Ifølge Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse Ny tekst startnr. 1639 af 13. december 2006, skal der betales gebyr af blyakkumulatorer. For at undgå en fortsat akkumulering af overskud i gebyr- og tilskudsordningen for blyakkumulatorer er gebyrerne dog for en midlertidig periode nedsat til 0 kr. Virksomhederne skal fortsat indberette til SKAT, hvor mange blyakkumulatorer, der er blevet udleveret mv. fra virksomheden, se afsnit G.10.3. Sker denne indberetning ikke rettidigt, skal der stadig betales et særskilt gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser.Ny tekst slut

Opkrævning af gebyr på blyakkumulatorer trådte i kraft den 1. april 1996.

Samtidig blev iværksat Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om indsamling af blyakkumulatorer og tilskud til indsamling og bortskaffelse til genanvendelse. Ny tekst startDe gældende regler findes i bekendtgørelse nr. 1638 af 13. december 2006 om tilskud til indsamling og genanvendelse af blyakkumulatorerNy tekst slut. Administrationen af tilskudsordningen varetages af Miljøstyrelsen. Evt spørgsmål om tilskudsordningen skal derfor rettes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, telefon 3266 0100.

§ 1
Der skal betales gebyr af alle former for sekundære (genopladelige) blyakkumulatorer, både lukkede og åbne, og af varer, hvori sådanne blyakkumulatorer indgår.

Ny tekst start

Blyakkumulatorer på indtil 100 Ah til start af motorerNy tekst start0 kr.Ny tekst slut pr. stk.
Blyakkumulatorer på 100 Ah og derover til start af motorer Ny tekst start0 kr.Ny tekst slut pr. stk
Andre blyakkumulatorerNy tekst start0 kr.Ny tekst slut pr. kWh

Tidligere gebyrsatser
Gebyrsatserne har inden for de seneste år tidligere udgjort:

1.1.1996-31.12.2000:

Blyakkumulatorer på indtil 100 Ah til start af motorer

12 kr. pr. stk.

Blyakkumulatorer på 100 Ah og derover til start af motorer

24 kr. pr. stk.
Andre blyakkumulatorer18 kr. pr. kWh

 

Ny tekst start1.1.2001-31.12.2006:Ny tekst slut

Ny tekst startBlyakkumulatorer på indtil 100 Ah til start af motorerNy tekst slut

Ny tekst start6 kr. pr. stk.Ny tekst slut

Ny tekst startBlyakkumulatorer på 100 Ah og derover til start af motorerNy tekst slut

Ny tekst start12 kr. pr. stk.Ny tekst slut
Ny tekst startAndre blyakkumulatorerNy tekst slutNy tekst start9 kr. pr. kWhNy tekst slut

§ 3
Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager blyakkumulatorer, skal registreres. De generelle regler om registrering, se A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 24.024.

§ 4
Registrerede virksomheder kan modtage gebyrpligtige blyakkumulatorer fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet uden, at gebyret er betalt.

§ 5, stk. 1
Virksomheden skal opgøre den gebyrpligtige mængde for hver enkelt kategori for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

§ 5, stk. 2
Det gebyrpligtige antal er summen af antallet af gebyrpligtige blyakkumulatorer, der i perioden er udleveret fra virksomheden.

§ 5, stk. 3
Til den gebyrpligtige udlevering skal også medregnes de blyakkumulatorer, der anvendes til fremstilling af eller montering i andre varer. Til forbruget medregnes endvidere blyakkumulatorer, der benyttes i virksomheden.

Forbruget af egne blyakkumulatorer indbefatter også, at virksomheden udtager blyakkumulatorer, der ikke er betalt gebyr af, og lader dem indgå i andre varer, der ikke i sig selv er gebyrpligtige, som fx traktorer, biler og maskiner.

§ 6, stk. 1, nr. 1 og 2
Registrerede virksomheder kan levere akkumulatorer uden gebyr til andre virksomheder, der er registreret efter bekendtgørelsen, samt til udlandet. Om dokumentation mv. henvises til A.7.1.2.1-3.

