Forord
Afgift af emballager mv. fremgår af lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001 om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Emballager
Afgift af emballager blev indført ved lov nr. 634 af 21. december 1977 og trådte i kraft den 1. februar 1978. Afgiften har til formål at opnå et mindre emballageforbrug, herunder at øge genanvendelsen, og dermed samtidigt nedsætte affaldsmængderne.

Loven omfattede fra begyndelsen kun emballager til drikkevarer, spiseolier mv., men er ændret flere gange siden, bl.a. pr. 1. april 1998, hvor der blev lagt afgift på bestemte emballagetyper, nemlig alle flasker og dunke, uanset materiale, og med stykafgiftssatser, der varierede efter materialearten og volumenindhold.

Fra 1. januar 1999 er der fortsat stykafgift efter volumen for visse drikkevareemballager, men for andre varer er den generelle afgift af flasker og dunke ændret til en materiale- og vægtbaseret emballageafgift af alle emballager, uanset form og art, til nogle nærmere bestemte varer.

Fra 1. april 2001 er vægtafgiftssatserne justeret på grundlag af et miljøbaseret indeks.

Bæreposer
Afgift af poser (bæreposer) blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993 om ændring af lov om afgift af visse detailsalgspakninger og trådte i kraft den 1. januar 1994. Afgiften har til formål at begrænse anvendelsen af bæreposer af papir og plast og dermed nedbringe affaldsmængderne og fremme genanvendelsen.

Engangsservice
Afgift af engangsservice blev indført ved lov nr. 259 af 9. juni 1982 om ændring af lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger og trådte i kraft den 15. juni 1982. Afgiften har til formål at begrænse anvendelsen af engangsservice og dermed nedbringe affaldsmængderne og fremme genanvendelsen.

Ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 blev afgiften fra 1. april 2001 overført til emballageafgiftsloven og blev samtidig ændret fra en værdiafgift til en vægtafgift. Ved lovændringen blev engangsservice til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse omfattet af afgiften.

Pvc-folier
Afgift af folier fremstillet af blød polyvinylchlorid til emballering af levnedsmidler blev indført ved lov nr. 439 af 26. juni 1998 om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og trådte i kraft den 1. januar 1999. Afgiften har til formål at fremme brugen af mere miljøvenlige former for folier til emballering.

Ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 blev afgiften fra 1. april 2001 overført til emballageafgiftsloven, og afgiften blev samtidig forhøjet. Bestemmelserne om pvc-folieafgift fra før 1. april 2001 fremgår af vejledningen fra 2000.

Lov nr. 522 af 12.06.2009
Forhøjelse af spildevandsafgiften, og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.m.

Loven er en udmøntning af Skattereformen, Forårspakke 2.0 på følgende aftalepunkter:

 • Spildvandsafgiftens satser for udledning af blandt andet kvælstof, fosfor og organisk materiale forhøjes med 50 pct. fra 1. januar 2011. Det vil tilskynde til bedre rensning af spildevandet og dermed reduktion i udledningerne til gavn for vandmiljøet.
 • Afgiften på CFC og andre industrielle drivhusgasser sættes op fra 1. januar 2011. Afgifterne på disse drivhusgasser kommer til at svare til CO2-afgiften på 150 kr. pr. ton CO2 målt i CO2-ækvivalenter.
 • Den volumebaserede afgift på emballage til vin og spititus sættes ned med 50 pct. fra 1. januar 2011. Det vil reducere mængden af flasker, der skylles, og dermed den indirekte statsstøtte til flaskeskyllerierne.

Loven indeholder desuden tekniske justeringer i spildevandsafgiftsloven og vandafgiftsloven.

Der vil blive udarbejdet og offentliggjort nyhedsbreve rettet mod de relevante virksomheder, der via TastSelv vil blive gjort opmærksom på ændringerne.

Lovændringer mv.
Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.

DatoÆndring

101

13.02.2001 Lovbekendtgørelse

1057

17.12.2002Afgiftsfritagelse for genpåfyldelige trykbeholdere, afgift af emballager til smøreolier mv.
121727.12.2003 Afgiftsnedsættelse - emballager til øl og mineralvand
1392 20.12.2004 Afgiftsnedsættelse - emballager til alkoholsodavand mv.
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
42806.06.2005Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
1410 21.12.2005 Konsekvensændringer i bilag 1 til emballageafgiftsloven som følge af lov nr. 1392 af 20.12.2004 
408 08.05.2006Lov om ændringer af forskellige skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II)
50907.06.2006 Lettelse af administrative byrder
515 07.06.2006 Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
1579 20.12.2006 Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker* 
52317.06.2008 Lov om ændring af emballageafgiftsloven mv. (nedsættelse af emballageafgiften for vand uden og med smag samt iste)** 
522 12.06.2009Skattereformen, Foråespakke 2.0

* Loven er ved ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 588 af 17. juni 2008 trådt i kraft med virkning fra 1. september 2008.

Vareområde
§ 1, nr. 1-2
Afgiftspligten omfatter salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter - uanset fremstillingsmaterialer - til emballering af visse drikkevarer. Disse emballager er omfattet af stykafgiften (volumenafgiften).

Afgiftspligten for stykafgiftspligtige emballager indtræder allerede ved emballagens fremstilling her i landet eller ved indførsel af tomme emballager fra udlandet. Afgiftspligten omfatter kun selve beholderen, fx flasken eller dunken, men ikke en evt. yderemballage. 

Lovens § 1, nr. 1-2, og bilag 2 om stykafgift er ændret pr. 1. april 2005, så alkoholsodavand, frugtvin (cider o.l.) på eller under 10 vol. pct. alk. nu er omfattet af den samme (lavere) afgiftssats som emballager til øl og sodavand. Lovændringen er en følge af, at det obligatoriske pant- og retursystem er udvidet til at omfatte emballager til sådanne drikkevarer

§ 1, nr. 1
Emballager til følgende drikkevarer er omfattet af stykafgiften, jf. § 1, nr. 1, men indgår ikke i det obligatoriske pant- og retursystem:

Pkt. a
Spiritus under toldtarifpos. 2208, fx akvavit, vodka og likør, bortset fra alkoholsodavand o.l., jf. § 1, nr. 2. 

Pkt. b
Vin under pos. 2204 og 2205, fx rødvin og portvin, bortset fra alkoholsodavand o.l., jf. § 1, nr. 2. 

Pkt. c
Frugtvin under pos. 2206, der har et alkoholindhold over 10 pct. vol., fx kirsebærhedvin, samt færdigblandet gløgg, der består af rødvin og gløggekstrakt, bortset fra frugtvin og alkoholsodavand o.l. med et alkoholindhold på eller under 10 pct. vol., jf. § 1, nr. 2.

§ 1, nr. 2
Emballager til følgende drikkevarer er omfattet af stykafgiften, jf. § 1, nr. 2, og har dermed en lavere afgiftssats end emballager under § 1, nr. 1, idet emballagerne indgår i det obligatoriske pant- og retursystem:

Pkt. a
Øl under pos. 2203

Pkt. b
Mineralvand, vand, limonade og andre varer under pos. 2201 og 2202 med indhold af kulsyre (kuldioxid), fx sodavand, cola, orangeade, is-te og is-kaffe.

Pkt. c
Blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med spiritus, der henhører under pos. 2208, og som har et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder.

Pkt. d
Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer under pos. 2206 samt blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med med gærede drikkevarer under pos. 2206, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder.

Undtaget fra pkt. d er dog færdigblandet gløgg, der består af rødvin og gløggekstrakt, jf. § 1, nr. 1, pkt. c.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer under pkt. c og d omfatter foruden varer under 2201 og 2202 også pos. 2009 (frugt- og grøntsagssafter o.l.).

Pkt. e
Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU`s kombinerede nomenklatur. Bestemmelsen træder i kraft med virkning fra 1. september, se bekendtgørelse nr. 588 af 17. juni 2008 og lov nr. 523 af 17. juni 2008.

Se flere oplysninger om beregningen af afgiften efter den volumenbaserede afgiftssats i stedet for den højere vægtbaserede afgiftssats i nyhedsbrevet "Nedsættelse af afgiften på emballager til kildevand, iste og drikkeklar limonade mv." af 28. august 2008. Se desuden nyhedsbrevet "Afgiftsgodtgørelse - éngangsemballager til kildevand, iste og drikkeklar limonade mv." af 10. september 2008 om mulighederne for at søge om afgiftsgodtgørelse af differencen mellem ny og gammel afgift i oktober 2008 og i december 2008.

Oversigt
Nedenstående oversigten giver et samlet overblik over, hvilke emballager der er omfattet af stykafgiften med anførsel af, hvorvidt emballagen indgår i det obligatoriske pant- og retursystem samt afgiftssatser:

 § 1, nr. 1 - Emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem
 Emballager til Varebeskrivelse
Pkt. 1-a

Spiritus
Spiritus under pos. 2208.

Omfatter:

Spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer - uanset alkoholindhold.

Omfatterikke:

Blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med spiritus >0,5% - 10% vol. alk., som er omfattet af pkt. 2-c (spiritusbaseret alkoholsodavand).

Pkt. 1-b

Vin
Vin under pos. 2204 eller 2205.

Omfatter:
 • vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol og druemost.
 • vermouth og anden vin af friske druer.

