Forord
Afgift af CFC, HFC, PFC og SF6 fremgår af lovkendtgørelse nr. 208 af 22. marts 2001 om afgift af visse ozonlagsnedbrydende stoffer og visse drivhusgasser (afgift på klorfluorkarboner, haloner, hydrofluorkarboner, perfluorboner og svovlhexafluorid) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften af CFC blev indført pr. 1. januar 1989 som et led i en handlingsplan om reduktion af forbruget af CFC (også kaldet freon).

I Skatteministeriets (Miljøministeriets) bekendtgørelse nr. 707 af 20. november 1989 er der fastsat regler om beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indeholder klorfluorcarboner og haloner. Der refereres til bekendtgørelsen i de tilfælde, hvor den finder anvendelse.

Loven er sidst ændret ved lov nr. 1288 af 20. december 2000 (lovforslag L 49), hvorefter drivhusgasserne HFC, PFC og SF6 med virkning fra 1. marts 2001 er inddraget under afgiftspligten. Lovens overskrift blev samtidig ændret.

HFCer, PFCer og SF6 er alle kraftige drivhusgasser, der bevirker, at atmosfærens evne til at tilbageholde jordens overskudsvarme øges og dermed, at temperaturen på jorden stiger. Formålet med afgiften er derfor at øge incitamentet til at anvende mere miljøvenlige stoffer end HFC, PFC og SF6, at reducere spild fra eksisterende anlæg, herunder opsamle og genanvende stofferne, og at tilskynde udviklingen af alternativer.

I Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 118 af 19. februar 2001 er der fastsat regler om beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indføres fra udlandet, og som indeholder HFC, PFC og SF6. Der refereres til bekendtgørelsen i de tilfælde, hvor den finder anvendelse.

Lovændringer mv.
Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

622

30.06.1994Lovbekendtgørelse

1223

27.12.1996Dødsboskifteloven og dødsboskatteloven

1098

29.12.1997Klagestrukturen

569

03.08.1998Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000Opkrævningsloven

1029

22.11.2000Afskaffelse af hæftestraf

1288

20.12.2000Afgift hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid
20822.03.2001Lovbekendtgørelse
12727.02.2004Opdatering af satser og vareområde. Afgiftsfritagelse ved import af brugte køleskabe med henblik på destruktion.
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 

428

06.06.2005Kommunalreformen konsekvensændringer

Stoffer
§ 1
Afgiftspligten omfatter følgende kemiske stoffer:

 • Trichlorfluormethan (CFC-11)
 • Dichlordifluormethan (CFC-12)
 • Trichlortrifluorethan (CFC-113)
 • Dichlortetrafluorethan (CFC-114)
 • Chlorpentafluorethan (CFC-115)
 • Bromklordifluormethan (halon-1211)
 • Bromtrifluormethan (halon-1301)
 • Dibromtetrafluorethan (halon-2402)
Varer
§ 1, stk. 2
De kemiske stoffer er afgiftspligtige, når de anvendes til fremstilling eller vedligeholdelse mv. af følgende varer:
 1. Fjernvarmerør
 2. Køleskabe
 3. Frysere
 4. Køle- og frysediske og køle- og frysereoler
 5. Køle- og fryseanlæg til industriel brug
 6. Køle- og fryseanlæg til transportmidler
 7. Paneler til køle- og fryserum
 8. Isolerede porte og døre
 9. Ekstruderet polystyren til isolering
 10. Fugeskum
 11. Polyurethan-slipmiddel
 12. Spraydåser
 13. Dåser, der indeholder CFC bl.a. beregnet på at frembringe støj (tågehorn)
 14. Brandslukningsanlæg, der indeholder haloner.
Brugen af de fremstillede varer er uden betydning for afgiftspligten. Klorfluorcarboner og haloner, som bruges til fremstilling af fx slipmidler, er derfor afgiftspligtige, selv om de bruges til fremstilling af varer, der ikke er omfattet af afgiftspligten, fx blødtskum.

§ 1, stk. 3
Der skal også betales afgift, når stofferne findes i blandinger med andre stoffer.

