Der betales afgift af køretøjer, som efter reparation, genopbygning eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et køretøj, der tidligere er registreret og betalt afgift af.

Reparatøren eller køretøjets ejer skal selv sikre sig, at de fastsatte regler for afgiftsfri reparation eller genopbygning er opfyldt, og har pligt til - hvis reglerne ikke er opfyldt - at indgive anmeldelse herom til SKAT.

Reglerne gælder for såvel personmotorkøretøjer (biler og motorcykler) som for andre køretøjer, herunder last- og varebiler.

Reglerne om betaling af afgift efter reparation og ombygning, gælder principielt også for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, som enten er afgiftsberigtiget eller som kan afgiftsberigtiges efter lovens § 10, stk. 4. Det er dog en forudsætning, at køretøjerne efter reparationen bevarer deres afgiftsmæssige identitet som mere end 35 år gamle køretøjer, dvs. fremtræder som ved første registrering (i original stand).

§ 7, stk. 1

Reglerne om genopbygning efter færdselsskade gælder ikke for køretøjer, der er mere end 35 år gamle (lovens § 10 stk. 4).

§ 7a, stk. 7 - motorcykel med sidevogn

Ny tekst startEn registreret motorcykel, der monteres med en sidevogn, mister ikke dermed sin afgiftsmæssige identitet. Der skal således ikke betales ny registreringsafgift ved en sådan ombygning af en motorcykel.Ny tekst slut

Det samme gælder en motorcykel med sidevogn, hvor sidevognen afmonteres

§ 7, stk. 7 og § 7a, stk. 6Der er i loven en bemyndigelse, hvorefter skatteministeren kan fastsætte nærmere administrative regler på området. Skatteministeren har fastsat nærmere administrative retningslinier i bekendtgørelse nr. 1127 af 13. november 2006 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

Motorkøretøjer, som ikke kan genopbygges afgiftsfrit

§ 7, stk. 1 Der betales afgift af tidligere afgiftsberigtigede motorkøretøjer, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., hvis disse er omfattet af en skadesforsikring, og hvis udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af de ved færdselsuheld mv. skete skader overstiger

 • 75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4 (fuld afgift),
 • 80 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1 (50 pct.),
 • 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 2 (30 pct.),
 • 85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5a (60 pct.) og
 • 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 6 (20 pct.).

For disse køretøjer (totalskadede køretøjer) udfærdiger forsikringsselskabet i forbindelse med skadesafregningen en erklæring om at køretøjet ikke kan genopbygges afgiftsfrit. Erklæringen skal tillige indeholde oplysning om motorkøretøjets mærke, art, chassisnummer og seneste registreringsnummer. Erklæringen skal medfølge ved overdragelse af det beskadigede motorkøretøj

Der beregnes dog ikke afgift i tilfælde, hvor udgiften til skadens udbedring er under 15.000 kr. indbefattet merværdiafgift. Afgiften beregnes som for nye køretøjer, dog uden tillæg eller fradrag for eventuelt manglende sikkerhedspuder.

Køretøjets handelsværdi
§ 7, stk. 2
Køretøjets handelsværdi før skaden fastsættes af forsikringsselskabet. Handelsværdien er genanskaffelsesprisen for motorkøretøjet, inkl. afgift, umiddelbart før uheldet under hensyn til alder, antal kørte kilometer, vedligeholdelsesstand og slitage.

For motorkøretøjer, der er registreret som fabriksnye inden for det sidste år før uheldet, og som på skadestidspunktet har kørt højst 25.000 km., kan handelsværdien sættes til motorkøretøjets værdi som nyt, inklusive afgift.

§ 7, stk. 3Udgifterne til genopbygning af køretøjet opgøres af forsikringsselskabet. Opgørelsen skal indeholde samtlige udgifter til genopbygningen inkl. merværdiafgift, herunder maling og lakering. Opgørelsen skal indeholde en specifikation over dele, som skal udskiftes, med anførsel af priserne på disse. Opgørelsen skal ske på grundlag af bruttopriser på nye reservedele, herunder nyt karrosseri. Ved bruttopriser menes de priser, der sædvanligvis anvendes ved fakturering til private af det værksted, hvor reparationen eller genopbygningen påtænkes gennemført. Reparationen eller genopbygningen kan foretages i udlandet. 

