Der skal betales registreringsafgift af motorkøretøjer, såvel nye som brugte, når køretøjet skal indregistreres her i landet. Det gælder, uanset om de indføres fra et EU-land eller fra andre lande. Der skal også betales registreringsafgift af motorkøretøjer, der indføres told- og momsfrit som flyttegods.

Nye køretøjer
§ 4, stk. 1

Nye køretøjer
Afgiftssatsen (fra 1. januar 2007) for nye motorkøretøjer og køretøjer, der har mistet deres afgiftsmæssige identitet:

KøretøjAfgift
Personbiler                  105 pct. af 65.900 kr. og 180 pct. af resten
Motorcykler105 pct. af 8.300-15.200 kr. og 180 pct. af resten

Med virkning fra 1. juni 2003 er der indført mulighed for månedlig regulering af afgiftssatserne for nye og brugte personbiler, afhængig af prisudviklingen på personbiler i forhold til den generelle prisudvikling, jf. nedenfor. De aktuelle satser kan ses på SKATs hjemmeside (www.skat.dk) under "motorkøretøjer".


Fradrag i afgift
 

Brændstoføkonomiske personbiler § 4, stk. 2-4

Der gives i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2010 fradrag i afgiften for benzin- og dieseldrevne personbiler, der kører særligt langt på literen. Brændstofforbruget opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

Det er indregistreringstidspunktet, der er afgørende for fradraget og fradragets størrelse.

Bilens alderAfgift
1-2 år105 pct. af 47.900 kr. og 180 pct. af resten
2-3 år105 pct. af 39.600 kr. og 180 pct. af resten
3-4 år105 pct. af 31.400 kr. og 180 pct. af resten
4-5 år105 pct. af 23.100 kr. og 180 pct. af resten
5-6 år105 pct. af 15.000 kr. og 180 pct. af resten
Over 6 år105 pct. af   6.700 kr. og 180 pct. af resten

Registreringsafgiften for en brugt personbil udgør som en tommelfingerregel ca. 60 pct. af handelsprisen her i landet (inklusive moms og registreringsafgift).

Med virkning fra 1. juni 2003 er der indført mulighed for månedlig regulering af afgiftssatserne for nye og brugte personbiler, afhængig af prisudviklingen på personbiler i forhold til den generelle prisudvikling, jf. nedenfor.

Katalysator

§ 4, stk. 7
Den afgiftspligtige værdi for brugte personbiler forhøjes med 610 kr., hvis bilen ikke opfylder bestemmelserne i Detailforskrifter for Køretøjer (bek. af 10. juli 1990) punkt 7.x6.021 (1) og punkt 7.x6.024 (1). Trafikministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af bestemmelser om luftforurening og udformer retningslinier for, hvorledes kontrollen af bestemmelsen skal ske.

Brugte motorcykler

Motorcyklens alder       Afgift
1-2 år105 pct. af 6.100-11.100 kr. og 180 pct. af resten
2-3 år105 pct. af 5.100-9.100 kr. og 180 pct. af resten
3-4 år105 pct. af 4.100-7.300 kr. og 180 pct. af resten
4-5 år105 pct. af 3.000-5.400 kr. og 180 pct. af resten
5-6 år105 pct. af 2.000-3.500 kr. og 180 pct. af resten
Over 6 år105 pct. af 1.000-1.700 kr. og 180 pct. af resten

0-1 år gamle personbiler og motorcykler
§ 4, stk. 12

For brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år, fastsættes afgiften til den afgift, der ville have været gældende ved bilens eller motorcyklens afgiftsberigtigelse som ny, med fradrag af 1 pct. pr. 1.000 km, som køretøjet har tilbagelagt efter registreringen eller ibrugtagningstidspunktet. Fradraget kan dog højst udgøre 2 pct. pr. afsluttet måned (30 dage) efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet for de efterfølgende måneder.

Afgiftsnedskrivningen kan således højst blive 2 pct. pr. afsluttet måned i de første 3 måneder og 1 pct. pr. afsluttet måned i de efterfølgende 8 måneder, jf. at der kun er 11 afsluttede måneder for under ét år gamle biler.

Afgiften kan beregnes med udgangspunkt i den pris (afgift), køretøjet oprindeligt skulle have afgiftsberigtiget til, hvilket kan være en pris, der ligger under den anmeldte standardpris for det pågældende køretøj.

For biler og motorcykler, der her i landet eller i udlandet har været anvendt til formål omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller anvendt under omstændigheder, der hverken her eller i udlandet medfører registreringspligt, fradrages yderligere 5.000 kr., hvis bilen eller motorcyklen har været registreret eller taget i anvendelse i mindst 2 måneder og kørt mindst 5.000 km. Det kan f.eks. være anvendelse til demonstrationsbrug, af politiet, som udlejningsbil eller på køreteknisk anlæg mv.

Værdifastsættelsen foretages af SKAT.

Eksempler med udgangspunkt i en anmeldt standardpris (nypris) for en bil, hvor afgiften udgør 100.000 kr.:

Alder

Afgift
kr.

Km

Særlig anvendelse
(afgiftsfritagelse efter § 2, stk. 1)

Fradrag i afgift
1 pct pr 1.000 km

Maximalt
fradrag
i afgift

Reelt fradrag
i afgift
for bilen        

Endelig
afgift

1,5 md

100.000

5.000  

nej 

5 pct. 

2 pct.

2.000 kr.

98.000 kr.

7 md

100.000

15.000   

nej

15 pct.  

10 pct. 

10.000 kr.

90.000 kr.

7 md

100.000

5.000

ja = 5.000 kr.
i  ekstra særligt fradrag

50 pct.  

10 pct. 

15.000 kr.
inkl. særligt fradrag 

85.000 kr.


Er der ikke anmeldt en standardpris for køretøjet efter lovens § 9, stk. 2, fastsættes den afgift, der ville have været gældende ved køretøjets afgiftsberigtigelse som ny, skønsmæssigt, jf registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2.

§ 3, stk. 4
 

Fra 1. januar 2005 gives et fradrag i registreringsafgiften på 60 kr., for biler og motorcykler, der registreres 1. gang her i landet. Fradraget gives for køretøjer, der efter 1. januar 2005 har gennemgået et "Toldsyn" hos synsvirksomhederne.

§ 4, stk. 13

Brugte personbiler og motorcykler med en alder indtil 1 år, der er i åbenbart væsentligt dårligere stand end sædvanligt for alderen eller af andre grunde må antages at have en væsentligt hurtigere værdiforringelse end sædvanligt for alderen, afgiftsberigtiges efter bilens eller motorcyklens almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Det kunne eksempelvis gælde bilen i skemaet, der på 7 måneder har kørt 50.000 km.

Afgiftsberigtigelsen for sådanne køretøjer sker på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi og med følgende satser:

1) Motorcykler:
105 pct. af 7.200-12.900 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer, jf. dog §§ 5, 5 a og 6:
105 pct. af 56.000 kr. og 180 pct. af resten

Fradrag for køretøjer under 1 år gamle
§ 4, stk. 14

For brugte personbiler og motorcykler med en alder indtil 1 år, der afgiftsberigtiges på grundlag af en vurdering, nedsættes den afgiftspligtige værdi med følgende procentdele af de fradrag, der kunne være foretaget ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt:

 • 17 pct. af det samlede beløb af de fradrag i afgiften efter § 3, stk. 2, (trafiksikkerhedsfremmende udstyr), og
 • 30 pct. af de fradrag i den afgiftspligtige værdi efter § 8, stk. 7 (blokeringsfri bremser og sikkerhedspuder).

For motorcykler omfatter nedsættelsen kun blokeringsfri bremser.

I perioden til og med år 2010 nedsættes afgiftssatserne for brugte personbiler, der som nye ville være omfattet af reglerne for fradrag i afgift på grund af særlig brændstoføkonomi. Nedsættelsen sker ved, at afgiftssatsen for det konkrete brugte køretøj nedsættes med samme brøkdel, som afgiften af en tilsvarende ny bil nedsættes med på tidspunktet for afgiftsberigtigelsen (dvs. 3/5, 2/5 eller 1/5).