Anvendelsen af CFC er i dag næsten helt ophørt, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 243 af 19. april 2002 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer.

I dag anvendes i Danmark kun CFC'ere til laboratorieformål, der ikke er omfattet af afgiften. Det er ifølge miljølovgivningen dog stadig tilladt at bruge CFC'ere i medicinske spraydåser, men for tiden sker det ikke i Danmark.Varebeskrivelser
Forklarende bemærkninger til de afgiftspligtige anvendelsesformål, se tidligere udgave af vejledningen.

Afgiftssats
§ 2
Afgiften udgør 30 kr. pr. kg af stoffernes nettovægt. Afgiftssatsen er uændret siden 1. januar 1989.

Dækningsafgift
§ 3 og bek. § 3
Der skal betales afgift (dækningsafgift) ved indførsel af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder CFC.

Afgiften udgør 30 kr. pr. kg af stoffernes nettovægt, jf. fabrikantens erklæring herom. Afgiftssatsen er uændret siden 1. januar 1989.

Hvis der ved modtagelse af dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet ikke fremlægges en fabrikantererklæring om indholdet af de nævnte stoffer, betales der afgift efter de i bekendtgørelse nr. 707 af 20. november 1989 anførte standardsatser, se tidligere udgave af vejledningen.

Stoffer
§ 3a, stk. 1
Afgiftspligten omfatter følgende kemiske stoffer:
 • HFC (hydrofluorcarboner), der bl.a. bruges som kølemiddel i køleanlæg, til opblæsning af polyurethanskum og som drivmiddel i specielle spraydåser,
 • PFC (perfluorcarboner), der bl.a. bruges som kølemiddel i køleanlæg og til produktion af elektroniske komponenter, og
 • SF6 (svovlhexafluorid), der bl.a. bruges i støjisolerende termoruder og inden for elsektoren til visse afbrydere.
§ 3a, stk. 2
Afgiften skal også betales af de nævnte stoffer, når de findes i blandinger med andre stoffer.

Der skal betales afgift af stofferne, uanset hvilke varer de skal anvendes til fremstilling eller vedligeholdelse af. Der er dog mulighed for afgiftsfritagelse for stoffer, der bruges til formål, der ikke er omfattet af listen over dækningsafgiftspligtige varer, se G.12.5.

Told- og Skattestyrelsen har udsendt en meddelelse, jf. SKM2002.570.TSS om kategoriseringen af varmepumper, køletørrere, airconditionsanlæg og mælkekøleanlæg og kriterier for "et hermetisk lukket system" i varmepumper.

§ 6, stk. 3
Opsamlet og genanvendte (regenererede) stoffer er fritaget for afgift, dvs. at der kun skal betales afgift af stoffet én gang.Beholdere med stoffer skal være mærket med bl.a. R-nr. (handelsbetegnelsen), se G.12.1.2.2.

Anvendelsen af HFC-er, PFC-er og SF6 er i øvrigt nærmere reguleret, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 om regulering af visse industrielle drivhusgasser. 

Dækningsafgift
§ 3c, stk. 1
Der skal betales afgift ved indførsel af følgende varer (produkter) med indhold af stofferne HFC, PFC eller SF6 (dækningsafgift):

 1. Husholdningskøleskabe og -fryser
  De afgiftspligtige varer omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskerfartøjer og køretøjer, herunder tog.
    
 2. Jævnstrømskøleskabe og -frysere
  Fx små køleskabe og frysere til lastbiler, lystbåde og andre anvendelser til områder uden netspænding. De afgiftspligtige varer omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskerfartøjer og køretøjer, herunder tog.
    
 3. Vaccinekølere
  Køleskabe til vacciner.
    
 4. Kommercielle køle- og fryseskabe, herunder plug-in-møbler som iscreme-frysere og flaskekølere
  Fx køleskabe til sodavand og øl samt frysere til is i kiosker, restauranter, bagere mv. Kan også betegnes som kølemøbler med integrerede køleanlæg.
    
