsmæssigt for varer både fra ikke-EU-lande (tredjelande) og fra EU-lande.

Varer fra ikke-EU-landeVed indførsel af varer fra ikke-EU-lande betales punktafgiften ved varens fortoldning, se Toldvejledningen.

Varer fra EU-landeVed modtagelse (indførsel) af varer fra EU-lande, hvoraf der skal betales punktafgift, skal varemodtageren straks give anmeldelse herom til SKAT. Varemodtageren vil efterfølgende få tilsendt et indbetalingskort på afgiftsbeløbet.

Reglerne for modtagelse (indførsel) af varer fra andre EU-lande er i øvrigt følgende:

Køb af spiritus, vin, tobaksvarer mv.Ved køb af varer, der er omfattet af EU-punktafgifterne, dvs. spiritus, vin, øl, tobaksvarer og mineralolieprodukter, i andre EU-lande til levering her i landet, betales afgifter således:

 • Hvis køberen selv forestår varens forsendelse fra udlandet, skal køberen forud anmelde købet til SKAT og stille sikkerhed,
 • Hvis sælgeren forsender varen (internethandel/postordresalg), skal sælgeren betale punktafgiften og dansk moms. Fremgår det af varens pris eller på anden måde, at varen sælges uden dansk afgift, skal køberen forud anmelde købet til SKAT og stille sikkerhed,

Køb af andre varerVed køb af andre punktafgiftspligtige varer, fx chokolade, sodavand eller energikoks, skal der betales afgift, hvis varens værdi uden punktafgift er over 80 kr.

Gaver e.l.Der skal betales afgift af spiritus og tobaksvarer, der sendes fra privatpersoner i et andet EU-land til en privatperson her i landet, fx som gave.

For andre punktafgiftspligtige varer end spiritus og tobaksvarer skal der kun betales afgift, hvis varens værdi uden afgift overstiger 360 kr.

Betingelserne for afgiftsfritagelse er de samme som for told- og momsfritagelse ved indførsel fra ikke-EU-lande, se Toldvejledningen.

Kontrol Om SKATs kontrolbeføjelser, se A.12.2.2.