§ 7, stk. 4For genopbygning af færdselsskadede køretøjer tilhørende virksomheder, der råder over mere end 10 afgiftsberigtigede køretøjer, der ikke er omfattet af en kaskoforsikring, finder ovennævnte regler tilsvarende anvendelse.

§ 7, stk. 5Hvis en skade på et køretøj afgiftsberigtiget efter § 4 (fuld afgift) er opgjort til mere end 65 pct. af handelsværdien, nedsættes grænsen for afgiftspligt fra 75 pct. til 65 pct., hvis køretøjets ejer eller en ellers berettiget ikke tilbydes kontant udbetaling af den fastsatte handelsværdi.

Det er således op til forsikringsselskabet at afgøre, om forsikringstager skal have valget mellem at få repareret sin bil til samme stand som før skaden, eller få udbetalt en erstatning svarende til bilens værdi før skaden. Hvis forsikringstager ikke får dette valg, og bilen genopbygges, skal forsikringsselskabet dog betale afgift af bilens værdi, allerede når reparationsudgiften udgør mere end 65 pct. af bilens værdi.

§ 7, stk. 6 Køretøjer, der efter forsikringsselskabets opgørelse skal afgiftsberigtiges påny, og køretøjer, hvor skaden afregnes kontant, og reparationen gennemføres efter ejerens eller en anden dertil berettigets bestemmelse og regning, afmeldes fra registrering.

Forsikringsselskaberne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at afmeldte køretøjer, der er totalskadede, ikke kan registreres uden afgiftsberigtigelse, herunder på de originale registreringsattesters forside tydeligt angive følgende tekst:"KAN IKKE REGISTRERES UDEN BETALING AF NY REGISTRERINGSAFGIFT".

Originale registreringsattester vedrørende afmeldte køretøjer, der ikke er totalskadede, men hvor skaden afregnes kontant og reparationen gennemføres efter ejerens eller en anden dertil berettigets bestemmelse og regning indsendes med dokumentation for afmeldelsen til Skattecenter Høje-Taastrup, Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup. Med dokumentationen for afmeldelsen medsendes den i registreringsafgiftslovens § 7, stk. 3 nævnte opgørelse med angivelse af taksators navn og adresse og om forsikringsselskabets navn og hjemsted.

Genopbygges et totalskadet motorkøretøj, skal køretøjet inden registrering anmeldes til afgiftsberigtigelse hos SKAT.

Motorkøretøjer, som kan genopbygges afgiftsfrit

For køretøjer, der er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 4 (personbiler og motorcykler), og som kan genopbygges uden betaling af registreringsafgift, hvor skaden afregnes kontant, og hvor udgiften til genopbygning af køretøjet overstiger 65 pct. gælder følgende regler, jf. bekendtgørelse nr. 1127 af 13. november 2006:

Bek § 14, stk. 1

Motorkøretøjets genopbygning skal, hvad enten genopbygningen sker for forsikringsselskabets eller ejerens regning, udføres i overensstemmelse med skadesopgørelsen.

Bek § 14, stk. 2

 

Selskabet træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre gennemførelsen af den fornødne kontrol med genopbygningen. Eventuelle mindre ændringer, der viser sig hensigtsmæssige eller påkrævede under arbejdets udførelse, kan godkendes af taksator, såfremt disse kan udføres uden at køretøjet derved bliver afgiftspligtigt. Oplysning om sådanne ændringer påføres skadesopgørelsen tillige med anførelse af eventuelle prisændringer. Reparationen skal udføres ved anvendelse af reservedele, herunder såkaldte skarringsdele, af art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes reservedelslagre, eventuelt med tilsvarende brugte dele. Dele omfattet af skadesopgørelsen kan være samlede. Det betyder, at der også kan anvendes et brugt karrosseri.

Bek § 15, stk. 1

Inden den i registreringsafgiftslovens § 7, stk. 2 omhandlede skadesopgørelse afsluttes, undersøger taksator, om motorkøretøjets chassisnummer findes tydeligt og ubeskadiget, eller om det skal genindhugges, og taksator påfører skadesopgørelsen oplysning om undersøgelsens resultat. Skal genindhugning finde sted, kan denne udføres af reparatøren under kontrol af taksator, inden den i stk. 2 omhandlede erklæring kan afgives.