 5. De afgiftspligtige varer omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskerfartøjer og køretøjer, herunder tog.
    
 6. Kommercielle køle- og fryseanlæg
  Større anlæg til køl/frys i fx supermarkeder.
    
 7. Mælkekøleanlæg
  Anlæg til nedkøling af råmælk på gårde mv.
    
 8. Kølerum uden offentlig adgang
  Mindre kølerum uden offentlig adgang i forbindelse med supermarkeder, slagterforretninger, en gros virksomheder mv.
    
 9. Industrielle køle- og fryserum
  Større køletekniske installationer til køle- og frysehuse, indfrysning og produktnedkøling af fødevarer. Området dækker også proceskøling i produktionsvirksomheder til plastproduktion o.l., samt specialanlæg til fx iscremeproduktion, magarineproduktion og isbaner, isbanksystemer.
    
 10. Lavtemperaturanlæg
  Anlæg, der kan køle ned til meget lave temperaturer til fx nedfrysning af laboratorieprøver, frysetørring mv.
       
 11. Varmepumper, dog ikke varmepumper, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system
  Køleanlæg, der tapper varme fra en kilde (luft, jord), der afsættes til en varmebærer som fx centralvarmevand. For at kunne få afgiftsfritagelse skal producenten eller importøren godtgøre, at den årlige lækagerate er mindre end 0,5%, fx ved en fabrikanterklæring.
    
 12. Airconditionanlæg i bygninger
  Klimaanlæg o.l.
    
 13. Airconditionanlæg i personbiler, vare- og lastbiler og busser
  Klimaanlæg o.l. primært beregnet til komfortkøling.

  Stoffer i airconditionanlæg, der ved indførselen er monteret i personbiler, busser, vare- og lastbiler, er dog fritaget for afgift, jf. § 3c, stk. 2, og § 3d, stk. 2. Efterfølgende påfyldning af stoffer på sådanne anlæg er afgiftspligtig.
    
 14. Affugtere, dog ikke varmepumpebaserede affugtere, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system
  For at kunne få afgiftsfritagelse skal producenten eller importøren godtgøre, at den årlige lækagerate er mindre end 0,5 pct., fx ved en fabrikanterklæring.
     
 15. Fjernvarmerør
    
 16. Isolerede porte og døre
    
 17. Fugeskum
    
 18. Paneler til køle- og fryserum
  Typisk sandwich-isoleringspaneler.
     
 19. Ekstruderet polystyren til isolering (XPS-skum)
  Bruges i specielle tilfælde til isolering af tage mv. Normalt anvendes CO2 til skumproduktionen.
    
 20. Spraydåser
     
 21. Ruder
  SF6 bliver typisk brugt til støjisolerende termoruder.
    
 22. Isolatorgas i el-installationer, dog undtaget SF6-isoleret koblingsudstyr <=36 kV
  Bruges i forbindelse med eldistribution.
    
 23. Sporgas
  Bruges typisk til atmosfæriske spredningsforsøg og spredningsforsøg i bygninger og ventilationsanlæg.

Afgiftssatser
§ 3b
Der er for de enkelte stoffer fastsat en afgiftssats på mellem 14 og 400 kr. pr. kg. Grundlaget for afgiftssatsen er stoffernes drivhuseffekt sat i forhold til CO2-afgiftssatsen, men med en øvre grænse på maksimalt 400 kr. pr. kg.

 Afgiftssatserne er for:

 VareartSats pr. kg

1.

HFC-23 (R-23)

400 kr.

2.

HFC-32 (R-32)

  55 kr.

3.

HFC-41 (R-41)

  10 kr.

4.

HFC-43-10mee (R-43-10mee)

150 kr.

5.

HFC-125 (R-125)

340 kr.

 

 

 

6.

HFC-134 (R-134)

110 kr.

7.

HFC-134a (R-134a)

130 kr.

8.

HFC-143 (R-143)

  33 kr.

9.

HFC-143a (R-143a)

400 kr.

10.

HFC-152a (R-152a)

  12 kr.