Månedlig satsregulering - nye og brugte personbiler

§ 4, stk. 15 og 16

 

Afgiftssatserne for nye og brugte personbiler kan ændres for hver kalendermåned, afhængig af prisudviklingen på biler i forhold til den generelle prisudvikling

Satskorrektionen vil i praksis fungere således:

 • Den 10. i en måned offentliggøres Danmarks Statistiks nettoprisindeks for måneden før
 • Umiddelbart efter offentliggør Skatteministeriets departement på internettet (www.skm.dk) konsekvenserne af dette tal for satserne til beregning af registreringsafgift.
 • Satserne offentliggøres også på SKATs hjemmeside (www.skat.dk), hvor der er oprettet en særlig motormenu.
 • Den 1. i en måned gennemregnes alle standardprisanmeldelserne i SKAT's standardprissystem. På baggrund af de anmeldte standardpriser beregnes afgifterne med de nye satser for alle køretøjer samt for ekstraudstyr.
 • På SKATs hjemmeside vil der være mulighed for at beregne den aktuelle registreringsafgift for et køretøj, enten ud fra den afgiftspligtige værdi eller ud fra en given handelspris.

I standardprissystemet sker der hver den 1. i måneden en automatisk beregning af afgiften med de nye regulerede satser. Der skal kun indsendes ny standardprisanmeldelse, hvis importøren (den der har anmeldt en standardpris) ønsker at ændre nogle af de oplysninger, der indgår i afgiftsberegningen (nettopris, avancer).

Satskorrektionen vedrører alene personbiler, der afgiftsberigtiges med fuld afgift (105/180 pct.). Motorcykler er således ikke omfattet af ordningen. 

Nye varebiler
§ 5, stk. 1
For følgende nye varebiler og varebiler, der har mistet deres afgiftsmæssige identitet, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, udgør afgiften (fra 1. januar 2007) 0 kr. af de første 15.900 kr. og 95 pct. af resten af den afgiftspligtige værdi:
 • køretøjer med tilladt totalvægt ikke over 2 tons,
 • køretøjer med tilladt totalvægt over 2 tons, men ikke over 4 tons, hvis køretøjer af samme fabriksmærke markedsføres med lignende karrosseri i personvognsudførelse (stationcars o.l.).

Tillæg for manglende sikkerhedspude
§ 5, stk. 4
Den afgiftspligtige værdi forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

Brugte varebiler
§ 5, stk. 5
Varebiler, hvoraf der betales 95 pct. værdiafgift:

AlderAfgift
Ikke over 1 år0 kr. af 13.500 kr. og 95 pct. af resten
1-2 år 0 kr. af 11.500 kr. og 95 pct. af resten
2-3 år 0 kr. af 9.600 kr. og 95 pct. af resten
3-4 år 0 kr. af 7.500 kr. og 95 pct. af resten
4-5 år 0 kr. af 5.600 kr. og 95 pct. af resten
5-6 år 0 kr. af 3.600 kr. og 95 pct. af resten
Over 6 år 0 kr. af 1.700 kr. og 95 pct. af resten

Katalysator
§ 5, stk. 6
Den afgiftspligtige værdi for brugte varebiler forhøjes med 610 kr, hvis bilen ikke opfylder bestemmelserne i Detailforskrifter for Køretøjer (bek. af 10. juli 1990) punkt 7.x6.021 (1) og punkt 7.x6.024 (1). Trafikministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af bestemmelser om luftforurening og udformer retningslinier for, hvorledes kontrollen af bestemmelsen skal ske.

Overgang til anden anvendelse
§ 5, stk. 11
En bil, hvoraf der er betalt 95 pct. afgift, skal afgiftsberigtiges med fuld afgift efter lovens § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 95 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr. For køretøjer, som er berigtiget med halv afgift efter bestemmelser i tidligere lovgivning, nedsættes afgiften med 40 pct.

Om indretning af varerum/varelad henvises til afsnit E.1.4.3.1.

Nye varebiler
§ 5, stk. 3
Nye varebiler
For varebiler med tilladt totalvægt over 2 tons, men ikke over 4 tons, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, udgør afgiften 30 pct. af værdien over 34.100 kr. For biler over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.

Specielindrettede køretøjer
§ 5, stk. 10
Biler mellem 2 og 4 tons tilladt totalvægt, som er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål, fx tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne o.l., og anvendes hertil, afgiftsberigtiges efter tilsvarende satser som for nye/brugte varebiler.

Brugte varebiler
§ 5, stk. 5
Brugte varebiler
Varebiler, hvoraf der betales 30 pct. værdiafgift:

AlderAfgift
0-1 år0 kr. af 29.000 kr. og 30 pct. af resten
1-2 år0 kr. af 24.800 kr. og 30 pct. af resten
2-3 år0 kr. af 20.500 kr. og 30 pct. af resten
3-4 år0 kr. af 16.300 kr. og 30 pct. af resten
4-5 år0 kr. af 12.000 kr. og 30 pct. af resten
5-6 år0 kr. af 7.800 kr. og 30 pct. af resten
over 6 år0 kr. af 3.500 kr. og 30 pct. af resten

Maksimum for afgiften af varebiler med tilladt totalvægt over 3 tons, men ikke over 4 tons, udgør 56.800 kr.

Katalysator
Den afgiftspligtige værdi for brugte varebiler forhøjes med 610 kr, hvis bilen ikke opfylder bestemmelserne i Detailforskrifter for Køretøjer (bek. af 10. juli 1990) punkt 7.x6.021 (1) og punkt 7.x6.024 (1). Trafikministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af bestemmelser om luftforurening og udformer retningslinier for, hvorledes kontrollen af bestemmelsen skal ske.

Overgang til anden anvendelse
En varebil, hvoraf der er betalt 30 pct. afgift, afgiftsberigtiges med fuld afgift efter lovens § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt.

Afgiften nedsættes dog med 30 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 30.000 kr. For biler over 3 tons kan nedsættelsen dog højst udgøre 50.000 kr. For køretøjer, som er berigtiget med halv afgift efter bestemmelser i tidligere lovgivning, nedsættes afgiften med 40 pct.

Ændring af totalvægten (op- eller nedvejning)
Der skal betales ny registreringsafgift, hvis totalvægten på et køretøj ændres ved op- eller nedvejning, og afgiftsgrænserne ved 3 tons eller 2 tons passeres.

Ved op- eller nedvejning af køretøjers tilladte totalvægt henover afgiftsgrænserne på 2 og 3 tons anses køretøjets afgiftsmæssige identitet for at gå tabt. Køretøjet svarer i så fald ikke længere til sine papirer (registreringsattesten mv.).

Om indretning af varerum/varelad henvises til afsnit E.1.4.3.1

Reglerne om konstruktion og indretning er baseret på lovgivningens almindelige regler, afgørelser fra Landsskatteretten, afgørelser truffet af det tidligere motornævn samt administrativt fastsatte regler.

Herudover er der en række bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr mv. fastsat af Justitsministeriets samt i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. Disse regler omtales dog kun i begrænset omfang.

Ved afgiftsberigtigelse af brugte ombyggede last- og varebiler vil der som hovedregel blive set bort fra den tidligere registrering. En personbil kan efter ombygning eksempelvis godkendes som varebil - forudsat, at bilen efter ombygningen opfylder de generelle betingelser om konstruktion og indretning for afgiftsberigtigelse som varebil. Det gælder både indførte brugte biler og biler, der tidligere har været registreret her i landet.

Det er en betingelse, at synsvirksomheden har godkendt bilen som varebil.

Last- og varebiler med åbent varelad
 Køretøjet skal utvivlsomt være konstrueret og indrettet til godstransport.

Ved afgørelsen af, om et køretøj kan anses for utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport, ses bl.a. på vareladets længde.  Der er ikke i loven fastsat et mindstemål, men på baggrund af tidligere afgørelser er det fastsat, at vareladets længde skal være på mindst 120 cm.

Motornævnet har dog i et enkelt tilfælde godkendt et køretøj med en ladlængde på 117,5 cm.

