Forord
Afgift af råstoffer fremgår af Ny tekst startNy tekst startlovbekendtgørelse nr. 1165 af 27. november 2006Ny tekst slutNy tekst slut om afgift af affald og råstoffer, se nedenfor.

Råstofafgiften blev indført pr. 1. januar 1990 med det formål at tilskynde til begrænsning af råstofforbruget samt fremme genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Afgiften skulle endvidere medvirke til finansiering af statslige aktiviteter på miljø- og råstofområdet.

Lovændringer mv.
De senere års lovændringer mv. fremgår af G.3 Affald.

Se  nyhedsbrev af 22. december 2005 vedrørende de ændringer af råstofafgiften, der er sket ved lov nr. 1408 af 21. december 2005 (Afgiftsændring for bentonit, cement og dolomit- og magnesiumkalk samt afgiftsgodtgørelse ved eksport).

§§ 1 og 2
Der betales afgift af de råstoffer, der er nævnt i bilag 1 til affalds- og råstofafgiftsloven. Der skal endvidere betales afgift af råstoffer, som erhvervsmæssigt indføres fra udlandet, hvis råstofferne er omfattet af lovens bilag 2.

Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de i lovens bilag 1 og 2 anførte omregningsfaktorer. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3. Bilag 1 og 2 er gengivet senere i dette afsnit.

Det bemærkes, at råstofbetegnelserne kan dække over flere råstoftyper.

Bilag 1
Liste over afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer:

Bentonit         1 t = 0,6 m3
Brunkul         1 t = 1,4 m3
Ekspanderende ler1 t = 0,6 m3
Flint1 t = 0,6 m3
Granit (knust og skærver)1 t = 0,6 m3
Granit (brosten, kantsten, blokke o.l.)1 t = 0,4 m3
Grus1 t = 0,6 m3
Ildfast ler1 t = 0,6 m3
Jord (fyldjord, råjord)1 t = 0,6 m3
Kalk1 t = 0,7 m3
Kalkfiller og foderkalk1 t = 1,0 m3
Kalksten1 t = 0,6 m3
Kaolin1 t = 0,6 m3
Kildekalk, mosekalk og søkalk1 t = 0,8 m3
Kiselgur (diatomejord), færdigvarer1 t = 2,5 m3
Klæg1 t = 1,0 m3
Kridt1 t = 0,7 m3
Kvartssand1 t = 0,6 m3
Ler1 t = 0,6 m3
Mergel1 t = 0,6 m3
Moler (jordfugtigt)1 t = 1,0 m3
Moler (tørret, knust)1 t = 1,6 m3
Muld1 t = 0,6 m3
Myremalm1 t = 0,5 m3
Sand1 t = 0,6 m3
Sandsten1 t = 0,6 m3
Skaller1 t = 0,5 m3
Skifer1 t = 0,6 m3
Spagnum, tørvesmuld og tørvestrøelse1 t = 5,0 m3
Sten1 t = 0,6 m3
Tungsand1 t = 0,4 m3
Tørv (fugtig)1 t = 1,6 m3
Tørv (lufttørret)1 t = 2,5 m3
  

Bilag 2
Liste over importerede råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften med tilhørende omregningsfaktorer.

Positionsteksterne er stedvis forkortet af pladsmæssige grunde. I tvivlstilfælde henvises til toldtariffen.