Omfatter ikke:

 • kulsyreholdige drikkevarer, herunder druemost, <=0,5% vol. alk. er omfattet af pkt. 2-b (kulsyreholdig mineralvand).
    
 • ikke-kulsyreholdige drikkevarer<=0,5% vol. alk. er omfattet af vægtafgiften.
Pkt. 1-c

Frugtvin
Frugtvin under pos. 2206 >10% vol. alk.

Endvidere færdigblandet gløgg, der består af rødvin og gløggekstrakt.

Omfatter:
 • frugtvin og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer >10% vol. alk.
   
 • færdigblandet gløgg, der består af rødvin og gløggekstrakt - uanset alkoholindhold.

Omfatter ikke:

 • andre gærede drikkevarer, blandinger af gærede drikkevarer og gærbaserede alkoholsodavand <=10% vol. alk. er omfattet af pkt. 2-d (andre gærede drikkevarer).
    
 • kulsyreholdige drikkevarer <=0,5% vol. alk.er omfattet af pkt. 2-b (kulsyreholdig mineralvand).
     
 • ikke-kulsyreholdige drikkevarer <=0,5% vol. alk. er omfattet af vægtafgiften.

Afgiftssatser - lovens § 2, stk. 1-4
Stykafgiften af ovenanførte emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem, afhænger af emballagens materiale og rumindhold:

Emballage (beholdere) af karton eller af laminat *)
Rumindhold

Sats pr. stk.

<10 cl 

0,15 kr.

10 cl - 40 cl 

0,30 kr.

>40 cl - 60 cl

0,50 kr.

>60 cl - 110 cl1,00 kr.
>110 cl - 160 cl 

1,50 kr.

>160 cl - <20 liter 

2,00 kr.

*) Laminat er sammensvejsede folier af forskellige materialer som pap, papir, aluminium, plast mv. Beholdere, der er fremstillet af laminat, som udelukkende består af flere slags plastmaterialer, er afgiftspligtige som beholdere af plast.  
Emballage (beholdere) af andre materialer, fx glas, plast og metal
 Rumindhold

Sats pr. stk.

<10 cl

0,25 kr.

10 cl - 40 cl

0,50 kr.

>40 cl - 60 cl

0,80 kr.

>60 cl - 110 cl

1,60 kr.

>110 cl - 160 cl

2,40 kr.

>160 cl - <20 liter

3,20 kr.

§ 1, nr. 2 - Emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem
Emballager til  Varebeskrivelse 
Pkt. 2-a

Øl
Øl under pos. 2203.

Omfatter:

Øl >0,5% vol. alk. 

Omfatter ikke:

 • andre gærede drikkevarer <=10% vol. alk., herunder maltbaserede alkoholsodavand, som er omfattet af pkt. 2-d, (andre gærede drikkevarer).
      
 • andre gærede drikkevarer >10% vol. alk., som er omfattet af pkt. 1-c (frugtvin).
Pkt. 2-b

Kulsyreholdig mineralvand
Mineralvand, limonade og andre varer under pos. 2201 og 2202, som indeholder kulsyre. 

Omfatter:
 • kulsyreholdige drikkevarer <=0,5% vol. alk., herunder:

  - vand af »dansk vand-typen«, naturligt mineralvand og kildevand med naturligt eller tilsat indhold af kulsyre, hvad enten disse er aromatiserede eller ej.

  - sødede eller aromatiserede læskedrikke med kulsyre.
   
 • andre ikke-alkoholholdige drikkevarer med kulsyre, såsom lav-alkoholholdigt øl, vin og frugtvin, herunder æble- og pærecider mv., <=0,5% vol. alk.

Omfatter ikke:

Ikke-kulsyreholdige drikkevarer <=0,5% vol. alk., herunder bl.a. frugt- og grønsagssafter eller -most og drikkeklare drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk, som er omfattet af vægtafgiften.

Pkt. 2-c

Spiritusbaseret alkoholsodavand
Blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med spiritus, der henhører under pos. 2208, og som har <=10% vol. alk.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter ud over pos. 2201 og pos. 2202 tillige pos. 2009.

Omfatter:

Blandinger af spiritus med:

 • kulsyreholdige ikke-alkoholholdige drikkevarer, jf. pkt. 2-b.
   
 • ikke-kulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.
   
 • frugt- eller grønsagssafter eller -most.

hvis blandingen har >0,5% - 10% vol. alk., fx alcopops og RTD-drikke (Ready-To-Drink).

Omfatter ikke:

Hvis de ovennævnte blandinger har >10% vol. alk., omfattes blandingen af pkt. 1-a (spiritus).

Pkt. 2-d

Andre gærede drikkevarer, herunder gærbaserede alkoholsodavand (vin-, frugtvin- og maltbaserede)
Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer, der henhører under pos. 2206, samt blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer, der henhører under pos. 2206, hvis drikkevaren eller blandingen har <=10% vol. alk. 

Undtaget er dog færdigblandet gløgg, der består af rødvin og gløggekstrakt, jf. pkt. 1-c.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter ud over pos. 2201 og 2202 tillige pos. 2009.

 
 Omfatter:
 • andre gærede drikkevarer og blandinger af drikkevarer >0,5% - 10% vol. alk.
 • blandinger af gærede drikkevarer, dvs. øl, vin eller frugtvin, med:

  - kulsyreholdige ikke-alkoholholdige drikkevarer, jf. pkt. 2-b.

  - Ikke-kulsyreholdige drikkevarer,herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.

  - frugt- eller grønsagssafter eller -most.

  hvis blandingen har >0,5% - 10% vol. alk. 

Omfatter ikke:

 • hvis de ovennævnte drikkevarer eller blandinger har >10% vol. alk., omfattes drikkevaren eller blandingen af pkt. 1-c (frugtvin).
     
 • færdigblandet gløgg, der består af rødvin og gløggekstrakt, er omfattet af pkt. 1-c (frugtvin).
Pkt. 2-e

Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202, når emballager med disse varer indgår i pant- og retursystemet.

Ikkekulsyreholdigt vand, limonade, iste mv.

Bestemmelsen træder i kraft med virkning fra 1. september 2008, se bekendtgørelse nr. 588 af 17. juni 2008 og lov nr. 523 af 17. juni 2008.

 Omfatter:
 • vand, herunder naturligt eller kunstigt eller kunstigt mineralvand uden kulsyre, både tilsat og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og både aromatiseret samt ikke aromatiseret. Såfremt blandingen er umiddelbart drikkeklar, såsom vand med aroma, limonader, orangeader, iste og lign., og såfremt alkoholindholdet er på 0,5 pct. vol. eller derunder.

Omfatter ikke:

 • frugt- eller grøntsagssafter eller -most.
     
 • drikkevarer på basis af mælk eller kakao eller kakao og mælk.

Afgiftssatser - lovens § 2, stk. 5-6
Stykafgiften af ovenanførte emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem afhænger af emballagens rumindhold:

Emballager af alle materialer, fx glas, plast, metal, karton og laminat
Rumindhold

Sats pr. stk.

<10 cl

0,05 kr.

10 cl - 40 cl

0,10 kr.

>40 cl - 60 cl

0,16 kr.

>60 cl - 110 cl

0,32 kr.

>110 cl - 160 cl

0,48 kr.

>160 cl - <20 liter

0,64 kr.

Andre varer, som er uden kulsyre, henhørende under position 2202, saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstilling heraf, henhørende under position 2009 og 2106, dog bortset fra vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, jf. nr. 13, og ernæringspræparater, der er tilskudsberettigede efter § 159, stk. 1, i sundhedsloven, er omfattet af den vægtbaserede afgift, se G.1.1.2. Bestemmelsen er gældende fra den 1. september 2008, se bekendtgørelse nr. 588 af 17. juni 2008 og lov nr. 523 af 17. juni 2008.

Information om pant- og retursystemet
Information om det obligatoriske pant- og retursystem kan fås hos Dansk Retursystem A/S (www.dansk-retursystem.dk) eller Miljøstyrelsen (www.mst.dk).

Vareområde

§ 1, nr. 3-16 (§ 1, nr. 3-17 frem til 1.9.2008)
Afgiftspligten omfatter salgsemballage og multipak med et rumindhold på under 20 liter til emballering af nogle nærmere bestemte varer med henblik på salg til den endelige bruger eller forbruger. Disse emballager er omfattet af vægtafgiften, se G.1.2.2.

Alle dele af emballagen til de pågældende varer, dvs. inderemballage, yderemballage, lukkeanordninger (propper, låg, kapsler), etiketter, tape og folier mv. er omfattet af afgiftspligten. Etiketter, prisskilte o.l., der påsættes ude i detailforretningen, er ikke omfattet af afgiftspligten.

Afgiftspligten indtræder ved emballagens ibrugtagning, dvs. tidspunktet for vareemballeringen. Så længe emballagen er ubrugt, er den ikke omfattet af afgiften og kan sælges frit.

Afgiftspligten, der for visse varer er fastlagt som alle varer, der henhører under en bestemt position (pos.) i Toldtariffen, se G.1.1.3, omfatter nedenstående varegrupper, hvis emballagen er fremstillet af papir, pap, karton, plast, aluminium, stål, glas, keramik, laminat eller træ.

Andre varer, som ikke indeholder kulsyre (kuldioxid), henhørende under pos. 2202, 2009 og 2106, fx

 • kakaomælk
 • frys-selv is

Hvis drikkevarerne har indhold af kulsyre, er emballagen omfattet af stykafgiften, se G.1.1.1.