For åbne køretøjer uden egentligt førerhus er målepunktet ved førerhus/varelad førersædets bageste kant, når sædet og ryglæn er indstillet i normal kørestilling.

Hvis en del af ladet er ført ind i eller under førerhuset, medregnes denne del ikke i ladlængden. Er bagfladen ikke lodret, regnes vareladets længde kun til bagfladens forreste kant.

For en kombineret åben og lukket varevogn er målepunktet ved adskillelsen bag førersædet.

Vareladet skal være i samme plan i hele ladets udstrækning og skal udgøre en ubrudt flade, medmindre væsentlige konstruktive hensyn forhindrer dette. En eventuel opbygning af ladet, som er nødvendig for montering af gastankanlæg, og eventuelle lemme, som giver adgang til rum under ladet til opbevaring af køretøjets reservehjul, værktøj m.m., er dog tilladt.

Der må ikke bag førersædet findes sædearrangement af nogen art eller indretninger, der er egnede til anbringelse af sæder e.l. til personbefordring. Vareladet må heller ikke være forsynet med fordybninger o.l., som kan benyttes ved anbringelse af bagsæde, eller håndstropper, askebægre eller andet personvognsudstyr.

Hard Top
Varebiler med hard-top kan godkendes som ladvogne på betingelse af, at hard-toppen er aftagelig.

Retningslinierne for vinduer mv. i køretøjer med hard top eller med presenning på stivere er de samme som for køretøjer med lukket varekasse.

I Færdselsstyrelsens vejledning for sysnvirksomheder fremgår, at varebil (N1) med lukket varerum skal være forsynet med adskillelse mellem førerrum og varerum, medens varebil (N1) med lukket førerhus og åbnet lad ikke skal forsynes med adskillelse, uanset at laddet er forsynet med en overdækning, fx presenning eller mere faste overdækninger som fx "hard top" og "gem-top".

Last- og varebiler med lukket varekasse
Køretøjet skal utvivlsomt være konstrueret og indrettet til godstransport.

Ved afgørelsen af, om et køretøj kan anses for utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport, ses bl.a. på varerummets længde. Der er ikke i loven fastsat et mindstemål, men på baggrund af tidligere afgørelser er det fastsat, at varerummets længde skal være på mindst 120 cm.

Adskillelse mellem førerrum/varerum
Ifølge regler fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr mv. skal der være en adskillelse mellem førerrum og varerum, der i fast forbindelse med karrosseriet mindst dækker førerpladsen, og skal nå fra gulv til loft. En adskillelse kan fx bestå af trådgitter i stålramme, plade af metal eller træ eller plade af splintsikkert plastmateriale i metalramme.

Varerummet
Varerummet skal udelukkende være konstrueret og indrettet til godstransport. Varerummets længde skal være på mindst 120 cm. Varerummet skal have en højde på mindst 60 cm. målt fra det plane gulvareal. Varerummets længde måles i 60 cm. højde, og der måles langs køretøjets længdeakse. Der måles fra adskillelsen bag førersædet.

Hvis adskillelsen begrænser førersædets oprindelige forskydningsmulighed bagud, skal målene regnes fra en fiktiv adskillelse, der er placeret så forskydningsmuligheden ikke er begrænset, og ryglænet er anbragt i normalstilling.

Det bemærkes, at kravet om en mindstehøjde på 60 cm. skal forstås således, at kravet alene skal være opfyldt overalt langs køretøjets længdeakse, hvor opmålingen af vareladets længde foretages - altså i en længde på 120 cm. bagud fra adskillelsen. Se SKM2003.151.TSS.

Der må ikke bag førersædet findes sædearrangement af nogen art eller indretninger, der er egnede til anbringelse af sæder e.l. til personbefordring.

Varerummet må heller ikke være forsynet med håndstropper, rudemekanismer, askebægre, sikkerhedsseler og beslag hertil eller andet personvognsudstyr. Håndgreb skal være fjernet eller fastgjort. Den oprindelige sidebeklædning i varerummet, herunder højttalere og låsehåndtag, kan dog bevares.

Tag
Varekassen må ikke være forsynet med forskydeligt eller sammenfoldeligt tag. Loft af gennemskinneligt, men uigennensigtigt materiale er tilladt. Et eventuelt soltag kan dog ud over i førerrummet tillades anbragt i varerummet.

Vinduer og døre
Eventuelle sidevinduer i varekassen skal være i fast forbindelse med karrosseriet i hele rudens omkreds, og vinduerne må ikke kunne åbnes. Det betyder, at åbningsmekanismer i sidevinduer og rudeoptræk skal fjernes eller blokeres. Låsemekanismer i døre kan bevares. Delte ruder er tilladt, når de er i indbyrdes fast forbindelse og i øvrigt konstrueret som anført.

Varekassen skal være forsynet med bagdør eller bagklap, medmindre væsentlige konstruktive hensyn forhindrer dette. Køretøjer, som f.eks. på grund af en hækmotorkonstruktion ikke kan have bagdør, skal være forsynet med sidedør i varekassen. Sidedøre i varekassen kan også tillades for andre køretøjer.

Gulv
Gulvet i varerummet skal principielt være i samme plan i hele rummets udstrækning og skal udgøre en ubrudt flade, medmindre væsentlige konstruktive hensyn forhindrer dette. En eventuel opbygning af gulvet, som er nødvendig for montering af gastankanlæg, og evt. lemme, som giver adgang til rum under gulvet til opbevaring af køretøjets reservehjul, værktøj m.m. er tilladt.

Det er ikke afgørende, at der installeres en plan bund over vognbunden. Det primære er, at diverse personvognsudstyr er fjernet, dvs beslag til sæder skal være fjernet eller gjort ubrugelige, og huller skal være tildækket med svejseklatter eller fastlimede plader. Evt. beskyttelsesskinner i gulv kan bevares.

Last- og varebiler til
andet erhvervsmæssigt formål
end godstransport
§ 5, stk. 10
Køretøjerne skal være fremstillet på basis af en last- eller varevogn med en tilladt totalvægt over 2 tons, der i forvejen er godkendt.

Køretøjernes varerum kan indrettes med udstyr til den specielle anvendelse, som f.eks.biblioteker, tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne o.l.

Køretøjerne må i princippet ikke indrettes med egentlige beboelsesfaciliteter, som fx sovepladser, toilet, bad, køkken mv.

Afgørelse
Det tidligere Motornævn har dog godkendt, at en kassevogn med tilladt totalvægt mellem 3 og 4 tons, der i varerummet er indrettet med bl.a. vaskekumme med koldt og varmt vand, kemisk toilet og 2 omklædningsskabe, opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse med 30 pct. afgift, efter registreringsafgiftslovens § 5 stk. 10 (specialindrettet køretøj til erhvervsmæssigt formål). Køretøjet anvendes af virksomheder, der udfører asfaltarbejde, og hvor Arbejdstilsynet stiller krav om etablering af velfærdsforanstaltninger for medarbejderne.

 

 

 

 

Køretøjerne må benyttes til både forretningskørsel og privatkørsel, men der må ikke befordres personer uden for førerrummet. Køretøjerne må ikke benyttes til skolekørsel.

§ 5, stk. 2 og 3
Ved køretøjernes anvendelse til godstransport er det tilladt at befordre personer uden for førerrummet, når de pågældende personer er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed og skal befordres til og fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må benyttes som trækkraft for campingvogne.

Køretøjerne må dog anvendes til privat personbefordring, hvis der af Færdselsstyrelsen eller politiet er udstedt en tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse (studenterkørsel og kørsel ved byfester, karnevaller, 1. maj demonstrationer mv.). Der skal ikke sendes nogen ansøgning til SKAT om en sådan anvendelse.

Afgørelser fra Landsskatteretten
Pick-up
Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at et køretøj - pickup med åbent varelad og med en tilladt totalvægt på 2.600 kg. - anses for utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport. 