Bek § 15, stk. 2

Når genopbygningen er fuldført, men inden lakering finder sted, foretager taksator et eftersyn af motorkøretøjet og gennemgår den stedfundne genopbygning. Finder taksator, at genopbygningen har fundet sted i overensstemmelse med den af selskabet godkendte skadesopgørelse, forsynes opgørelsen med følgende af taksator underskrevne påtegning:

 

"Motorkøretøjet er dags dato undersøgt. Genopbygningen er gennemført i overensstemmelse med foranstående skadesopgørelse. De på grundlag af nye reservedele opgjorte samlede reparationsomkostninger overstiger ikke det for afgiftsfri genopbygning fastsatte maksimumsbeløb. Motorkøretøjets chassisnummer

- forefindes uændret.

- er genindhugget."

 

Bek § 15, stk. 3

 

Er genopbygningen udført for forsikringsselskabets regning, kan selskabet på grundlag af taksators erklæring overlade registreringsattesten til ejeren. Motorkøretøjet skal ikke forevises SKAT. Er genopbygningen udført for andres regning, skal motorkøretøjet anmeldes og fremstilles for SKAT.

Bek § 16

Såfremt en genopbygning, der ifølge skadesopgørelsen kunne udføres uden at medføre afgiftspligt for motorkøretøjet, er udført på anden måde end beskrevet i skadesopgørelsen, således at taksatorerklæring ikke kan afgives, forelægges spørgsmålet om afgiftspligten for SKAT til afgørelse.

Bek § 17

Når et erstatningsbeløb, der vedrører et motorkøretøj, som kan genopbygges afgiftsfrit, er udbetalt til forsikringstager eller en anden dertil berettiget, som træffer bestemmelse om reparationens udførelse, indgiver ejeren anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og vedlægger skadesopgørelsen forsynet med taksators erklæring. Motorkøretøjet skal efter genopbygningen fremstilles for told- og skatteforvaltningen. Er betingelserne for afgiftsfritagelse opfyldt, herunder at det genopbyggede motorkøretøj med hensyn til fabrikat, chassis- og karrosseritype og chassisnummer nøje svarer til motorkøretøjet før uheldet, udleverer SKAT registreringsattesten til motorkøretøjets ejer til brug ved registreringen.

Afgørelse fra Landsskatteretten SKAT har krævet betaling af registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, jf. § 7, stk. 1, for et køretøj, der var genopbygget efter færdselsskade (totalskade).

Bilen er købt med original registreringsattest, og klageren har bestridt, at der kan fremsættes krav om betaling af ny registreringsafgift med henvisning til, at han har været i god tro. Klageren påpeger, at kravet bør gøres gældende mod tidligere omsætningsled.

Landsskatteretten har udtalt, at betingelserne for at opkræve ny registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, jf. § 7, stk. 1, må anses for opfyldt. Retten har bemærket, at der ikke i de pågældende bestemmelser er hjemmel til at hense til klagerens eventuelle gode tro på baggrund af den udleverede registreringsattest.

Landsskatteretten har stadfæstet regionens afgørelse.

§ 7a, stk. 1 Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage o.l., og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift.

§ 7a, stk. 2 Fritagelsen er betinget af følgende:

 • Køretøjet skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.
 • Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt.
 • Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller stel. Der må heller ikke fra andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større dele af disse komponenter end de nævnte reservedele.

Reparation og genopbygning med henblik på salg
§ 7a, stk. 3
Større samlede reparationer og genopbygninger, der sker med henblik på salg, er fritaget for afgift, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt, og omkostningerne ved reparation og genopbygning ikke overstiger den almindelige pris for et tilsvarende køretøj i normalt vedligeholdt og registreringsklar stand inklusive afgifter ved kontant salg til bruger. Udgifterne til genopbygningen må dog højst andrage 75.000 kr.

For køretøjer, hvis alder overstiger 5 år, kan omkostningerne ved genopbygning overstige den almindelige pris for et tilsvarende køretøj ved kontant salg til bruger med 10 pct. for hvert hele år, køretøjets alder overstiger 5 år regnet fra køretøjets første registreringsdato. Tillægget kan dog højst udgøre 50 pct.