25.05
Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kap. 26 (malme, slagger og aske):

2505.10.00        Kvartssand1 t = 0,6 m3
2505.90.00 Andre naturlige sandtyper (fx søsand, bakkesand m.m.)1 t = 0,6 m3

25.08
Lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler:

Bentonit:

2508.10.00Bentonit1 t = 0,6 m3

Andre lerarter (fx teglværksler og lignende lerarter) bortset fra kaolin, bentonit, blegejord og valkejord (fullerjord), ildfast ler:

2508.40.00Alle varer1 t = 0,6 m3

25.09
Kridt:

2509.00.00Alle varer1 t = 0,7 m3

25.12
Fossilt kiselmel og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m3 eller derunder, også brændt:

F.eks. 2512.00.00 
- moler (jordfugtigt)1 t = 1,0 m3
- moler (tørret, knust)1 t = 1,6 m3

25.16
Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten:

Granit:

2516.11.00Rå eller groft tildannet1 t = 0,4 m3
2516.12.10 Kun tilskåret til blokke eller plader af tykkelse 25 cm og derunder 1 t = 0,4 m3
2516.12.90Tildannet på anden vis1 t = 0,4 m3

Sandsten:

2516.21.00Rå eller groft tildannet1 t = 0,4 m3
2516.22.10Kun tilskåret til blokke eller plader af tykkelse 25 cm og derunder1 t = 0,4 m3
2516.22.90Tildannet på anden vis1 t = 0,4 m3

25.17
Tilslagsmaterialer mv.:

2517.10.10Småsten, grus, singels og flint1 t = 0,6 m3
2517.10.20Knust dolomit og knuste kalksten 1 t = 0,6 m3 
2517.10.80Andre varer af lignende art (fx knust granit)

1 t = 0,6 m3

2517.30.00Tjæremakadam1 t = 0,6 m3
2517.49.00Granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516(bortset fra marmor)1 t = 0,6 m3

25.18
Dolomit, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret til blokke eller plader; stampeblanding af dolomit:

2518.10.00 Dolomit, ikke brændt eller sintret 1 t = 0,7 m3
2518.20.00 Brændt eller sintret dolomit 1 t = 0,7 m3
2518.30.00 Stampeblanding af dolomit 1 t = 0,7 m3

25.19
Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent:

2519.10.00 Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit)1 t = 0,7 m3
2519.90 Andre varer: 
2519.90.10Magnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonat1 t = 0,7 m3
2519.90.30Dødbrændt (sintret) magnesia1 t = 0,7 m3
2519.90.90 Andre varer1 t = 0,7 m3

25.21
Kalksten af den art, der anvendes til kalk- cement - eller metalfremstilling:

2521.00.00Alle varer1 t = 0,6 m3

25.22
Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumdioxid og calciumhydroxid under pos. 2825:

2522.10.00Brændt kalk1 t = 1,6 m3
2522.20.00Læsket kalk1 t = 1,3 m3
2522.30.00Hydraulisk kalk1 t = 1,2 m3

25.23
Cement, også farvet eller i form af klinker:

2523.10.00Cementklinker1 t = 1,1 m3
2523.21.00Portland cement: Hvid eller kunstigt farvet1 t = 1,1 m3
2523.29.00Portland cement, andre varer1 t = 1,1 m3
2523.30.00Aluminatcement1 t = 1,1 m3
2523.90.10Slaggecement1 t = 1,1 m3
2523.90.30Puzzolancement1 t = 1,1 m3
2523.90.90Anden hydraulisk cement1 t = 1,1 m3

27.03
Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret:

2703.00.00Alle varer1 t = 5,0 m3

68.01
Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer):

6810.00.00Alle varer1 t = 0,4 m3

Afgiftens størrelse
§ 3
Afgiften udgør 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Afgiftssatsen er ikke ændret inden for de seneste år.

Den ændring af loven, der er sket ved lov nr. 1408 af 21. december 2005, medfører, at importører har mulighed for at betale afgift af den dokumenterede anvendte mængde råstoffer til fremstilling af færdigvaren cement ved hjælp af de såkaldte leverandør- og fabrikanterklæringer. Tilsvarende fremgår det nu eksplicit af § 3, stk. 1, at danske producenter af cement tillige skal fremlægge dokumentation for mængden af medgåede råstoffer ved fremstillingen af cement. Hvis ikke importøren eller producenten af cement kan fremskaffe dokumentation for den anvendte mængde råstoffer, der er medgået til fremstilling af cementen, vil der skulle betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2. 