Om køretøjet er det nærmere oplyst, at længden af førerrummet fra underkanten af forruden til bagvæggen er 181,4 cm., og at længden af vareladet er 175,3 cm. Der er tale om en model med en såkaldt stretch cab, hvor der er et indvendigt rum bag ved førersædet. Der er ikke nogen adskillelse mellem førersædet og den øvrige del af førerrummet. Afstanden fra bagruden til den bagerste kant på fordøren er ca 70 cm., og der er ikke bagdør(e). 

Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at køretøjet er fabriksfremstillet som pickup, karakteren af det åbne varelad og størrelsen heraf i forhold til køretøjet i øvrigt, at førerrummets længde alene overstiger længden af vareladet i meget begrænset omfang, og at der ikke efter færdselslovgivningen vil blive stillet krav om en adskillelse. Det er også anført, at den omstændighed, at der bag førersædet er et rum af begrænset størrelse og uden selvstændig adgang, ikke kan føre til andet resultat, end at køretøjet må anses som utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport.  

Audi Allroad Quattro - 95 pct. afgift
Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at et køretøj - Audi Allroad Quattro - må anses for en stationcar, ud fra en samlet vurdering af køretøjet, herunder karosseriets udformning. Køretøjet skal afgiftsberigtiges efter lovens § 5, stk. 1, nr. 2 (95 pct. afgift). Køretøjet ombygges her i landet, så der indrettes et varerum og monteres akryladskilelse bag førersædet. Med denne indretning er varerummets længde i højde med forrudens underkant opmålt til 179 cm., og afstanden i førerkabinen fra forrudens underkant til adskillelsen målt til 155 cm. Udvendig højde er i højeste position målt til 155,3 cm. uden tagbøjler. Højden kan justeres. Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at der markedsføres en stationcar, Audi A6 Stationcar, hvor karrosseriet i alt væsentlighed er identisk med karrosseriet i en Audi Allroad Quattro, jf SKM2001.300.LSR.

Volvo XC (Cross Country) - 95 pct. afgift
Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at et køretøj - Volvo XC (Cross Country) - må anses for en stationcar, ud fra en samlet vurdering af køretøjet, herunder karosseriets udformning. Køretøjet skal afgiftsberigtiges efter lovens § 5, stk. 1, nr. 2 (95 pct. afgift). Køretøjet ombygges her i landet, så der indrettes et varerum og monteres akryladskilelse bag førersædet. Med denne indretning er varerummets længde i højde med forrudens underkant opmålt til 167,5 cm., og afstanden i førerkabinen fra forrudens underkant til adskillelsen målt til 163 cm. Udvendig højde er i højeste position målt til 155,5 cm. uden tagbøjler. Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at der markedsføres en stationcar, Volvo V70, hvor karrosseriet i alt væsentlighed er identisk med karrosseriet i en Volvo XC (Cross Country) 4x4.

I ombygget stand er varerummets længde opmålt til 102,5 cm, og afstanden i førerrummet fra forrudens underkant til adskillelsen mellem førerrum og varerum er målt til 99,5 cm, begge dele målt i højde med forrudens underkant. Varerummets bredde i gulvhøjde bag adskillelsen er opmålt til 145 cm og mellem hjulkasserne til 91 cm. Køretøjets udvendige højde er opmålt til 177 cm. Underkanten af bagruden er monteret ca. 10 cm bagud i forhold til karrosseriets profil.

Retten bemærker, at varerummet på det omhandlede køretøj alene er af en meget begrænset størrelse, og køretøjet vil således alene kunne anvendes til transport af meget begrænsede mængder gods. Det bemærkes, at underkanten af bagruden er monteret ca. 10 cm bagud i forhold til karrosseriets profil. Den opmålte længde er således efter rettens opfattelse ikke en reel beskrivelse af varerummets længde. Det bemærkes videre, at det ved besigtigelsen af det omhandlede køretøj kunne konstateres, at adskillelsen mellem fører- og varerum er placeret så langt fremme, at det forekommer begrænset, hvor langt bagud førersædet kan justeres. Retten finder således efter en samlet vurdering, at det omhandlede køretøj ikke kan anses for utvivlsomt indrettet og konstrueret til godstransport, og det kan dermed ikke anses for omfattet af RGAL § 5, stk. 3., jf SKM 2002.53.LSR.

Daewoo Tacuma - 30 pct. afgift
Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at et køretøj - Daewoo Tacuma, type U, totalvægt 2.025 kg -  kan afgiftsberigtiges med 30 pct. afgift efter lovens § 5, stk. 3.  Køretøjet, der er et såkaldt MPV-køretøj, ombygges her i landet så der indrettes et varerum og monteres et hulgitter af stål som adskillelse bag førersæderne. Med denne indretning er varerummets længde i høje med forrudens underkant opmålt til 157 cm., og afstanden i førerkabinen fra forrudens underkant til adskillelsen målt til 155 cm. Udvendig højde er i højeste position målt til 158 cm. uden tagbøjler

Retten finder efter en samlet vurdering af køretøjet, at det ikke efter sin størrelse og udformning kan sidestilles med en stationcar.

Citröen Xsara Picasso - 30 pct. afgift
Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at et køretøj - Citröen Xsara Picasso Van Type C, totalvægt 2.025 kg - kan afgiftsberigtiges med 30 pct. afgift efter lovens § 5, stk. 3. Køretøjet ombygges her i landet så der indrettes et varerum og akryladskillelse bag førersædet. Med denne indretning er varerummets længde i høje med forrudens underkant opmålt til 160 cm., og afstanden i førerkabinen fra forrudens underkant til adskillelsen målt til 155 cm. Udvendig højde er i højeste position målt til 165,6 cm.

Retten finder efter en samlet vurdering af køretøjet, at det ikke efter sin størrelse og udformning kan sidestilles med en stationcar.

Det tidligere Motornævn har truffet nogle afgørelser om registreringsafgift for varebiler.

Mercedes
Brugte Mercedes Benz personbiler (500SE og 560SEL, serie 126, sedan), der i Tyskland er ombygget til pick-up''s kan afgiftsberigtiges som varebiler (30 pct. afgift).

Mercedes med kombineret beboelsesrum og værksted
En varevogn, Mercedes-Benz 609D, opfylder ikke betingelserne for afgiftsberigtigelse som varebil efter lovens § 5. Ca. 75 pct. af bilens varerum var indrettet som beboelsesrum og resten var indrettet til værksted/transport af speedwaymotorcykel.

Ford Transit med camper-udstyr
En ombygget Ford Transit opfylder ikke betingelserne for afgiftsberigtigelse som varebil efter lovens § 5. Varerummet var indrettet med opbevaringskasser og hynder, køkkenbord med kogeplads og køleskab samt diverse hyldearrangementer. Med den omhandlede indretning får bilen karakter af delvis at være indrettet til beboelse, og bilen opfylder således ikke reglerne om at være utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport. Bilen opfylder heller ikke kriterierne for indretning som autocamper. Bl.a. er en loftshøjde på ca. 151 cm. ikke tilstrækkelig.

Ombyggede "sportsvogne" Porsche
En Porsche 924, årgang 1978, kan efter en påtænkt ombygning ikke anses for at opfylde kravet om at være utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport. Bilen skulle ombygges til lukket varebil og afgiftsberigtiges med 95 pct. afgift efter lovens § 5, stk. 1. Af de fremlagte tegninger fremgår følgende mål:

 • længden af førerrummet udgør 120 cm.
 • længden af varerummet udgør 130 cm.
 • varerummets højde udgør for og bag henholdsvis 56 og 23 cm.

Nævnet har i afgørelsen anført,at bilen (biltypen) heller ikke med den ændrede indretning opfylder kravet om at være utvivlsomt konstrueret til godstransport, jf. lovens § 5, stk 1.

Chevrolet El Camaro
En ombygget Chevrolet El Camaro opfylder ikke betingelserne for afgiftsberigtigelse som varebil.

Køretøjet er inden ombygningen en udpræget sportsvogn, der er forsynet med en 3,8 eller en 5,7 liter motor. Bilen, der har en tilladt totalvægt på 2.025 kg., ombygges her i landet til en kombineret åben og lukket varevogn.