Disse bestemmelser gælder ikke for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, jf. lovens § 10, stk. 4.

Opgørelse af omkostninger
§ 7a, stk. 4
Reparatørvirksomheden opgør omkostningerne ved genopbygningen på grundlag af reparatørvirksomhedens almindelige bruttopriser inklusive merværdiafgift. Opgørelsen skal indeholde en specifikation over dele, som er udskiftet, og arbejdsydelser, som er udført på køretøjet, med anførsel af priserne på disse indbefattet den avance, der i almindelighed indgår i priser for reparationsydelser af den pågældende art.

§ 7a, stk. 5Hvis ovennævnte betingelser for afgiftsfritagelse ikke er opfyldt, skal køretøjet anmeldes til afgiftsberigtigelse hos SKAT.

Eksempler og afgørelser Som et eksempel kan nævnes en bil, der blev repareret for tæringsskader. I stedet for at udskifte med modelsvarende dele, blev skærme mv. udskiftet med glasfiberreservedele for at give køretøjet et Turbo-look. Herefter var identiteten mistet, og der skulle betales registreringsafgift. 

Det tidligere Motornævn har tilladt udskiftning af en frontkasse med forlygter og frontgitter samt baglygter fra en nyere årgang, uden at anse bilen for at have mistet sin afgiftsmæssige identitet. Det er nemlig tilladt at skifte enkelte mindre dele, hvis montering kun medfører mindre afvigelser i forhold til basisbilen. Det betyder også, at man kan montere sæt af glasfiber eller plast beregnet til pålimning eller montering ved hjælp af skruer og bolte, fx front- og hækspoilers, så længe der ikke er tale om egentlige karrosseridele. 

En Opel Kadett var ombygget, således at motoren var udskiftet fra en 1,3 l motor til en 1,6 l motor uden effektforøgelse. Endvidere var kofanger, lygtegrill, forruder, instrumentpanel og bagkofanger udskiftet til andre typer, ligesom der var monteret bagspoiler fra en anden model samt andre uoriginale fælge. Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at bilen ikke ansås for ombygget i et sådant omfang, at det udløste afgiftsberigtigelse, jf SKM2003.305.LSR.

En Harley Davidson-motorcykel, der i 1999 var indregistreret og afgiftsberigtiget, som en årgang 1958, havde efterfølgende fået udskiftet blandt andet motoren, bremsesystem, sædet, styr, hjul, forgaffel, tank, forlygte og udstødningssystem. Retten fandt på den baggrund, at motorcyklen havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a. Det var dermed berettiget, at sagsøgeren var blevet opkrævet ny registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

Sagsøgerens subsidiære påstand om, at en eventuel ny registreringsafgift skulle reduceres med tidligere betalt registreringsafgift, blev ikke taget til følge, jf. SKM2008.712.BR

Motorskift Motoren kan udskiftes, men udskiftningsmotoren må højst have 20 pct. større effekt (DIN-HK) end køretøjets originale motor. Hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct., skal der betales ny afgift af køretøjets aktuelle værdi. Beregningsgrundlaget for udregning af effektforøgelsen er begge motorers effekt som nye. Det er fabrikkens angivelser om motoreffekt, der bruges. 

Hvis man udskifter en benzinmotor med en dieselmotor, gælder 20 pct.-reglen også. 

En motor består af mange enkeltkomponenter, men vigtige er især topstykket, motorblokken og krumtappen. Udskiftning af en eller flere af disse komponenter (fx til indsprøjtningstopstykke), eventuelt kombineret med udskiftning af andre dele, betyder at der skal betales afgift af køretøjet, hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct. Motorombygningen sidestilles i disse tilfælde med en egentlig motorudskiftning.  

Hvis der samtidig med motorudskiftning/motortuning også foretages udskiftning af støddæmpere, bremser, gearkasse, differentiale eller andre ændringer, kan det betyde, at køretøjet mister sin afgiftsmæssige identitet, og der skal betales afgift, også selv om effektforøgelsen ikke overstiger 20 pct. Det gælder, hvis der er tale om helt eller delvist modelskifte, jf. nedenstående afsnit. 

Ved motorudskiftning/-tuning eller anden ombygning er det altid klogt at spørge synsvirksomheden om eventuelle krævede tekniske ændringer. 