 

Registreringspligt
§§ 4 og 5
Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder afgiftspligtige råstoffer, eller som erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, og som udleverer råstoffer, som endnu ikke har været bearbejdet, eller kun har været underkastet en enkelt bearbejdning, sortering, nedknusning, lufttørring e.l. simpel bearbejdning, skal registreres. De generelle regler om registrering, se A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 24.033.

Erhvervsmæssig
indvinding
Ved erhvervsmæssig indvinding forstås indvinding, hvortil der kræves indvindingstilladelse efter § 7 i lovbekendtgørelse nr. 886 af 18. august 2004 om råstoffer (råstofloven).

Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på land må kun ske efter tilladelse fra amtsrådet, og tilladelse til indvinding på strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende landvegetation, kan kun meddeles med tilslutning fra Kystinspektoratet.

Indvinding af råstoffer på havbunden (søterritoriet og kontinentalsoklen) må kun ske efter tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Virksomheder, der har opnået tilladelse til indvinding af afgiftspligtig råstoffer, skal således anmelde sig til registrering, hvis de ønsker at gøre brug af tilladelsen.

Disse virksomheder skal ikke betale afgift ved indførslen eller tilførslen af afgiftspligtige råstoffer, men først når råstoffet udleveres fra virksomheden eller udtages til produktion.

Undtagelse
§ 2a
Virksomheder, der indvinder eller fra udlandet modtager under 200 m3 råstoffer årligt, skal ikke betale afgift. Disse virksomheder skal ikke registreres.

Vejanlæg
Det betragtes ikke som råstofindvinding, såfremt fjernelse af grusmaterialer eller andre materialer er fornødent til gennemførelse af et vejprojekt. Dette forudsætter, at materialerne er indvundet i selve vejarealet som en nødvendig udgravning i selve projektet. Grusmaterialer o.l., som udgraves ekstra, fx ved at gå i dybden under den normale bundkote, er at betragte som råstofindvinding. Det samme gælder grusmaterialer o.l., som er indvundet uden for vejanlægget.

Råjordsarbejder
Der kræves ikke tilladelse efter råstofloven til råjordsarbejder på land, hvis jorden udgraves et sted i et anlæg - fx et vejprojekt - og indbygges eller udlægges et andet sted. Dette gælder også for råjord udgravet i forbindelse med terrænregulering uden for vejarealet, hvis terrænreguleringen indgår og udføres som en del af vejprojektet som skråningsarealer, vandbassiner e.l. Tilsvarende gælder for råjord fra udgravninger i andre bygge- og anlægsarbejder.

§ 4, stk. 2
Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige råstoffer fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften er betalt. Det samme gælder ved import.

§ 13
Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, som er kalenderkvartalet.

§ 5, stk. 1
Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages på grundlag af udleveringen af afgiftspligtige råstoffer, som enten ikke har været bearbejdet eller kun har været underkastet en enkelt bearbejdning, sortering, nedknusning, lufttørring e.l. simpel bearbejdning.

Udlevering
Ved udlevering forstås den fysiske udlevering fra den registrerede virksomheds lager.

Anlægsarbejder
En registreret virksomhed, der ved siden af råstofindvindingen har erhvervsmæssige aktiviteter i form af anlægsarbejder, skal således betale afgift af de afgiftspligtige råstoffer på det tidspunkt, hvor råstofferne fysisk forlader virksomheden (udtages til anlægsarbejdet).

§ 5, stk. 2
Registrerede virksomheder, der anvender afgiftspligtige råstoffer i videregående processer, der bortset fra vand kræver tilført andre materialer, opvarmning, brænding o.l. (fx fremstilling af færdigvarer), skal medregne den tilførte mængde råstoffer til den afgiftspligtige mængde. Det betyder, at det først er på det tidspunkt, hvor råstoffet indgår i den videregående proces, at der skal ske opgørelse af den afgiftspligtige mængde og dermed afregning af afgiften. Et eventuelt spild eller svind i form af vandindhold fra udvindingstidspunktet til tilførselstidspunktet medregnes herved ikke i den afgiftspligtige mængde.