Køretøjets lasteevne er på 500 kg. Det åbne lad er et 121 cm. langt glasfiberlad. Det lukkede førerhus har en lodretstillet bagvæg med fast rude. De bageste sæder i kabinen er fjernet og en adskillelse er anbragt umiddelbart bag førersædet. Det lukkede rum bag forstolene er i højde med forrudens underkant opmålt til 39 cm., og afstanden fra forrudens underkant til adskillelsen er i samme højde opmålt til 159 cm.

Nævnet har i afgørelsen anført, at bilen (biltypen) efter en helhedsvurdering ikke opfylder kravet om utvivlsomt at være konstrueret til godstransport.

De to sidstnævnte afgørelser indebærer, at ombyggede sportsvogne og sportsvognslignende køretøjer ikke kan afgiftsberigtiges som varevogne efter registreringsafgiftslovens § 5.

Autocampere/campingbiler
§ 5a, stk. 1, nr. 1
For køretøjer med en egenvægt over 2 tons, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse (campingbiler), herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer, udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten af afgiftsværdien.

Der skal betales afgift af det samlede køretøjs værdi, dvs. bilens pris tillagt værdien af alt udstyr samt evt. udgifter til ombygning/opbygning. For et køretøj med monteret campingkasse skal der betales afgift af køretøjets samlede værdi. Værdien af hårde hvidevarer (komfur, ovn og køleskab), radio og tv, mobiltelefon, telefax o.l. samt andet teleteknisk udstyr kan holdes uden for den afgiftspligtige værdi. Tilsvarende gælder for ekstraudstyr som havemøbler, grill mv., der skal anvendes uden for bilen.

Konstruktion og indretning
Autocampere skal have en egenvægt over 2 tons og være utvivlsomt konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Det vil sige forsynet med vinduer, isoleret, indvendig beklædt og opvarmet som større campingvogne. Der skal være

 • mindst 4 sovepladser
 • køkkenarrangement med vand- og spildevandstank
 • evt. toilet
 • passende loftshøjde.

Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads. Vand- og spildevandstank skal være af en art og omfang, der svarer til køretøjets størrelse. En autocamper skal have en passende loftshøjde for at opfylde kravet om at være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. En passende loftshøjde betyder, at køretøjet enten skal have forhøjet tag eller løftbart tag. Der er ikke fastsat en minimumslofthøjde, men der skal være sædvanlig ståhøjde ved køkkenarrangementet, og i bilens opholds- og gangarealer skal der være en loftshøjde, der tillader oprejst eller i det mindste let foroverbøjet gang.

Køkkenarrangementet skal være fastmonteret i køretøjet. I nogle køretøjer er køkkenarrangementet indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist, hvilket godt kan accepteres. I en autocamper skal der altid under kørsel medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser.

Motornævnet har i en konkret sag truffet afgørelse om, at en loftshøjde på 151 cm. ikke er tilstrækkelig.

Der kan være tale om følgende biltyper:

 • autocampere/motorhomes/campingbiler.
 • varebiler af pick-up typen og ladvognstyper, som monteres med aftagelig beboelsesdel.
 • busser og kassevogne, som ombygges/monteres med indbygningssæt, evt. med forhøjet eller løftbart tag.
 • MPV-biler, der ombygges og forsynes med stort hævetag.

Godkendelse af nye autocampere
Der er efter aftale med autocamperbranchen etableret en frivillig central ordning med godkendelse af nye ombyggede autocampere. Godkendelsen varetages af Skattecenter Høje-Taastrup. I godkendelsen anføres, hvor mange sæder bag førersædet, som den ombyggede autocamper er godkendt med. Eventuelle befæstningshuller og -beslag mv. til ekstra sæder kræves afdækket eller fjernet.

Små autocampere - fuld afgift
Der er også mulighed for at få køretøjer, som opfylder de hidtidige krav om størrelse og indretning (tilladt totalvægt på over 2 tons og med 2 sovepladser) godkendt som autocampere, men mod betaling af afgift som personbiler (105/180 pct.).

Der skal i så fald ikke betales registreringsafgift af udgifterne til indretningen af køretøjer som autocamper samt fortjeneste og moms heraf. Sådanne køretøjer kan altså afgiftsberigtiges som almindelige personbiler. Hvis de er fabriksnye kan afgiftsberigtigelsen ske på grundlag af den anmeldte standardpris som personbil. Hvis der er tale om et brugt køretøj eller et fabriksnyt køretøj, som der ikke er anmeldt nogen standardpris på, skal afgiftsberigtigelsen ske på grundlag af en vurdering af køretøjet.

Ved vurderingen skal der fastsættes en afgiftspligtig værdi for køretøjet ud fra et skøn over, hvad den afgiftspligtige værdi ville have været som personbil, hvis køretøjet ikke havde været ombygget til autocamper, jf E.1.5.2.

Busser til privat anvendelse
§ 5a, stk. 1, nr. 2
Køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, og har et til køretøjet svarende antal passagersæder og ikke er indrettet til andet formål end personbefordring (busser). Afgiften udgør 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten af afgiftsværdien.

Bussen skal i original skikkelse fremtræde som fuldt bestolet og med mindst 10 siddepladser, føreren medregnet. Der stilles ikke særlige krav til sædernes anbringelse i passagerrummet, så længe bussen er fuldt bestolet. Det betyder, at man foruden fremad- og bagudrettede sæder, også accepterer langsgående sæder i bussen. Klapsæder og sammenfoldelige sæder accepteres også.

Hvis en bus er indrettet til andre formål end personbefordring, kan der ikke ske afgiftsnedsættelse. Det gælder eksempelvis busser, hvis indretning mere tager sigte på passagerernes ophold, og måske overnatning i bussen, end på befordring. Dette gælder også køretøjer, hvor placeringen af sæderne gør, at bussen ikke kan anses for at være fuldt bestolet. Fx i tilfælde, hvor der er etableret store friarealer, hvorved bussen kan anvendes til andre formål end personbefordring (evt. samtidig godsbefordring).

For køretøjer, der er indrettet til beboelse, fx med opholds- og spiseplads, køkkenfaciliteter, toilet og bad mv., skal der uanset antal siddepladser betales 60 pct. afgift som campingbiler, forudsat at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, skal der betales fuld afgift efter lovens § 4.

Overgang til anden anvendelse
§ 5a, stk. 3
En autocamper eller en bus, som er berigtiget med 60 pct. afgift, afgiftsberigtiges med fuld afgift efter lovens § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 60 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

Køretøjerne skal ekspederes hos SKAT inden registrering efter færdselsloven kan finde sted.

§ 6, stk. 1
For følgende køretøjer udgør afgiften 20 pct. af afgiftsværdien over 12.100 kr.:
 • Hyrevogne, dvs. køretøjer, som i henhold til bevilling fra vedkommende kommunalbestyrelse må anvendes til hyrekørsel, og som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig personbefordring. Hyrevogne må udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (befordring af personer mod betaling) og herudover til lejlighedsvis kørsel med hastende småforsendelser (mindre postforsendelser o.l. småforsendelser, herunder lægerekvireret medicin fra apoteker til patienter, blod fra blodbanker og laboratorieprøver til og fra hospitaler mv.) uden ledsager, men efter taksten for passagertransport, samt til kørsel af hastende karakter for de sociale myndigheder (fx udbringning af varm mad til pensionister). Køretøjerne må i øvrigt ikke benyttes til godstransport uden samtidig personbefordring.
 • Biler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af patienter og donorer (sygetransportkøretøjer).

Køretøjerne kan også lejes/leases.

Tillæg for manglende sikkerhedspuder
§ 6, stk. 2
Den afgiftspligtige værdi forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun en sikkerhedspude.

Overgang til anden anvendelse
§ 6, stk. 3
Et køretøj, som er afgiftsberigtiget med 20 pct. afgift, afgiftsberigtiges med fuld afgift efter lovens § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 20 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

Frikørsel af hyrevogne
§ 6, stk. 4
Der skal ikke betales afgift af hyrevogne, som omregistreres efter at have kørt mindst 3 år og mindst 210.000 km. eller mindst 2 år og mindst 250.000 km. som hyrevogn.