Saft, most mv.
Saft, most og juice samt koncentrater, der anvendes til fremstilling heraf, fx frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost) og sammensatte tilberedninger (koncentrater) til fremstilling af limonader og andre drikkevarer, som ikke indeholder kulsyre. Koncentrat til fremstillling af læskedrikke med kulsyre er ikke omfattet af afgiftspligten, jf. SKM2003.575.LSR.

Sojamælk o.l.
Vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, fx sojamælk, er ikke omfattet af afgiftspligten.

Ernæringspræparater
Efter en lovændring omfatter afgiftspligten fra 1. april 2001 heller ikke ernæringspræparater under pos. 2202, der er tilskudsberettiget efter § 159, stk. 1 i sundhedsloven. For at kunne få afgiftsfritagelse skal virksomheden dokumentere, at ernæringspræparaterne er optaget på listen over tilskudsberettigede ernæringspræparater. Listen udarbejdes af Fødevarestyrelsen og ajourføres ved meddelelse i Ugeskrift for Læger under Officielle Meddelelser.

§ 1, nr. 4
Eddike mv.
Eddike og spiseolier, fx kokosolie, olivenolie, sennepsolie, solsikkeolie og vindruekerneolie.

§ 1, nr. 5
Denatureret sprit
Denatureret sprit (alkohol), dvs. sprit, der må sælges frit, fx husholdningssprit. Anden denatureret sprit kan være omfattet af afgiftspligten efter § 1, nr. 13 (Kemiske stoffer og produkter).

§ 1, nr. 6
Sæbe mv.
Sæbe, vaske-, rengørings- og rensemidler, pudse-, poler- og skuremidler samt andre varer henhørende under pos. 3401, 3402 og 3405.

Pos. 3401: sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler.

Pos. 3402: organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler, herunder hjælpepræparater til vask, og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe.

Pos. 3405: pudse- og polermidler til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer, skurepasta og skurepulver o.l. varer, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast eller skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater.

Varerne er omfattet af afgiftspligten, uanset om de er i flydende eller i fast form.

§ 1, nr. 7
Smøreolie og lign,
Ny tekst startVarer, der er afgiftspligtige i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.Ny tekst slut

Ny tekst startAfgiftsfritagelsen for emballager til procesolier, transformatorolier, formolier, rustbeskyttende olier og fedter henhørende under KN pos 2710 ophæves således med virkning fra den 1. januar 2010. Der henvises til nyhedsbrevet Energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lign. samt emballageafgiftNy tekst slut

§ 1, nr. 8
Bekæmpelsesmidler
Bekæmpelsesmidler, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af bekæmpelsesmidler (G.7), dvs. bl.a. insektmidler (insekticider), ukrudtsmidler (herbicider), svampemidler (fungicider), vækstreguleringsmidler, afskrækningsmidler (repellanter), træbeskyttelsemidler (mod svamp og skadedyr), midler mod mus, rotter mv.

Genpåfyldelige trykbeholdere
Varer, der henhører under både varegruppe nr. 8 og nr. 12 (kemiske stoffer og produkter), fx flaskegas, og som sælges i genpåfyldelige trykbeholdere, kan være fritaget for afgift, se nærmere under varegruppe nr. 12.

§ 1, nr. 9
Maling mv.
Maling, lakker, farvestof, kit- og spartelmasse samt andre varer henhørende under pos. 3208-3210 og 3214.

Pos. 3208: maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikke-vandigt medium.

Pos. 3209: maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et vandigt medium.

Pos 3210: anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldtvandsfarver, af den art der anvendes til farvning af læder.

Pos. 3214: kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler o.l.; spartelmasse; ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge o.l.

§ 1, nr. 10
Parfumevarer mv.
Parfumevarer, kosmetik og toiletmidler samt andre varer henhørende under pos. 3303-3307.

Pos. 3303: parfumer og toiletvand, bl.a.

 • parfumer i flydende, cremeagtig eller fast form, herunder stifter
 • toiletvand, fx lavendelvand og eau de cologne.
Pos. 3304: tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparater, fx
 • læbestifter, øjenskygge, mascara og øjenbrynsstifter
 • ansigtspudder, babypudder, talkumpudder, skønhedscreme og solcreme
 • manicure- og pedicurepræparater, fx neglelak og neglebåndsfjernere.
Pos. 3305: hårplejemidler, bl.a.
 • shampoo, hårlak, brillantine, pomade og hårvand.
Pos. 3306: præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser; tandtråd i pakninger til detailsalg, fx
 • tandpasta, mundvand og tandtråd
 • pulver, creme og tabletter til fastgørelse af proteser.
Pos. 3307: præparater til brug før, under og efter barbering, deodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer mv.; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber, bl.a.
 • barbercreme og -skum
 • desodoriserings- og antitranspirationsmidler til personligt brug fx deodoranter
 • parfumeret badesalt og præparater til skumbade
 • rumdesodoriseringsmidler, også til køleskabe og biler opløsninger til kontaktlinser eller kunstige øjne bestemt til rensning, desinfektion mv.
 • toiletmidler til dyr, fx hundeshampoo
 • vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med parfume eller kosmetik.

§ 1, nr. 11
Kølervæske mv.
Kølervæske til motorer og sprinklervæske.

§ 1, nr. 12
Kemiske stoffer og produkter
Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, dog bortset fra genpåfyldelige trykbeholdere omfattet af § 2, nr. 1, litra a, eller § 2, nr. 4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr.

Afgiften omfatter kun varer, der af producenten eller importøren er eller burde være klassificeret som farlig efter reglerne, samt varer, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 (nye produkter). I langt de fleste tilfælde vil klassificeringen afspejles i, at emballagen er mærket med faresymbol og/eller R- og S-sætninger, fx "Irriterer åndedrætsorganerne" eller "Opbevares utilgængeligt for børn", men det er fareklassificeringen og ikke mærkningen, som er afgørende.

Det betyder, at afgiften ikke omfatter emballager til varer, som, selv om den indeholder en vis mængde farligt stof, dog ikke indeholder en tilstrækkelig mængde til, at varen klassificeres som farlig.

Trykbeholdere
Emballager i form af genpåfyldelige trykbeholdere til kemiske stoffer og produkter under varegruppe nr. 13 er fritaget for afgift, fx industrigasser. Afgiftsfritagelsen gælder også varer, der er omfattet af både varegruppe nr. 13 og af en af de øvrige varegrupper i afsnittet, fx LPG-gasser, der også er omfattet af varegruppe nr. 8.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at trykbeholderen er af en art og type, der er omfattet af § 2, nr. 1, litra a, eller § 2, nr. 4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr, dvs. at der skal være tale om enten
 • genpåfyldelige trykbærende beholdere og tanke, der bruges til transport af stoffer i klasse 2 efter ADR/RID-konventionerne. ADR-konventionen vedrører landevejstransport og RID-konventionen jernbanetransport. Klasse 2-gasserne er karakteriseret ved at blive transporteret under tryk i gas- og/eller væskefasen, eller
 • genopfyldelige bærbare ildslukkere eller flasker til indåndingsapparater.

Aerosolbeholdere (engangstrykbeholdere) er derimod ikke fritaget for afgift.

Genpåfyldelige trykbeholdere er normalt kendetegnet ved at være udstyret med et gevind og en form for ventil eller hane. Engangstrykbeholdere er ofte udstyret med en tekst (forklaring) om bortskaffelsen.

§ 1, nr. 13
Mejeriprodukter
Mælk og mejeriprodukter henhørende under pos. 0401-0403 og 0405, dog bortset fra flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk.

Afgiften omfatter bl.a.

 • mælkepulver og fløde
 • yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, både flydende og som pasta eller i fast form, herunder frosset
 • smør, smørbare mælkefedtprodukter (dairy spreads) og smørolie.

Vestre Landsret fandt i en dom af 15. december 2005, at et mælkeprodukt, der koncentreres ved inddampning og er beregnet til kaffe, ikke er omfattet af afgiftsfritagelsen for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, idet en sådan undtagelse til afgiftspligten må fortolkes indskrænkende. Dommen er offentliggjort som SKM2006.18.VLR.

Afgiftspligten omfatter ikke casein, konsum-is, ost og valle.

§ 1, nr. 14
Margarine mv.
Margarine og andre varer henhørende under pos. 1517, samt smørbare produkter bestående af en blanding af mælkefedt og vegetabilsk fedtstof henhørende under pos. 2106.

Afgiften omfatter bl.a. margarine, herunder flydende margarine, og andre spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier, fx kunstigt spisefedt (compound lard) og bagerimargarine.

§ 1, nr. 15
Hunde-/kattefoder
Hunde- og kattefoder henhørende under pos. 2309.10, dvs. hundefoder og kattefoder i pakninger til detailsalg.

§ 1, nr. 16
Saucer mv.
Saucer, sennep og andre varer henhørende under pos. 2103 samt tomatpuré og tomatsaft henhørende under pos. 2002.

Pos. 2103: saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep, fx bernaisesauce, bolognaisesauce, champignonsauce, flydende mangochutney, mayonnaise, salatdressinger, sellerisalt, sojasauce, tomatketchup, worcestersauce, aromatisk bitter, sennep og sennepsmel.

Afgiftspligten omfatter ikke ekstrakter og saft af kød, fisk o.l. eller supper og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf.