Ved opgørelsen medregnes enhver udlevering af de afgiftspligtige råstoffer i periodens løb. Råstoffer, der udleveres uden vederlag eller forbruges i virksomheden, skal således også medregnes.

§ 5, stk. 3
Råstoffer, der er udleveret afgiftsfrit, kan fradrages, jf. G.4.3.2.

Afgiftspligtens indtræden
Afgiftspligten indtræder ved udleveringen fra indvindingsvirksomheden eller ved anvendelse i indvindingsvirksomheden (fx indgår i produktionen af færdigvarer eller anvendes i forbindelse med anlægsarbejder).

Teglsten
Ved fremstilling af fx teglsten skal den registrerede virksomhed medregne de afgiftspligtige råstoffer til den afgiftspligtige mængde i den afgiftsperiode, hvor råstofferne indgår i teglværksproduktionen, uanset om teglstenene først sælges på et senere tidspunkt.

Sømaterialer
Afgiftspligtige råstoffer, der er indvundet på søterritoriet/kontinentalsoklen, og som ikke fysisk udleveres via den registrerede virksomheds lager, skal medregnes til udleveringen på det tidspunkt, hvor råstofferne (sømaterialerne) forlader indvindingsfartøjet (i dansk eller udenlandsk havn).

Ved landing af sømaterialer i udenlandsk havn eller afsætning andetsteds på søterritoriet eller kontinentalsoklen anses udlevering for sket, når råstoffet forlader indvindingsfartøjet. Ved landing i dansk havn indtræder afgiftspligten, når råstoffet udleveres fra indvindingsfartøjet til en anden virksomhed, eller evt. efter sortering, nedknusning, lufttørring eller anden simpel bearbejdning udleveres fra indvindingsvirksomhedens eget lager.

§ 5, stk. 3
De registrerede virksomheder kan udlevere afgiftspligtige råstoffer uden afgift i følgende omfang:

Til anden registreret
virksomhed
Afgiftspligtige råstoffer kan overføres uden afgift til anden virksomhed, der er registreret efter lov om afgift af råstoffer.

Leverandøren skal udstede faktura, som bl.a. skal indeholde oplysning om, at råstofferne er udleveret uden afgift.

Eksport
Eksport af råstoffer efter, at de på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning.

Ved eksport af videreforarbejdede råstoffer kan registrerede virksomheder således foretage modregning i opgørelsen af den afgiftspligtige mængde råstoffer af eksporterede råstoffer uanset bearbejdningsgrad. Videreforarbejdede råstoffer har været underkastet en videregående proces som f.eks. opvarmning, brænding eller lignende eller er blevet tilført andre materialer end vand.

Som dokumentation for udførslen skal virksomheden kunne fremlægge:

  • fakturakopi over de udførte råstoffer og
  • skriftlig ordre, korrespondance med køberen, bankafregning e.l.
Sømaterialer, der leveres direkte til udenlandsk havn eller anlægsarbejde, er ikke omfattet af afgiftsfritagelsen, da de ikke har været underkastet en bearbejdning på land (her i landet).

Den afgiftsfri udlevering fradrages ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.

Skatterådet fandt, at en registreret virksomhed ikke kunne fradrage mængden af afgiftspligtig kalk, der bliver eksporteret til Norge. Kalken bliver tilsat spildevandet for at regulere ph-værdien. Efter processen opstår et kalkholdigt produkt, der kan anvendes som gødning. Kalken forgår ikke under processen, men er indeholdt i det færdige produkt. Formålet med at anvende kalken er ikke at skabe en færdigvare af et råstof, men at regulere ph-værdien i spildevand. Produktet opstår som et restprodukt af denne proces. Kalken deponeres i Norge som affald, idet der ikke er aftagere til produktet. Under disse omstændigheder fandt Skatterådet, at virksomheden ikke kunne foretage modregning i opgørelsen af den afgiftspligtige mængde råstoffer af det forespurgte kalkholdige gødningsprodukt, jf. SKM2006.454.SR.