Hyrevognskørsel
Bevillingsordningen omfatter kun personautomobiler, der er godkendt til erhvervsmæssig transport af mindst 5 og højst 9 personer (føreren medregnet).

Trafikministeriet kan godkende, at der anvendes et køretøj indrettet til befordring af indtil 15 personer, hvis den pågældende bevillingshaver også har tilladelse til at køre erhvervsmæssigt efter lov om buskørsel. I de tilfælde, hvor der er meddelt tilladelse til en kombineret taxi- og buskørsel med samme køretøj, vil køretøjet også kunne frikøres, men det er alene kilometer vedrørende taxikørsel, der kan medregnes.

Limousinekørsel
Der findes en mindre gruppe hyrevogne, der omfattes af bevillingsordningen, men som er undtaget fra bestemmelsen om, at en hyrevogn skal være udstyret med taxameter. Hyrevogne uden taxameter er også omfattet af frikørselsordningen, men må udelukende anvendes til kørsel af særlig art, fx repræsentationskørsel, lægevagtkørsel eller kørsel med skoleelever, efter forud fastsat takst. Der føres normalt ikke kørebøger for disse køretøjer, og der må derfor kræves anden dokumentation for de kørte kilometer. Det kan være skatteregnskab evt. suppleret med kontrakter eller andet om kørselsaftaler, eller benzinregnskab (købsnotaer) evt. suppleret med fremlæggelse af servicebog.

Ejerskifte/frikørsel
Anmeldelser om ejerskifte eller om frigivelse af hyrevogne uden afgiftsberigtigelse henvises til ekspedition ved den region, i hvis distrikt køretøjet senest har været anvendt til hyrekørsel. Det er altså normalt vognmandens forretningssted - og det vil i de fleste tilfælde sige bestillingskontorets adresse - der er afgørende for placeringen af ekspeditionen. Ekspeditionen kan dog efter omstændighederne også gennemføres ved det skattecenter, hvor den ny ejer har bopæl eller er tilsluttet et bestillingskontor. Der vil således utvivlsomt forekomme tilfælde, hvor det er åbenbart urimeligt at kræve ekspeditionen overført til et andet skattecenter, fx hvis centeret er beliggende fjernt fra den ny ejers region.

Der skal ikke tages hensyn til perioder, hvor køretøjet har været ude af drift som følge af almindelig reparation og vedligeholdelse. Det er dog en betingelse, at køretøjet efter reparation har samme ejer. Der skal heller ikke tages hensyn til perioder, hvor køretøjet har været afmeldt udelukkende på grund af reparation af en færdselsskade. Tilsvarende gælder stilstandsperioder som skyldes normal ferie og sygdom af kortere varighed.

Stilstandsperioder, som ikke står i direkte forbindelse med driften af hyrevognen, kan ikke medregnes til tidsrummet for hyrekørsel. Det kan eksempelvis være perioder i forbindelse med ejerskifte, hvor køretøjet har henstået ubenyttet hos ejeren eller hos en autoforhandler.

Sygetransportkøretøjer
Bestemmelsen om sygetransportkøretøjer omfatter kun biler godkendt til transport af mellem 5 og 9 personer, føreren indbefattet (hyrevognsmodel). Ifølge trafikministeriets bekendtgørelse om taxikørsel mv. forstås ved sygetransport befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling og personer, der på grund af sygdom og/eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde.

Store sygetransportkøretøjer (normal busstørrelse) er afgiftsfritaget efter lovens § 2, stk. 1, nr. 6c.

Køretøjet skal på tydelig måde være påmalet ordet "Sygetransport" på begge sider.

Biler, der er afgiftsberigtiget som sygetransportkøretøjer efter denne bestemmelse, kan ikke frikøres. Det er ifølge lov om taxikørsel (lov nr. 517 af 26. juni 1999) en betingelse, at der foreligger en tilladelse til sygetransport fra kommunen (taxinævnet).

Ekspedition
Køretøjerne skal ekspederes hos SKAT inden registrering efter færdselsloven kan finde sted.

§ 3c 

Der kan efter ansøgning gives tilladelse til ratevis (kvartalsvis) betaling af registreringsafgift for udlændingebiler (omfatter også køretøjer tilhørende asylansøgere), dvs. indregistreringspligtige motorkøretøjer tilhørende en udlænding og af denne benyttes under et tidsbegrænset ophold her i landet. Ved udlændinge forstås personer, der ikke har dansk statsborgerskab (personer fra Færøerne og Grønland betragtes ikke som udlændinge).

Ordningen omfatter såvel medbragte som her i landet indkøbte køretøjer.

Køretøjerne skal indregistreres med danske nummerplader.

 De pågældende køretøjer værdifastsættes skønsmæssigt af SKAT (evt. standardpris for fabriksnye køretøjer), så registreringsafgiftsbeløbet kan beregnes.

Ansøgning/tilladelse
bek. § 5, stk. 1

Tilladelse meddeles efter følgende regler:

 • Køretøjet skal forevises for SKAT med henblik på opgørelse af afgiftstilsvaret.
 • Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at opholdet er tidsbegrænset.
 • Motorkøretøjet skal registreres i den pågældendes navn.

Gyldighedsperiode, anvendelse mv.
bek § 5, stk. 2

Tilladelse udstedes for en periode på højst 2 år. Overstiger opholdets varighed 2 år, kan der udstedes ny tilladelse for den næste 2 års periode osv. 

Afgiften

Afgiften betales kvartalsvis forud med 3 pct. pr. påbegyndt kvartal af den beregnede afgift. Udover afgiften betales et tillæg på 1,5 pct. pr. påbegyndt kvartal. Tillægget beregnes på grundlag af den afgift, der står tilbage på saldoen, når afgiften for det pågældende kvartal er betalt. Der svares afgift fra og med begyndelsen af det kvartal, hvori motorkøretøjet bliver registreringspligtig. Det er politiet, der træffer afgørelse om, hvornår et køretøj er indregistreringspligtigt her i landet.

Depositum

Første gang, der skal betales afgift og tillæg, skal der desuden betales et depositum svarende til første kvartals afgift og tillæg. Depositum henstår som sikkerhed i forbindelse med restancer for registreringsforholdet, indtil køretøjet udgår af ordningen.

Anvendelse

Motorkøretøjet må udelukkende føres af de personer, som er omfattet af tilladelsen, eller af personer, der hører til den pågældendes husstand.

Ophør

Tilladelsen bortfalder, når udlændingen tager varigt ophold her i landet. Varigt ophold foreligger eksempelvis i forbindelse med en permanent opholdstilladelse. Pligten til betaling af afgift og tillæg ophører ved udgangen af den måned, hvori registreringspligten ophører, eller køretøjet efter reparation eller ombygning udgår af ordningen. Ophører registreringspligten i løbet af et kvartal, eller udgår køretøjet af ordningen som følge af reparation eller ombygning, tilbagebetales depositum samt for meget betalt afgift og tillæg.  

Tilbagebetaling af afgift og tillæg sker månedsvis med 1/3 af den betalte afgift for det pågældende kvartal, der er indbetalt for meget. Depositum tilbagebetales desuden, når den samlede afgift er betalt (dvs. efter 8 år og 4 måneder). 

Hvis et køretøj overgår til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse eller i forbindelse med, at en udlænding tager permanent ophold her i landet, forfalder resten af afgiften til betaling. Køretøjet kan dog i stedet berigtiges efter reglerne om afgiftsberigtigelse af brugte køretøjer, jf. lovens § 10 (vurdering ud fra køretøjets aktuelle markedspris).

Manglende betaling

En tilladelse bortfalder, hvis en frist for betaling af afgift og tillæg fastsat i en rykkerskrivelse overskrides. Medmindre køretøjets registreringspligt ophører, skal der i sådanne tilfælde betales den resterende afgiftssaldo for køretøjet.

EF-DOM

EF-domstolen afsagde den 15. september 2005 dom i den danske firmabilsag. Det er i dommen fastslået, hvornår der skal betales registreringsafgift af en udenlandsk firmabil, der bruges af en dansk bosiddende arbejdstager ansat i en udenlandsk virksomhed. Der vil således fortsat kunne opkræves registreringsafgift, når firmabilen "i det væsentlige varigt" anvendes i Danmark.

