Forord
Afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) fremgår af lovbekendtgørelse Ny tekst startNy tekst startnr. 1251 af 6. december 2006Ny tekst slutNy tekst slut.

Loven trådte i kraft den 1. april 1996. Baggrunden for loven er ønsket om en forstærket indsats over for forureningen fra nikkel-cadmium-akkumulatorer.

Samtidig er der iværksat regler om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkelcadmium-batterier). Administrationen af godtgørelsesordningen varetages af Miljøstyrelsen. Evt. spørgsmål om godtgørelsesordningen skal derfor rettes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. 3266 0100.

Lovændringer mv.
Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

414

14.06.1995Lov om afgift af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer

397

22.05.1996Blyakkumulatorer udgår

1098

29.12.1997Klagestrukturen

561

03.08.1998Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000Opkrævningsloven
102922.11.2000Afskaffelse af hæftestraf
428 06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer
Ny tekst start1251Ny tekst slutNy tekst start06.12.2006Ny tekst slutNy tekst startLovbekendtgørelseNy tekst slut

§ 1 og § 2, stk. 1
Afgiftspligten omfatter følgende batterier:

Vareart

Afgift

Nikkel-cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak

6 kr. pr. stk.

Sammenbyggede nikkel-cadmium-rundceller

36 kr. pr. pakke, dog mindst 6 kr. pr. celle

Afgiftssatserne er uændrede siden ikraftrædelsen 1. april 1996.

Brugte batterier
§ 2, stk. 2
For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg. nikkel-cadmium-akkumulator.

Dækningsafgift
§ 19
Der skal også betales afgift (dækningsafgift) af batterier, i de tilfælde hvor batterierne indgår som bestanddele i andre varer som fx håndværktøj, elektriske tandbørster, mobiltelefoner, pc''ere, videokameraer, biler mv. Det betyder, at den pågældende virksomhed skal registreres som varemodtager, uanset om virksomheden er registreret som oplagshaver i forvejen. Afgiften betales såvel ved modtagelse fra andre EU-lande som ved indførsel fra steder uden for EU.

Fabrikanterklæring
§ 19, stk. 5
Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af batterier af den nævnte art, skal kapaciteten eller stykantallet af de afgiftspligtige bestanddele angives, og der skal fremlægges en erklæring herom fra fabrikanten.

Antal af celler i en pakke vil typisk kunne opgøres som det antal volt (V), pakken kan levere, divideret med 1,2 V. Fx vil en pakke med en spænding på 9,6 V typisk indeholde 8 celler.

Virksomheder skal eller kan registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler, se i øvrigt de generelle regler om registrering i A.5.

Ved anmeldelse til registrering bruges en blanket nr. 24.024 som kan fås elektronisk eller hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Skal registreres
§ 3, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Oparbejdning af akkumulatorer (genanvendelse af metallerne i akkumulatorer) betragtes som fremstilling.

Kan registreres
§ 3, stk. 2
Virksomheder, der fra udlandet modtager batterier med henblik på videresalg, kan anmelde virksomheden til registrering.

Afgiftsfri indkøb
§ 4
Registrerede virksomheder har ret til at modtage batterier uden afgift fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, hvis batterierne er bestemt til videresalg.

Varemodtagere
§ 17-19
Virksomheder, der køber afgiftspligtige varer i udlandet, herunder andre EU-lande, har pligt til at anmelde sig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som varemodtagere inden afsendelsen af de afgiftspligtige varer fra udlandet. Der henvises også til afsnit A.9.

Fjernsalg
§ 23
Virksomheder i andre EU-lande, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 2, og som har fjernsalg af afgiftspligtige og dækningsafgiftspligtige varer, skal også registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Der henvises til A.5.5.

Opgørelse
§ 5
Virksomheden skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåneden.

§ 6, stk. 1
Opgørelsen foretages på grundlag af den mængde batterier, som virksomheden i perioden har udleveret her i landet.

Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

Eget forbrug
§ 6, stk. 2
Til den afgiftspligtige udlevering skal også medregnes de batterier, der er udleveret som handelsprøver eller udtaget til forbrug i virksomheden mv.

Forbruget af egne batterier indbefatter også, at virksomheden udtager batterier uden afgift og lader dem indgå i andre varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, eksempelvis varer som der skulle have været betalt dækningsafgift af ved import, jf. G.9.1.

Fjernsalg
Ved fjernsalg opgøres den afgiftspligtige mængde som den mængde batterier, som virksomheden i perioden har solgt her til landet.

§ 6-7
I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 kan oplagshavere fradrage varer, der er leveret til en anden registreret virksomhed, til virksomheder i andre EU-lande, til virksomheder i tredjelande, til diplomater, varer gået tabt ved brand e.l. og returvarer. Reglerne er nærmere beskrevet i A.7.1.2.

Til fly eller skibe § 7, stk. 1, nr. 3
Batterier kan leveres ubeskattet til brug om bord i fly eller skibe på 5 BRT eller derover, bortset fra sportsfly og lystfartøjer.

Returvarer § 7, stk. 1, nr. 5
Virksomheden kan få fradrag i den afgiftspligtige mængde for batterier, der tages retur. Det er en betingelse, at virksomheden godtgør køberen varens pris inkl. afgift. Fradraget, der opnås ved postering i regnskabet, kan kun ske med et beløb, der svarer til afgiften beregnet efter den afgiftssats der gælder på faktureringstidspunktet. Fradraget for returbatterier m.m. er betinget af, at der udstedes kreditnota på det godtgjorte beløb. På kreditnotaen skal angives, under hvilken dato og fakturanummer batterierne i sin tid blev beskattet.

Ikke-registrerede
virksomheder
§ 9
Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning give ikke-registrerede virksomheder godtgørelse af den betalte afgift, herunder dækningsafgift, af batterier,
  • der leveres til udlandet
  • der leveres til brug om bord i fly eller skibe på 5 BRT og derover bortset fra sportsfly og lystfartøjer.
Det er en betingelse, at virksomheden kan dokumentere, at der er betalt afgift af batterierne, og at den årlige godtgørelse er mindst 500 kr.

Regnskab og afregning
Reglerne for regnskab (§ 11) og afregning af afgift (§§ 12, 15 og 24) fremgår af A.10 og A.11. Ved angivelse og afregning af afgift anvendes en særlig angivelses- og indbetalingsblanket,blanket nr. 24.028 for oplagshavere og blanket nr. Y-919A for varemodtagere, som Told- og skatteforvaltningen sender til virksomheden.

Kontrol mv
Reglerne for kontrol (§§ 20-22), efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser (§§ 15-16), straffebestemmelser (§§ 32-33) og klagevejledning fremgår af A.12, A.13 og A.14.