 

 

 

11.

HFC-227ea (R-227ea)

 350 kr.

12.

HFC-236fa (R-236fa)

 400 kr.

13.

HFC-245ca (R-245ca)

   64 kr.

  14.

HCF-245fa (R-245fa)

   95 kr.

15.

HFC-365mfc (R-365mfc)   89 kr.
   

16.

R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a)

 378 kr.

17.

R-407C (HFC-32/HFC-125/134a)

 165 kr.

18.

R-410A (HFC-32/HFC-125)

 198 kr.

19.

R-413A (134a/PFC-218/HC-600a)

 192 kr.

20.

R-507 (HFC-125/HFC-143a)

 385 kr.

   

21.

R-508A (HFC-23/PFC-116)

 400 kr.

22.

R-508B (HFC-23/PFC-116)

 400 kr.

23.

Svovlhexafluorid (SF6)

400 kr.

24.

Perfluormethan (R-14)

400 kr.

25.

Perfluorethan (R-116)

400 kr.

   

26.

Perfluorpropan (R-218)

400 kr.

27.

Perfluorcyclobutan

400 kr.

28.

Perfluorhexan

400 kr.

29.

Perfluorbutan

400 kr.

30.

Perfluorpentan

400 kr.

   

31.

Andre stoffer

400 kr.

32.

Blandede stoffer

 se nedenfor

Tidligere afgiftssatser fremgår af G.12 bilag.

§ 3b, stk. 2
Hvis et stof er omfattet af afgiftspligten efter § 3a, stk. 1, se G.12.1.2.1, men ikke er omfattet af afgiftssatserne under nr. 1-28, skal der betales en afgift på 400 kr. pr. kg (sats nr. 29).

Blandede stoffer
§ 3b, stk. 3
Hvis en blanding er sammensat af flere forskellige stoffer (sats nr. 1-31), beregnes afgiften som summen af afgiften af hvert enkelt afgiftspligtigt stof. Kendes blandingsforholdet ikke, kan afgiften fastsættes til 400 kr. pr. kg.

Udgør et stof mere end 90 pct. masse (vægtprocent) af blandingen, kan afgiften beregnes efter satsen for dette stof og blandingens samlede vægt. Afgiften kan altid beregnes med 400 kr. pr. kg af de anvendte sammensætninger af stoffer.

Eksempel
Et stof er sammensat af 50 pct. HFC-32 og 50 pct. HFC-125. Afgiften for det sammensatte stof vil være 197,50 kr. pr. kg (0,50x55 kr. pr. kg + 0,50x340 kr. pr. kg).

Dækningsafgift
§ 3c, stk. 1
For varer (produkter) med indhold af stoffer, der indføres fra udlandet, beregnes afgiften (dækningsafgiften) ud fra mængden af afgiftspligtigt stof og afgiftssatsen for det pågældende stof.

Fabrikanterklæring
Stoffets art og vægt skal på angivelsestidspunktet af varemodtageren dokumenteres ved en fabrikanterklæring. Hvis varemodtageren ikke har en fabrikanterklæring om stoffets art, skal afgiften beregnes med satsen 400 kr. pr. kg.

Standardvægt
§ 3c, stk. 3
Hvis varemodtageren ikke har en fabrikanterklæring eller alene en mangelfuld erklæring om stoffets vægt, skal vægten fastsættes efter en standardvægt for den pågældende vare. Sådanne standardvægte er fastsat i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 118 af 19. februar 2001 om beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indeholder visse industrielle drivhusgasser.Standardvægtene kan ikke bruges ved godtgørelse af afgiften for varer, der er fremstillet her i landet og efterfølgende udføres til udlandet.

Bek. § 1
Standardvægtene er følgende:

VaretypeVægt

1.

Husholdningskøleskabe og -frysere

1,0 kg pr. enhed (pr. kølemøbel)

2.

Jævnstrømskøleskabe og -frysere

0,5 kg pr. enhed (pr. kølemøbel)

3.

Vaccinekølere

1,0 kg pr. enhed (pr. kølemøbel)

4.

