Forord 
Afgift af opløsningsmidlerne tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan fremgår af lovbekendtgørelse Ny tekst startNy tekst startnr. 1252 af 6. december 2006Ny tekst slutNy tekst slutom afgift af visse klorerede opløsningsmidler med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Loven trådte i kraft den 1. januar 1996 som et led i planen om i højere grad at inddrage afgiftspolitikken i miljøindsatsen.

Lovændringer mv.
Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.: 

Lov nr.DatoÆndring

415

14.06.1995Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

1098

29.12.1997Klagestrukturen

568

03.08.1998Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000Opkrævningsloven
102922.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer
Ny tekst start1252Ny tekst slutNy tekst start06.12.2006Ny tekst slutNy tekst startLovbekendtgørelseNy tekst slut

Afgiftspligtens omfang
§ 1, stk. 1
Afgiftspligten omfatter følgende klorerede opløsningsmidler:
  • Tetraklorætylen  
  • Triklorætylen
  • Diklormetan

Afgiftssats
§ 1, stk. 2
Afgiften udgør 2 kr. pr. kg af nettovægten af de afgiftspligtige opløsningsmidler.

Afgiftssatsen er uændret siden 1. januar 1996.

Dækningsafgift
§ 18
Der skal også betales afgift (dækningsafgift) af afgiftspligtige klorerede opløsningsmidler, der indgår som en del af andre varer - der ikke i sig selv er afgiftspligtige - i en koncentration på over 1 vægtprocent, fx affedtningsmidler, rensemidler, lim og maling.

Afgiften betales såvel ved modtagelse fra andre EU-lande som ved indførsel fra steder uden for EU.

Afgiften betales efter den normale afgiftssats (2 kr. pr. kg af nettovægten) på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.

Fabrikanterklæring
§ 18, stk. 5
Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af opløsningsmidler af den nævnte art, skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og der skal fremlægges en erklæring herom fra fabrikanten. Fremlægges fabrikanterklæringen ikke, beregnes afgiften på grundlag af den fulde vægt af varen. Oplysningerne i brugsanvisninger/sikkerhedsdatablade kan lægges til grund for fabrikanterklæringen. Ifølge gældende dansk arbejdsmiljølovgivning om flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler, skal leverandøren angive de flygtige stoffer med navn på brugsanvisningen for produkter, der indeholder mere end 1 pct. af flygtige stoffer.

Emballageafgift
Af klorerede opløsningsmidler i emballager (pakninger) med et rumindhold under 20 liter, skal der desuden betales emballageafgift, jf. G.1.

Virksomheder skal eller kan registreres som oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler, se i øvrigt de generelle regler om registrering i A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges en blanket nr. 24.023, som fås elektronisk eller hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Registreringspligt
§ 2, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller eller med henblik på salg genindvinder tetraklorætylen, triklorætylen eller diklormetan, skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som oplagshaver.

Frivillig registrering
§ 2, stk. 2
Virksomheder, der med henblik på salg modtager afgiftspligtige opløsningsmidler fra udlandet, kan anmelde virksomheden til registrering.

Skal ikke registreres
§ 2, stk. 3
Virksomheder, der fremstiller, modtager fra udlandet eller med henblik på salg genindvinder afgiftspligtige opløsningsmidler i en mængde på under 250 kg pr kalenderår, skal ikke registreres eller betale afgift.

Afgiftsfri indkøb
§ 3
Registrerede virksomheder har ret til at modtage ubeskattede opløsningsmidler fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, hvis varerne er bestemt til videresalg.

Varemodtagere
§ 16-17
Virksomheder, der køber afgiftspligtige varer i udlandet, herunder i andre EU-lande, har pligt til at anmelde sig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som varemodtagere inden afsendelsen af varerne fra udlandet. Der henvises også til afsnit A.9.2.

Fjernsalg
§ 22
Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 2, og som har fjernsalg af afgiftspligtige og dækningsafgiftspligtige varer i Danmark, skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Der henvises til A.5.5.

Opgørelse
§ 4-6 og § 11
Registrerede virksomheder (oplagshavere) skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåneden. Den afgiftspligtige mængde skal opgøres som den mængde afgiftspligtige opløsningsmidler, som virksomheden har udleveret her i landet.

Opgørelsen skal omfatte enhver udlevering i månedens løb af afgiftspligtige opløsningsmidler. Opløsningsmidler, der udleveres uden betaling, skal også medregnes.

Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

Eget forbrug
Forbrug af egne opløsningsmidler sidestilles med udlevering. Forbruget af egne opløsningsmidler indbefatter også, at virksomheden udtager ubeskattede opløsningsmidler og lader dem indgå i andre varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, eksempelvis opløsningsmidler, som der skulle have været betalt dækningsafgift af ved import, jf. G.8.2.

Fjernsalg
Ved fjernsalg opgøres den afgiftspligtige vægt som den mængde opløsningsmidler, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg.

§ 6
I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 5 kan oplagshavere fradrage varer, der er leveret til en anden registreret virksomhed, varer leveret til udlandet, varer gået tabt ved brand e.l. og returvarer. Reglerne er nærmere beskrevet i A.7.1.2.

Diplomater mv.
§ 7
Opløsningsmidler kan leveres ubeskattet til diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i Danmark og til de personer, der er knyttet til dem, jf. A.7.1.2.5.

Ikke-registrede
virksomheder
§ 8, stk. 1
Virksomheder, der ikke er registreret hos told- og skatteforvaltningen kan ansøge om godtgørelse af den betalte afgift, herunder dækningsafgift af opløsningsmidler, der leveres til udlandet. Ansøgning om godtgørelse kan fremsættes en gang årligt. Det er dog en betingelse, at den årlige godtgørelse er mindst 500 kr.

Lukkede anlæg
§ 8, stk. 2
Virksomheder kan få bevilling til godtgørelse af den betalte afgift af opløsningsmidler, der anvendes i lukkede anlæg, hvor de afgiftspligtige opløsningsmidler nedbrydes fuldstændigt til stoffer, der ikke indeholder organisk bundet klor, frit klor eller klorbrinte. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse er mindst 500 kr. Virksomheder, der ønsker bevilling til godtgørelse, skal rette henvendelse til told- og skatteforvaltningen.

Regnskab og afregning §§ 10-15
Reglerne for regnskab og afregning af afgift, fremgår af afsnitA.10 og A.11. Ved angivelse og afregning af afgift anvendes en særlig angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 24.026 for oplagshavere og blanket nr. Y-918A for varemodtagere, som told- og skatteforvaltningen sender til virksomheden.

Kontrol mv.
Reglerne for kontrol (§§ 19-21), efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser (§§ 14-15), straffebestemmelser (§§ 31-32) fremgår af afsnit A.12 og A.13.

Klagevejledning
Told- og skatteforvaltningens afgørelser kan påklages til Landsskatteretten, jf. A.14.