Der henvises i øvrigt til afsnit A.7.1.2.

§ 6
Følgende råstoffer er fritaget for afgift:

Strandfodring
Råstoffer, der indvindes til brug for strandfodring.

Ved strandfodring forstås tilførsel af materialer til et strandområde (der er under nedbrydning) med henblik på, at materialerne kan indgå i materialeomsætningen, således at nettonedbrydningen helt eller delvist stoppes. Hvis hensigten er, at det tilførte materiale skal indgå permanent i et anlæg, en opfyldning e.l., vil der ikke være tale om strandfodring.

Havbundsmaterialer
Havbundsmaterialer, der stammer fra oprensnings- og uddybningsarbejder (klapmaterialer), og som nyttiggøres som råstoffer.

Affaldsprodukter
Rest- og affaldsprodukter, som indvindes fra allerede afsluttede depoter mv.

Overjordogmuld
Overjord og muld, der udleveres uden vederlag.

Ved overjord og muld forstås den jord og muld, som findes oven på det råstof, som ønskes udvundet.

Brunkul, kiselgur, skifer, dolomitkalk, og ildfast ler, som for tiden ikke indvindes her i landet, er også fritaget for afgift.

§ 2a
Virksomheder, der indvinder eller fra udlandet modtager under 200 m3 råstoffer årligt, skal ikke betale afgift.

§ 7
Virksomheder, der ikke er registreret efter lov om afgift af råstoffer, kan ved erhvervsmæssig udførsel af råstoffer, der på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning, få den betalte afgift godtgjort. Der ydes dog kun godtgørelse, hvis den betalte afgift pr. år udgør mindst 500 kr. Den årlige opgørelse, som danner baggrund for afgiftsgodtgørelsen, kan kun foretages samlet én gang om året. 

Det er kun afgiften af de råstoffer, der har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning på land, som kan godtgøres. Det betyder, at der ikke kan gives afgiftsgodtgørelse for råstoffer, der sejles direkte til udenlandske destinationer.

Gravning, sugning og lastning over sold kan ikke anses for at være en bearbejdning af råstofferne. Alle andre behandlinger, der foregår på land - såvel simple som videregående - medfører, at betingelsen om bearbejdning er opfyldt.

Ros
Som eksempel kan nævnes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der kan ydes godtgørelse ved eksport af ros, idet der er tale om en bearbejdning.

Færdigvarer
Afgiftsgodtgørelsen efter lovens § 7 forudsætter, at der er tale om eksport af råstoffer. Der ydes imidlertid afgiftsgodtgørelse uanset bearbejdningsgraden af råstofferne efter den ændring af loven, der er sket ved lov nr. 1408 af 21. december 2005. Der ydes således også godtgørelse ved eksport af videreforarbejdede råstoffer såsom moler, tegl, mursten, tagsten m.v. 

Dokumentation
Eksportøren skal som dokumentation for den anvendte mængde afgiftspligtige råstoffer fremlægge en erklæring herom fra fabrikanten.

Afregning
Reglerne for afregning af afgift, se A.11.

Ved angivelse og afregning af afgift anvendes en særlig angivelses- og indbetalingsblanket, blanket 24.014, som SKAT sender til virksomheden.

Regnskab
Reglerne for regnskab (§ 14) fremgår af A.10.

Kontrol mv.
Reglerne for kontrol (§§ 25-28), efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12 , straffebestemmelser (§§ 33-34), se A.13 og klagevejledning, se A.14.