§ 12
Foruden de regnskabsregler, der fremgår af A.10, gælder følgende:

Vandværker skal føre et regnskab, der omfatter opgørelse over tilgang og udpumpning af afgiftspligtig vand.

Oplysning § 4, stk. 4
Registrerede vandværker skal efter anmodning fra SKAT udarbejde fortegnelser over ejendomme, der får leveret vand fra vandværket.

Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over forbruget af vand og opgøre forbruget kvartalsvis. Hvis virksomheden selv indvinder vand, skal den også kvartalsvis opgøre den indvundne mængde.

Måler § 12, stk. 2
Virksomhedens udpumpning af vand skal registreres ved måler, der anbringes ved alle anlæggets afgangsledninger.

SKAT kan kræve en afprøvning af udpumpningsmålere efter reglerne i vandforsyningsregulativet.

Fakturaer behøver ikke at være nummereret fortløbende, hvis de i stedet er forsynet med et forbrugsnummer. Som fakturadato har hidtil kunnet antages den dato, da forbrugerens måler er aflæst svarende til, hvad der har været gældende for momsen. SKAT har imidlertid i SKM2004.465.TSS vedrørende moms og forsyningsselskaber udtalt, at praksis, hvorefter forsyningsselskaber som fakturadato kan anse den dato, hvor forbrugernes måler er aflæst, ikke kan opretholdes. I stedet skal anvendes det tidspunkt, hvor fakturaen udstedes, dvs. den dato, hvor fakturaen udskrives.

Tilsvarende gælder også for vandafgift, hvor de afgiftspligtige leverancer er de leverancer, for hvilke der er udstedt fakturaer i den pågældende periode. 

Der henvises endvidere til reglerne om opgørelse af den afgiftspligtige mængde i G.5.4.1.

§ 9, stk. 7
Vandværker og andre virksomheder, fx udlejere af fast ejendom, der leverer vand til momsregistrerede virksomheder, skal mindst én gang om året give den enkelte momsregistrerede køber oplysning om størrelsen af den vandafgift, som er indeholdt i prisen på det leverede vand.

Reglerne om fakturering mv. gælder også for virksomheder, der er frivilligt registreret efter momsloven for levering af vand i forbindelse med udlejning af fast ejendom, hvis disse virksomheder viderefakturerer vandforbruget til de enkelte lejere mv.

Hvis vandværket udsteder aconto-opkrævninger over leverancer af vand, som opgøres endeligt på et senere tidspunkt, kan det undlade at give oplysning om leverancens omfang på aconto-opkrævningen.

Momsregistrerede aftagere kan opnå godtgørelse af vandafgift på grundlag af aconto-opkrævninger, som enten direkte indeholder oplysning om vandafgiftens andel af aconto-beløbet, eller oplysning om det antal m3, der har dannet grundlag for beregningen af aconto-beløbet, suppleret med oplysning om afgiftssatsen. Slutafregningen skal herefter indeholde oplysning om den vandafgift, som allerede er afregnet a conto.

Hvis aconto-opkrævningen indeholder oplysning om vandafgiftens andel af aconto-beløbet, skal oplysning om afgiftens andel i slutafregningen anføres på én af følgende 3 måder:  

  • oplysning om det vandafgiftsbeløb, der ikke allerede er afregnet a conto.  
  • oplysning om det m3-forbrug og den dertil hørende vandafgift, der ikke allerede er afregnet a conto.  
  • oplysning om periodens totale forbrug i m3 og den dertil hørende vandafgift samt oplysning om, hvor stor en del af afgiften der allerede er afregnet a conto.

Der kan blive tale om efterfakturering af vandafgift i følgende tilfælde:

  • ved årsopgørelsen, hvor den fakturerede mængde er mindre end minimumsmængden
  • ved slutafregningen over for forbrugerne.

Årsopgørelse - minimumsreglen
Hvis et vandværk i forbindelse med årsopgørelsen finder ud af, at den fakturerede mængde er mindre end minimumsmængden, dvs. ved ledningstab på over 10 pct., kan det vælge at efterfakturere vandafgiften til forbrugerne enten fordelt efter måler eller efter en vedtaget fordelingsnøgle.

Efterfaktureringen af et evt. ledningstab på over 10 pct. af den udpumpede mængde må ikke ske i form af stigning i afgiftssatsen, men skal fremgå særskilt med mængde og afgiftssats. Det skal fremgå af fakturaen, at der er tale om betaling af afgift af ledningstab.

Hvis den betalte minimumsafgift efterfaktureres til forburgeren, indgår denne fakturering ikke i periodens afgiftspligtige mængde.

Måleraflæsning og slutafregning
Ved efterfakturering af vandafgift i de tilfælde, hvor vandværket har opkrævet for lidt i vandafgift på én eller flere acontoopkrævninger, skal afgiftens andel i slutafregningen anføres som nævnt i G.5.7.2. Den efterfakturerede mængde medregnes til den afgiftspligtige mængde i det kvartal, hvor slutafregningen er dateret.

Hvis vandværket ved slutafregningen finder ud af, at det har opkrævet for meget i vandafgift hos forbrugerne, og den for meget opkrævede afgift tilbagebetales forbrugeren ved en kreditnota, skal kreditnotaen indeholde de samme oplysninger som anført for en faktura. Den krediterede mængde kan derefter fradrages ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.

Slutafregningen for leverancer til forbrugerne skal ikke nødvendigvis ske samtidig med opgørelsen af vandværkets udpumpede mængde, dvs. den 31. december.