Form og type
Salgs- og multipakemballage under 20 liter er omfattet af afgiftspligten uanset form og type, dvs. fx ampuller, baljer, balloner, bøtter, dunke, dåser, etuier, fade, flakoner, flasker, indpakningspapir, kar, kartoner, kasser, konservesglas, krukker, krus, pakkasser, poser, skrin, spande, sække, tremmekasser, tuber og æsker.

Rumindhold
Ved en emballages rumindhold forstås emballagens (beholderens) bruttovolumen (indvendige mål) og ikke den mængde, der er påfyldt eller skal påfyldes.

Salgsemballage
Ved salgsemballage (primær emballage) forstås emballage, der er udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger. Emballager til vareprøver, der ikke er beregnet til salg, og hvor emballagens art og form klart adskiller sig fra emballager til varer, der almindeligvis sælges, er derimod ikke afgiftspligtige.

Landsskatteretten har i TfS 1999, 497, fastslået, at trykbeholdere er salgsemballager, uanset at indholdet af beholderne og selve beholderne ikke kunne udskilles i separate enheder.

Landsskatteretten har i en afgørelse endvidere fastslået, at det i relation til begrebet salgsemballage ikke kan tillægges betydning, hvorvidt emballagen overdrages til forbrugeren i forbindelse med overdragelsen af dens indhold.

Indpakning af varer i detailhandlen, fx varer, der puttes i poser, pakkes ind i gavepapir eller samles i en papæske, anses ikke for salgsemballage og er derfor ikke omfattet af afgiftspligten.

Multipak
Ved multipak (sekundær emballage) forstås emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, og sælges som sådan til den endelige bruger eller forbruger. Dobbeltemballering af varer er dermed fuldt ud omfattet af afgiften, fx 4 stk. håndsæbe eller 2 tuber tandpasta, der er emballeret enkeltvis og samlet ved en yderemballage.

Varer i afgiftspligtige salgsemballager, der efterfølgende indgår i en fælles ydre emballage (sampakkes med) med ikke-afgiftspligtige varer, fx

 • bilsæt med børste og vaskepolish,
 • færdig middagsret vedlagt en selvstændig emballeret sauce eller
 • symaskine vedlagt en lille beholder med symaskineolie,

anses efter afgiftsloven ikke som multipak. Afgiftspligten omfatter kun den direkte emballage om vaskepolishen, saucen og symaskineolien.

Transportemballage
Transportemballage (tertiær emballage) er ikke omfattet af afgiftspligten. Ved transportemballage forstås emballage til håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipakemballager, fx paller og kasser af pap og karton, herunder plastfyld og metalbeskyttere mv. til emballagen. Transportemballage sikrer varerne imod skader ved håndtering og transport af varerne.

Transportemballage er også fritaget for afgift, selv om den efterfølgende bruges som display (POS-salgsopstilling) i butikker o.l.

Endelig forbruger
Den endelige forbruger eller bruger kan være både en privat person og en virksomhed. Eksempelvis er en virksomhed, der indkøber varer til brug i virksomheden, den endelige bruger, uanset om varerne bruges i egen virksomhed eller bruges, som led i leveringen af en serviceydelse (frisør, hotel, rengøring, værksted o.l.).

Toldtarif
Toldtariffen er et varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, som bruges ved opkrævning af told af varer fra tredjelande og ved udvekslingen af oplysninger om uden- og indenrigshandel i EU. Vejledningen "Toldtariffen" er tilgængelig på SKATs hjemmeside www.skat.dk - under "Rådgiver" - "Juridiske vejledninger".

Vareområde
§ 2a
Afgiftspligten omfatter poser (bæreposer) af papir eller plast mv. med hank e.l., fx stropper eller snipper, der kan sammenbindes, og som

 • har et rumindhold op til hank på mindst 5 liter og
 • med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker o.l.
Der er ikke afgift på følgende poser
 • lukkede poser (topsvejsede) til fx køkkenruller og toiletpapir
 • Momsnævnet har truffet afgørelse om, at isolerende termoposer til brug for opbevaring af frost- og kølevarer (TfS 1994, 712) og plastposer med påsvejset hank/krog beregnet til ophæng af færdigvarer på stænger i detailbutikker (TfS 1994, 713) ikke er omfattet af afgiftspligten.
 • poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af meget kraftig plast.
 • poser med en størrelse, der gør dem uegnede til brug som bæreposer. Momsnævnet har truffet afgørelse om, at en affaldssæk med snoretræk, som måler 77x104 cm er afgiftsfri, medens en affaldspose med snoretræk, som måler 54x64 cm, er afgiftspligtig (TfS 1994, 714).

Benævnelsen af posen, fx affaldspose, har ikke betydning i spørgsmål om afgiftspligten.

Plastposer til affald - snørelukning
Landsskatteretten har den 26. september 2002 afsagt kendelse i en sag om plastposer til affald med snørelukning. Kendelsen er offentliggjort på SKM2002.512.LSR.

Retten fandt, at snørelukningen hovedsageligt har til formål at fungere som lukning af posen. Det forhold, at snørelukningen tillige - evt. efter en sammenbinding - kan anvendes til at bære posen i, kan efter rettens opfattelse ikke medføre, at posen kan antages at få en en funktion, således at den med rimelighed kan erstattes af stofposer mv. Henset til ordlyden af emballageafgiftslovens § 2, a, samt forarbejderne hertil, fandt Landsskatteretten, at den af virksomheden fremstillede pose ikke kan anses for omfattet af afgiftspligten.

Plastposer med svejsede plastsnore
Landsskatteretten har den 1. oktober 2004 afsagt kendelse i en sag om plastposer. Posen er foroven forsynet med to plastsnore på 2 cm, der er svejset fast i posens sider, og som har samme bæreevne som resten af posen. Plastsnorene kan anvendes ved snøring af posen gennem et hul midtpå i posens overkant. Plastposerne var afgiftspligtige. Kendelsen er offentliggjort på SKM2004.485.LSR.

bionedbrydelige bæreposer fremstillet af plantestivelse § 2b
Ny tekst startBæreposer af biologisk nedbrydeligt materiale, der er fremstillet på basis af plantestivelse (herunder majs- og kartoffelstivelse) er omfattet af afgiftssatsen for papirsposer. Med biologisk nedbrydelig forstås, at materialet lever op til anerkendte tekniske standarder herfor, f.eks. den europæiske standard EN 13432. Se SKM2009.620.SKAT.Ny tekst slut

Der er vist eksempler på beregning af posers rumfang i bilaget.

Vareområde
§ 2c
Afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus mv. af plast og pap m.m., som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug, uanset at det måske kan anvendes flere gange.

Engangsservice er afgiftspligtig både til privat brug og til erhvervsmæssigt brug, herunder også selv om varen udelukkende er af en type og art, der kun bruges erhvervsmæssigt (fra 1. april 2001).

Afgørelser
På grundlag af navnlig Momsnævnets afgørelser er afgiftspligtens omfang blevet fastlagt. Som eksempler på afgiftspligtige og afgiftsfri varer efter disse afgørelser og efter lovændring nr. 1292 af 20. december 2000 kan nævnes:

Eksempler på afgiftspligtige varer

 • bakker med en længde eller tallerkener med en diameter på 33 cm eller derunder
 • drikkebægre og beholdere med et rumindhold op til 2 liter, også selv om de er forsynet med målestreger.
 • drikkebægre med målestreger af polypropylen (hospitalsbægre), som kan forsynes med et låg med drikketud
 • drinkspinde
 • engangskopper fremstillet af pap af typer, der udelukkende benyttes til demonstration (prøvesmagning) af andre varer
 • grilltallerkener med flere rum.
 • kaffefade (bakker med fordybning til en kop - anvendes som kombineret tallerken og underkop)
 • plastrørepinde
 • plastskeer i importerede pakninger, som desuden indeholder sukker, flødepulver samt en serviet.
 • portionsskåle til is og desserter
 • pølsebakker fremstillet af foldet pap.
 • tallerkener - trekantede, der er specielt konstruerede til automater med mikrobølgeovn.
 • træspatler til isbægre mv.

Eksempler på ikke-afgiftspligtige varer

 • aluminiumsbakker og -forme
 • askebægre (aluminium eller pap med aluminiumsbelægning)
 • burgerpakninger (transportpakninger).
 • bægre og beholdere med et rumindhold på over 2 liter
 • bægerholdere (genbruges)
 • isbægre
 • ispinde
 • låg til bægre mv.
 • papbakker til jordbær, tomater, champignons mv.
 • pindemadspinde
 • plattebakker af aluminium med mindst 5 rum
 • serveringsbakker med en længde på mere end 33 cm
 • servietter og engangsduge
 • sugerør
 • yoghurtbægre med påtryk.

Vareområde
§ 2d
Afgiftspligten omfatter folier fremstillet af blød pvc (polyvinylchlorid), der er egnet til emballering af levnedsmidler, dvs. indpakningsfilm, husholdningsfilm o.l.

Af Fødevarestyrelsens Ny tekst startbekendtgørelse nr. 1068 af 13. november 2009 Ny tekst slutom materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer fremgår det, hvilke bløde pvc-folier der er egnet til emballering af levnedsmidler. Disse folier henhører bl.a. under toldtariffens pos. 3919, 3920, 3921 og 3926.