Kommercielle køle- og fryseskabe

1,0 kg pr. enhed (pr. kølemøbel)

5.

Kommercielle køle- og fryseanlæg

2,5 kg pr. kW køleydelse

6.

Mælkekøleanlæg

 
 

Direkte anlæg

2,0 kg pr. kW køleydelse

 

Indirekte anlæg

1,0 kg pr. kW køleydelse

7.

Kølerum uden offentlig adgang

2,5 kg pr. kW køleydelse

8.

Industrielle køle- og fryserum

1,5 kg pr. kW køleydelse

9.

Lavtemperaturanlæg

1,0 kg pr. enhed

10.

Varmepumper

0,5 kg pr. kW varmeydelse

 

Brugsvarmepumper

1,0 kg pr. kW varmeydelse

11.

Airconditionanlæg i bygninger

 
 Væskekølere 
 - kompakte: 0,25 kg pr. kW køleydelse
 

- direkte kondensator (remote)

0,5 kg pr. kW køleydelse

 

Luftkølere

0,5 kg. pr. kW køleydelse

12.

Airconditionanlæg i personbiler, vare- og lastbiler og busser

Ej fastsat

13.

Affugtere

0,5 kg. pr. kW køleydelse

14.

Fjernvarmerør (ydre diameter)

 
 

<130 mm

0,1 kg pr. m

 

130-230 mm

0,2 kg pr. m

 

231-330 mm

0,4 kg pr. m

 

331-530 mm

1,0 kg pr. m

 

>530 mm

2,0 kg pr. m

15.

Isolerede porte og døre

0,25 kg pr m2

16.

Fugeskum

0,5 kg pr. kg fugemasse

17.

Paneler til køle- og fryserum

6,0 kg pr. m3

18.

Ekstruderet polystyren til isolering (XPS-skum)

2,5 kg pr. m3

19.

Spraydåser

0,5 kg pr. dåse

20.

Ruder

1,0 kg pr. m2

21.

Isolatorgas i el-installationer

Ej fastsat

22.

Sporgas.

Ej fastsat

Virksomheder registreres som oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler, se i øvrigt de generelle regler om registrering i A.5.

Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 24.041, der kan fås elektronisk  eller hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Oplagshavere
§ 4
Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige stoffer, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 4, stk. 2
Virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2-6 (køleskabe, frysere mm), som efterfølgende destrueres hos virksomheden, kan lade sig registrere.

§ 4, stk. 4
Registrerede virksomheder har ret til at modtage afgiftspligtige stoffer uden afgift fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder. Dækningsafgiftspligtige varer kan ikke overføres uden afgift.

§ 4, stk. 5
Virksomheder, som er registreret efter stk. 2, er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, at modtage varer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2-6.

Varemodtagere
§ 3 og 3d
Erhvervsdrivende, der køber dækningsafgiftspligtige varer i udlandet, herunder andre EU-lande, skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som varemodtagere.

Fjernsalg
Afgiftsloven indeholder ingen bestemmelser om registrering af udenlandske virksomheder for fjernsalg.

§ 5
Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåneden. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.Der gælder følgende supplerende regler for oplagshavere, der er registreret efter afgiftsloven:

Eget forbrug
Virksomhedens forbrug af egne stoffer sidestilles med udlevering. Forbrug af egne stoffer omfatter også, at virksomheden udtager ubeskattede stoffer og lader den indgå i andre varer, dvs. varer, som der skulle have været betalt dækningsafgift af ved indførsel.

I den afgiftspligtige mængde fradrages afgiftspligtige stoffer, der er udleveret ubeskattet efter bestemmelserne i G.12.4.

§ 3c, stk. 5 , og § 3d
Registrerede varemodtagere skal i modsætning til oplagshaverne opgøre den afgiftspligtige mængde som den mængde dækningsafgiftspligtige varer, som virksomheden har modtaget i en måned.

Stoffets art og vægt skal på angivelsestidspunktet af varemodtageren dokumenteres ved en fabrikanterklæring.

