Efter kap. 2 i lov om afgift af affald og råstoffer (lovbekendtgørelse nr. 1165 af 27. november 2006) skal der betales afgift af affald, der tilføres registreringspligtige virksomheder, jf. G.3.2.

Alt affald
Afgiftspligten omfatter - med de neden for nævnte undtagelser - alle typer affald, jf. G.3.6.2.

Der skal derfor også betales afgift af jord, bygningsaffald, kompost og slagger mv., der tilføres registreringspligtige virksomheder, dog med de undtagelser, der følger af § 9, stk. 3 og 4, jf. G.3.5.

Kalk § 9, stk. 2
Ved ændringen af affaldsafgiftsloven pr. 1. januar 1997 blev der indført afgift af kalk, der tilføres forbrændingsanlæg til røggasrensning.

Ved kalk forstås CaCO3 (kalksten, kridt), CaO (brændt kalk) eller Ca(OH)2 (hydratkalk).

Formålet med § 9, stk. 2, er at sikre, at kalk til røggasrensning er afgiftsneutral. Kalken bliver bundet i restprodukterne og fraføres det registreringspligtige anlæg som affald.

Ved fraførsel af kalken kan der foretages fradrag efter § 12. Da restproduktet er farligt affald, betales der som udgangspunkt ikke afgift, når restproduktet føres til efterfølgende behandling eller deponering. Kalken ville således medføre en afgiftsmæssig rabat, hvis der ikke blev betalt afgift ved tilførslen til forbrændingsanlægget.

Slam § 10, stk. 3
Ved ændringen af affaldsafgiftsloven pr. 1. januar 1997 er der indført afgift på slam fra rensningsanlæg, der brændes på et slamforbrændingsanlæg beliggende på eller i tilknytning til det pågældende rensningsanlæg.

Afbrænding af slam er således afgiftspligtig, uanset om afbrændingen sker på affaldsforbrændingsanlæg, slamforbrændingsanlæg eller på fx kraftværker.

Efterfølgende
miljøgodkendelse
§ 9, stk.5  
Tidligere oplagret/deponeret affald omfattes af afgiftspligten, hvis der foretages en efterfølgende miljøgodkendelse som losseplads mv. De kommunale miljømyndigheder opgør vægten af affaldet.