Laminat
Den del af et laminat, som er blød pvc-folie, er afgiftsbelagt.

Afgiftsfri varer
Der findes typer af levnedsmiddelfolier, som ikke er af pvc, eller som ikke er til levnedsmidler, og som derfor er afgiftsfri.

Materialet Pvdc er ikke en pvc, idet materialerne er lavet af hver sit grundstof. Ved blød pvc forstås, at pvc'en kemisk er tilsat en blødgører, der gør materialet blødt. Folier af ren pvc uden blødgørere er ikke omfattet af afgiften.

Pvc-folier, der i udlandet er brugt til emballering af levnedsmidler, som efterfølgende indføres her til landet, er ikke omfattet af afgiftspligten.

§ 2
Afgiftssatsen for emballager til stykafgiftspligtige varer afhænger af, om emballagerne er omfattet af de obligatoriske pant- og retursystem, se  G.1.1.1.

§ 2, stk. 1-2
For emballager, der ikke er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem, jf. lovens § 1, nr. 1, dvs. emballager til spiritus, vin og frugtvin, dog ikke alkoholsodavand og visse frugtvine (cider o.l.) på eller under 10 pct. vol alk., er afgiftssatserne:
Beholdere af karton eller af laminater af forskellige materialer*) 
med et rumindhold under 10 cl0,15 kr. pr. stk.
med et rumindhold ikke under 10 cl
og ikke over 40 cl
0,30 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 40 cl,
men ikke over 60 cl
0,50 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 60 cl,
men ikke over 110 cl
1,00 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 110 cl,
men ikke over 160 cl
1,50 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 160 cl2,00 kr. pr. stk.
 *) Laminater er sammensvejsede folier af forskellige materialer som pap, papir, aluminium, plast mv. Beholdere, der er fremstillet af laminat, som udelukkende består af flere slags plastmaterialer, er afgiftspligtige som beholdere af plast. For de såkaldte "bag-in-box", er det materialet af selve inderposen, der ligger til grund for afgiftsberegningen. En inderpose, der er fremstillet af plastlaminat, hvori indgår metalliseret plastfilm, anses for et laminat i relation til § 2, stk. 2 jf. stk. 1. 

§ 2, stk. 3-4
Beholdere af andre materialer, fx glas, plast og metal
med et rumindhold under 10 cl 0,25 kr. pr. stk.
med et rumindhold ikke under 10 cl
og ikke over 40 cl
0,50 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 40 cl,
men ikke over 60 cl
0,80 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 60 cl,
men ikke over 110 cl
1,60 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 110 cl,
men ikke over 160 cl
2,40 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 160 cl3,20 kr. pr. stk.

§ 2, stk. 5-7
For emballager, der er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem, jf. lovens § 1, nr. 2, dvs. emballager til øl, mineralvand og sodavand med kulsyre, vand/mineralvand uden kulsyre uden og med smag samt alkoholsodavand og visse frugtvine (cider o.l.), på eller under 10 pct. alk. er afgiftssatserne:

Beholdere uanset materiale (glas, plast, metal, karton mv.)
med et rumindhold under 10 cl 0,05 kr. pr. stk.
med et rumindhold ikke under 10 cl
og ikke over 40 cl
0,10 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 40 cl,
men ikke over 60 cl
0,16 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 60 cl,
men ikke over 110 cl
0,32 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 110 cl,
men ikke over 160 cl
0,48 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 160 cl0,64 kr. pr. stk.

Satserne gælder ikke for beholdere, som er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, og som ikke indgår i pant- og retursystemet.

En virksomhed kan vælge at beregne afgift efter stk. 8 jf. stk. 9-12 - bestemmelserne om vægtbaseret afgift - når emballagen er lavet af sekundært plastmateriale (undtagen eps og pvc) og beholderen er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, og indgår i pant- og retursystemet. Bestemmelsen er gældende fra den 1. september 2008, se bekendtgørelse nr. 588 af 17. juni 2008 og lov nr. 523 af 17. juni 2008.

Tidligere afgiftssatser
Tidligere afgiftssatser, se G.1 Bilag 2.

Afgiften af emballager til vægtafgiftspligtige varer i G.1.1.2 beregnes efter emballagens samlede vægt på grundlag af nedenstående 12 materialeafhængige (miljøbaserede) afgiftssatser, der gælder fra 1. april 2001 (Dette gælder også beholdere, som er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, stk. 2, litra e, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, stk. 2, litra e, og som ikke indgår i pant- og retursystemet, jf. stk. 5. Bestemmelsen er gældende fra den 1. september 2008, se bekendtgørelse nr. 588 af 17. juni 2008.):

Nr. 1
Pap og papir, primært materiale, samt tekstiler0,95 kr. pr. kg

Primært materiale er nyproduceret materiale (virgint materiale).

Nr. 2 og stk. 6
Pap og papir, sekundært materiale0,55 kr. pr. kg

Sekundært materiale er genvundet materiale. For at bruge at bruge denne afgiftsats skal virksomheden dokumentere, at emballagen indeholder mindst 50 pct. sekundære materialer, fx ved en fabrikanterklæring eller en tro og love erklæring.

Nr. 3
Plast (undtagen eps og pvc), primært materiale12,95 kr. pr. kg

Primært materiale er nyproduceret materiale (virgint materiale).

For emballage af eps (ekspanderet polystyren) og pvc (polyvinylklorid) gælder afgiftssatsen i nr. 7.

Nr. 4 og stk. 6
Plast (undtagen eps og pvc), sekundært materiale7,75 kr. pr. kg

Sekundært materiale er genvundet materiale. For at bruge at bruge denne afgiftsats skal virksomheden dokumentere, at emballagen indeholder mindst 50 pct. sekundære materialer, fx ved en fabrikanterklæring eller en tro og love erklæring.

For emballage af eps (ekspanderet polystyren) og pvc (polyvinylklorid) gælder afgiftssatsen i nr. 7.

Nr. 5 og stk. 7
Plast (undtagen eps og pvc), højfyldt7,75 kr. pr. kg

I højfyldt emballage er plastmaterialer delvist erstattet med andre materialer, fx kalk. Det er en betingelse for brug af denne afgiftssats, at virksomheden kan dokumentere, at emballagen består af mindst 50 pct. fyldstof, fx ved en fabrikanterklæring eller en tro og love erklæring.

For emballage af eps (ekspanderet polystyren) og pvc (polyvinylklorid) gælder afgiftssatsen i nr. 7.

Nr. 6
Plast (undtagen eps og pvc), UN-godkendt10,35 kr. pr. kg

UN (FN) godkendt emballage opfylder visse sikkerhedsmæssige krav og anvendes til transport og opbevaring af farligt gods. Det er betingelse for brug af denne sats, at UN-godkendelsen fremgår af selve emballagen.

For emballage af eps (ekspanderet polystyren) og pvc (polyvinylklorid) gælder afgiftssatsen i nr. 7.

Nr. 7
Plast af eps (ekspanderet polystyren) og pvc (polyvinylklorid)20,35 kr. pr. kg

Nr. 8
Aluminium33,30 kr. pr. kg

Ikke-magnetisk metal, der bl.a. bruges til fremstilling af fødevarebeholdere, konservesdåser og låg.

Nr. 9
Hvidblik og stål9,25 kr. pr. kg

Hvidblik er en tynd, fortinnet stålplade, der bl.a. bruges til dåsefremstilling.

Nr. 10
Hvidblik og stål, UN-godkendt7,40 kr. pr. kg

Hvidblik er en tynd, fortinnet stålplade, der bl.a. bruges til dåsefremstilling.

UN (FN) godkendt emballage opfylder visse sikkerhedsmæssige krav og anvendes til transport og opbevaring af farligt gods. Det er betingelse for brug af denne sats, at UN-godkendelsen fremgår af selve emballagen.

Nr. 11
Glas og keramik1,85 kr. pr. kg

Nr. 12
Træ0,55 kr. pr. kg

Laminat
For laminater kan afgiftssatsen udregnes efter de enkelte materialers andel (vægtet) eller efter det materiale, der har den højeste afgiftssats eller mindst udgør 90 pct. af emballagens vægt, se i øvrigt G.1.2.2.2.

Tidligere afgiftssatser, se G.1 Bilag 2.

Materialer
Virksomheden skal vide, hvilke materialer der indgår i emballagen og vægten af disse materialer, enten gennem oplysning fra producenten eller fra egen undersøgelse af varen. Det er den registrerede virksomhed, der er ansvarlig for, at afgiften beregnes på et korrekt grundlag.

Der skal for hver emballage (emballeret vare) foreligge en opgørelse over de materialer, der indgår i emballagen, enten fra emballagefabrikanten eller fra virksomhedens egen opgørelse.

Gennemsnitsvejning
Emballagevægten kan for ensartede emballager fastsættes på grundlag af en gennemsnitsvejning af et repræsentativt udsnit af de pågældende emballager, dog mindst 10 emballager. Gennemsnitsvejning af de enkelte emballager skal foretages så ofte, som det ud fra den pågældende emballages art og type, er nødvendigt for at sikre en korrekt afgiftsbetaling, dog mindst én gang om året. Virksomheden skal sammen med regnskabet opbevare dokumentation for de foretagne vejninger.

Ved indførsel af varer fra udlandet, hvor der ikke foreligger oplysninger fra producenten om emballagens bestanddele og vægt, således at varemodtageren selv må konstatere disse, kan der for mindre partier af ensartede varer eller for meget dyre varer fx parfume, ses bort fra kravet om vejning af mindst 10 emballager.