Effektforøgelse kan opnås enten ved motorudskiftning eller ved motortuning, evt. ved en kombination af begge.

Højesteret

Ny tekst startHøjesteret fastslog, at de ændringer, der blev foretaget ved en motorcykels stel i forbindelse med en motorudskiftning, og som bestod i en forlængelse af de to forreste stelrør med ca. 38 mm, en forlængelse af de øverste stelrør foran saddelrøret og selve saddelrøret med ca. 20 mm samt en opretning af de øverste stelrør bag ved saddelrøret, var konstruktive ændringer af stellets dimensioner, som bevirkede, at motorcyklen ikke i afgiftsmæssig henseende var identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj. Ændringerne udløste derfor ny registreringsafgift, jf. SKM2008.954.HRNy tekst slut.

ØLR Ifølge en dom fra Østre Landsret i december 2000 kan motorskift til bilens originale motor ske uden afgiftsmæssige konsekvenser. Den konkrete sag drejede sig om en hyrevogn, der blev afgiftsberigtiget og taget i brug som hyrevogn med den originale benzinmotor, men som efter at have kørt 1.750 km. som hyrevogn fik udskiftet motoren til en dieselmotor. Bilen blev frikørt med dieselmotor efter at have kørt som hyrevogn i mere end 3 år og mere end 210.000 km. I forbindelse med udstedelsen af en toldattest om afgiftsfritagelsen ved frikørslen blev der påført en klausul om, at der skal betales registreringsafgift, hvis bilen senere ilægges en benzinmotor (evt. den originale), hvor effekten overstiger 20 pct. målt i forhold til den dieselmotor, som bilen var forsynet med ved frikørslen. Der er ved dommen lagt vægt på, at bilen ved en senere genilægning af den originale benzinmotor vil være identisk med den bil, der blev afgiftsberigtiget i sin tid. Der kan derfor ikke opkræves yderligere registreringsafgift ved en sådan motorombytning, jf SKM2001.60.ØLR.

Motortuning Motortuning er tilladt så længe det sker på den originale motor eller en senere ilagt tilsvarende motor. Der er her ingen procentgrænse for effektforøgelsen. Generelt for alle typer motortuning gælder, at når tuningen får karakter af en motorombygning, eksempelvis når der foretages væsentlig indgreb, fx ved udskiftning af topstykke, motorblok eller krumtap, vil dette blive sidestillet med et egentlig motorskifte. Dette betyder, at 20 pct.-grænsen gælder. 

ModelskifteHvis man samtidig med et motorskifte/-tuning (som også kan være under 20 pct.) foretager andre tekniske ændringer, fx monterer andet bremsesystem, anden forbro, gearkasse, differentiale, fjedre, støddæmpere, udstødning osv., vil køretøjet som hovedregel miste sin afgiftsmæssige identitet. 

Karrosserituning Foretages der montering af plast- eller glasfiberdele på et køretøj, skelnes der mellem, om det er noget der skrues/limes på (fx spoilersæt (for og bag), sideskørter o.l.), som blot medfører mindre afvigelser i forhold til oprindelige køretøj, eller om der foretages egentlige indgreb i det eksisterende køretøj, og derved opnår et helt andet udseende.

Eksempler/afgørelser på motortuning/-ombygningEksempler/afgørelser mv.:

Opel Kadett Opel Kadett 2,0, årgang 1989 med 8 ventilet topstykke (med karburator) monteres med et 16 ventilet topstykke fra en model 2,0 GSI. Motorblokken til de to forskellige topstykker er ens. Dette kræver imidlertid montering af andre stempler, indsprøjtningssystem mv. Effektforøgelsen overstiger 20 pct. Der er her tale om en motorombygning, der medfører afgiftspligt. Hvis det kun er nødvendigt at udskifte topstykket samt montering af indsprøjtningssystemet, vil dette kun medføre afgiftspligt, hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct. 

Volvo Volvo 245 DL med B 21 A, 100 DIN HK karburatormotor tunes på følgende måde:

 • Der drejes 1,7 mm af stemplerne for at sænke kompressionen til 7,5 : 1.
 • Indsugningsmanifold ombygges /ændres for at gøre plads til indsprøjtningsdyser.
 • Komplet indsprøjtningsanlæg monteres.
 • Garrat Volvo Turbo monteres.
 • Intercooler monteres.
 • Effektforøgelse ca. 40 pct. til 140 DIN HK. 