Dommen tilsidesætter samtidig det kriterium, der er indeholdt i den hidtil gældende lovgivning, om at ansættelsesforholdet skal være den ansattes hovederhverv. Se SKM2005.387.TSS

Folketinget har på baggrund af EF-Dommen, den 31. maj 2006 vedtaget lovforslag L 225 om ændring af registreringsafgiftsloven.

Lovændringen betyder, at der for en udenlandsk firmabil, ikke skal betales registreringsafgift, såfremt køretøjet i det væsentligste anvendes varigt i et andet EU/EØS-land. Der henvises til afsnit E.1.2.6 om afgiftsfritagelse for firmabiler. Modsætningsvis skal der betales afgift efter reglerne nedenfor, såfremt firmabilen i det væsentligste anvendes varigt i Danmark. 

Firmabiler omfatter i denne sammenhæng motorkøretøjer, der stilles til rådighed for en herboende arbejdstager af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i et andet EU/EØS-land, samt motorkøretøjer, der af en herboende selvstændigt erhvervsdrivende, som er etableret eller udfører tjenesteydelser i et andet EU/EØS-land, anvendes til brug for udførelsen af den selvstændige erhvervsvirksomhed i et andet EU/EØS-land.

Et motorkøretøj anses for at skulle anvendes i det væsentlige varigt i Danmark eller faktisk være blevet anvendt på denne måde, såfremt

a) motorkøretøjet inden for en 12-måneders-periode anvendes eller faktisk er blevet anvendt mindst 183 dage i Danmark og

b) motorkøretøjet inden for en 12-måneders-periode kilometermæssigt i erhvervsmæssig henseende i udlandet anvendes eller faktisk er blevet anvendt mindre end den samlede kilometermæssige private og erhvervsmæssige kørsel i Danmark.

Der skal således alene betales registreringsafgift for en udenlandsk firmabil, såfremt firmabilen i det væsentlige anvendes varigt i Danmark, jf. de to kriterier. Begge kriterier vurderes i forhold til en samlet 12-måneders periode, og begge kriterier skal være opfyldt, før der indtræder afgiftspligt, jf. lov nr. 519 af 7. juni 2006. Se de nærmere bestemmelser om henholdsvis dagskriteriet og kilometerkriteriet i afsnit E.1.2.6

Kørsel i Danmark omfatter både privat og erhvervsmæssig kørsel. Kørsel i udlandet omfatter alene erhvervsmæssig kørsel. Udlandet omfatter både EU/EØS-lande og tredjelande. Til erhvervsmæssig kørsel i udlandet henregnes også kørsel til og fra bopælen i Danmark og arbejdspladsen i udlandet inklusive den del af kørslen, der foregår i Danmark. Privat kørsel i udlandet medregnes ikke i forhold til den erhvervsmæssige anvendelse i udlandet. Anvendes køretøjet samme dag privat både i Danmark og i udlandet, medregnes alene den private anvendelse i Danmark.

§ 3a

Der kan efter ansøgning gives tilladelse til ratevis (kvartalsvis) betaling af registreringsafgift for "firmabiler", der er afgiftspligtige efter de nævnte regler.

Der stilles ikke krav om, at køretøjet skal registreres med danske nummerplader.

De pågældende køretøjer værdifastsættes skønsmæssigt af SKAT(evt. standardpris for fabriksnye køretøjer), så registreringsafgiftsbeløbet kan beregnes.

Den herboende

I loven benyttes udtrykket herboende som betegnelse for personer, som efter reglerne i Trafikministeriets registreringsbekendtgørelse har pligt til at lade sit køretøj indregistrere her i landet, og som følge heraf skal betale afgift af køretøjet.

Eksempel
Udfører den herboende sit arbejde for et udenlandsk moderselskabs filial i Danmark, vil vedkommende ikke kunne benytte ordningen for udenlandske firmabiler, uanset at ansættelsesaftalen er indgået med det udenlandske moderselskab, og at lønnen udbetales fra moderselskabet

Motorkøretøjet

Reglerne finder som udgangspunkt anvendelse på alle afgiftspligtige køretøjer, herunder også køretøjer, som er registreret med udenlandske nummerplader.

Reglerne gælder både for køretøjer, som den udenlandske virksomhed selv ejer, og for køretøjer, som den udenlandske virksomhed leaser, uanset om leasingaftalen indgås med et dansk eller et udenlandsk leasingselskab.

Der er således ikke noget til hinder for indgåelse af en leasingaftale mellem en udenlandsk virksomhed og et dansk leasingselskab for køretøjer, der er omfattet af reglen i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 15 (valutaudlejningbiler).

Stiller den udenlandske virksomhed et sådant køretøj til rådighed for en herboende ansat, bl.a. med henblik på motorkøretøjets anvendelse her i landet, kan  motorkøretøjet henføres under ordningen med betaling af løbende registreringsafgift, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

I alle andre tilfælde vil det fortsat være i strid med reglerne at udleje afgiftsfrie danske eller udenlandske køretøjer til herboende, der anvender dem her i landet. Et leasingfirma kan således fortsat ikke stille en afgiftsfri valutaudlejningbil til rådighed direkte overfor en herboende.

De udenlandske firmabiler kan vælges indregistreret på danske nummerplader eller beholde de udenlandske nummerplader.

Forskellen ligger i, at ved registrering på danske plader betales vægtafgift og evt. tillægsafgift eller grøn ejerafgift til Danmark, hvorimod køretøjer på udenlandske plader betaler periodiske afgifter til det land, hvor de er registreret.

Ansøgning/tilladelse

Tilladelse til kvartalsvis betaling af registreringsafgift udstedes efter følgende regler:

 • Køretøjet skal forevises for SKAT med henblik på opgørelse af afgiftstilsvaret.
 • Den udenlandske arbejdsgiver skal afgive en erklæring om, at køretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 5, samt hvor køretøjet i forhold til dagskriteriet og kilometerkriteriet skal anvendes i den pågældende periode. Erklæringen skal indeholde oplysninger om navn og bopælsadresse på den arbejdstager, som får køretøjet stillet til rådighed, ansættelsessted og adresse samt en identifikation af køretøjet.
 • Den selvstændige erhvervsdrivende skal afgive en erklæring om, at køretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 5, da køretøjet anvendes i forbindelse med udøvelse af en grænseoverskridende beskæftigelse samt hvor køretøjet i forhold til dagskriteriet og kilometerkriteriet skal anvendes i den pågældende periode. Erklæringen skal desuden indeholde oplysninger om den selvstændige erhvervsdrivendes bopælsadresse, adressen på forretningsstedet samt identifikation af køretøjet.
 • Hvis motorkøretøjet skal forsynes med danske nummerplader, skal køretøjet registreres i enten den pågældendes navn eller med den pågældende som bruger.

Gyldighedsperiode

Tilladelse udstedes for en periode på højst 2 år. Overstiger anvendelsens/ansættelsens varighed 2 år, kan der udstedes ny tilladelse for den næste 2 års periode osv.

Afgiften

Afgiften betales kvartalsvis forud med 3 pct. pr. påbegyndt kvartal af den beregnede afgift. Udover afgiften betales et tillæg på 1,5 pct. pr. påbegyndt kvartal. Tillægget beregnes på grundlag af den afgift, der står tilbage på saldoen, når afgiften for det pågældende kvartal er betalt. Der svares afgift fra og med begyndelsen af det kvartal, hvori motorkøretøjet bliver registreringspligtig. Det er politiet, der træffer afgørelse om, hvornår et køretøj er indregistreringspligtigt her i landet.

Depositum

Første gang, der skal betales afgift og tillæg, skal der desuden betales et depositum svarende til første kvartals afgift og tillæg. Depositum henstår som sikkerhed i forbindelse med restancer for registreringsforholdet, indtil køretøjet udgår af ordningen

Pligten til at betale afgift, tillæg og depositum, påhviler den, der stiller firmabilen til rådighed for den herboende, dvs. den udenlandske virksomhed.   