Varemodtageren kan i sådanne tilfælde fastsætte bestanddele og vægt på grundlag af en enkelt emballage, men det er uændret virksomhedens ansvar at vide, hvilke materialer emballagen består af, og vægten af disse, ligesom virksomheden skal opbevare den vejede emballage og dokumentation for den foretagne vejning/opgørelse/fastsættelse af den enkelte emballages vægt.

§ 2, stk. 4
Låg, kapsler mv.
Der skal betales afgift af alle dele af salgsemballagen, dvs. også af emballagens låg, kapsler, håndtag og etiketter. Hvis emballagen består af flere materialer, beregnes afgiften ved først at gange vægten af de enkelte materialedele med den respektive sats og derefter lægge tallene sammen.

90 pct.-reglen
Hvis et enkelt materiale udgør mere end 90 pct. af emballagens vægt, kan afgiften beregnes efter satsen for dette materiale alene, men af emballagens samlede vægt.

§ 2, stk. 5
Virksomheden kan dog altid vælge at beregne afgiften for den samlede emballage, herunder emballage, der består af laminater, efter satsen for det materiale i emballagen, der har den højeste afgiftssats, og efter emballagens samlede vægt.

Op- og nedrunding
Ved opvejning af en emballages enkelte afgiftspligtige bestanddele, der vejer 1 g eller derover fastsættes vægten af bestanddelene i hele g, medens vægten af bestanddele, der vejer under 1 g, fastsættes i mg. Vægten op- eller nedrundes til g eller mg efter de almindelige regler, dvs. 5 eller derover rundes op og under 5 rundes ned.

Vægten af den enkelte afgiftspligtige bestanddel i g eller mg ganges herefter med antallet af emballageenheder. Den herved fremkomne afgiftspligtige vægt for varepartiet anføres i hele kg efter de almindelige regler, jf. ovenfor.

Eksempler
Eksempel 1
Glasflaske med låg af aluminium. Flasken er indpakket i karton af mindst 50 pct. sekundære materialer ifølge fabrikanterklæring.

MaterialeVægt i g

Andel
materiale

Sats i kr.
pr. kg

Afgift i kr.
Glasflaske400

77%

1,85

0,74
Låg af aluminium20

4%

33,30

0,67
Kartonæske, sekundær100

19%

0,55

006
Emballageafgift i alt   1,47

Eksempel 2
Beholder af karton (primært materiale) med skruelåg af plast.

MaterialeVægt i g

Andel
materiale

Sats i kr.
pr. kg

Afgift i kr.
Karton, primær40

89%

0,95

0,04
Plastskruelåg5

11%

12,95

0,06
Emballageafgift i alt   0,10

Eksempel 3
Glasflaske med en prop af plast og en etiket.

MaterialeVægt i g

Andel
materiale

Sats i kr.
pr. kg

Afgift i kr.
Glasflaske560

92%

1,85

1,04
Plastprop35

6%

12,95

0,45
Etiket11

2%

0,95

0,01
Emballageafgift i alt   1,50
Da glasset udgør mere end 90 pct. af emballagens samlede vægt, kan afgiften beregnes ud fra satsen for glas (1,85 kr.) og af emballagens samlede vægt (606 g) = 1,12 kr. i afgift.

Eksempel 4
Juicekarton af laminat.

MaterialeVægt i g

Andel
materiale

Sats i kr.
pr. kg

Afgift i kr.
Pap24,5

71%

0,95

0,02
Plast7,9

23%

12,95

0,10
Aluminium2,1

6%

33,30

0,07
Emballageafgift i alt   0,19

Afgiftssats
§ 2b
Afgiften er af
- poser af papir mv.10 kr. pr. kg
- poser af plast mv.22 kr. pr. kg

Tidligere
afgiftssatser
I perioden 1.1.1994-31.12.1997 var afgiften af
- poser af papir mv.  9 kr. pr. kg
- poser af plast mv.20 kr. pr. kg

Afgiftssats
§ 2c, stk. 2
Afgiften af engangsservice er 19,20 kr. pr. kg.

Tidligere
afgiftssatser
I perioden 1.1.1989-31.3.2001 var afgiften en værdiafgift på 1/3 af den afgiftspligtige værdi (normalt engrosprisen) inkl. afgiften, men ekskl. moms.

Afgiftssats
§ 2d, stk. 2
Afgiften af pvc-folier er 20,35 kr. pr. kg.

Tidligere afgiftssatser
I perioden 1.1.1999-31.3.2001 var afgiften 12 kr. pr. kg.

§§ 3-3b
Virksomheder registreres som oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler. De generelle regler om registrering i A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 24.020. Blanketten kan hentes på www.webreg.dk eller fås ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Emballager til drikkevarer mv.

Fremstilling af emballager
§ 3, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller

 • emballager til drikkevarer, jf. § 1, nr. 1-2, dvs. øl, vin, frugtvin og spiritus samt vand/mineralvand, limonade mv. med kulsyre, vand/mineralvand uden kulsyre uden og med smag (bestemmelsen er gældende fra den 1. september 2008, se bekendtgørelse nr. 588 af 17. juni 2008) (stykafgift)
 • emballager til drikkevarer mv., jf. § 1, nr. 3, dvs. limonade mv. uden indhold af kulsyre, saft og most samt koncentrater til fremstilling af sådanne varer (vægtafgift)

skal anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Mellemhandel
§ 3, stk. 2
Virksomheder, der driver mellemhandel (grossisthandel) med ubrugte (tomme) emballager til drikkevarer mv. jf. § 1, nr. 1-3, kan anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men har ikke pligt til at være registreret (frivillig registrering). Ved mellemhandel forstås her videresalg en gros til fx andre handlende eller aftapningsvirksomheder.

Aftapning o.l.
§ 3, stk. 3
Endvidere kan virksomheder, der aftapper eller påfylder drikkevarer mv. på emballage, fx bryggerier og mineralvandsfabrikanter, anmelde sig til registrering som oplagshaver.

Ubeskattet køb
§ 3a
Oplagshavere kan indføre tomme emballager fra udlandet uden at betale afgift ved modtagelsen samt købe ubrugte emballager i ubeskattet stand fra andre registrerede oplagshavere, hvis emballagerne er bestemt til videresalg i ubrugt stand, dog for aftapningsvirksomheder bestemt til påfyldning.

Emballager til andre varer end drikkevarer mv.

Emballering af varer
§ 3, stk. 4
Virksomheder, der foretager emballering - aftapning, påfyldning eller pakning af emballageafgiftspligtige varer, jf. § 1, nr. 4-16 (vægtafgift) - skal anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Fremstillingsvirksomheder (emballagefabrikanter), bortset fra fremstilling af drikkevareemballage mv., jf. ovenfor, skal ikke og kan ikke registreres.

Bagatelgrænse
§ 3, stk. 5
Emballeringsvirksomheder, der har et årligt salg af varer til et afgiftsbeløb under 5.000 kr., skal ikke registreres og dermed ikke betale afgift. Hvis virksomheden ligger over beløbsgrænsen og derfor registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, gælder registreringen for 2 år, medmindre virksomheden ophører med at drive afgiftspligtig aktivitet.

Bagatelgrænsen omfatter kun varer efter § 1, stk. 4-16, dvs. ikke for drikkevareemballager mv. efter § 1, nr. 1-3.

Detailhandlere
§ 6, stk. 6
Detailhandlere, fx slagtere og viktualieforretninger, skal ikke registreres for eller betale afgift ved pakning/påfyldning af varer, der er omfattet af § 1, nr. 16, fx af mayonnaise, salatdressing, saucer og sennep, for direkte salg til den endelige forbruger, se G.1.1.2.

Mellemhandel
§ 3, stk. 2
Virksomheder, der driver mellemhandel (grossisthandel) med påfyldte emballager, jf. § 1, nr. 4-16,  kan anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men sådanne virksomheder har ikke pligt til være registreret (frivillig registrering). Ved mellemhandel forstås her videresalg en gros til fx andre handlende.

Ubeskattet køb
§ 3a
Oplagshavere har ret til at indføre afgiftspligtige varer fra udlandet og købe varer fra andre registrerede oplagshavere uden afgift.

Poser, engangsservice og pvc-folier

Fremstilling af varer
§ 3, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller poser, jf. § 2a, engangsservice, jf. § 2c, eller pvc-folier, jf. § 2d, skal anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Mellemhandel
§ 3, stk. 2
Virksomheder, der driver mellemhandel (grossisthandel) med poser, engangsservice eller pvc-folier, kan anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men sådanne virksomheder har ikke pligt til være registreret (frivillig registrering). Ved mellemhandel forstås her videresalg en gros til andre handlende.

Virksomheder, der fremstiller eller mellemhandler skal registreres separat for hvert afgiftsområde.

Ubeskattet køb
§ 3a
Oplagshavere kan indføre afgiftspligtige varer fra udlandet og købe varer fra andre registrerede oplagshavere uden afgift.

Lokaler og lønarbejde

Lokaler
§ 3, stk. 6
Virksomheden kan nægtes registrering som oplagshaver eller få registreringen tilbagekaldt, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at SKAT`s kontrol ikke kan udføres på rimelig måde.