Ovenstående betragtes som afgiftsfri motortuning, også selv om der var fræset/boret huller i topstykket til indsprøjtningsdyserne. 

Mercedes Benz Mercedes Benz C 180 årg 1994 med en 1,8 l motor med 122 DIN HK - drejningsmoment  170 Nm. Motoren tunes på følgende måde:

 • Krumtap udskiftes, slaglængde 95,7 m.m.
 • Andre plejlstænger.
 • Kompression øges til 11 : 1.
 • Indsprøjtningsdyseer ombyttes med MB C 220 dyser.
 • Benzintryksregulator ombyttes. 

Den udskiftede krumtap (med større slaglængde) samt andre plejlstænger medfører en forøgelse af motorvolumen til 2,2 l. Effekt efter ombygning 145 DIN HK. Der er tale om en motorombygning, der sidestilles med reglerne for motorskifte. Da effektforøgelsen imidlertid er under 20 pct., medfører dette eksempel ikke afgiftspligt. 

VW Golf En VW Golf  GTI årgang 1985 med 8 ventilet topstykke får en GTI motor med et 16 ventilet topstykke ilagt. Effektforøgelsen er under 20 pct., og dette medfører ikke afgiftspligt. 

BMWEn BMW 320 6 cylindret får en 323i motor ilagt - effektforøgelse 17,2 pct. Samtidig ændres:  

 • Bagtøjet til 323i (udvekslingsforholdet ændres fra 3,64 : 1 til 3,45 : 1).
 • Komplet dobbeltgrenet udstødningssystem monteres.
 • Forbremserne ombygges til ventilerede bremseskiver, andre bremsekalibre og støvskjolde.
 • Eldrevet fødepumpe monteres ved benzintank, og elledningsnettet udbygges med diverse ledninger og relæer mv. til styring af den elektroniske benzinindsprøjtning.
 • Samtlige ruder udskiftet til tonede tuder.
 • Eldrevne sidespejle monteres.
 • Hækspoiler monteres. 

Efter ombygningen fremstår bilen i al væsentlighed som en BMW 323i.

Sagen har været gennem samtlige administrative ankeinstanser, der har anset ombygningen for afgiftspligtig. Sagen har også været indbragt for Landsretten, men sagen blev hævet inden domsforhandlingen.

Ford Sierra Der er truffet afgørelse om mistet identitet og dermed afgiftspligt for en ombygget Ford Sierra stationcar, hvor der i forbindelse med en udskiftning af motoren fra en 1,6 (75 HK) til en 2,0 V6 (90 HK) også blev udskiftet gearkasse, kobling, udstødningssystem, forfjedre og bremseskiver.  

Almindelige reservedeleEn god tommelfingerregel er, at så længe de udskiftede dele er af samme type som de gamle, og så længe delene kan købes som reservedele (dvs. at de har et selvstændigt reservedelsnummer), så kan reparationen foretages uden registreringsafgiftsmæssige konsekvenser. Problemet opstår, når der bruges dele af en nyere type, eller dele til en anden model, eller hvis der bruges større samlede dele, fx et tag med stolper, fra en anden bil. Hvis man bruger et karrosseri, chassis eller stel fra et andet eller fra et nyt køretøj, er identiteten altid mistet, og der skal betales afgift på ny. Der må heller ikke bruges nyt reservedelskarrosseri, -chassis eller -stel.

Såvel bilejeren som reparatøren har pligt til at anmelde en afgiftspligtig ombygning/reparation til told- og skatteforvaltningen.

Ved reparation af tæringsskader og ved genopbygning efter færdselsskader kan det være nødvendigt at genihugge stelnummeret.

Chassisnummeret eller stelmærkning på et køretøj må ikke ændres eller fjernes

Ihugning eller genihugning mv. af chassisnummer eller stelmærkning skal finde sted under synsvirksomhedens kontrol. For motorkøretøjer omfattet af en skadesforsikring, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand mm, kontrolleres ihugning eller genihugning mv. af chassisnummer eller stelmærkning af forsikringsselskabet eller dettes repræsentant.