CFC
Hvis der ikke fremlægges en sådan fabrikanterklæring, beregnes afgiften efter satserne for dækningsafgift, jf. G.12.1.1.2.

HFC, PFC, SF6
Hvis der ikke fremlægges en sådan fabrikanterklæring, fastsættes varens afgiftspligtige vægt af stof efter de i G.12.1.2.2 angivne standardvægte.

§ 6
Oplagshavere kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrage følgende:
 • stoffer, der leveres til en anden registreret virksomhed (oplagshaver),
 • stoffer, der leveres til udlandet,
 • virksomhedens egne varer (produkter) med indhold af stoffer, der leveres til udlandet,
 • stoffer, hvoraf der tidligere er betalt afgift, eller som er taget i brug inden lovens ikrafttrædelse.

HFC, PFC og SF6 § 3a, stk. 5 
For HFC, PFC og SF6 kan oplagshavere også fradrage stoffer, der er leveret til virksomheder, der har en bevilling fra told- og skatteforvaltningen til afgiftsfrit indkøb, jf. § 3a, stk. 5. Leverandøren skal sikre sig at køberen har en bevilling til afgiftsfri køb. Bevillingens nr. og dato skal anføres i salgsfakturaen. Det skal fremgå af fakturaen, at stofferne er leveret uden afgift.

Leverandøren skal i forbindelse med leveringen (ved ordremodtagelsen) kræve, at køberen giver oplysning om stoffernes anvendelse.Salgsfakturaen skal indeholde oplysning om, at stofferne er leveret uden afgift, fordi de efter det oplyste skal anvendes til formål, der ikke medfører afgiftspligt.

Der henvises til A.7.1.2 for de nærmere betingelser for afgiftsfri udlevering.

Godtgørelse
§ 3a, stk. 3
Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, kan efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen få godtgjort den betalte afgift af HFC, PFC og SF6, som er anvendt ved produktion af varer, der ikke er omfattet af dækningsafgiftspligten, fx medicinske spraydåser og mobile køleanlæg, se G.12.1.2.1.

Afgiftsgodtgørelsen gælder også stoffer, der er anvendt til vedligeholdelse (efterfyldning) af afgiftsfri varer.

§ 3a, stk. 4
For at få afgiftsgodtgørelse skal virksomheden kunne dokumentere,

 • at der er sket en anvendelse, der berettiger til godtgørelse, og mængden af denne,
 • at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr., og at der er betalt afgift af de pågældende stoffer.

Godtgørelsen er uafhængig af, om stofferne fortsat forefindes i varerne.

Afgiftsfritagelse
§ 3a, stk. 5
I stedet for at indkøbe stofferne med afgift kan told- og skatteforvaltningen give tilladelse (bevilling) til, at stofferne købes hos registrerede virksomheder uden afgift, men det er en betingelse,

 • at virksomheden udelukkende producerer eller vedligeholder varer, der ikke er omfattet af dækningsafgiften, og
 • at virksomheden ikke har videresalg af afgiftspligtige stoffer.

Udførsel
§ 7
Virksomheder, der ikke er registreret efter afgiftsloven, kan anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af afgift af varer med indhold af stoffer (CFC, HFC, PFC og SF6), som enten er fremstillet her i landet, eller som der er betalt dækningsafgift af ved modtagelse fra udlandet, og som virksomheden efterfølgende leverer til udlandet.

Afgiftsgodtgørelsen efter § 7 omfatter også udførsel af rene stoffer.

Afgiftsgodtgørelsen er betinget af, at virksomheden Ny tekst startkan fremlægge dokumentation for de udførte varers indhold af afgiftspligtige stoffer, fx ved fabrikanterklæringer, der henvises til nedenfor nævnte afgørelse SKM2006.788.LSR.Ny tekst slut Godtgørelsen omfatter kun varernes faktiske indhold af stoffer.