Lønarbejde
§ 3b
SKAT kan efter ansøgning give en registreret virksomhed tilladelse til at lade større partier varer fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed (fabrikationsvirksomheden).

SKAT kan efter ansøgning endvidere give tilladelse til, at virksomheder, der ikke har erhvervsmæssig fremstilling af afgiftspligtige varer, registreres i de tilfælde, hvor virksomheden er eneforhandler af en vare, som virksomheden lader fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed.

§ 7-7a
Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal registreres som varemodtager, se A.5.3.

Hvis virksomheden driver mellemhandel (engroshandel) er der mulighed for at blive registreret som oplagshaver, se G.1.3.1, punktet Mellemhandel.

Fjernsalg
§ 3, stk. 7
Virksomheder, der har postordresalg e.l. fra udlandet til kunder i Danmark, fx med parfumevarer, skal registreres efter loven, se A.5.5.

Bagatelgrænse
§ 7a, stk. 6
Virksomheder, der indfører (modtager) afgiftspligtige varer, dvs. styk- og vægtafgiftspligtige emballager, bæreposer, engangsservice og pvc-folier, fra udlandet til et samlet afgiftsbeløb på under 5.000 kr. årligt (12 måneders periode), skal ikke registreres og ikke betale afgift. Der er således ikke tale om noget bundfradrag ved afgiftsbetalingen, men alene om en fritagelse for registrering og dermed betaling af afgift.

Virksomheden skal løbende foretage en vurdering af, hvorvidt modtagelsen af varer vil komme til at ligge under eller over bagatelgrænsen. Hvis virksomheden vurderer, at bagatelgrænsen er eller vil blive overskredet, skal virksomheden straks anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registreringen gælder minimum 2 år, medmindre virksomheden ophører med indførsel af afgiftspligtige varer.

Bagatelgrænsen gælder også for privatpersoners indførsel (modtagelse) af afgiftspligtige varer fra udlandet.

SKAT kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 18. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, hvis varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 18. Sikkerheden skal være SKAT i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer begyndes. SKAT fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er registreret som varemodtagere, og som får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer fra andre , skal indgive en anmeldelse til SKAT og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelsen skal ske, inden transporten af varerne begyndes i det pågældende land. Blanket D 106 - dokumentation for sikkerhedsstillelse ved ikke-registrerede virksomheders køb af punktafgiftspligtige varer i EU - skal anvendes.

SKAT kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i § 9. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år. SKAT præciserer, jf. SKM2009.443.SKAT, at der alene kan ske fratagelse af varemodtagerregistreringen i tilfælde, hvor der er tale om gentagne overtrædelser.

§§ 4-5
Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

I den opgjorte afgiftspligtige mængde kan virksomheden fradrage varer, der er udleveret ubeskattet i månedens løb, se A.7.1.2. Den ubeskattede udlevering omfatter dog ikke varer til diplomater mfl.

Landsskatteretten har, jf. SKM2008.978LSR, anset differencen mellem faktisk varebeholdning og lagerført varebeholdning på et færdigvarelager som svind, der var afgiftspligtig efter emballageafgiftslovens § 4, stk. 1, idet svindet måtte anses som en "udlevering" i bestemmelsens forstand. Landsskatteretten konkluderer, at:" Det fremgår imidlertid af emballageafgiftslovens § 4, stk. 1, set i sammenhæng med lovens § 5, at varer, der er beskrevet i § 5, kan fradrages i den afgiftspligtige mængde efter § 4, stk. 1. Dette må fortolkes således, at såfremt disse varer ikke var oplistet i § 5, ville de være afgiftspligtige efter § 4. Da lovens § 5, også omfatter varer, der er gået tabt ved indbrud mv., må det følge heraf, at den form for svind, der her er tale om, ligeledes må anses som omfattet af begrebet "udlevering". Dette understøttes også af, at der i forhold til klagerens lagerregnskaber rent faktisk mangler varer på klagerens lagre. Denne difference må betragtes som varer, der ikke er tilstede på lagret, og således i princippet anses som udleveret, uanset at dette evt. skyldes maskinelle fejl og lignende. Af hensyn til myndighedernes kontrolmuligheder er det samtidig væsentligt, at lagerregnskaber viser et billede af hvad der rent faktisk står på lagret, hvilket ikke har været tilfældet. "

Der gælder følgende supplerende regler for oplagshavere, der er registreret efter loven:

Emballage
Stykafgift
Opgørelsen foretages på grundlag af udleveringen af emballager, der er fremstillet af virksomheden eller tilført denne ubeskattet fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder. For aftapningsvirksomheder omfatter den afgiftspligtige mængde antallet af udleverede påfyldte emballager.

§ 5, stk. 1, nr. 6
For emballager, der er udleveret ubeskattet til en køber til formål, der ikke medfører afgiftspligt for emballagen (ubrugte emballager), skal virksomheden i forbindelse med ordreoptagelsen kræve, at køberen giver oplysning om emballagens anvendelse, jf. lovens § 15, stk. 5. Fakturaen skal forsynes med tydelig angivelse af, at emballagen er leveret uden afgift og derfor ikke må anvendes til formål, der medfører afgiftspligt.

§ 3a
Styk- og vægtafgiftspligtige emballager påfyldt indhold, jf. § 1, nr. 1-3 (drikkevareemballager mv.) kan ikke leveres (overføres) ubeskattet til en anden registreret virksomhed.

Emballage
Vægtafgift
Opgørelsen foretages på grundlag af virksomhedens udlevering af emballerede varer i afgiftsperioden.

Der skal for hver emballeret vare foreligge en opgørelse over den anvendte emballages sammensætning og vægt og det samlede antal udleverede emballerede varer, se G.1.2.2.2.

Til den afgiftspligtige udleverede mængde skal ikke medregnes

 • emballager, hvoraf der tidligere er betalt afgift (genpåfyldelige emballager)
 • emballager til vareprøver, der ikke er beregnet til salg, og hvor emballagens art og form klart adskiller sig fra emballager til varer, der almindeligvis sælges.

§ 3a
Vægtafgiftspligtige emballager, der er påfyldt indhold, kan leveres (overføres) ubeskattet til en anden registreret virksomhed, dog bortset fra varer omfattet af § 1, nr. 1-3 (drikkevareemballager mv.).

Bæreposer
Opgørelsen foretages på grundlag af udleveringen af poser, der er fremstillet af virksomheden eller tilført denne ubeskattet fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder.

Hvis udlevering og/eller fakturering af poser sker i antal stk., kan omregning til kg ske på basis af en vægt pr. stk., der er beregnet ved vejning af mindst 100 poser.

Engangsservice
Pvc-folier
Se de generelle regler i A.7.

§§ 7-7a

De erhvervsdrivende varemodtagere, der er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til SKAT. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2 - 8 i opkrævningsloven. Afgiftsperioden er måneden.

For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 2 - 4, i opkrævningsloven.

Indførsel
§ 8
Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for momsfrihed efter momslovens § 36, stk. 1-3, se Momsvejledningen, specielt afsnit I.3.

Bevillings-
virksomheder
§ 6, stk. 1
Virksomheder kan få bevilling (tilladelse) til afgiftsfritagelse for eksportemballage (stykafgiftspligtige emballager), der købes her i landet eller indføres fra udlandet, og som ikke er genstand for omsætning her i landet.

Ved eksportemballage forstås stykafgiftspligspligtige emballager, der påfyldt indhold udelukkende omsættes uden for Danmark. Emballagen må således købes her i landet eller indføres fra udlandet af virksomheder, der agter at påfylde indhold for derefter at udføre varen.

Udførsel
§ 6, stk. 2
Virksomheder, der ikke er registreret efter afgiftsloven som oplagshaver, kan meddeles afgiftsgodtgørelse for ubrugte eller påfyldte emballager, der leveres til udlandet. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Se i øvrigt A.8.2.

For brugte emballager (påfyldte emballager) kan der dog ikke godtgøres afgift ud over den afgift, der påhviler en tilsvarende ny emballage, jf. § 2, nr. 9, i lov nr. 1217 af 27. december 2003, der trådte i kraft den 1. februar 2004. 

Fra 1. april 2001 har der ikke været adgang til afgiftsgodtgørelse for påfyldte emballager (dåseøl mv.), der leveres til skibe og fly i EU-trafik med henblik på salg til passagerer i dansk farvand/luftrum for efterfølgende medtagelse i land.

§ 6, stk. 3
Virksomheder, der ikke er registreret efter afgiftsloven som oplagshaver, kan meddeles afgiftsgodtgørelse for poser, engangsservice og pvc-folier, der leveres til udlandet. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Se i øvrigt A.8.2.

Genudførsel
§ 6, stk. 4
Der kan gives godtgørelse af afgiften af beholdere til spiritus, vin, frugtvin, øl, mineralvand, limonade og andre varer tilsat kulsyre, der brugte leveres tilbage og sælges til fornyet anvendelse (genpåfyldning) i udlandet. Det følger af bestemmelsens ordlyd, at flaskerne skal være bestemt til genpåfyldning, se SKM2003.374.HR.

Godtgørelse gives til virksomheder, der selv har indført de beholdere eller tilsvarende beholdere, som genudføres til fornyet anvendelse i udlandet, eller til andre virksomheder end de, der har indført beholderne, fx flaskeskyllerier, og som har fået retten til afgiftsgodtgørelse overdraget fra importøren.