Returvarer § 6, stk. 1, nr. 3
Virksomheden kan få fradrag i den gebyrpligtige mængde for blyakkumulatorer, der tages retur. Det er en betingelse, at virksomheden godtgør køberen varens pris inkl. gebyr. Fradraget, der opnås ved postering i regnskabet, kan kun ske med et beløb, der svarer til gebyret beregnet efter den gebyrsats, der gælder på faktureringstidspunktet. Fradraget for returbatterier m.m. er betinget af, at der udstedes kreditnota på det godtgjorte beløb. På kreditnotaen skal angives, under hvilken dato og fakturanummer blyakkumulatorerne i sin tid blev leveret.

Ikke-registrerede
virksomheder
§ 7
Virksomheder, der ikke er registreret hos told- og skatteforvaltningen efter bekendtgørelsen, kan opnå bevilling til godtgørelse af det betalte gebyr af blyakkumulatorer, der leveres til udlandet. Det er en betingelse, at virksomheden kan dokumentere, at der er betalt gebyr af blyakkumulatorerne. Virksomheder, der ønsker bevilling til godtgørelse, skal rette henvendelse til told- og skatteforvaltningen.

Det almindelige forretningsregnskab § 8
Reglerne for regnskab fremgår af A.10.

Blyakkumulatorer, hvoraf der ikke er betalt gebyr, skal både lagermæssigt og regnskabsmæssigt holdes adskilt fra blyakkumulatorer, der er indkøbt med gebyr.

Faktura § 8, stk. 2
Virksomheden skal udstede en faktura i mindst 2 eksemplarer ved enhver udlevering af blyakkumulatorer. Ved udlevering til virksomhedens egen detailforretning og ved udlevering af konsignationsblyakkumulatorer, gratis udlevering mv. eller brug i virksomheden skal der skrives en nota, følgeseddel e.l.

Fakturaerne mv., der skal være nummereret fortløbende, skal oplyse om

  • udskrivningsdato
  • leverandørens navn og adresse
  • modtagerens navn og adresse
  • blyakkumulatorernes art, type mv.
  • det gebyrpligtige antal

Gebyret anføres som en særskilt post på fakturaen, og det skal tydeligt fremgå, at der er tale om gebyr af blyakkumulatorer. Det er også tilladt at anføre prisen inkl. gebyr. Det er i så fald en betingelse, at den aktuelle gebyrsats tydeligt fremgår af fakturaen.

På fakturaer over blyakkumulatorer, som udleveres uden gebyr, skal der tydeligt skrives, at der er tale om blyakkumulatorer, der leveres uden gebyr, fx ved påtegning: gebyrpligtige blyakkumulatorer uden gebyr. Hvis en faktura omfatter både gebyrpligtige blyakkumulatorer og andre varer, skal de gebyrpligtige blyakkumulatorer opføres særskilt på den øverste del af fakturaen.

Hvor forholdene i de enkelte tilfælde taler for det, fx af edb-mæssige hensyn, kan virksomheden efter ansøgning hos told- og skatteforvaltningen få dispensation fra kravet om, at gebyrpligtige blyakkumulatorer opføres særskilt på fakturaen. En betingelse herfor er, at det af fakturaen fremgår, hvilke blyakkumulatorer der er gebyrpligtige. Dette kan fx ske ved, at de gebyrpligtige blyakkumulatorer markeres med en særlig kode, hvis betydning er påtrykt fakturablanketten.

Angivelse §§ 9-10
Virksomheder skal efter udløbet af hver måned og senest ved udgangen af den følgende måned angive det gebyrpligtige antal og indbetale gebyret til told- og skatteforvaltningen, jf. også afsnit A.11. Ved angivelse af gebyr anvendes en særlig angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 24.027, som told- og skatteforvaltningen sender til virksomheden.

Kontrol mv. Ny tekst start§§ 11, 13, 16 og 18Ny tekst slut
Kontrol, efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, fremgår af A.12 

Straf
Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes efter reglerne i Ny tekst start§ 17Ny tekst slut. Det er efter miljøbeskyttelseslovens § 110 a muligt for told- og skatteforvaltningen i sager, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, at tilbyde disse afgjort med bødeforelæg. Der forholdes i øvrigt på tilsvarende måde som anført i A.13, dog finder reglerne om forsvarerbistand ikke anvendelse, og sager om overtrædelse af bekendtgørelsen er, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1, undergivet en forældelsesfrist på 2 år.