Virksomheder, der ved forbrænding af affald udnytter materialer i affaldet på en sådan måde, at de ved forbrændingen indgår (genanvendes) i virksomhedens produkter, fritages for afgift af den del af affaldet, der indgår i produktet. Det er en betingelse, at virksomheden kan godtgøre, hvor meget af affaldet, der indgår i produktet, jf. § 12, stk. 3.

Efter § 11, stk. 4, omfatter medforbrænding ikke produktion af energi (anvendelse af affald som brændsel).

Afbrænding af affald, hvorved der fremstilles energi
Landsskatteretten har således, jf. SKM2009.140.LSR truffet afgørelse i en sag om tilbagebetaling af affaldsafgift efter reglerne om medforbrænding. Et fælleskommunalt affaldsselskab I/S driver et forbrændingsanlæg, hvori der i forbindelse med afbrænding af affald bliver fremstillet elektricitet og varme. Affaldet modtages fra interessentkommunerne. Den fremstillede fjernvarme leveres til flere af interessentkommunerne. Den fremstillede elektricitet leveres til det offentlige forsyningsnet. Landsskatteretten fandt, at anlægget ikke er omfattet af registreringspligten i affaldsafgiftslovens § 11, stk. 4, samt afgiftsfritagelsen i affaldsafgiftslovens § 12, stk. 3. Retten fandt således ikke, at den forbrænding af affaldet, som blev foretaget i anlægget kunne karakteriseres som medforbrænding. Det forhold, at affaldet forbrændes, hvorved der fremkommer energi, kan efter en naturlig sproglig forståelse ikke anses for udnyttelse af materialer i affaldet. Der er således ikke tale om, at affaldet indgår i interessentskabets produkter, men derimod at affaldet anvendes som brændsel i stedet for andre primære energikilder. Interessentskabet er derfor ikke berettiget til tilbagebetaling af affaldsafgift og affaldsvarmeafgift.