SKAT udsteder efter ansøgning bevilling til godtgørelse af afgiften.

Der gælder følgende generelle betingelser for godtgørelse:

 • at beholderne udføres i hel tilstand beregnet til genpåfyldning.
 • at udførslen af de brugte beholdere til genpåfyldning i udlandet sker mindre end 1 år efter, at beholderne er indført og afgift betalt.
 • at udførslen sker i forbindelse med et salg og dokumenteres efter de almindelige regler for udførsel af varer fra momsregistrerede virksomheder (udførselsangivelse mv.).
 • at virksomheden periodisk til SKAT afgiver en anmodning, der indeholder en opgørelse over de udførte beholdere, der ønskes godtgørelse for.
 • at opgørelsen er udfærdiget på grundlag af salgsfakturaer mv. over de udførte flasker og indeholder en specifikation over flaskerne opdelt på beholdertyper, antal flasker, flaskestørrelse (nominelt indhold i cl), afgiftsbeløb og samlet afgiftsbeløb.
 • at virksomheden i opgørelsen afgiver en erklæring om, at beholderne er udført til genpåfyldning i udlandet. Det er ikke et krav, at der sker genpåfyldning med samme type drikkevare.
 • at virksomheden søger om afgiftsgodtgørelse inden 1 år efter beholdernes udførsel.
 • som dokumentation for betalt afgift ved indførslen skal virksomheden kunne fremlægge en attest (blanket 24.032), der er overdraget fra den varemodtager (importør), som har betalt afgift af beholderne ved indførslen. Overdragelse af retten til afgiftsgodtgørelse til virksomheden skal kunne dokumenteres ved en erklæring fra importøren.

SKAT kan i bevillingen fastsætte yderligere bestemmelser om regnskab og kontrol.

Genindvinding af glas
§ 6, stk. 5
Der kan gives godtgørelse af afgiften af glasbeholdere, der oprindeligt har indeholdt naturligt, kulsyreholdigt mineralvand, uden tilsat kulsyre, med et kulsyreindhold på mindst 0,4 pct. mas. Det er en betingelse, at beholderne genindvindes til glasfabrikation.

SKAT udsteder efter ansøgning bevilling til godtgørelse.

Der kan ikke gives godtgørelse for andre glasbeholdere eller beholdere/emballager af andre materialer, der efterfølgende genindvindes.

Ompakning af varer
Ved indførsel af varer fra udlandet bliver disse i visse tilfælde efterfølgende ompakket og eksporteret. Uanset at varen udføres, kan der ikke gives godtgørelse for den ved indførselen betalte afgift af emballage, der bortfjernes ved ompakningen.

§ 9
Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab eller i tilslutning til dette, se A.10.1.1.

Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i bl.a. emballageafgiftsloven, se A.10.1.3.

Emballage
For aftapningsvirksomheder, der aftapper, påfylder eller pakker afgiftspligtige varer (vægtafgiftsemballager), skal det i øvrigt af regnskabet fremgå for hver art og størrelse af de emballerede varer, dels emballagematerialets art, dels materialets vægt i kg, g eller mg.

Anvender virksomheden halvfabrikata, fx folie, som afgiftspligtig salgsemballage og multipak, skal der føres regnskab over den mængde, der er anvendt til dette formål.

Afregning
§§ 10-13
Reglerne for afregning af afgift, seA.11. Ved angivelse og afregning anvendes separate angivelses- og indbetalingsblanketter, således

 • emballageafgift (stykafgift): blanket nr. 24.004 for oplagshavere og blanket nr. Y-903A (stykafgift/poseafgift) for varemodtagere
 • emballageafgift (vægtafgift): blanket nr. 24.040 for oplagsgavere og blanket nr. Y-927A for varemodtagere
 • poser: blanket nr. 24.007 (poseafgift) for oplagshavere og blanket nr. Y-903A (stykafgift/poseafgift) for varemodtagere
 • engangsservice: blanket nr. 24.035 for oplagshavere og blanket nr. Y-911A for varemodtagere og
 • pvc-folier: blanket nr. 29.035 for oplagshavere og blanket nr. Y-926A for varemodtagere.

Kontrol mv.
Reglerne for kontrol (§§ 15-17) og efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12, for straffebestemmelser (§§ 18-19), se A.13 og for klagevejledning se A.14.

Ved lov nr. 1344 af 19. december 2008 er der fra 1. januar 2009 skabt mulighed for at give et påbud om overholdelse af nærmere anførte regler, samt at pålægge daglige bøder indtil påbuddet efterleves (§§ 9 og 15 b), se om daglige bøder i P.3 i Processuelle regler på SKATs område.

Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 7 a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 9, stk. 1 - 3 eller 5 - 7, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Har nogen begået flere overtrædelser af § 7 a, stk. 1 eller 5, eller § 9, stk. 1 - 3 eller 5 - 7, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 7 a, stk. 1 eller 5, eller § 9, stk. 1 - 3 eller 5 - 7, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Bestemmelserne om sammenlægning af bødestraffen kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

§ 15, stk. 5
SKAT kan afkræve erhvervsdrivende oplysning om deres indkøb og anvendelse af emballager, der kan bruges til afgiftspligtigt formål, se G.1.4.1.

Bæreposer - rumfang
Til brug for bedømmelsen af, hvorvidt en pose er afgiftspligtig, dvs. har et rumfang på 5 liter eller derover, se G.1.1.4, er der vist nogle eksempler på beregning af posers rumfang.

Beregningerne er baseret på retvinklede posers mål i fladlagt tilstand - se Illustrationer.

Udgangspunktet for beregning af rumfanget er i alle tilfælde en pose uden fals. I poser med fals tillægges falsen højde og bredde således:

Poser uden fals:
h = Afstand fra bund til hank (L), b = Bredde (B)

Sidefalsposer:
h = Afstand fra bund til hank (L), b = Bredde (B) + 2 sidefals (2SF)

Bundfalsposer:
h = Afstand fra bund til hank (L) + bundfals (BF), b = Bredde (B)

Bund/sidefalsposer (klodsbundsposer):
h = Afstand fra bund til hank (L) + bundfals (BF), b = Bredde (B) + 2 sidefals (2SF)

På baggrund af posens omkreds beregnes en cirkulær bund, og højden reduceres med radius i cirklen: Radius = 2 x b / 2 x ¶. Højde = h - radius

Rumfanget beregnes herefter således: Højde x ¶ x radius², idet ¶= 22/7.

Årsagen til at man i beregningen af rumfanget af en klodsbundspose anvender pi, er at en klodsbundspose ved opfyldning vil antage cylinderform.

Beregningseksempler

Fladlagt mål i cm 

 Rumfang 

Afstand til hank

BreddeSidefalsBundfals 
LBSFBFH x ¶ x R2
 Poser uden fals     

 40

30 

  

8.721

 40

20

  

4.281

 30

20

  

3.008

Sidefalsposer     

 40

30 

5

 

13.884

 40

20

5

 

8.721

 20

10

5

 

1.736

Bundfalsposer     

 35

20

5

 

4.281

 50

20

4

 

6.063

 40

20

2

 

4.536

 Bund/sidefalsposer (klodsbundsposer)     

 40

30

8

 22.463

 40

30

7

 20.328

 35

20

5

5

 8.721


Illustrationer
 Pose uden fals:

Sidefalspose:

Bundfalspose:

Tidligere afgiftssatser
Afgiften af styk- og vægtafgiftsemballager har tidligere udgjort:

Stykafgift
Perioden 1.1.1989 - 31.12.1997

Beholdere af glas, plast mv. 

(med et rumindhold under 10 cl)

(afgiftsfri)

med et rumindhold ikke under 10 cl, men ikke over 60 cl

0,50 kr. pr. stk.

med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 106 cl

1,62 kr. pr. stk.

med et rumindhold over 106 cl

2,24 kr. pr. stk.

Beholdere af metal 

0,80 kr. pr. stk.

Beholdere af karton eller af laminater af forskellige materialer 

 (med rumindhold under 10 cl)

 (afgiftsfri)

 med et rumindhold ikke under 10 cl, men ikke over 60 cl

0,38 kr. pr. stk.

 med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 106 cl

 0,70 kr. pr. stk.

 med et rumindhold over 106 cl

1,90 kr. pr. stk.

Vægtafgift
Perioden 1.1.1999 - 31.3.2001

1.

Fleksibelt fiberbaseret materiale

19,50 kr. pr. kg

2.

Ikke-fleksibelt fiberbaseret materiale, virgint
samt tekstiler

7,50 kr. pr. kg

3.

Ikke-fleksibelt fiberbaseret materiale,
genvundet

6,00 kr. pr. kg

4.

Plast, formfast

7,50 kr. pr. kg

5.

Plast, formfast og højfyldt

4,50 kr. pr. kg

6.

Plast, formfast og UN-godkendt

6,00 kr. pr. kg

7.

Plast, fleksibel

30,00 kr. pr. kg

8.

Aluminium

11,25 kr. pr. kg

9.

Hvidblik og andre stålemballager

3,75 kr. pr. kg

10.

Hvidblik og andre stålemballager,
UN-godkendt

3,00 kr. pr. kg

11.

Glas og keramik

0,75 kr. pr. kg

12.

 Laminat

15,00 kr. pr. kg

13.

Træ

6,00 kr. pr. kg

Tidligere afgiftssatser for bæreposer, engangsservice og pvc-folier, se G.1.2.