Anvendelse

Er der udstedt en tilladelse, må køretøjet anvendes til både arbejdsmæssig og privat kørsel her i landet og i udlandet af den herboende. Motorkøretøjet må udelukkende føres af de personer, som er omfattet af tilladelsen eller af personer, der hører til de pågældendes husstande.

Ophør

Tilladelsen bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt, fx hvis ansættelsforholdet ophører e.l.

Pligten til betaling af afgift og tillæg ophører ved udgangen af den måned, hvori registreringspligten ophører, eller køretøjet efter reparation eller ombygning udgår af ordningen.

Ophører registreringspligten i løbet af et kvartal eller udgår køretøjet af ordningen som følge af reparation eller ombygning, tilbagebetales depositum samt for meget betalt afgift og tillæg.

Tilbagebetaling af afgift og tillæg sker med 1/3 for hver måned, der er indbetalt for meget. Depositum tilbagebetales desuden, når den samlede afgift er betalt (dvs. efter 8 år og 4 måneder).

Hvis et køretøj overgår til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse eller i forbindelse med et ansættelsesforhold ophører, forfalder resten af afgiften. Køretøjet kan dog i stedet berigtiges efter reglerne om afgiftsberigtigelse af brugte køretøjer, jf. lovens § 10.

Manglende betaling

En tilladelse bortfalder, hvis en frist for betaling af afgift og tillæg fastsat i en rykkerskrivelse overskrides. Medmindre køretøjets registreringspligt ophører, skal der i sådanne tilfælde betales den resterende afgiftssaldo for køretøjet.

§ 3b

Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, kun betales for den tidsbegrænsede leasingperiode, når

 • motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende i udlandet, og
 • køretøjet i en tidsbegrænset periode leases til en person, der er bosiddende her i landet i henhold til en skriftlig aftale.

Det er en betingelse, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en tidsbegrænset leasingkontrakt mellem den udenlandske virksomhed eller driftssted og den person eller virksomhed, der ønsker at lease motorkøretøjet.

Ansøgningen skal afgives af enten den udenlandske leasingvirksomhed eller den person, som leaser køretøjet.

Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter ordningen. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på den udenlandske leasingvirksomhed og leasé, samt lejebeløbet. Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasingperioden. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr.

Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder den dato, hvor køretøjet tages i anvendelse her i landet af en herboende.

De udenlandsk ejede leasingbiler skal i alle tilfælde indregistreres på danske nummerplader. Det betyder, at der skal betales vægtafgift og grøn ejerafgift mv. efter gældende regler.

For at kunne omfattes af ordningen skal den pågældende virksomhed have hjemsted i udlandet eller være en virksomhed med fast driftssted i udlandet. Virksomheden skal således drives af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i en fremmed stat. Hvorvidt det er tilfældet, afgøres efter en almindelige regel eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Fast driftssted fastlægges på grundlag af definitionen i OECD's modeloverenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning.

Afgiftens betaling § 3b, stk. 2

Afgiften opkræves for hele kontraktperiodens varighed. Afgiften beregnes på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi, der fastsættes ved vurdering (evt. standardpris for fabriksnye køretøjer) efter lovgivningens almindelige bestemmelser.

For køretøjer der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder, og 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned for de efterfølgende måneder.

For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder, regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 1 procent af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned.

Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af den beregnede registreringsafgift, som resterer efter betaling.

Tillæg for køretøjer under 1 år


For alle køretøjer, der på indførselstidspunktet er under 1 år regnet fra køretøjets første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om dette er i Danmark eller udlandet, skal der endvidere betales et tillæg på 5.000 kr. første gang køretøjet registreres. De 5.000 kr. anses som en del af den allerede betalte registreringsafgift, og skal derfor fratrækkes i restafgiften inden beregning af omkostningsudligningstillægget på de 0,5 pct. pr. påbegyndt måned.

Regneeksempel 1 - ny bil:
I nedenstående er det illustreret, hvor meget afgift der skal betales i registreringsafgift ved en 2-årig leasingkontrakt af en helt ny bil.

Beregnet registreringsafgift, baseret på bilens værdi på det danske marked: 100.000 kr.

Afgift pr. måned, de første tre måneder (2 pct.):

6.000 kr.

Afgift i de efterfølgende 21 måneder (1 pct.):

21.000 kr.

Tillæg: 5.000 kr.

5.000 kr.

Afgift i alt (24 måneder):

32.000 kr.

Restafgift (100.000 - 6.000  - 21.000  -5.000)

68.000 kr.

Omkostningsudligningstillæg: (0,005*24*68.000)             

        8.160 kr.

I alt at betale

40.160 kr.

Regneeksempel 2 - afbrydelse af kontrakt før tid
I nedenstående er der illustreret tilbagebetaling af afgift ved en afbrydelse af kontrakten før tid.
Leasingperiodens kontraktfastsatte varighed: 4 år.
Det antages, at køretøjet var 1 år på indførselstidspunktet.

Beregnet registreringsafgift, baseret på bilens værdi på det danske marked: 100.000 kr.

Afgift pr. måned (1 pct.): 1.000 kr.
Beregnet registreringsafgift, baseret på bilens værdi på det danske marked: 100.000 kr.

Afgift i 48 måneder

48.000 kr.

Restafgift (100.000 - 48.000) = 52.000 kr.
Omkostningsudligningstillæg for 48 måneder (48*0,005*52.000)


12.480 kr.

I alt at betale

60.480 kr.

Efter 3 år og 1 måned afbrydes kontrakten og bilen udføres af landet.
SKAT tilbagebetaler følgende for  meget betalt afgift:

 

Betalt afgift

48.000 kr.

Afgift for perioden 3 år og 1 måned udgør

37.000 kr.

 For meget betalt afgift (48.000 - 37.000)

11.000 kr.

Omkostningsudligningstillæg for den faktiske leasing periode

11.655 kr.

For meget betalt omkostningsudligningstillæg (12.480 - 11.655)

825 kr.

Samlet beløb, der tilbagebetales: (11.000 + 825)

11.825 kr.

Hæftelse § 3b, stk. 3
 

For betaling af afgiften hæfter den, i hvis navn køretøjet er registreret (leasingvirksomheden), og den person eller virksomhed der er er anført som bruger på registreringsattesten (leasé) i fællesskab.

Leasingperioden forlænges § 3b, stk. 4
 

I tilfælde, hvor parterne ønsker at forlænge den kontraktaftalte leasingperiode, skal SKAT ansøges herom senest 14 dage inden den gældende kontrakt udløber. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en skriftlig aftale mellem den herboende bruger og den udenlandske leasingvirksomhed. Aftalen skal indeholde oplysninger om den præcise tidsperiode, som kontrakten forlænges med. Afgiften udgør 1 pct. af den oprindeligt beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned kontrakten forlænges. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af registreringsafgiften, der resterer efter betaling.

Det samlede registreringsafgiftsbeløb, der skal betales, kan dog ikke overstige den oprindeligt beregnede registreringsafgift eksklusiv tillæg.

Overgang til anden anvendelse/leasingperiodens udløb § 3b, stk. 5-6 

Hvis leasingkontrakten afbrydes eller køretøjet udgår af ordningen, skal leasingvirksomheden eller leasé meddele det til SKAT, og køretøjets nummerplader skal indleveres til det lokale motorkontor. SKAT tilbagebetaler den afgift og det tillæg, der evt. er betalt for meget. Der tilbagebetales kun afgift og tillæg for hele måneder.

Hvis køretøjets nummerplader ved leasingkontraktens udløb ikke indleveres rettidigt til det lokale motorkontor, vil køretøjets nummerplader blive fjernet ved politiets foranstaltning. I tilfælde heraf skal der efterfølgende betales afgift og tillæg for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller fjernes. Afgift og tillæg opkræves pr. påbegyndt måned, fristen overskrides. Ejer og bruger hæfter solidarisk herfor.

§ 3b, stk. 8

Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af køretøjet i stedet berigtiges efter registreringsafgiftslovens almindelige regler for brugte motorkøretøjer.