Ved reeksport af varer, for hvilke der ved varemodtagelsen er betalt dækningsafgift, beregnes afgiftsgodtgørelsen på grundlag af denne. Standardvægtene vedr. afgift af HFC, PFC og SF6 ved indførsel af varer kan ikke bruges ved godtgørelse af afgiften for varer, der er fremstillet her i landet og efterfølgende udføres til udlandet.

Der kan endvidere ydes afgiftsgodtgørelse ved levering af beskattede varer, herunder rene stoffer, til skibe i udenrigsfart (bortset fra lystfartøjer og danske fiskerfartøjer).

Ny tekst start
Ny tekst startEt selskab blev, jf. SKM2006.788.LSR anset for berettiget til godtgørelse af CFC-afgift vedrørende indholdet af CFC indeholdt i brugte køle- og fryseskabe, der udførtes fra Danmark.Ny tekst slut

Bevilling
Af praktiske grunde bør virksomheder, der ønsker at få afgiftsgodtgørelse, forud anmode told- og skatteforvaltningen om en bevilling til afgiftsgodtgørelse.

Godtgørelsesblanket
Ved anmodning om konkret godtgørelse skal virksomheden bruge godtgørelsesblanket nr. 29.002, som kan fås elektronisk eller hos told- og skatteforvaltningen.

§ 8
Foruden de regnskabsregler, der fremgår af A.10, gælder følgende:

Regnskabet skal opdeles i de forskellige afgiftspligtige stoffer og dækningsafgiftspligtige varer, hvor der ikke er fremlagt fabrikanterklæring, og hvor afgiften derfor betales efter en standardsats (CFC) eller en standardvægt (HFC, PFC, SF6).

Virksomheden skal opbevare fabrikanterklæringer om indhold af stoffer i de leverede varer.

Afregning
§ 3d, stk. 3, og § 9
Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og afregning anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 24.012 for oplagshavere og blanket nr. Y-915 A for varemodtagere.

Kontrol mv.
Reglerne for kontrol (§§14-14b), efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12, straffebestemmelser (§§ 17-18), se A.13, og klagevejledning se A.14.

Der gælder følgende afvigelser fra de generelle regler:

§ 14b
Told- og skatteforvaltningen har en udvidet adgang til at udtage stikprøver af varer til analyse og kontrol.

 

 

I perioden fra lovens ikrafttræden den 1.3.2001 til 1.3.2004 var der følgende satser på HFC;PFC og SF6:

 

 Vareart Sats pr. kg

1.

HFC-23 (R-23)

400 kr.

2.

HFC-32 (R-32)

  65 kr.

3.

HFC-41 (R-41)

  15 kr.

4.

HFC-43-10mee (R-43-10mee)

 130 kr.

5.

HFC-125 (R-125)

280 kr.

6.

HFC-134 (R-134)

100 kr.

7.

HFC-134a (R-134a)

130 kr.

8.

HFC-143 (R-143)

  30 kr.

9.

HFC-143a (R-143a)

 380 kr.

10.

HFC-152a (R-152a)

   14 kr.

11.

HFC-227ea (R-227ea)

 290 kr.

12.

HFC-236fa (R-236fa)

 400 kr.

13.

HFC-245ca (R-245ca)

   56 kr.

14.

R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a)

 326 kr.

15.

R-407C (HFC-32/HFC-125/134a)

 153 kr.

16.

R-410A (HFC-32/HFC-125)

 173 kr.

17.

R-413A (134a/PFC-218/HC-600a)

 177 kr.

18.

R-507 (HFC-125/HFC-143a)

  330 kr.

19.

R-508A (HFC-23/PFC-116)

 400 kr.

20.

R-508B (HFC-23/PFC-116)

 400 kr.

21.

Svovlhexafluorid (SF6)

400 kr.

22.

Perfluormethan (R-14)

400 kr.

23.

Perfluorethan (R-116)

400 kr.

24.

Perfluorpropan (R-218)

400 kr.

25.

Perfluorcyclobutan

400 kr.

26.

Perfluorhexan

400 kr.

27.

Perfluorbutan

400 kr.

28.

Perfluorpentan

400 kr.

29.

Andre stoffer

400 kr.